Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Subsidieregeling ‘Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Subsidieregeling ‘Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer’
CiteertitelSubsidieregeling ‘Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR404294/CVDR404294_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019nieuwe regeling

08-10-2019

gmb-2019-264306

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Subsidieregeling ‘Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer’

Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer,

 

overwegende dat

 • -

  vrijwilligers essentieel zijn voor het functioneren van de Zoetermeerse samenleving op verschillende terreinen, zoals sport, cultuur, welzijn en zorg;

 • -

  het van belang is dat verenigingen en vrijwilligersorganisaties investeren in innovatie van activiteiten en/of verbetering van hun functioneren en dat van hun vrijwilligers, o.a. bij het ondersteunen, werven, binden en behouden van hun vrijwilligers;

 • -

  verenigingen en vrijwilligersorganisaties vaak zelf niet de middelen hebben om deze investeringen te kunnen doen;

 • -

  het college van B&W verenigingen en vrijwilligersorganisaties hierin financieel wil faciliteren;

 • -

  het wenselijk is hiervoor een bijzondere subsidieregeling als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling 2016 vast te stellen;

gelet op artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016,

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling ‘Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer’

1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016;

 • b.

  verenigingen en vrijwilligersorganisaties:

  • -

   verenigingen, stichtingen en organisaties die maatschappelijke doelstellingen nastreven, geen winst nastreven en geen betaalde krachten in dienst hebben;

  • -

   georganiseerde maatschappelijke initiatieven, gerund door vrijwilligers;

  • -

   organisaties met professionals in dienst, die maatschappelijke doelstellingen nastreven, geen winst nastreven en voor uitvoering van hun activiteiten grotendeels vrijwilligers inzetten;

 • c.

  subsidiekader: het jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiekader.

2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verleend voor:

 • -

  Alle activiteiten, producten (niet zijnde goederen), diensten en trainingen aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan innovatie en/of verbetering van het functioneren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, daaronder begrepen:

  • -

   het werven, binden en behouden van vrijwilligers;

  • -

   het bevorderen van de mobiliteit van vrijwilligers tussen vrijwilligersfuncties en vrijwilligersorganisaties.

 • -

  Subsidie wordt niet verleend voor de aanschaf van goederen.

3. Doelgroep

Georganiseerde maatschappelijke initiatieven, verenigingen, stichtingen of organisaties die voornamelijk met vrijwilligers werken.

4. Subsidieplafond

Het gemeentelijk subsidieplafond voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 100.000.

5. Procedurebepalingen

Indiening subsidieaanvraag:

 • -

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een subsidieaanvraag te worden gedaan;

 • -

  De subsidieaanvraag voldoet aan de criteria zoals benoemd in het afwegingskader (zie bijlage 1);

 • -

  De subsidieaanvraag wordt ingediend via het daarvoor bestemde digitaal formulier;

 • -

  De subsidieaanvraag wordt tenminste 8 weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd;

 • -

  De subsidieaanvraag voldoet verder aan de eisen die de subsidieverordening stelt;

 • -

  Verenigingen en organisaties kunnen hulp krijgen van een vrijwilligers- of verenigingsondersteuner bij het doen van een subsidieaanvraag. Contact kan worden opgenomen via vrijwilligersondersteuning@zoetermeer.nl;

 • -

  Voor meer informatie zie www.zoetermeer.nl/subsidies.

Voorwaarden voor subsidietoewijzing:

 • 1.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt het bedrag dat wordt aangevraagd.

  • a.

   Bij een subsidieaanvraag die hoger is dan € 10.000, dient de aanvrager een cofinancier te hebben die naast de gemeente een substantiële bijdrage levert aan financiering van de aanvraag.

  • b.

   Cofinanciering mag ook in natura worden geleverd, bijvoorbeeld in menskracht.

 • 2.

  Subsidie wordt aangevraagd met als doel de ondersteuning van vrijwilligers, bijvoorbeeld voor:

  • a.

   Activiteiten, producten (niet zijnde goederen), diensten en trainingen die bijdragen aan het werven, binden en behouden van vrijwilligers.

  • b.

   (Innovatieve) projecten die ten goede komen aan het verbeteren van het functioneren van vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties.

  • c.

   Projecten die zijn gericht op het versterken van samenwerking tussen vrijwilligers(organisaties).

 • 3.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt hoeveel vrijwilligers naar verwachting baat zullen hebben bij de te organiseren activiteiten.

  • a.

   Wanneer wordt verwacht tegen hoge kosten een klein aantal vrijwilligers te bereiken, kan dit reden zijn om de subsidieaanvraag niet te honoreren.

 • 4.

  Een organisatie kan jaarlijks één subsidieaanvraag doen als hoofdaanvrager. In samenwerking met andere organisaties kan een organisatie jaarlijks participeren in meerdere aanvragen als subaanvrager.

Afweging subsidieaanvraag:

Op basis van het afwegingskader (zie bijlage 1) wordt een subsidieaanvraag door de gemeente beoordeeld door middel van puntentoekenning.

 

Besluit:

Afhankelijk van de beoordeling van de ingediende aanvraag kent de gemeente de aangevraagde subsidie al dan niet toe.

 

Beperkingen en weigeringsgronden:

 • -

  Subsidies die vanuit deze subsidieregeling worden verstrekt zijn eenmalig.

 • -

  Op grond van artikel 7 lid 2 sub f van de subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • -

   de aanvraag onvoldoende in het belang is van vrijwilligers;

  • -

   de aanvrager niet voldoet aan de onder artikel 3 gedefinieerde doelgroep;

  • -

   er niet aan de voorwaarden kan worden voldaan zoals in deze regeling beschreven;

  • -

   de gemeente na beoordeling van de aanvraag tot een lagere score dan 40 punten komt.

 • -

  Op basis van artikel 3 van de subsidieverordening worden subsidieaanvragen geweigerd wanneer het subsidieplafond is bereikt.

 • -

  Een aanvraag komt niet in aanmerking voor de subsidieregeling vrijwilligersondersteuning indien er een gemeentelijke regeling is die beter aansluit op de aard van de aanvraag.

Zoetermeer, 8 oktober 2019

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

Bijlage 1: Afwegingskader bij subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning Zoetermeer

 

 

Vraag

Antwoord

Punten

1.

Welk resultaat verwacht u binnen één jaar te bereiken met de te ontvangen subsidie?

 

 • U dient een concreet resultaat te beschrijven wat u verwacht te bereiken voor de vrijwilligers(organisatie) waar uw aanvraag betrekking op heeft. Punten (25 max) worden toegekend voor de mate van positieve impact op vrijwilligers.

 • Het door u geboekte resultaat kan gebruikt worden als leermateriaal in de Leercirkels zodat ook andere organisaties van uw resultaten kunnen leren.

 •  

 

25 (max)

2.

Bevat uw subsidieaanvraag een innovatief element?

 

Maximaal 10 punten worden toegekend voor aanvragen die een innovatief element bevatten om vrijwilligers(organisaties) beter te laten functioneren. De mate van innovatie bepaalt het aantal toe te kennen punten.

 

 

10 (max)

3.

Werkt u samen met andere organisaties?

 

 • Beschrijf of u samenwerkt met andere organisaties en / of andere organisaties ook baat hebben bij uw subsidieaanvraag. Indien dit niet het geval is, geeft u aan waarom niet.

 • Indien er sprake is van samenwerking, worden daar maximaal 5 punten voor toegekend. De mate van samenwerking bepaalt het aantal toe te kennen punten.

 • Voor een aanvraag die in samenwerking is opgesteld, kan het maximale aantal punten worden gegeven (10).

 • Indien nodig kan de gemeente beredeneerd van deze puntenverdeling afwijken.

 

10 (max)

4.

Wat is de positieve impact van het vrijwilligerswerk en de activiteiten van uw organisatie op de Zoetermeerse samenleving?

 

U dient te kunnen beschrijven wat de positieve impact van het vrijwilligerswerk is op de Zoetermeerse samenleving. Indien u dit niet goed kunt aantonen, ontvangt u minder of geen punten.

 

 

25 (max)

 

 

TOTAAL

70 (max)