Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de directeuren van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent ondermandaat (Ondermandaatbesluit 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de directeuren van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent ondermandaat (Ondermandaatbesluit 2019)
CiteertitelOndermandaatbesluit 2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/627519/CVDR627519_3.html
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/627516/CVDR627516_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-2020bijlage 1

15-10-2020

gmb-2020-279697

23-10-202028-09-202030-10-2020bijlage 1

15-10-2020

gmb-2020-273142

01-01-202023-10-2020bijlage 1

17-12-2019

gmb-2019-319039

29-03-201901-01-2020nieuwe regeling

20-03-2019

gmb-2019-226474

0637425174

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeuren van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent ondermandaat (Ondermandaatbesluit 2019)

Zaaknummer -0637425174

 

Op 19 maart 2019 hebben de burgemeester en het college het Mandaatbesluit 2019 vastgesteld. In het besluit is geregeld wie er namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandaat, machtiging of volmacht heeft voor bepaalde bevoegdheden. Het besluit wordt periodiek herzien. De wijzigingen zijn met name technisch en redactioneel van aard.

Als gevolg van de vaststelling is het Ondermandaatbesluit 2019 door de directeuren vastgesteld op 20 maart 2019. Alle besluiten treden in werking de dag na bekendmaking.

 

U kunt op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tegen de besluiten een gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Uw bezwaar dient binnen zes weken na de dag van bekendmaking te zijn ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor een voorlopige voorziening is het vereist dat u een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening. Om u goed van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u in uw bezwaarschrift uw telefoonnummer te vermelden waarop u direct bereikbaar bent.

 

 

De directeuren;

 

Gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit 2019 van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van 19 maart 2019;

 

Besluiten:

 

 • A.

  De uitoefening van de bevoegdheden, namens en onder verantwoordelijkheid van respectievelijk de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage (Bijlage behorende bij Ondermandaatbesluit 2019) in de kolom “omschrijving bevoegdheid” bij wijze van ondermandaat, doorgegeven volmacht en/of doorgegeven machtiging, op te dragen aan de in de bij dit besluit behorende bijlage genoemde functionarissen als genoemd in de kolom “door directeuren aangewezen functionarissen”;

 • B.

  Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende bijlage de volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de directeuren: lid van de directie en leiding gevend aan een deel van de (ambtelijke) organisatie;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling is;

 • e.

  ondergemandateerde: de functionaris die in ondermandaat, met doorgegeven volmacht of met doorgegeven machtiging optreedt;

 • f.

  budgethouder: functionaris die bestedingen mag verrichten ten laste van de aan hem toegekende budgetten;

 • g.

  project: samenstel van projectvoorstellen en –aanpak die is samengevat in een projectvoorstel conform het systeem Prince2, goedgekeurd door de ambtelijke en politieke opdrachtgever(s);

 • h.

  opdracht: alle tot één zaak behorende activiteiten, opdrachten en documenten binnen het project als bedoeld onder g.

Artikel 2 Uitgangspunten

 • 1.

  De te nemen beslissingen dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen.

 • 2.

  De in de bij dit besluit behorende bijlage genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Informatieplicht

De ondergemandateerde moet de mandaatgever desgevraagd inlichtingen verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4 Ondertekening

De ondergemandateerde is gehouden om alle stukken die ter uitvoering van het mandaat uitgaan, op te maken in een vorm waaruit blijkt dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid. Dit gebeurt door het bezigen van een ondertekeningsformule die luidt:

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

Of

Namens de burgemeester van Zoetermeer,

Functie (bijvoorbeeld: De senior medewerker juridische aangelegenheden)

Handtekening (natte handtekening, digitale handtekening of vermelding automatisch gegenereerd)

Naam

Artikel 5 Persoonlijk belang

Indien de ondergemandateerde enig persoonlijk belang heeft bij de te nemen beslissing, wordt niet door de ondergemandateerde in mandaat besloten.

Artikel 6 Reikwijdte mandaat

De ondergemandateerde is bevoegd tot het afdoen en voeren van algemene correspondentie die verband houdt met de voorbereiding en afwikkeling van de gemandateerde zaken en de verkrijging dan wel de uitwisseling van feitelijke routinematige informatie.

Artikel 7 Overzicht

De verlening van ondermandaat, doorgegeven volmacht of doorgegeven machtiging is vastgelegd in de bijlage die deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 8 Nieuw besluit

Dit besluit vervangt alle eerdere ondermandaatbesluiten die betrekking hebben op de bevoegdheden zoals genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 9 Slotbepalingen

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Ondermandaatbesluit 2019’.

 

Vastgesteld door de directeuren op 20 maart 2019,

R. van Nood

J.F.A. Tomassen

Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, bestaat voor u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (postbus 15, 2700 AA Zoetermeer). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage (sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat daarvoor vereist is dat u een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening.

Dit besluit is elektronisch bekend gemaakt op 28 maart 2019.

Daarnaast is het gepubliceerd in het Streekblad van 28 maart 2019 en treedt het in werking op 29 maart 2019.

Toelichting bij het Ondermandaatbesluit 2019

 

Algemeen

In het Mandaatbesluit 2019 is geregeld hoe bevoegd kan worden besloten en gehandeld door functionarissen die in naam van het bestuursorgaan of de burgemeester in de zin van artikel 171 Gemeentewet optreden. Het Ondermandaatbesluit 2019 werkt dit verder uit voor de directeuren.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Bij het Ondermandaatbesluit 2019 is een bevoegdhedenlijst (Overzicht behorende bij Ondermandaatbesluit 2019) gevoegd. Hierin is bepaald voor welke bevoegdheden namens het bestuursorgaan wordt gehandeld. Er is altijd sprake van een vorm van vertegenwoordiging, welke vorm dan ook. Dit kan zijn in de vorm van mandaat, volmacht of machtiging. De bevoegdheid kan, indien dit is toegestaan, ook doorgemandateerd worden (ondermandaat). Een volmacht of machtiging kan ook worden doorgegeven. De begripsomschrijving definieert deze verschillende begrippen.

Het begrip budgethouder wordt uitgelegd zoals in het Financieel Besluit.

 

Artikel 2

De mandaatgever kan te allen tijde specifieke instructies geven (artikel 10:6 Awb). Alle beslissingen dienen in overeenstemming te zijn met ter zake geldende wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Ter voorkoming van misverstanden is in lid 2 opgenomen dat genoemde bedragen exclusief omzetbelasting zijn.

 

Artikel 3

Op verzoek van de mandaatgever dient de ondergemandateerde inlichtingen te verschaffen over de uitvoering van de bevoegdheid. Het spreekt voor zich dat in het kader van de eigen verantwoordelijkheid ook op initiatief van de ondergemandateerde informatie kan worden verstrekt.

 

Artikel 4

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Ingeval van ondermandaat dient bij het besluit in ieder geval de oorspronkelijke mandaatgever te worden vermeld. Het is niet noodzakelijk om alle tussenschakels bij ondermandaat te vermelden. Het besluit wordt voorzien van een natte handtekening, digitale handtekening of de vermelding dat het automatisch is gegenereerd door de gemandateerde functionaris.

 

Artikel 5

Indien de ondergemandateerde enig persoonlijk belang heeft bij de te nemen beslissing, dan wordt niet door de ondergemandateerde in mandaat besloten. Er zou namelijk sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling en vooringenomenheid. Elke schijn dient vermeden te worden.

 

Artikel 6

In dit artikel wordt de bevoegdheid gegeven aan de ondergemandateerde om informatie in te winnen en correspondentie af te doen inzake de gemandateerde bevoegdheid. Indien mandaat wordt verleend om een besluit te nemen of volmacht om een overeenkomst aan te gaan, houdt dit tevens de bevoegdheid in om het besluit of de overeenkomst te tekenen.

 

Artikel 7

De verlening van ondermandaat, doorgegeven volmacht en doorgegeven machtiging is vastgelegd in het overzicht dat deel uitmaakt van het besluit. Hier worden de functionarissen genoemd.

 

Artikel 8

Alle oude ondermandaatbesluiten betreffende de in het overzicht genoemde bevoegdheden worden ingetrokken.

 

Artikel 9

De inwerkingtreding en de citeertitel zijn hierin opgenomen.

Conform het bepaalde in artikel 3:42 Awb wordt het besluit bekend gemaakt.

Bijlage 1 bij het Ondermandaatbesluit 2019, laatstelijk gewijzigd 17 december 2019

Overzicht behorend bij het Ondermandaatbesluit 2019

 

 

 

 

Omschrijving bevoegdheid

Mandaterend bestuursorgaan

Gemandateerde

Ondermandaat door directeuren

Door directeuren aangewezen functionarissen

Hoofdstuk 1 Concern

 

 

 

 

 

Paragraaf 1 Algemeen

 

 

 

 

Het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden

B & W

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Toegestaan

Directeuren

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen

Burgemeester

B & W

Personen genoemd in algemene procesmachtiging

 

Niet toegestaan

X

Het afgeven van incidentele procesmachtigingen

Burgemeester

B & W

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Niet toegestaan

X

Het voeren van de met het vertegenwoordigen van de gemeente bij bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures en geschillen samenhangende correspondentie en de hiermee gepaard gaande verrichtingen (o.a. indienen verweerschrift, zienswijze, etc.), inclusief het schikken, al dan niet door tussenkomst van een derde partij zoals bijvoorbeeld een mediator, advocaat of rechter.

Burgemeester

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Schikken uitsluitend door gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Personen genoemd in algemene procesmachtiging

Afdelingshoofden, teammanagers

Het besluiten tot het voeren en beëindigen van rechtsgedingen, bezwarenprocedures en administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten en het indienen van stukken hiertoe (procesbesluit), inclusief het schikken, al dan niet door tussenkomst van een derde partij zoals bijvoorbeeld een mediator, advocaat of rechter.

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het ondertekenenvan een beslissing op een bezwaarschrift, indien het dictum van het advies van de commissie die bezwaar- en/of beroepschriften behandelt wordt overgenomen en dit primaire besluit is genomen door het college of de burgemeester

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

 

Het beslissen op een bezwaarschrift, indien het dictum van het advies van de commissie die bezwaar- en/of beroepschriften behandelt wordt overgenomen, waarbij het primaire besluit is genomen in mandaat door een directeur

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Niet toegestaan

X

Het beslissen op een bezwaarschrift, indien het dictum van het advies van de commissie die bezwaar- en/of beroepschriften behandelt wordt overgenomen, waarbij het primaire besluit is genomen in mandaat door een afdelingshoofd

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

 

Het beslissen op een bezwaarschrift, indien het dictum van het advies van de commissie die bezwaar- en/of beroepschriften behandelt wordt overgenomen, waarbij het primaire besluit is genomen in mandaat door een medewerker tot het niveau van afdelingshoofd

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan met dien verstande dat het besluit op bezwaar niet wordt genomen door een lagere of dezelfde functionaris als de functionaris die het primaire besluit in mandaat heeft genomen

Toegestaan met dien verstande dat het besluit op bezwaar niet wordt genomen door een lagere of dezelfde functionaris als de functionaris die het primaire besluit in mandaat heeft genomen;

Afdelingshoofden, teammanagers

Het ondertekenenvan een beslissing op een bezwaarschrift, op grond van een heroverweging (zonder hoorzitting en advies van de commissie die bezwaar- en/of beroepschriften behandelt), waarbij dit primaire besluit is genomen door het college of de burgemeester

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het beslissen op een bezwaarschrift, op grond van een heroverweging (zonder hoorzitting en advies van de commissie die bezwaar- en of beroepschriften behandelt), waarbij dit primaire besluit is genomen in mandaat door een directeur

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Niet toegestaan

X

 

Het beslissen op een bezwaarschrift, op grond van een heroverweging (zonder hoorzitting en advies van de commissie die bezwaar- en of beroepschriften behandelt), waarbij dit primaire besluit is genomen in mandaat door een afdelingshoofd

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het beslissen op een bezwaarschrift, op grond van een heroverweging (zonder hoorzitting en advies van de commissie die bezwaar- en of beroepschriften behandelt), waarbij dit primaire besluit is genomen in mandaat door een medewerker tot het niveau van afdelingshoofd

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan met dien verstande dat het besluit op bezwaar niet wordt genomen door een lagere of dezelfde functionaris als de functionaris die het primaire besluit in mandaat heeft genomen

 

Toegestaan met dien verstande dat het besluit op bezwaar niet wordt genomen door een lagere of dezelfde functionaris als de functionaris die het primaire besluit in mandaat heeft genomen;

Afdelingshoofden, teammanagers

Het beslissen op een beroep tegen de beslissing op het kwijtscheldingsverzoek gemeentelijke belastingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden

Het doen van aangifte en het voegen als benadeelde partij in strafzaken

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

 

Het besluiten tot het intrekken en het gunnen van de aanbesteding dan wel afwijzen van de aanbieders bij aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten tot het bedrag genoemd als de Europese aanbestedingsdrempel

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan met dien verstande:

- tot € 75.000,- t/m het niveau van budgethouder;

- tot € 250.000,- (of tot een maximum van de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel) t/m het niveau van teammanager;

- tot € 1.000.000,- (of tot een maximum van de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel) tot het niveau van afdelingshoofd.

 

Toegestaan met dien verstande:

- tot € 75.000,- t/m het niveau van budgethouder;

- tot € 250.000,- (of tot een maximum van de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel) t/m het niveau van teammanager;

- tot € 1.000.000,- (of tot een maximum van de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel) tot het niveau van afdelingshoofd.

 

Het besluiten tot het intrekken van de aanbesteding en het gunnen dan wel afwijzen van de aanbieders bij Europese aanbestedingen (boven de Europese aanbestedingsdrempel)

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het besluiten tot het afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Niet toegestaan

X

Het ondertekenen van het startformulier in het kader van de motiveringsplicht Aanbestedingswet 2012

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten binnen de daarvoor toegekende kredieten en/of budgetten zoals bedoeld in het Besluit op de inrichting van de financiële organisatie en administratie van de gemeente Zoetermeer inclusief het eventueel schikkentot stand gekomen in goed onderling overleg, al dan niet door tussenkomst van een derde partij bijv. een mediator, advocaat of rechter

Burgemeester

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur, directeuren en griffier

Toegestaan

 

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT, programmamanager VT, de via routing aangewezen budgethouders

 

Het aangaan van overeenkomsten met een verwerker van persoonsgegevens zoals genoemd in artikel 4, sub 8, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers OOV, VVH

Het besluiten tot het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst, met uitzondering van het afsluiten van aan- en verhuurovereenkomsten door de afdeling vastgoed, indien de huursom het bedrag van

€ 25.000,- per jaar niet te boven gaat

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

 

Het in gebreke stellen of aansprakelijk stellen en het afhandelen hiervan tot een maximaal bedrag van

€ 25.000,- per gebeurtenis

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

Het opvragen van justitiële gegevens op grond van artikel 13 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in het kader van de behandeling van een verzoek om vergunningverlening

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

 

Het aanvragen van subsidies bij derden voor zover passend binnen vastgesteld gemeentelijk beleid

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

Het (besluiten tot het) vervreemden of verkopen van overtollige roerende zaken eigendom van de gemeente Zoetermeer

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers OOV, VVH, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het nemen van besluiten in verband met de behandeling van klachten als bedoeld in Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met uitzondering van de klachten als bedoeld in artikel 9:7 lid 2 Awb

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers OOV, VVH en WZI, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur en daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers,

Het besluiten tot verdagen van de termijn waarbinnen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur beslist moet worden

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

Het besluiten tot verdagen van de termijn waarbinnen op een verzoek om informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie beslist moet worden

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

Het besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers

Het afgeven van verklaringen aangaande de bedrijfsvoering aan instanties

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers OOV, VVH, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het nemen van besluiten op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, coördinator vergunningen, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert, senior jeugdzorgmedewerker, unit-coördinator WZI,

Het toesturen van het eindverslag aan de insprekers inzake de gevolgde inspraakprocedure

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het verstrekken en ondertekenen van legitimatiebewijzen (al dan niet ten behoeve van een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 Awb)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het in ontvangst nemen van deurwaardersexploten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, (team)manager , vastgoedjurist, planjurist, jurist afdeling Jabo, afdelingssecretaresse, coördinerend medewerker Publieksplein, unitcoördinator WZI, baliemedewerker WZI, postmedewerker

Het verzorgen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, alle medewerkers

Paragraaf 2 Subsidies

 

 

 

 

Het versturen van ontvangstbevestigingen subsidieaanvraag

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) beleidsadviseur subsidies, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het besluiten om een subsidieaanvraag buiten behandeling te laten indien deze niet tijdig is ingediend

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, wijkregisseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om aanvragen aan te vullen (4.5 Awb.)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, wijkregisseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen, indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift van het in behandeling nemen van de aanvraag, of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of van de voorbereiding van de beschikking (Awb 4:5)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, wijkregisseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling (eventueel met verrekening van eventueel betaalde voorschotten)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, wijkregisseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het vaststellen van het aanvraagformulier subsidie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het besluiten andere dan, of slechts enkele van de in artikel 4, tweede en derde lid, artikel 12, tweede lid en artikelen 13a en 13b, derde lid Asv-2016 genoemde gegevens te verlangen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, wijkregisseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het gedurende een jaar na afloop van het subsidiejaar of subsidieperiode aan de subsidieontvanger nadere gegevens vragen

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, wijkregisseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het berichten dat voor de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, wijkregisseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Ter uitvoering van een beschikking tot subsidieverlening een overeenkomst sluiten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het besluiten op aanvragen tot verlenen en vaststellen van subsidies tot en met € 5.000,-, inclusief het verbinden van voorwaarden en verplichtingen aan de subsidie,

e.e.a. ter kennisneming van de verantwoordelijk wethouder

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van subsidies van meer dan € 5.000,- tot en met € 50.000,- inclusief

het verbinden van voorwaarden en verplichtingen aan de subsidie

het aangeven op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt, en

(indien wordt besloten tot bevoorschotting van de subsidie) het bepalen van de hoogte en de termijnen van de voorschotten,

e.e.a. na instemming met de verantwoordelijke wethouder

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het vaststellen van subsidies van meer dan € 5.000,-

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het ondertekenen van door burgemeester en wethouders genomen besluiten op aanvragen tot het verlenen van subsidies (ondertekeningsmandaat)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, (senior) netwerkregisseur, (senior) beleidsadviseur, kwartiermaker VT, programmamanager VT

Paragraaf 3 Personele bevoegdheden

 

 

 

 

 

Paragraaf 3.1 Arbeidsovereenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:610 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een oproepovereenkomst op grond van artikel 2.4 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomst voor vakantiekrachten (via uitzendbureau)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor doelgroep banenafspraak op grond van artikel 2.7 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een werkervaringsplaats op grond van artikel 2.8 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een stageovereenkomst op grond van artikel 2.9 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het aangaan, wijzigingen en beëindigen van een detacheringsovereenkomst

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het verlengen of omzetten (naar tijdelijke of onbepaalde tijd) van arbeidsovereenkomsten op grond van artikel 7:667 en 668A BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen of afwijzen van een verzoek tot aanpassing arbeidsduur (tijdelijk of structureel) op grond van Wet flexibel werken & WAZO

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Vaststellen werktijdenregeling op grond van artikel 5.2 Cao gemeenten, een standaard regeling op grond van artikel 5.4 Cao gemeenten en een bijzondere regeling op grond van artikel 5.5 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Paragraaf 3.2 Salaris, salaristoelagen en vergoedingen

 

 

 

 

Bepalen van de inschaling op grond van artikel 3.3 Cao gemeenten met inachtneming van de functiewaardering op grond van artikel 3.1 Cao gemeenten (aard van de betrekking) en - voor zover mogelijk - beoordeling (de wijze van functievervulling)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een functioneringstoelage op grond van artikel 3.8 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een arbeidsmarkttoelage op grond van artikel 3.9 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een waarnemingstoelage op grond van artikel 3.10 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een garantietoelage op grond van artikel 3.15 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een afbouwtoelage op grond van artikel 3.16 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een bedrag aan een werknemer of groep werknemers wegens uitstekend functioneren of bijzondere prestaties op grond van artikel 3.18 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een overwerkvergoeding op grond van artikel 3.19 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen van een vergoeding BHV, EHBO en interventieteam op grond van artikel 3.20 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Manager Facilitair

Het toekennen of afwijzen van een reis- en/of en verblijfskostenvergoeding volgens personeelshandboek jo. artikel 3.21 Cao gemeenten

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT

Het toekennen of afwijzen van een vaste reissom volgens personeelshandboek jo.

artikel 3.21 Cao gemeenten

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT

Paragraaf 3.3 Vakantie en verlof

 

 

 

 

Het toekennen of afwijzen van een verzoek op grond van artikel 6.1 lid 3 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen of afwijzen van een verzoek om meer te werken dan de formele arbeidsduur per jaar op grond van artikel 6.3 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het toekennen of afwijzen van een verzoek tot verkoop van maximaal 72 uur bovenwettelijke vakantie-uren op basis van artikel 6.5 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het toekennen of afwijzen van WAZO-verlof op grond van artikel 6. 7 - 6.11 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Toekennen of afwijzen van een verzoek tot onbetaald verlof op grond van artikel 6.14 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Verlenen van politiek (onbetaald) verlof aan werknemer die is gekozen als 2e kamerlid op grond van artikel 6.18 Cao gemeenten of als 1e kamerlid op grond van artikel 7:643 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het toekennen of afwijzen van vakbondsverlof op grond van artikel 12.4 Cao gemeenten en onbetaald verlof op grond van artikel 12.5 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het intrekken van een eenmaal verleende vakantie op grond van artikel 7:638 lid 5 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het toekennen of afwijzen van een verzoek tot het overhevelen van vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar op grond van artikel 7:638 lid 6 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Paragraaf 3.4 Arbeidsongeschiktheid

 

 

 

 

Opdracht geven tot geneeskundig onderzoek van werknemer op grond van artikel 7.4 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het voldoen aan de re-integratieplicht van de werkgever als bedoeld in artikel 7:628, 7: 629, 7:658A BW en de Wet verbetering Poortwachter (WVP)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het doen van een verzoek tot inlichtingen als bedoeld in artikel 7:629 lid 6 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Paragraaf 3.5 Arbeidsrechtelijke maatregelen

 

 

 

 

Het opleggen van een verbod tot het betreden arbeidsterrein op basis van het instructierecht van de werkgever op grond van artikel 7:660 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het vrijstellen van werkzaamheden op grond van artikel 7.4 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het opleggen van (loon)sancties in het kader van belemmering re-integratie conform 7:660/660A/629 BW.

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het schorsen op grond van artikel 11.4 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het opleggen en intrekken van een maatregel op grond van het Protocol Agressie en Geweld

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het opschorten van het loon van werknemer indien deze zich onttrekt aan controlevoorschriften op grond van artikel 7:629 lid 6 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het stopzetten loon van werknemer indien deze zich schuldig maakt aan belemmering genezen en re-integratie, niet verrichten passende arbeid, weigering meewerken aan op en bijstellen en evalueren van het Plan van Aanpak of weigert WIA-uitkering aan te vragen op grond van artikel 7:629 lid 3 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het opleggen van een maatregel bij misdragingen van de werknemer of niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Paragraaf 3.6 Einde dienstverband

 

 

 

 

Bevestiging van opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

 

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het treffen van minnelijke regelingen (vaststellingsovereenkomst e.d.)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Verlenen ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:677 BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Indienen van een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst (wegens BE-redenen/reorganisatie) bij de cao-ontslagcommissie op grond van artikel 9.15 Cao gemeenten en 7:669 lid 3 onder a BW)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV (of sluiten van een vaststellingsovereenkomst) wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na de loondoorbetalings-/re-integratieverplichting op grond van artikel 7.5 Cao gemeenten en 7:669 lid 3 onder b BW, 7:670 lid 1 onder b/lid 11 BW.

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het doen van een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onder d BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het doen van een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter op grond van artikel 7:669 lid 3 onder e (verwijtbaar handelen), f (gewetensbezwaar), g (verstoorde arbeidsverhouding), h (overige gronden), i (cumulatiegrond).

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Paragraaf 3.7 Inhuur derden

 

 

 

 

Inhuur van derden conform het opgestelde beleid rondom inhuur derden

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Paragraaf 3.8 Uitzendkrachten

 

 

 

 

Het aantrekken van uitzendkrachten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het ondertekenen van een overeenkomst met een uitzendkracht

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Paragraaf 3.9 Diversen

 

 

 

 

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot personele zaken

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager, personeelsadviseur, medewerker

P en O, kwartiermaker VT

Het besluiten over het verstrekken van voorschotten op het salaris en vakantietoeslag

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het uitvoeren van de Uitvoeringsregeling opleiding en ontwikkeling

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT

Het vaststellen van de vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsbestanddeel vallen onder de forfaitaire ruimte in het kader van de werkkostenregelingen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd P en O

Het afnemen van de eed of belofte als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a Ambtenarenwet

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het al dan niet verlenen van toestemming tot het verrichten van opgegeven nevenwerkzaamheden als bedoeld in de arbeidsovereenkomst

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanager OOV of VVH, kwartiermaker VT

Het verlenen van toestemming en toekennen vergoeding voor het gebruik van een aan de ambtenaar toebehorende auto, ter vervulling van de betrekking (dienstreis) op grond van artikel 11.3 Cao gemeenten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofden, teammanagers, kwartiermaker VT

Het aanwijzen van werknemers als bedrijfshulpverlener en het beëindigen als bedoeld in artikel 8 van de Regeling BHV en EHBO

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Manager Facilitair

Bevoegdheden genoemd in het personeelshandboek

 

 

 

 

 

Paragraaf 4 Samenwerking Pijnacker-Nootdorp

 

 

 

 

 

Paragraaf 4.1. Algemeen

 

 

 

 

Het nemen van besluiten in verband met de uitoefening van bevoegdheden in het kader van het beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, manager informatiebeheer , gemeentearchivaris

Paragraaf 4.2 Realisatieovereenkomst Schuldhulpverlening

 

 

 

 

Het afgeven van de gemeentelijke verklaring als bedoeld in artikel 285 Faillissementswet

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur, directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd WZI, teammanager Zorg en Inkomen WZI, unit coördinator schuldhulpverlening WZI, consulenten schuldhulpverlening WZI

Het nemen van besluiten tot het opschorten en beëindigen van schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur, directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd WZI, teammanager Zorg en Inkomen WZI, unit coördinator schuldhulpverlening WZI, consulenten schuldhulpverlening WZI

Hoofdstuk 2 Afdelingen

 

 

 

 

 

Paragraaf 1 Afdeling Communicatie

 

 

 

 

Het uitvoeren van vigerend voorlichtings- en inspraakbeleid door middel van:

het vervaardigen en het distribueren van voorlichtingsmiddelen;

het organiseren van voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten, burgerbijeenkomsten, tentoonstellingen en andere bijeenkomsten en evenementen;

het op verzoek zowel mondeling als schriftelijk verstrekken van feitelijke gegevens

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanager, senior medewerker, allround medewerker, adviseur citymarketing, perswoordvoerder

Het verstrekken van opdrachten aan leveranciers ter vervaardiging en/of levering van voorlichtingsmiddelen en tevens het verstrekken van opdrachten ter vervaardiging en/of levering van producten of diensten die voor de totstandkoming van bovenstaande voorlichtingsmiddelen nodig zijn, een en ander binnen de vastgestelde begrotingsposten (volmacht)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Via routing aangewezen budgethouders

Het op schriftelijk verzoek verstrekken van routinematige informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanager, manager, senior medewerker, perswoordvoerder

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot communicatie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanager, senior medewerker, allround medewerker, uitvoerend medewerker, grafisch vormgever, redacteur, eindredacteur, adviseur citymarketing

Paragraaf 2 Afdeling Financiën & Control

 

 

 

 

Het in gebreke stellen van debiteuren

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, allround medewerker FA

Het opdracht geven aan gerechtsdeurwaarders tot het voeren van procedures met betrekking tot de invordering

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, allround medewerker FA

Het uit handen geven van de invorderingsbeschikking aan de deurwaarder

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, allround medewerker FA

Het oninbaar verklaren van privaat- en publiekrechtelijke vorderingen (met uitzondering van belastingen)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, allround medewerker FA

Het openen en opheffen van (sub)rekeningen van (post)bankrekeningen (indien dit moet plaatsvinden als gevolg van een beslissing van de concerncontroller op basis van het Treasury Statuut 2009 dan valt dit daar ook onder)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, allround adviseur kwaliteit financiële administratie

Het treffen van betalingsregelingen alsmede het vaststellen van richtlijnen dienaangaande tot € 100.000,-

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren vanaf €100.000,-

Toegestaan tot

€ 100.000,-

 

Afdelingshoofd, teammanager, allround medewerker FA

Het doen van aangifte ter uitvoering van de Wet omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker FA, allround medewerker kwaliteit en control

Het aan- en afmelden van te verzekeren objecten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Financiën

Het aanmelden en afwikkelen van schade gevallen in verband met verzekeringen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Financiën

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot de financiële administratie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, allround adviseur kwaliteit FA, senior medewerker FA, allround medewerker FA, medewerker FA, uitvoerend medewerker FA, ondersteunend medewerker FA, secretaresse

Het aantrekken/ uitlenen van gelden in kader van de uitvoering van de treasury binnen de kaders zoals opgenomen in het door de raad vastgestelde Treasury Statuut 2009 en de financieringsbehoefte zoals opgenomen in de paragraaf Financiering van de Programmabegroting (inclusief machtiging en volmacht)

 

Burgemeester

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Het mandaat betreft het inzetten van standaardinstrumenten als daggeld, kasgeld en lange financiering, het mandaat strekt zich niet uit tot het aangaan van alternatieve financieringsvormen of afsluiten van rentederivaten

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior beleidsadviseur financiën en medewerker financiën belast met uitvoering treasury

De afdoening van goedgekeurde begrotingswijzigingen voor zover daar geen beperkende bepalingen aan zijn verbonden door Gedeputeerde Staten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior beleidsadviseur, medewerker, Financiën

De afdoening van begrotingswijzigingen, niet vallend onder het autorisatieniveau van de raad

B&W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior beleidsadviseur, medewerker, Financiën

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot concerncontrol

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

senior medewerker control

Paragraaf 3 Afdeling Personeel & Organisatie

 

 

 

 

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot personeel en organisatie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, manager interne diensten, senior medewerker inkoop, allround medewerker inkoop

Het aan- en afmelden en doorgeven van mutaties die voortvloeien uit de personeels- en salarisadministratie aan buiten-gemeentelijke organisaties

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie, medewerker salarisadministratie

Het verstrekken van werkgeversverklaringen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie, medewerker salarisadministratie

Het verstrekken van informatie aan (rijks)deurwaarders en incassobureaus met betrekking tot schulden en vorderingen op werknemers

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie,

Het voeren van een loonboekhouding en de daaruit voortvloeiende correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie,

Het verstrekken van de betalingsopdrachten met betrekking tot de uitbetaling van de nettosalarissen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie,

Het verstrekken / verrekenen van salarisvoorschotten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie,

Het, binnen de wettelijke bepalingen, declareren van bijdragen in de salariskosten bij buitengemeentelijke organisaties

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie,

Het akkoord tekenen van de bevindingen van controleorganen van buitengemeentelijke organisaties ten aanzien van de loonboekhouding

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie,

Het verstrekken van opgaven aan de Belastingdienst betreffende uitbetalingen aan derden die niet in dienst zijn van de gemeente (niet zijnde bedrijven)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot personeels- en salarisadministratie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur salarisadministratie,

Paragraaf 4 Afdeling Informatie & Automatisering

 

 

 

 

Het opmaken van verklaringen van overbrenging, vervanging, vernietiging of vervreemding van archiefbestanden

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, manager informatiebeheer, records manager

Het afsluiten van licentieovereenkomsten ten behoeve van het tonen van foto’s en video’s op de gemeentelijke beeldbank

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, gemeentearchivaris

Het aanvragen, wijzigen of intrekken van een e-herkenningsmiddel voor toegang tot een of meer (overheids) diensten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd I en A, afdelingshoofd Publieksplein, teammanager, functioneel beheerder, secretaresse (uitsluitend voor administratieve handelingen)

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot Informatie en Automatisering

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Paragraaf 5 Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

 

 

 

 

Het voeren van correspondentie zoals die ter zake van: routineopdrachten tot externe computerverwerking van enquêtes en jaarlijkse toezending van standaardpublicaties aan "abonnees"

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, senior medewerker OS, allround medewerker OS, medewerker OS

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift aan de bevoegde commissie

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker, privacy functionaris, allround medewerker, medewerker

Het verdagen van een termijn waarbinnen op een bezwaarschrift beslist dient te zijn

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker, privacyfunctionaris, allround medewerker, medewerker

Het doen van meldingen bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en de Uitvoeringswet AVG

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker, functionaris gegevensbescherming, privacy functionaris

Het besluiten op verzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, functionaris gegevensbescherming

Het uitvoeren en het nemen van besluiten krachtens de APPA-regeling en andere rechtspositieregelingen voor politieke ambtsdragers

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker

Het uitvoeren en het nemen van besluiten inzake de verrekening van neveninkomsten van politieke ambtsdragers

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot privacy, Juridische Aangelegenheden en aangelegenheden van de gemeentesecretaris

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker, privacy medewerker, allround medewerker, medewerker

Paragraaf 6 Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

Paragraaf 6.1 Algemeen

 

 

 

 

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verzenden van ontvangstbevestigingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het houden van samenspraakavonden en -bijeenkomsten over beleidsvoornemens

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over vastgesteld beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het maken en verspreiden van voorlichtingsmateriaal over bestaand beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het niet in behandeling nemen (niet ontvankelijk verklaren) van aanvragen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om aanvragen aan te vullen (4.5 Awb)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het waarmerken van besluiten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het doen uitgaan van sanctiewaarschuwingen wegens het niet naleven van voorschriften

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het intrekken van besluiten, tenzij bij wijze van sanctie of dat belanghebbenden hiertegen bedenkingen hebben ingebracht

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om hun zienswijze naar voren te brengen in gevallen als bedoeld in artikel 4.7 en 4.8 Awb

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

Het verbinden van voorschriften aan besluiten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het aan nutsbedrijven verstrekken van opdrachten tot het uitvoeren van werken

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum bedrag van € 125.000,-

Afdelingshoofd, teammanager

Het besluiten tot het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verlening van diensten aan derden en de ondertekening hiervan

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het besluit tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet, het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten en verklaringen daaronder begrepen, voor zover deze betrekking hebben op het werkterrein van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling en er een budget voor aangewezen is en past binnen het gemeentelijk beleid

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een bedrag van € 100.000,- per overeenkomst

Afdelingshoofd, teammanager

Welstandzaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, secretaris welstand.

Paragraaf 6.2 Volkshuisvesting (overwinstregeling / anti-speculatiebeding)

 

 

 

 

Het vaststellen van de door de verkoper aan de gemeente af te dragen overwinst

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verlenen van vrijstelling van de bewoningsplicht

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Paragraaf 6.3 Volkshuisvesting (Sociale huursector)

 

 

 

 

Het besluiten tot het afgeven van een voorrangsverklaring voor een sociale huurwoning

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Paragraaf 6.4 Economie

 

 

 

 

Het beslissen op aanvragen van subsidie op grond van de Verordening BI-Zone Dorpsstraat

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het geven van uitstel voor het indienen van een financieel en inhoudelijk verslag op basis van de Verordening BI-zone Dorpsstraat

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het beslissen tot het (laten) doen van een aanvullend accountants onderzoek op basis van de Verordening BI-zone Dorpsstraat

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het definitief vaststellen van de subsidie op grond van de Verordening BI-zone Dorpsstraat over het voorafgaande jaar

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het besluiten op aanvragen van ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 6 van de Winkeltijdenwet, in de o.g.v. de artt. 5 en 8 van deze wet genomen algemene maatregelen van bestuur en in de Verordening winkeltijden Zoetermeer.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

De organisatie en de uitvoering van de draagvlakmeting conform het Reglement draagvlakmeting BIZ

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker

Het vaststellen van de uitslag van de draagvlakmeting

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het bekendmaken van de uitslag van de draagvlakmeting

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Paragraaf 6.5 Ruimtelijke ordening

 

 

 

 

Het starten van procedures en het administratief afwikkelen van genomen besluiten ingevolge artikel 3.6, Wet ruimtelijke ordening (Wro) alsmede het beslissen op administratieve verzoeken ingevolge genoemd artikel

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Opdrachtverstrekking externe advisering over artikel 6.1 Wro schadeclaims en/of nadeelcompensatie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het heffen van een recht en de mededeling van de verschuldigdheid (art. 6.4 Wro)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het terugstorten van het recht (art. 6.4 Wro)  

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het aan aanvrager toezenden van een ontvangstbevestiging (art. 6.1.2.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro))

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

De mededeling aan aanvrager door welk bestuursorgaan op de aanvraag zal worden beslist (art. 6.1.2.1. Bro)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

De aanvraag af te wijzen indien de aanvraag kennelijk ongegrond is (art. 6.1.3.1. Bro)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

De onvolledige aanvraag niet verder in behandeling te nemen (art. 6.1.3.1. Bro en artikel 6.4 Wro)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verlengen van termijnen (art. 6.1.3.1. Bro)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

Het aanwijzen van een (of meer) adviseur(s) (art. 6.1.3.2. Bro)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Verdaging van de beslistermijn ( art. 6.1.3.6 Bro)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het toekennen van een voorschot aan aanvrager en het verlangen van een zekerheidsstelling (art. 6.1.3.7 Bro)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het aanwijzen van een tweede adviseur (art. 3 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zoetermeer 2008)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Op de hoogste stellen van de aanwijzing van de adviseur(s) (art. 5 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zoetermeer 2008)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

De beslissing omtrent een verzoek om wraking van een of meer adviseurs (art. 5, lid 3 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zoetermeer 2008).

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het ter beschikking stellen van gegevens aan de adviseur(s) (art. 6, lid 1 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zoetermeer 2008)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

Het aanwijzen uit de organisatie van een of meer personen die de adviseur(s) bijstaan (art. 6, lid 2 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Zoetermeer 2008)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Een besluit nemen omtrent een aanvraag als bedoeld in artikel 6.1 onder 1 Wro (aanvraag tegemoetkoming planschade)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Bekendmaking van het besluit aan aanvrager (art. 6.1.3.6 Bro)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

Het langs elektronische weg waarmerken, bekendmaken, beschikbaar stellen en raadpleegbaar maken van Wro-instrumenten conform Bro artikel 1.2.1 lid 1, Bro artikel 1.2.2 lid 2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het nemen van besluiten tot het doen van kennisgevingen van en het nemen van besluiten ex artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

Het plegen van overleg o.g.v. artikel 3.1.1 Bro met de besturen van de betrokken gemeenten en waterschappen en met de diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast met de behartiging van belangen welke in het betreffende bestemmingsplan in het geding zijn. Hieronder valt ook het doen van de verplichte kennisgeving richting de betrokken overlegpartners.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, planoloog, senior- en allround jurist

Het vaststellen van het ontwerpbesluit hogere waarden ex art. 110a Wet Geluidhinder (Wgh)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het vaststellen van hogere waarden overeenkomstig artikel 110a Wgh

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het publiceren en ter inzage leggen van ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wgh

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Ruimtelijk Beleid, planoloog, senior- en allround jurist

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift aan de bevoegde commissie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Ruimtelijk Beleid, planoloog, senior- en allround jurist

Het verdagen van een termijn waarbinnen op een bezwaarschrift beslist dient te zijn, voor zover deze bezwaarschriften betrekking hebben op de afdeling Stedelijke Ontwikkeling

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Paragraaf 6.6 Grondzaken

 

 

 

 

Het besluiten tot goedkeuring van de samenstelling van de vaste kern van de Voorjaarskermis en het in dit kader aangaan van de huurovereenkomsten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het besluiten tot toe- en afwijzen van inschrijvingen voor losse standplaatsen Voorjaarskermis en het in dit kader aangaan van huurovereenkomsten

B & W

burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het besluiten tot het niet aangaan van een overeenkomst tot verkoop van snippergroen i.v.m. een al dan niet technische weigering zoals bedoeld in het vigerende uitgiftebeleid openbaar groen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan van een overeenkomst tot verkoop van snippergroen passend binnen het beleid zoals bedoeld in het vigerende uitgiftebeleid openbaar groen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan van een overeenkomst tot verkoop van snippergroen niet passend binnen het beleid zoals bedoeld in het vigerende uitgiftebeleid openbaar groen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het besluit tot erkenning van verjaring van eigendom van grond

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

 

Het verlenen van vrijstelling van een contractuele bewoningsplicht

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Stedelijk beleid, teammanager Grondzaken

Het aangaan en beëindigen van een overeenkomst tot verkoop van onroerende zaken, passend binnen de door de raad goedgekeurde grondexploitatie of begroting van het lopende jaar en passend binnen de grondprijzennota.

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum van € 1.000.000,- per verkoop

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan en beëindigen van een overeenkomst tot aankoop van onroerende zaken, passend binnen de door de raad goedgekeurde grondexploitatie of begroting van het lopende jaar en passend binnen de grondprijzennota.

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum van € 1.000.000,- per aankoop

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van huur- en verhuurovereenkomsten van onroerende zaken, passend binnen de door de raad goedgekeurde grondexploitatie, tot een maximum tegenprestatie van € 250.000,- per jaar

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum van € 50.000,- per jaar per overeenkomst

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan, wijzigen, verlengen en beëindigen van pachtovereenkomsten, passend binnen de door de raad goedgekeurde grondexploitatie of begroting van het lopende jaar of passend binnen de grondprijzennota, tot een maximum tegenprestatie van € 250.000,- per jaar

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum van € 50.000,- per jaar per overeenkomst

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan, vestigen, verlengen, wijzigen en beëindigen van zakelijke rechten, passend binnen de door de raad goedgekeurde grondexploitatie en passend binnen de grondprijzennota, tot een maximum tegenprestatie van € 250.000,- per jaar

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum van € 50.000,- per jaar per overeenkomst

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan en ontbinden van een ruiltransactie met betrekking tot onroerende zaken, passend binnen de door de raad goedgekeurde grondexploitatie of passend binnen de grondprijzennota

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum van € 1.000.000,- per ruiltransactie

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van bruikleenovereenkomsten en overeenkomsten in het kader van leegstandbeheer van onroerende zaken

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het aangaan van anterieure overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 Wro

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het verlenen of weigeren van toestemming tot het vervreemden van een recht van erfpacht of opstal

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het binnen de gemandateerde bevoegdheden autoriseren van opties en/of reserveringen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Het binnen de gemandateerde bevoegdheden autoriseren/accorderen van doorbelastingen, memorialen, balans- en reservemutaties

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Grondzaken

Paragraaf 6.7 Erfgoedverordening

 

 

 

 

Het beslissen op aanvragen van subsidie tot € 1.500 op grond van de Beleidsregel ‘Subsidie verwijdering niet-passende reclames in de Dorpsstraat’, inclusief het verbinden van voorwaarden en verplichtingen aan de subsidie;

een en ander ter kennisname aan de verantwoordelijk portefeuillehouder

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het al dan niet goedkeuren van archeologische onderzoeksrapporten in het kader van bouwactiviteiten in archeologisch beschermd gebied

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur cultureel erfgoed

Het bij wijziging of afbraak van een monument bepalen dat bouwhistorisch onderzoek wordt verricht

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur cultureel erfgoed

Verzenden aankondiging om een pand op de monumentenlijst te plaatsen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur cultureel erfgoed

Het besluiten om een pand op de monumentenlijst te plaatsen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, coördinator vergunningen

Paragraaf 7 Afdeling Vastgoed

 

 

 

 

Het besluiten tot het verkopen van overtollige roerende zaken aan opkopers of detaillisten (altijd overleg met gemeentesecretaris / algemeen directeur)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager facilitair

Het verkopen van overtollige roerende zaken aan opkopers of detaillisten (volmacht)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager facilitair

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot facilitaire zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager facilitair, senior medewerker inkoop, allround medewerker inkoop

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verzenden van ontvangstbevestigingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het plannen, organiseren en houden van samenspraakbijeenkomsten over beleidsvoornemens

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over vastgesteld beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het maken en verspreiden van voorlichtingsmateriaal over bestaand beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het niet in behandeling nemen (niet ontvankelijk verklaren) van aanvragen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om aanvragen aan te vullen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het waarmerken van besluiten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het doen uitgaan van sanctiewaarschuwingen wegens het niet naleven van voorschriften

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedregie

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om hun zienswijze naar voren te brengen in gevallen als bedoeld in artikel 4.7 en 4.8 Awb

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het intrekken van besluiten, tenzij bij wijze van sanctie of dat belanghebbenden hiertegen bedenkingen hebben ingebracht

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verbinden van voorschriften aan besluiten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedregie

Besluit tot vaststellen van openings- en sluitingstijden van door het de accommodaties/vastgoed

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met derde partijen

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van intentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van het (toekomstig) door de afdeling vastgoed beheerd en/of nog te bouwen vastgoed en/of nog te bouwen onderwijsaccommodaties

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van huurovereenkomsten met huurders van het door de afdeling vastgoed beheerd vastgoed

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

 

Besluiten tot het in gebruik geven van door de afdeling vastgoed beheerd vastgoed passend binnen de exploitatie van het lopende jaar en het in dat verband aangaan van gebruikersovereenkomsten

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van bruikleenovereenkomsten en overeenkomsten in het kader van leegstandsbeheer van het door de afdeling vastgoed beheerd vastgoed

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot het vestigen, verlengen, wijzigen en opheffen van zakelijke rechten op het door de afdeling vastgoed beheerd vastgoed, en het aangaan van de daaronder liggende overeenkomsten

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het treffen van betalingsregelingen met huurders en gebruikers bij achterstanden alsmede het vaststellen van richtlijnen dienaangaande tot € 100.000,-

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot het uitsturen van aanmaningen inzake invorderingsprocedures

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedregie

 

Besluit tot het inschakelen van de deurwaarder na de invorderingsprocedure voor door de afdeling vastgoed beheerd vastgoed

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedregie

 

Besluit tot het vaststellen van een verschuldigde opslag bij gebruikmaking van sport- en recreatieaccommodaties

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot het jaarlijks vaststellen van een verschuldigde opslag bij gebruikmaking van accommodaties buiten de oorspronkelijk afgesproken tijden.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde administratiekosten in het kader van de verhuur/gebruik van door de afdeling vastgoed beheerd vastgoed en accommodaties

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan het gebruik van accommodaties en voorzieningen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Besluit tot laten onderzoeken (door een laboratorium) van de parameters die zijn aangegeven in de relevante wet-, en regelgeving ten aanzien van zwemgelegenheden

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedbeheer

 

Besluit tot onderzoeken van de hoedanigheid van het zwemwater en het ter kennis brengen van de uitkomsten daarvan aan Gedeputeerde Staten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedbeheer

 

Besluit tot onderzoeken van de parameters die zijn aangegeven in de relevante wet- en regelgeving ten aanzien van zwemgelegenheden

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedbeheer

 

Besluit tot kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van het voornemen tot oprichting, wijziging of uitbreiding van een zweminrichting

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedbeheer;

 

Besluit tot het aangaan van overeenkomsten waarin opdracht wordt gegeven tot nieuwbouw of tot renovatie van schoolgebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

 

Besluit tot het aangaan van contracten gebouwenonderhoud met schoolbesturen tot een bedrag van

€ 100.000,-

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

 

Besluit tot mede gebruikgeving van schoollokalen en het in gebruik geven daarvan

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

 

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift aan de bevoegde commissie

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedregie

Het verdagen van een termijn waarbinnen op een bezwaarschrift beslist dient te zijn

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Vastgoedregie

Het beslissen op aanvragen van subsidie vanaf € 5.000,- tot en met een bedrag van € 25.000,- op grond van de Verordening investeringsimpuls en gemeentegarantie amateurverenigingen, inclusief:

het verbinden van voorwaarden en verplichtingen aan de subsidie

het beslissen op een verzoek om voorschot op de subsidie en het bepalen van het bedrag van het voorschot

het definitief vaststellen van de subsidie

een en ander na instemming met de verantwoordelijk wethouder

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het beslissen op aanvragen van subsidie tot € 5.000,-,op grond van de Verordening investeringsimpuls en gemeentegarantie amateurverenigingen, inclusief:

het verbinden van voorwaarden en verplichtingen aan de subsidie

het definitief vaststellen van de subsidie

een en ander ter kennisname aan de verantwoordelijk wethouder

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het verlenen van toestemming op grond van artikel 3.15 lid 7 van de Wet natuurbescherming

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager vastgoedbeheer

Paragraaf 8 Afdeling Stadsbeheer

 

 

 

 

Paragraaf 8.1 Algemeen

 

 

 

 

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het sturen van ontvangstbevestigingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het plannen, organiseren en houden van samenspraakbijeenkomsten over beleidsvoornemens

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over vastgesteld beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het maken en verspreiden van voorlichtingsmateriaal over bestaand beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het niet in behandeling nemen (niet ontvankelijk verklaren) van aanvragen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om aanvragen aan te vullen (4.5 Awb)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het waarmerken van besluiten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het doen uitgaan van sanctiewaarschuwingen wegens het niet naleven van voorschriften

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om hun zienswijze naar voren te brengen in gevallen als bedoeld in artikel 4.7 en 4.8 Awb

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het intrekken van besluiten, tenzij bij wijze van sanctie of dat belanghebbenden hiertegen bedenkingen hebben ingebracht

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het verbinden van voorschriften aan besluiten en vergunningen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het verstrekken van opdrachten tot het omleggen van kabels en leidingen aan nutsbedrijven

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, tot een maximum bedrag van

€ 125.000,- per opdracht

Afdelingshoofd, teammanager beheermanager, coördinator Kabels en Leidingen, beheerder

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift aan de bevoegde commissie

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het verdagen van een termijn waarbinnen op een bezwaarschrift beslist dient te zijn

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het op grond van de APV en/of als eigenaar vergunning en/of toestemming verlenen voor de aanleg van kabels en leidingen in het openbaar gebied.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager beheermanager, coördinator Kabels en Leidingen, beheerder

Het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot de verhuur van reclameborden aan lichtmasten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker geodesie, medewerker informatisering en automatisering

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker geodesie

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, senior medewerker geodesie

Het besluiten tot het al dan niet aangaan van een overeenkomst tot adoptie, met inachtneming van de Richtlijn adoptie

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het geven van opdrachten tot het verrichten van feitelijke handelingen in de openbare ruimte

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het overnemen van adviezen van de externe Bomencommissie en de afhandeling hiervan

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verlenen van toestemming op grond van artikel 3.15 lid 7 van de Wet natuurbescherming

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Paragraaf 8.2 Verkeer

 

 

 

 

Het besluiten over plaatsing van verkeerstekens (BABW)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het besluiten op aanvragen van ontheffing op grond van artikel 87 RVV

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het besluiten op aanvragen over algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het besluiten op aanvragen van ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen (Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Het wegslepen van op de weg staande voertuigen en het in bewaringstellen daarvan als bedoeld in artikel 170, lid 1, van de Wegenverkeerswet

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA)

Het bekendmaken van het besluit tot toepassing van de bestuursdwang, als bedoeld in artikel 171, lid 2, van de Wegenverkeerswet.

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA)

Verkoop, eigendoms-overdracht om niet of vernietiging van weggevoerde en in bewaring genomen

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving

Het opmaken van het proces-verbaal als bedoeld in artikel 5.29, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA)

Het bijhouden van een register van weggevoerde voertuigen.

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA)

Inning van de kosten verbonden aan de bestuursdwang overeenkomstig de tarieven zoals bepaald in de Wegsleepverordening Zoetermeer, inclusief de bevoegdheid tot het opschorten van de afgifte van een voertuig totdat de kosten zijn voldaan.

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA)

Terugbetaling van de kosten verbonden aan de toepassing van de bestuursdwang in omstandigheden als bedoeld in artikel 172, leden 3 tot en met 7, van de Wegenverkeerswet 1994.

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving, buitengewone opsporingsambtenaar (BOA)

Paragraaf 8.3 Telecommunicatieverordening

 

 

 

 

Besluit tot instemming betreffende de aanleg van telecommunicatievoorzieningen binnen de gemeente Zoetermeer, dit op grond van aanvragen van aanbieders conform de Telecommunicatiewet en de Telecommunicatieverordening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheerder

Paragraaf 8.4 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer 2019

 

 

 

 

Het dagelijks beheer, de administratie en het bijhouden van de registers van de begraafplaatsen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het bepalen van de volgorde van uitgifte van graven en urnennissen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het verlengen van de termijn van grafrecht of het recht tot het plaatsen van een urn

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het aanschrijven van rechthebbenden

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het attent maken van belanghebbenden op verlenging van graf- en urn plaatsingsrechten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het overboeken van een graf- of urn plaatsingsrecht en het verlenen van ontheffing van de termijn voor het aanvragen voor overboeking

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het beslissen over het in één graf begraven van meerdere kinderen onder de 12 jaar

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het aanschrijven tot verwijdering van een asbus met urn

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het besluiten op aanvragen tot het aanbrengen van een gedenkteken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het besluiten over het ontwerp van een gedenkteken (Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2019)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het besluiten over het ontwerp van een sierurn (Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Zoetermeer 2019)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het besluiten op aanvragen van een vergunning voor werkzaamheden van steenhouwers

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het aanschrijven tot verwijdering van beplanting op of rond een graf

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het verwijderen van beplanting/ bloemen/materialen die het beeld van de begraafplaats verstoren

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het verwijderen van tijdelijke of illegale monumenten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Het (besluiten tot het) tijdelijk afsluiten van gedeeltes of de gehele begraafplaats

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, beheermanager, beheerder

Paragraaf 8.5 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

 

 

 

 

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, Bronbeheerder BGT

 

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, Bronbeheerder BGT

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, Bronbeheerder BGT

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, Bronbeheerder BGT

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, Bronbeheerder BGT

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, Bronbeheerder BGT

 

Paragraaf 9 Afdeling Afvalinzameling

 

 

 

 

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, senior medewerker

Het sturen van ontvangstbevestigingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, senior medewerker, afdelingssecretaresse

Het plannen, organiseren en houden van samenspraakbijeenkomsten over beleidsvoornemens

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, senior medewerker, beleidsmedewerker

Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over vastgesteld beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, senior medewerker, beleidsmedewerker

Het maken en verspreiden van voorlichtingsmateriaal over bestaand beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, senior medewerker, beleidsmedewerker

Het toepassen van bestuursdwang in geval er goederen op de openbare weg zijn geplaatst (artikel 2.5. Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het besluiten tot het vernietigen, over te dragen of te verkopen van meegevoerde en opgeslagen zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het uitoefenen van de bevoegdheid om in bewaring gegeven zaken te verkopen, over te dragen of te vernietigen

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Vaststellen van de huisvuilkalender en ‘Mijn afvalwijzer’ (Afvalstoffenverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het besluiten tot het afvoeren van illegaal geplaatst afval en het in rekening brengen van de daarbij behorende kosten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het aanwijzen van een inzamelmiddel of een inzamelvoorziening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het aanwijzen of het wijzigen van een aanbiedplaats voor een inzamelmiddel of een inzamelvoorziening (Afvalstoffenverordening jo artikel 5 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het toewijzen van een aanbiedplaats aan gebruikers van de percelen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het besluiten op aanvragen voor een aanwijzing, vergunning of ontheffing (Afvalstoffenverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een aanwijzing, vergunning of ontheffing (Afvalstoffenverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het besluiten tot intrekken van een vergunning, aanwijzing of ontheffing (Afvalstoffenverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift aan de bevoegde commissie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het verdagen van een termijn waarbinnen op een bezwaarschrift beslist dient te zijn

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het geven van opdrachten tot het verrichten van feitelijke handelingen in de openbare ruimte

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Paragraaf 10 Veiligheid Vergunningen & Handhaving

 

 

 

 

Paragraaf 10.1 Algemeen

 

 

 

 

Het voeren van correspondentie over feitelijke informatie

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Het verzenden van ontvangstbevestigingen

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Het plannen, organiseren en houden van samenspraakbijeenkomsten over beleidsvoornemens

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, beleidsmedewerkers

Het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over vastgesteld beleid

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, beleidsmedewerkers

Het maken van voorlichtingsmateriaal over bestaand beleid

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, beleidsmedewerkers

Het verspreiden van voorlichtingsmateriaal over bestaand beleid

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Het niet in behandeling nemen (niet ontvankelijk verklaren) van aanvragen

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert, (senior)jurist

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om aanvragen aan te vullen (4.5 Awb.)

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om hun zienswijze naar voren te brengen in gevallen als bedoeld in art. 4:7 en art. 4:8 Awb

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van vergunningen, tenzij bij wijze van sanctie

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het verbinden van voorschriften aan besluiten

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het wijzigen, aanvullen, intrekken van de beperkingen of de voorschriften waaronder een vergunning is verleend

B &W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift aan de bevoegde commissie

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Het verdagen van de termijn waarbinnen beslist moet zijn op een bezwaarschrift

B &W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Paragraaf 10.2 Handhaving

 

 

 

 

Het sturen van sanctiewaarschuwingen wegens overtreding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of Algemeen plaatselijke verordening Zoetermeer (Apv) en bijzondere wetten

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het sturen van sanctiewaarschuwingen en aanwijzingen wegens overtreding van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Zoetermeer en de Wet kinderopvang

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het sturen van een voornemen last onder dwangsom, een voornemen last onder bestuursdwang of een voornemen bestuurlijke boete en het in de gelegenheid stellen om zienswijzen naar voren te brengen

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom tot een totaalbedrag van maximaal

€ 50.000,-

B & W

Burgemeester

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom hoger dan een totaal bedrag van

€ 50.000,-

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het toepassen van bestuursdwang (hieronder tevens begrepen bestuursdwang op grond van de Drank- en Horecawet) in geval er geen direct gevaar of een direct te voorzien gevaar voor personen, flora of fauna bestaat

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het toepassen van bestuursdwang (hieronder tevens begrepen het stilleggen van bouwwerkzaamheden) in geval er sprake is van gevaar of een te voorzien gevaar voor personen, flora of fauna

 

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het opleggen van een bestuurlijke boete.

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het intrekken van een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete of invorderingsbeschikking

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het intrekken van vergunningen, bij wijze van sanctie

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het versturen van een betalingsverzoek

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het besluiten tot invordering van de verbeurde dwangsom of de kosten die gepaard zijn gegaan met het toepassen van bestuursdwang (invorderingsbeschikking), inclusief het verlengen van een betalingstermijn, vaststellen van wettelijke rente, het verlenen van uitstel van betaling, het stuiten van de verjaring en het treffen van een betalingsregeling

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het uit handen geven van de invorderingsbeschikking aan de deurwaarder

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het besluiten tot het opleggen en toepassen van een last onder bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom in het kader van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Zoetermeer en de Wet kinderopvang met inachtneming van het VNG-wegingsmodel en VNG-sanctieprotocol

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het versturen van routinematige correspondentie m.b.t. tot het opleggen en toepassen van een last onder bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom in het kader van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Zoetermeer en de Wet kinderopvang met inachtneming van het VNG-wegingsmodel en VNG-sanctieprotocol

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior jurist

Het verlengen van de begunstigingstermijn van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, (senior) jurist

Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, (senior) jurist, administratief medewerker

Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, (senior) jurist, administratief medewerker

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, (senior) jurist, administratief medewerker

Het verrichten van alle handelingen in verband met de verplichtingen die bij of krachtens artikel 15 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zijn opgelegd

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, (senior) juristen, (beleids)adviseurs en functioneel beheerders

Paragraaf 10.3 Milieu

 

 

 

 

Milieuwetgeving

 

 

 

 

De uitvoering van de milieuregelgeving is gemandateerd aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Hiervoor is een apart mandaatbesluit opgesteld.

 

 

 

 

Paragraaf 10.4 Bodem

 

 

 

 

Opstellen en beoordelen van rapportages inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem incl. correspondentie ter zake

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, vergunningverleners

Besluiten over vrijstelling van de verplichting tot het indienen van een bodemonderzoeksrapport als bedoeld in de Bouwverordening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, vergunningverleners

Beoordeling van het vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid als bedoeld in de Bouwverordening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, vergunningverleners

Het bepalen van het tijdstip waarop het bodemonderzoek zoals bedoeld in de Bouwverordening moet plaatsvinden

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, vergunningverleners

Paragraaf 10.5 Vergunningen

 

 

 

 

Het behandelen van een verzoek om vooroverleg

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, vergunningverleners

Het voeren van correspondentie, inclusief het verstrekken van het advies omtrent het vooroverleg

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, vergunningverleners

Het besluiten op aanvragen om een (tijdelijke of seizoensgebonden) omgevingsvergunning

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het aanhouden/verdagen van de beslistermijn op aanvragen van een omgevingsvergunning van een (tijdelijke of seizoensgebonden) bouwwerk

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, vergunningverleners

Het verzenden van de procedure bevestiging

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, vergunningverleners

Het verlenen van toestemming, zo nodig onder het stellen van voorwaarden, om vooruitlopend op de te verlenen omgevingsvergunning, de activiteit/het project uit te voeren

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het verlenen van een gedoogverklaring

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het besluiten op verzoeken om toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het afhandelen van een melding die wordt gedaan in het kader van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, inclusief het voeren van de daarbij behorende correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, vergunningverleners

Het verstrekken van een vergunning in het kader van de Leegstandwet (artikel 15)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het beslissen op een aanvraag om een huisvestingsvergunning

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het beslissen op aanvragen om een (tijdelijke) splitsings-, een onttrekkings- of samenvoeg- of omzettingsvergunning

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Het overschrijven van een (tijdelijke) splitsingsvergunning, onttrekkings- of samenvoeg- of omzettingsvergunning op naam van een ander

B&W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, (senior) jurist

Beoordelen of een taxatierapport nodig is om op de aanvraag om splitsingsvergunning te beslissen

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, (senior) jurist

Beoordelen of een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw en de maximale huurprijs van de tot afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten nodig is

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, (senior) jurist

Het verdagen van de beslistermijn van aanvragen om een (tijdelijke) splitsingsvergunning, een onttrekkings- of samenvoeg – of omzettingsvergunning

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, (senior) jurist

Het verzegelen van de woonruimte op grond van de vigerende huisvestingsverordening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator toezicht, , coördinator vergunningen, inspecteurs

Het behandelen van meldingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, vergunningverleners

Het bijhouden van een bouwregister (Woningwet)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, administratief medewerkers bouwen en wonen

Het beslissen op verzoek om goedkeuring van constructietekeningen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, constructeur

Het in behandeling nemen van verzoeken om de vergunning op naam van een ander te zetten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, alle medewerkers

Het aangaan en ondertekenen van verhaalsovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers VVH en SO

Het besluiten op een ingediende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. - beoordeling, indien blijkt dat er op grond van het bepaalde in de Wet milieubeheer (artikel 7.16 tot en met artikel 7.20) en het Besluit milieueffectrapportage geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers VVH en SO, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert, senior juristen vergunningen en de senior planjuristen SO 

Paragraaf 10.6 Markt

 

 

 

 

Het aanwijzen van noodzakelijke veranderingen in marktdagen (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het aanwijzen van een tijdelijke andere marktplaats (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het voor de markt bepalen van het aantal marktplaatsen (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het bepalen van de afmetingen van standplaatsen (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het bepalen van de opstelling en de indeling van de markt (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het bepalen van plaatsen die uitsluitend voor standwerken zijn (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, marktbeheerder, marktmeester

Het bepalen van het marktgedeelte bestemd voor verkoopwagens (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het vaststellen van het aantal standplaatsen per artikelengroep (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het toewijzen van extra grote vaste standplaatsen (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het besluiten op aanvragen om andere dan elektrische verlichting (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het besluiten op aanvragen om vaste marktstandplaats (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het besluiten op aanvragen om een dagplaats (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, marktmeester, marktbeheerder

Het doen van inschrijvingen, doorhalingen op de wachtlijst (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, marktmeester, marktbeheerder

Het besluiten op ontheffingsaanvragen van de verplichting om aan bedrijfsorganisatie eisen te voldoen, om van handel het hoofdberoep te maken en om WA verzekerd te zijn (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het intrekken van een vergunning voor een vaste marktstandplaats (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het beoordelen of er wegens ziekte aanleiding is om nadere informatie te verkrijgen en het aanwijzen van een keuringsarts (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het besluiten op aanvragen van standplaatshouders voor afwezigheid of plaatsvervanging (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht

Het beoordelen of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden, dat de aanvoer van goederen of waren ter markt niet op het tijdstip van aanvang van de markt kon worden beëindigd (art. Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, marktmeester, marktbeheerder

Het besluiten op aanvragen van ontheffing van de verplichting om open te blijven tot sluitingstijd (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, marktmeester, marktbeheerder

Het aanwijzen van plaatsen waar voertuigen aanwezig mogen zijn (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, marktmeester, marktbeheerder

Het beoordelen van het verzorgde aanzien van de standplaats (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, marktmeester, marktbeheerder

Het besluiten op aanvragen van ontheffing voor geluidstoestellen etc. (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, marktmeester, marktbeheerder

Het besluiten op aanvragen van ontheffing van het verbod op het gebruik van verwarmingstoestellen en kookinstallaties (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, marktmeester, marktbeheerder

Het geven van een last aan personen die in strijd met de Marktverordening handelen, om zich ogenblikkelijk van de markt te verwijderen (Marktverordening)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, marktmeester, marktbeheerder

Paragraaf 10.7 Standplaatsen

 

 

 

 

Het besluiten op aanvragen van een standplaatsvergunning, zoals vermeld in de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, coördinator toezicht, juridisch expert

Paragraaf 10.8 Veiligheid

 

 

 

 

Het beslissen op aanvragen van een bijdrage in de onkosten tot € 100,- op grond van de Beleidsregel ‘Bijdrage in de onkosten voor maatwerk in inbraakpreventie 2015-2018’

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, beleidsmedewerkers, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

Het niet in behandeling nemen (niet ontvankelijk verklaren) van aanvragen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

Het in de gelegenheid stellen van aanvragers om aanvragen aan te vullen (4.5 Awb)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid

 

 

 

 

 

Paragraaf 10.9 Diversen

 

 

 

 

Het geven van opdrachten tot het verrichten van feitelijke handelingen in de openbare ruimte

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving

Het toepassen van bestuursdwang door het verwijderen van voertuigwrakken, kampeermiddelen, reclamevoertuigen en (brom)fietsen, zoals bedoeld in de Apv. De bevoegdheid strekt zich uit tot het nemen van de beslissing om over te gaan tot de uitoefening van bestuursdwang en het verwijderen en het opslaan van de zaken.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, manager team handhaving, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA)

Het besluiten op aanvragen van een vergunning tot het geven van gelegenheid mede te dingen naar prijzen of premies (tot max. € 4.500,-), indien de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen (loterijvergunning, Wet op de kansspelen)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen van een vergunning tot het uitoefenen van:

het horecabedrijf;

het slijtersbedrijf (Drank- en horecawet)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen van een vergunning om op de weg of langs de huizen een openbare inzameling te houden (collectevergunning Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, vergunningverlener, uitvoerend medewerker vergunningen

Het besluiten op aanvragen van ontheffing van het verbod zich in een voor recreatief gebruik beschikbaar terrein, park, plantsoen, een van gemeentewege aangelegde beplanting of bos of op het strand:

zich met een rij- of trekdier buiten het ruiterpad te bevinden;

zich met een motorvoertuig, bromfiets of mountainbike (tenzij het een ATB parcours is) buiten de weg in de zin van de Wegenverkeerswet te bevinden (Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen van ontheffing van het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op een zodanig wijze dat het voor omwonenden of voor de omgeving geluidshinder veroorzaakt (Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en horecawet

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen van een ontheffing om op openbare plaatsen muziek te maken (Apv)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het geven van een reactie op meldingen i.h.k.v. een terras (Apv)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, vergunningverleners, uitvoerend medewerker vergunningen

Het besluiten op aanvragen van een vergunning om een evenement te organiseren (Apv)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het reageren op een melding in het kader van het organiseren van een evenement

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, vergunningverleners, uitvoerend medewerker vergunningen

 

Het besluiten op aanvragen tot ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder (Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen van een speelautomatenvergunning (Apv)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van een ontheffing van het verbod op het stoken van vuur in de openlucht (Apv)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van een ontheffing van het verbod op of aan de weg te overnachten

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, coördinator juridisch/beleid, coördinator vergunningen, juridisch expert

Het opvragen van justitiële documentatie

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Teammanagers, vergunningverlener, uitvoerend medewerker vergunningen

Paragraaf 11 Afdeling Sociaal Domein

 

 

 

 

Het uitvoeren van vigerend voorlichtings- en/ of samenspraakbeleid door middel van:

het vervaardigen en het distribueren van voorlichtingsmiddelen;

het organiseren van voorlichtings- en samenspraak bijeenkomsten, burgerbijeenkomsten, tentoonstellingen en andere bijeenkomsten zoals evenementen;

het op verzoek zowel mondeling als schriftelijk verstrekken van feitelijke gegevens

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur sportontwikkeling, manager GSL, accountmanager Sportstimulering

Het besluiten tot het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot het vervaardigen van beeldende kunst tot een bedrag van € 25.000,- met inachtneming van de Verordening Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte,

een en ander ter kennisname aan de verantwoordelijk wethouder

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers

Het besluiten tot het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot het vervaardigen van beeldende kunst vanaf een bedrag van € 25.000,- tot € 100.000,- met inachtneming van de Verordening Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte,

een en ander met instemming van de verantwoordelijk wethouder

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers

Het verstrekken van opdrachten aan leveranciers ter vervaardiging en/of levering van voorlichtingsmiddelen en tevens het verstrekken van opdrachten ter vervaardiging en/of levering van producten of diensten die voor de totstandkoming van bovenstaande voorlichtingsmiddelen nodig zijn, een en ander binnen de vastgestelde begrotingsposten (volmacht)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het beslissen op subsidieverzoeken, inclusief de vaststelling, in het kader van het programma Wijk aan zet! tot en met € 1.000,-

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Wijkregisseur, teammanagers

Het beslissen op subsidieverzoeken, inclusief de vaststelling, in het kader van het programma Wijk aan zet! van meer dan € 1.000,- tot en met een bedrag van € 5.000,-

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers

Het in het kader van verleende gemeentegaranties verlenen van goedkeuring van besluiten van instellingen tot:

vervreemden of bezwaren van bezittingen;

aangaan van geldleningen;

wijziging van de statuten;

ontbinding van de instelling;

voeren van rechtsgedingen;

aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Jeugdwet

B & W

Gemeentesecretaris/

algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmedewerker, jeugdzorgmedewerker B

Het opschorten en verdagen van een termijn waarbinnen op een aanvraag voor een individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet beslist dient te zijn

B & W

Gemeentesecretaris/

algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmede-werker, jeugdzorgmedewerker B, medewerkers clientbureau

Het doen van een verzoek tot onderzoek VTO bij de Raad voor de Kinderbescherming

B & W

Gemeentesecretaris/

algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior

jeugdzorgmedewerker, gedrags-

wetenschapper B, jeugdzorg-

medewerker B, allround

beleidsmedewerker/

projectleider (voorzitter

jeugdbeschermingstafel H5)

Bij het treffen van een individuele voorziening in het kader van de Jeugdwet zo nodig overleg voeren met het bevoegd gezag van een school

B & W

Gemeentesecretaris/

algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmedewerker, gedragswetenschapper B, jeugdzorg-

medewerker B

Het voorbereiden en indienen van een verzoek tot machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging van de kinderrechter voor gesloten jeugdhulp, het besluiten om geen nieuwe machtiging aan te vragen

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmedewerker, gedragswetenschapper B, jeugdzorg-

medewerker B

Het mededelen aan de kinderrechter over het vervallen van een machtiging en van het besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmedewerker, gedragswetenschapper B, jeugdzorg-

medewerker B

Het nagaan of de meldingsbevoegden die een jeugdige aan de verwijsindex hebben gemeld en daaruit een signaal hebben ontvangen met elkaar contact hebben opgenomen

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmedewerker, gedragswetenschapper B, jeugdzorg-

medewerker B

Het periodiek onderzoeken of er aanleiding bestaat om een besluit over een persoonsgebonden budget in het kader van de Jeugdwet te heroverwegen

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmedewerker, gedragswetenschapper B, jeugdzorg-

medewerker B

Het geven van voorlichting over de gevolgen van de keuze voor een persoonsgebonden budget in plaats van een individuele voorziening in natura in het kader van de Jeugdwet

B & W

Gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager JGH, senior jeugdzorgmedewerker, gedrags-

wetenschapper B, jeugdzorg-

medewerker B, toezichthouder Jeugd

Het besluiten tot het terugvorderen van de ten onrechte genoten individuele voorziening in natura of het persoonsgebonden budget

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, toezichthouder Jeugd

Het besluiten om in bijzondere gevallen af te wijken van de Verordening Jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015 (hardheidsclausule)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het aangaan van overeenkomsten, convenanten en protocollen die gericht zijn op samenwerking binnen de jeugdhulp

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd

Het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp zoals bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet, voor zover dat noodzakelijk is naar aanleiding van een verzoek tot een machtiging tot uithuisplaatsing door de Raad van de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie, zoals bedoeld in artikel 1:265b, tweede lid BW

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, allround beleidsmedewerker/ projectleider (Voorzitter Jeugdbeschermingstafel H5), jeugdzorgmedewerker B

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot de Jeugdwet

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, alle medewerkers, toezichthouder Jeugd

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift tegen een besluit voor een individuele voorziening op basis van de Jeugdwet aan de bevoegde commissie

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, alle medewerkers

 

Het opschorten en verdagen van een termijn waarbinnen op een bezwaarschrift tegen een besluit voor een individuele voorziening op basis van de Jeugdwet beslist dient te zijn

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, alle medewerkers

Het aangaan inclusief ondertekenen van een compromis naar aanleiding van een aanvraag of rechtsmiddelenprocedure van een in mandaat genomen besluit in het kader van de Jeugdwet

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

 

 

 

 

 

 

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers, adviseur sportontwikkeling, manager GSL, accountmanager Sportstimulering en alle medewerkers

Paragraaf 12 Werk Zorg & Inkomen

 

 

 

 

Toezicht op de naleving en uitvoering van de leerplichtwet 1969 en de regels inzake de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) voor tijdige schoolverlaters

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, leerplichtambtenaar en RMC-case-manager

Het nemen van besluiten verband houdende met het aanvragen, weigeren, verstrekken en beëindigen van uitkeringen of verstrekkingen op grond van de door Werk, Zorg & Inkomen uitgevoerde wet- en regelgeving

 

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan, echter met de volgende beperking t.a.v. :

- de unit-coördinator: bevoegd tot de fiattering van de kosten van een ingekocht re-integratie-traject voor zover die kosten een bedrag van

€ 10.000,-0 niet te boven gaan.

- de gecertificeerde klantmanager:

bevoegd tot de fiattering van de kosten van een ingekocht re-integratie-traject voor zover die kosten een bedrag van

€ 5.000,- niet te boven gaan.

Afdelingshoofd , teammanagers, unitcoördinatoren, gecertificeerde klantmanager, sociaal rechercheur, teammanager Handhaving

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de regeling voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd , teammanagers, unitcoördinatoren, gecertificeerde klantmanager

Het behandelen van verantwoordingsdocumenten en documenten in verband met de afdracht van belastingen en premies ingevolge door Werk, Zorg & Inkomen uitgevoerde wetten en regelingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers

Het aanvragen van subsidies die betrekking hebben op het werkveld van Werk, Zorg & Inkomen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het nemen van besluiten in verband met verhaal van uitkeringen verstrekt op grond van de door Werk, Zorg & Inkomen uitgevoerde wet- en regelgeving

 

De bevoegdheid omvat mede:

het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, zowel eisend als verwerend.

de uitoefening van de procesvoering.

de uitvoering van alle in verband met verhaal noodzakelijke incassomaatregelen.

het afboeken en buiten invordering stellen van vorderingen binnen de daarvoor geldende beleidskaders

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan tot op het niveau van medewerker verhaal en terugvordering 1, voor zover het betreft het nemen en ondertekenen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen. Toegestaan tot op het niveau van medewerker verhaal en terugvordering 1 en 2 voor zover het de uitoefening van de procesvoering en het nemen van noodzakelijke incassomaatregelen betreft.

Toegestaan tot het niveau van medewerker verhaal en terugvordering 1 en 2, voor zover het gaat om kwijtschelding of afboeking van bedragen tot maximaal € 5.000,- waarbij het besluit volledig in overeenstemming is met wettelijke bepalingen en/of gemeentelijk beleid (denk aan kwijtschelding leenbijstand na 36 maanden aflossing met het vastgestelde aflossingsbedrag; afboeking van vorderingen nadat een schuldenregeling met een schone lei is beëindigd). Toegestaan tot het niveau van unitcoördinator Juridische Zaken, voor zover het gaat om kwijtschelding of afboeking van bedragen tot maximaal € 50.000,- waarbij het besluit volledig in overeenstemming is met wettelijke bepalingen en/of gemeentelijk beleid (in het algemeen gaat het hier alleen om kwijtschelding na het toekennen van een schone lei door de rechter na beëindiging schuldsaneringstraject/WSNP; hierin heeft de gemeente geen keuze; we moeten de uitspraak van de rechter uitvoeren) Toegestaan tot het niveau van unitcoördinator Juridische Zaken, voor zover het gaat om kwijtschelding of afboeking van bedragen tot maximaal € 10.000,- en het besluit (gemotiveerd) afwijkt van het gemeentelijk beleid.

Toegestaan tot op het niveau van unitcoördinator Juridische Zaken voor zover het afboeken en buiten invordering stellen betreft, met dien verstande dat die bevoegdheid beperkt is tot vorderingen die een bedrag van € 10.000,- niet te boven gaan.

Afdelingshoofd teammanager, unit-coördinator Juridische Zaken, medewerker verhaal en terugvordering 1 en 2

Het nemen van besluiten, alsmede de ondertekening van stukken verband houdende met de opsporing van die strafbare feiten tot opsporing waarvan de sociaal rechercheurs van de gemeente bevoegd zijn, daaronder begrepen het geven van opdracht tot het instellen van een bijzonder onderzoek en het doen van aangifte

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan tot op het niveau van teammanager Handhaving

Afdelingshoofd, teammanager

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, de daarbij behorende Invoeringswet en de op deze regelingen gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet Kinderopvang, alsmede de op deze regeling gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen, dan wel gemeentelijke verordeningen of regelingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers, unit coördinatoren, gecertificeerde klantmanager

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), alsmede de op deze regeling gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen, dan wel gemeentelijke verordeningen of regelingen.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unitcoördinator Zorg en Inkomen, gecertificeerde WMO consulent, administratief medewerker

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet Inburgering, alsmede daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften en richtlijnen, dan wel gemeentelijke verordeningen of regelingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan.

 

Afdelingshoofd, teammanagers, unitcoördinatoren, gecertificeerde klantmanager, medewerker verhaal en terugvordering 1

Het nemen van besluiten in verband met het aanvragen, verstrekken en intrekken van de Zoetermeerpas

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers,

unit-coördinatoren, gecertificeerde klantmanager

De uitvoering van onder Werk, Zorg & Inkomen gelegde beslagen, alsmede de afwikkeling van met het oog op mogelijke beslaglegging ingediende inlichtingenverzoeken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Handhaving, unit-coördinator Juridische Zaken, medewerker verhaal en terugvordering 1, medewerker verhaal en terugvordering 2, medewerker financiële administratie 2

Het nemen van besluiten verband houdende met in door Werk, Zorg en Inkomen uitgevoerde regelingen opgenomen bepalingen ter zake van inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan met de volgende beperkingen:

Toegestaan tot op het niveau van medewerker/gecertificeerde klantmanager voor zover het de door WZI uitgevoerde wetten en overige regelingen betreft

 

Afdelingshoofd , teammanagers, unitcoördinatoren, juridisch medewerkers, medewerker verhaal en terugvordering 1, medewerker verhaal en terugvordering 2, senior-medewerker Financiële Zaken, financieel medewerker 1, financieel medewerker 2, financieel medewerker sociale recherche, medewerker sociale recherche, gecertificeerde klantmanager, sociaal rechercheur, teammanager Handhaving

 

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unit coördinator schuldhulpverlening WZI, consulenten schuldhulpverlening WZI

Het afgeven van de gemeentelijke verklaring als bedoeld in artikel 285 Faillissementswet

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unit coördinator schuldhulpverlening WZI, consulenten schuldhulpverlening WZI

Het nemen van besluiten tot doorbetaling van vaste lasten uit de uitkering op grond van de Participatiewet, de IOAW of IOAZ, in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd , teammanager, unit coördinator schuldhulpverlening WZI, consulenten schuldhulpverlening WZI

De uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging voor zover de uitvoering van die wet is opgedragen aan Werk, Zorg & inkomen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, klantmanager bijzondere groepen WZI

Het besluiten op aanvragen tot ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)

 

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd , teammanager, unitcoördinator Zorg en Inkomen

Het besluiten op aanvragen over gereserveerde gehandicapten parkeerplaatsen op grond van het gemeentelijk beleid

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd teammanager, unitcoördinator Zorg en Inkomen, medewerker WMO-loket

Afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd teammanager, unitcoördinator Zorg en Inkomen, medewerker WMO-loket

Het besluiten over de plaatsing van verkeerstekens op grond van het BABW in verband met parkeervoorzieningen voor gehandicapten

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unitcoördinator Zorg en Inkomen, medewerker WMO-loket

Het opvragen van indicatierapporten aan externe deskundigen i.v.m. de behandeling van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unitcoördinator Zorg en Inkomen, unitcoördinator Juridische Zaken, medewerker WMO-loket, allround WMO consulent, gecertificeerde WMO consulent, juridisch medewerker

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet Participatiebudget en de op deze regeling gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen, dan wel gemeentelijke verordeningen of regelingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het nemen van besluiten in verband met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, alsmede op die regeling gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en overige uitvoeringsvoorschriften- en richtlijnen, dan wel gemeentelijke verordeningen of regelingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het nemen van besluiten in verband met het huren en beheren van woningen ten behoeve van noodhuisvesting

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Niet toegestaan

X

Het nemen van besluiten in verband met de terug- en invordering van uitkeringen en verstrekkingen, verleend op grond van de Werk, Zorg & Inkomen uitgevoerde wet- en regelgeving, dan wel van hetgeen anderszins onverschuldigd werd betaald of verstrekt.

 

De bevoegdheid omvat mede:

het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, zowel eisend als verwerend.

de uitoefening van de procesvoering de uitvoering van alle in verband met de terugvordering noodzakelijke incassomaatregelen.

het afboeken en buiten invordering stellen van vorderingen binnen de daarvoor geldende beleidskaders

 

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan met de volgende beperkingen:

Toegestaan tot op het niveau van medewerker verhaal en terugvordering 1, voor zover het betreft het nemen en ondertekenen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen.

Toegestaan tot op het niveau van unit-coördinator Juridische Zaken, senior-medewerker Financiële Zaken en medewerker voor zover het de uitoefening van de procesvoering en het nemen van noodzakelijke incassomaatregelen betreft.

Toegestaan tot op het niveau van medewerker Financiële Zaken voor zover het afboeken en buiten invordering stellen betreft, met dien verstande dat die bevoegdheid beperkt is tot vorderingen, niet zijnde boetes, die een bedrag van € 125,- op jaarbasis niet te boven gaan.

Toegestaan tot op het niveau van unit-coördinator Juridische Zaken voor zover het afboeken en buiten invordering stellen betreft, met dien verstande dat die bevoegdheid beperkt is tot vorderingen die een bedrag van € 10.000,-0 niet te boven gaan.

Afdelingshoofd, teammanager, unitcoördinator Juridische Zaken, medewerker verhaal en terugvordering 1, medewerker verhaal en terugvordering 2, senior-medewerker Financiële Zaken, medewerker Financiële Zaken, financieel medewerker sociale recherche, sociaal rechercheur

Het nemen van besluiten tot het opleggen van bestuurlijke boetes wegens schending van de inlichtingenplicht op grond van de door Werk, Zorg & Inkomen verstrekte uitkeringen inzake de door deze afdeling uitgevoerde wet- en regelgeving.

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan tot het niveau van gecertificeerd klantmanager bij een benadelingsbedrag tot

€ 340,-.

Toegestaan tot het niveau van boetemedewerker bij een benadelingsbedrag tussen

€ 340,- en € 50.000,-.

Afdelingshoofd, teammanagers, gecertificeerd klantmanager, boetemedewerker

Het besluiten om in bijzondere gevallen af te wijken van de verordeningen en beleidsregels Participatiewet gemeente Zoetermeer (hardheidsclausule)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers, gecertificeerde klantmanagers

Het in behandeling geven van een bezwaarschrift tegen een besluit voor een individuele voorziening op basis van de Jeugdwet aan de bevoegde commissie

B & W

 

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Handhaving WZI, alle medewerkers, juridisch medewerker bezwaar en beroep WZI

 

Het opschorten en verdagen van een termijn waarbinnen op een bezwaarschrift tegen een besluit voor een individuele voorziening op basis van de Jeugdwet beslist dient te zijn

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Handhaving WZI, alle medewerkers, juridisch medewerker bezwaar en beroep WZI

Het aangaan inclusief ondertekenen van een compromis naar aanleiding van een aanvraag of rechtsmiddelenprocedure van een in mandaat genomen besluit in het kader van de Jeugdwet

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager Handhaving WZI

 

Het besluiten om in bijzondere gevallen af te wijken van de WMO-Verordening Zoetermeer 2015 (hardheidsclausule)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanagers, gecertificeerde Wmo-consulent

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot de WMO

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unitcoördinator Zorg en Inkomen, senior adviseur WMO, allround WMO consulent, gecertificeerde WMO consulent, medewerker WMO loket

Het verstrekken van uittreksels uit de BRP aan rechtbanken in het kader van schuldhulpverlening (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unit-coördinator Zorg en Inkomen, consulent schuldhulpverlening

Het nemen van besluiten van de Verwijsindex

B&W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teamanager

Het benoemen van personen, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, te benoemen tot toezichthouder ten behoeve van de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verstrekken en ondertekenen van legitimatiebewijzen aan de toezichthouders van de Werk Zorg & Inkomen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het goed- dan wel afkeuren van een zorgovereenkomst in het kader van het persoonsgebonden budget en de correspondentie over de zorgovereenkomst met de budgethouder en de Sociale Verzekeringsbank t.b.v. de Jeugdwet en de Wmo

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, unitcoördinator backoffice en administratie, administratief medewerker van het team WMO administratie (specialisme pgb) van Unit B van Werk, Zorg en Inkomen

Het besluiten tot het indienen van een aanvraag voorbereiding verzoekschrift Zorgmachtiging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Paragraaf 13 Afdeling Publieksplein

 

 

 

 

Het geven van opdrachten tot het verrichten van feitelijke handelingen in de openbare ruimte

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het besluiten op verzoeken tot inzage in een leerlingendossier en het versturen van de uitnodiging daartoe

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het besluiten op aanvragen van vergoeding in kosten leerlingenvervoer alsmede invordering en restitutie van ouderbijdragen ter zake

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het verdagen van de termijn waarbinnen een besluit op een aanvraag om leerlingenvervoer moet worden genomen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het in handen stellen van een bezwaarschrift aan de bevoegde commissie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het verdagen van de termijn waarbinnen burgemeester en wethouders op een bezwaarschrift dienen te beslissen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het sluiten van vervoerscontracten met vervoerders

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Opdracht verstrekken aan GGD voor het opstellen van een advies

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker leerlingenvervoer

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot leerlingenvervoer

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker leerlingenvervoer

Het uitoefenen van de bevoegdheid om in bewaring gegeven zaken te verkopen, over te dragen of te vernietigen

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, coördinerend medewerker, specialist Publieksplein documentenkamer

Het oproepen van mensen en het opleggen van verplichtingen in verband met het bijhouden van de basisadministratieregistratie personen (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het verstrekken van inlichtingen en van uittreksels uit de BRP (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, afdelingssecretaresse, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen, coördinerend medewerker

Het verstrekken van uittreksels uit de BRP aan rechtbanken in het kader van schuldhulpverlening (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, afdelingssecretaresse, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen, functioneel beheerder (BRP)

Het verlengen van de termijn voor aanpassing BRP-gegevens (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het registreren van betrokkene als kiezer (Kieswet)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen, projectleider verkiezingen, projectmedewerker verkiezingen

Het indelen van de gemeente in stemdistricten (Kieswet)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, functioneel beheerder (BRP), projectleider verkiezingen, projectmedewerker verkiezingen

Het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van stembureaus (Kieswet)

 

 

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, projectleider verkiezingen, project medewerker verkiezingen

De aanwijzing van stemlokalen (niet inbegrepen mobiele stembureaus) (Kieswet)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, projectleider verkiezingen, project medewerker verkiezingen

De verklaring dat een gemachtigde als kiezer is geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt (Kieswet)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen, projectleider verkiezingen, projectmedewerker verkiezingen

Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van toestemming aan een kiezer om te stemmen in een stembureau naar keuze binnen het gebied van het orgaan waarvan de verkiezing wordt gehouden (kiezerspas) (Kieswet)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, specialist Publieksplein documentenkamer, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het besluiten op aanvragen tot het verlenen van toestemming om bij volmacht te stemmen (Kieswet)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, specialist Publieksplein documentenkamer, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het aanwijzen van een ambtenaar die de processen-verbaal naar de voorzitter van het hoofdstembureau, inclusief het door de burgemeester vastgesteld aantal stemmen (Kieswet) overbrengt.

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, projectleider verkiezingen, projectmedewerker verkiezingen

Aanwijzen medewerker (s) bij wie de kandidatenlijsten kunnen worden ingeleverd tussen 9 en 15 uur op de dag van de kandidaatstelling (Kieswet

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, projectleider verkiezingen, projectmedewerker verkiezingen

Het aanbrengen van verbeteringen in het proces-verbaal van de zitting van een stembureau inzake de afwikkeling van de verkiezingen als een fout is geconstateerd naar aanleiding van het opmaken van de opgave zoals bedoeld in artikel N11 van de Kieswet en de voorzitter (of diens plaatsvervanger) van het desbetreffende stembureau de fout niet zelf kan herstellen.

De correctie moet duidelijk herkenbaar worden aangebracht op het proces-verbaal van het desbetreffende stembureau (in een andere kleur) en moet worden voorzien van een paraaf van de aangewezen functionarissen.

 

 

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, projectleider verkiezingen, allround medewerker functioneel beheer

Vaststellen locaties voor het plaatsen van verkiezingsborden voor het plakken van verkiezingsposters

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, projectleider verkiezingen, projectmedewerker verkiezingen

Het legaliseren van handtekeningen

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen, coördinerend medewerker

Het waarmerken van fotokopieën op verzoek van de aanvrager

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen, coördinerend medewerker

Het in ontvangst nemen en beslissen op optieverklaringen krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie

Het opvragen van justitiële documentatie ten behoeve van naturalisatie en optie (Rijkswet op het Nederlanderschap)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, uitvoerend medewerker Publieksplein, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het opvragen van inlichtingen bij de politie (Rijkswet op het Nederlanderschap)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, specialist Publieksplein documentenkamer, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het uitbrengen van adviezen aan de minister van Justitie ter zake van naturalisatieverzoeken (Rijkswet op het Nederlanderschap)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Burgerlijke Stand, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie

De uitvoering van de rijbewijswetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. opgelegde taken en bevoegdheden, waaronder ook begrepen het nemen van beschikkingen m.b.t. de weigering van de afgifte en ongeldigheidsverklaring van rijbewijzen (Wegenverkeerswet en Reglement Rijbewijzen)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, coördinerend medewerker Publieksplein, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie

De uitvoering van de paspoortwetgeving voor zover het betreft de aan de burgemeester opgelegde taken en bevoegdheden, inclusief het nemen van beschikkingen m.b.t. weigering tot afgifte en intrekking van reisdocumenten (Paspoortwet)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, coördinerend medewerker Publieksplein, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie

Het in ontvangst nemen van aanvragen verklaringen omtrent gedrag (Wet op de Justitiële documentatie)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, coördinerend medewerker

Het afgeven van een verlof tot ontleding van een lijk (Wet op de Lijkbezorging)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand

Het verlenen van uitstel tot begraven of cremeren (Wet op de Lijkbezorging)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Publieksplein documentenkamer

Het afgeven van een verlof tot laisser-passer voor lijken (Besluit op de Lijkbezorging)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Publieksplein documentenkamer

Het afgeven van een verlof tot begraven of cremeren binnen 36 uur na het overlijden (Wet op de Lijkbezorging)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Burgerlijke Stand, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie met betrekking tot Publieksplein

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, afdelingssecretaresse, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het voeren van correspondentie over het al dan niet verstrekken van gegevens uit de BRP (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het toekennen van een burgerservicenummer (BSN) en het in kennis stellen hiervan aan degene wie het nummer is toegekend (Wet BRP en Wabb)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, afdelingssecretaresse, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het nemen van besluiten in verband met het benoemen van gelegenheidstrouwambtenaren

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, specialist Burgerlijke Stand

Het nemen van besluiten in verband met het benoemen van ambtenaren van de burgerlijke stand.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, specialist Burgerlijke Stand

Het nemen van besluiten in verband met het benoemen van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, specialist Burgerlijke Stand

 

Het nemen van besluiten over en het verwerken van verzoeken, aangiften en overige brondocumenten in de BRP (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, afdelingssecretaresse, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het op verzoek van een burger mededelen aan welke afnemers en derden hem betreffende gegevens zijn verstrekt (Wet BRP)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, afdelingssecretaresse, specialist Publieksplein documentenkamer, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, medewerker Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand en Naturalisatie, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen, functioneel beheerder (BRP)

Het kiezen van een briefadres indien het inschrijven op een woonadres om veiligheidsredenen naar oordeel van de burgemeester niet wenselijk is (Wet BRP)

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het opmaken van een rapport van overtreding (artikel 5:48 Awb)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Aanwijzen van een rechtspersoon die zijn zetel in Nederland heeft om als briefadresgever binnen de gemeente op te treden.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Aanwijzen van in de gemeente gevestigde instelling op het terrein van maatschappelijke opvang waarvoor degene die er zijn woonadres heeft briefadres kan kiezen.

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Het opleggen van een bestuurlijke boete i.v.m. overtreding van de Wet BRP tot een maximaal bedrag van € 325,-

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, uitvoerend medewerker Basisregistratie Personen, uitvoerend medewerker Publieksplein, specialist Burgerlijke Stand, specialist Basisregistratie Personen

Beheer van de basisregistratie adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ waaronder het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, gegevensbeheerder

Het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, gegevensbeheerder

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, gegevensbeheerder

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, gegevensbeheerder

Het op verzoek aan een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, gegevensbeheerder, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het verwerken van kadastrale mutaties in de registratie zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, medewerker gegevensbeheer

Het verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, medewerker gegevensbeheer

Het bepalen en vaststellen van nummeraanduidingen (ligplaatsen, standplaatsen en verblijfsobjecten)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het bepalen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, specialist BAG, medewerker gegevensbeheer en verwerking

Het toepassen van de hardheidsclausule inzake gemeentelijke belastingen (AWR)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het besluiten op aanvragen van kwijtschelding administratieve boete inzake gemeentelijke belastingen (AWR)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager

Het instellen van beroep in cassatie en voeren van verweer bij de Hoge Raad betreffende gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen (AWR)

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, , juridisch beleidsmedewerker

Het oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, coördinerend medewerker belastingen

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur WOZ

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwenaangewezen brondocument zijn opgenomen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur WOZ

Het afdoen, voeren en ondertekenen van routinematige correspondentie met betrekking tot belastingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Afdelingshoofd, teammanager, adviseur WOZ

Paragraaf 14 Afdeling Vrije Tijd

 

 

 

 

Het uitvoeren van vigerend voorlichtings- en/ of samenspraakbeleid door middel van:

d. het vervaardigen en het distribueren van voorlichtingsmiddelen;

e. het organiseren van voorlichtings- en samenspraak bijeenkomsten, burgerbijeenkomsten, tentoonstellingen en andere bijeenkomsten zoals evenementen;

f. het op verzoek zowel mondeling als schriftelijk verstrekken van feitelijke gegevens

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het (jaarlijks) doorgeven van wettelijk verplichte registraties betreffende de veestapel bij het Ministerie van Economische Zaken

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het in het kader van verleende gemeentegaranties verlenen van goedkeuring van besluiten van instellingen tot:

- vervreemden of bezwaren van bezittingen;

- aangaan van geldleningen;

- wijziging van de statuten;

- ontbinding van de instelling;

- voeren van rechtsgedingen;

- aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het verstrekken van opdrachten aan leveranciers ter vervaardiging en/of levering van voorlichtingsmiddelen en tevens het verstrekken van opdrachten ter vervaardiging en/of levering van producten of diensten die voor de totstandkoming van bovenstaande voorlichtingsmiddelen nodig zijn, een en ander binnen de vastgestelde begrotingsposten (volmacht)

B & W

Burgemeester

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het sturen van ontvangstbevestigingen

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Kwartiermaker VT, programmamanager VT

Het afdoen en voeren van routinematige correspondentie

B & W

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur en directeuren

Toegestaan

Kwartiermaker VT, programmamanager VT