Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning t.b.v. de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van de commissaris van de Koning van Zeeland houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning t.b.v. de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Citeertitel
Vastgesteld doorcommissaris van de koning
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 158 van de Provinciewet
 2. artikel 176 van de Provinciewet
 3. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2019Nieuwe regeling

18-09-2019

prb-2019-6678

19424511

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning t.b.v. de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland d. d. 18 september 2019, 19424511, houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning t.b.v. de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

 

De commissaris van de Koning van Zeeland,

 • gelet op artikel 158, eerste lid, onderdeel e, juncto artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet;

 • gelet op artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel I

Verleent in het kader van de implementatie van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, die op 1 januari 2020 inwerking treedt, volmacht tot ondertekening van de arbeidsovereenkomsten van de provinciale medewerkers die op genoemde datum in dienst zijn:

 • a.

  aan de directeur Organisatie ter zake van de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die onder het werkgeverschap van gedeputeerde staten werkzaam zijn;

 • b.

  aan voorzitter van de werkgeverscommissie van provinciale staten ter zake van de arbeidsovereenkomsten van de statengriffier en de medewerkers van de statengriffie.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de commissaris van de Koning op 18 september 2019.

drs. J.M.M. Polman

Uitgegeven, 8 oktober 2019

De secretaris, A.W. Smit