Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent dienstverlening (Dienstverleningshandvest Laborijn 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent dienstverlening (Dienstverleningshandvest Laborijn 2019)
CiteertitelDienstverleningshandvest Laborijn 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Dienstverleningshandvest Laborijn 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/CVDR608689/CVDR608689_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2019nieuwe regeling

24-05-2019

bgr-2019-655

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent dienstverlening (Dienstverleningshandvest Laborijn 2019)

Het dagelijks bestuur van Laborijn, gehoord hebbende het algemeen bestuur van Laborijn,

 

Overwegende

dat het wenselijk is algemene voorwaarden te stellen waaronder Laborijn zijn dienstverlening aan zijn Opdrachtgevers verricht;

 

gelet op artikel 6:231 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en artikel 4, van de Gemeenschappelijke regeling Laborijn;

 

Besluiten

vast te stellen het: Dienstverleningshandvest Laborijn 2019.

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn is op dit Dienstverleningshandvest van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit Dienstverleningshandvest verstaan onder:

 • a.

  deelnemende gemeente:

een gemeente genoemd in artikel 1, onder c, van de regeling;

 • b.

  dienstverleningsovereenkomst:

de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de regeling, getroffen tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer met inachtneming van dit Dienstverleningshandvest;

 • c.

  directeur:

de directeur van Laborijn, bedoeld in artikel 36, van de regeling;

 • d.

  Opdrachtgever:

een deelnemende gemeente of een andere gemeente die een opdracht aan Laborijn heeft verstrekt;

 • e.

  taken:

alle taken, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de regeling waarvan de uitvoering wordt opgedragen aan Laborijn, en

 • f.

  takenpakket:

de taken die een Opdrachtgever afneemt.

Artikel 2: Toepassing

 • 1.

  Dit Dienstverleningshandvest is, met inachtneming van artikel 6, van toepassing op alle dienstverlening die door Laborijn wordt verleend aan gemeenten.

 • 2.

  Dit Dienstverleningshandvest kan in afwijking van het eerste lid ook van toepassing worden verklaard op dienstverlening aan andere rechtspersonen dan gemeenten, voor zover de dienstverlening bijdraagt aan het belang, als bedoeld in artikel 2 van de regeling.

 • 3.

  Wijzigingen van dit Dienstverleningshandvest worden slechts van kracht indien zij door het dagelijks bestuur van Laborijn zijn vastgesteld in een nieuwe integrale versie van dit Dienstverleningshandvest die de voorheen geldende versie vervangt.

Hoofdstuk 2: Takenpakket en Dienstverlening

Artikel 3: Takenpakket

 • 1.

  Een Opdrachtgever verleent aan Laborijn overeenkomstig artikel 4, opdracht tot uitvoering van een takenpakket.

 • 2.

  Opdrachtgever en Laborijn sluiten een dienstverleningsovereenkomst om de het takenpakket en afspraken over de uitvoering van het takenpakket vast te leggen.

 • 3.

  Voor de opdrachtverlening geldt het volgende:

  • a.

   de opdracht voor uitvoering van de taken genoemd in artikel 4, eerste lid, van de regeling voor een deelnemende gemeente wordt verstrekt voor onbepaalde tijd;

  • b.

   de opdracht voor uitvoering van de taken genoemd in artikel 4, vijfde en zesde lid van de regeling, voor een deelnemende gemeente wordt verstrekt voor bij een bij dienstverleningsovereenkomst te bepalen periode, en

  • c.

   de opdracht voor uitvoering van het takkenpakket voor een Opdrachtgever anders dan een deelnemende gemeente wordt verstrekt voor een bij dienstverleningsover-eenkomst te bepalen periode.

 • 4.

  Indien dit Dienstverleningshandvest door wijziging van de landelijke wet- en regelgeving wijziging behoeft, treedt het dagelijks bestuur van Laborijn in overleg met de deelnemende gemeenten om dit Dienstverleningshandvest te wijzigen.

Artikel 4: Voorwaarden aan vermindering van het takenpakket door een deelnemende gemeente

 • 1.

  Een deelnemende gemeente kan een verzoek tot beëindiging of vermindering van het takenpakket schriftelijk ter kennis brengen van het algemeen bestuur van Laborijn.

 • 2.

  Een verzoek tot vermindering van het takenpakket, door beëindiging van één of meerdere taken als genoemd in artikel 4, eerste lid van de regeling, door een deelnemende gemeente wordt door het algemeen bestuur van Laborijn in behandeling genomen als partiële uittreding uit de regeling als bedoeld in artikel 42 van de regeling. Een verzoek tot beëindiging van alle taken kan door een deelnemende gemeente slechts worden ingediend indien die vergezeld gaat van een verzoek tot uittreding overeenkomstig artikel 42 van de regeling.

 • 3.

  Bij een verzoek tot vermindering van het takenpakket, door beëindiging van één of meerdere taken als genoemd in artikel 4, vijfde en zesde lid, van de regeling, door een deelnemende gemeente, wordt door het algemeen bestuur van Laborijn een frictiekostenregeling opgesteld.

 • 4.

  Indien een deelnemende gemeente besluit om na verloop van de periode, bedoeld in artikel 3, derde lid onder b, geen nieuwe opdracht te verstrekken is geen frictiekostenvergoeding verschuldigd.

 • 5.

  Voor een verzoek tot beëindiging of vermindering van het takenpakket wordt een opzegtermijn van tenminste een vol kalenderjaar in acht genomen. Een vermindering kan slechts ingaan per 1 januari van enig jaar volgend op de opzegging.

Artikel 5: Voorwaarden aan vermindering van het takenpakket door een Opdrachtgever niet zijnde een deelnemende gemeente

 • 1.

  Dit artikel is slechts van toepassing op Opdrachtgevers, niet zijnde deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Een Opdrachtgever kan een verzoek tot beëindiging of vermindering van het takenpakket schriftelijk ter kennis brengen van het dagelijks bestuur van Laborijn.

 • 3.

  Een dienstverleningsovereenkomst met een Opdrachtgever beschrijft de van toepassing zijnde frictiekostenregeling bij voortijdige beëindiging of vermindering van het takenpakket.

 • 4.

  Indien de dienstverleningsovereenkomst niet overeenkomstig het derde lid een frictiekostenregeling behelst, wordt bij een verzoek tot vermindering van het takenpakket, door het dagelijks bestuur van Laborijn een frictiekostenregeling opgesteld.

 • 5.

  Indien de dienstverleningsovereenkomst geen frictiekostenregeling, overeenkomstig het derde lid, bevat, is geen frictiekostenvergoeding verschuldigd bij een besluit om na verloop van de periode, als bedoeld in artikel 3, derde lid onder c, geen nieuwe opdracht te verstrekken.

 • 6.

  Voor een verzoek tot beëindiging of vermindering van het takenpakket wordt een opzegtermijn van tenminste een vol kalenderjaar in acht genomen. Een vermindering kan slechts ingaan per 1 januari van enig jaar volgend op de opzegging.

Artikel 6: Uitgangspunten

 • 1.

  Laborijn :

  • a.

   staat in voor de integriteit van zijn handelen;

  • b.

   staat in voor uitvoering van het takenpakket overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving;

  • c.

   dient ten opzichte van de Opdrachtgever (des)kundig te handelen;

  • d.

   dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen;

  • e.

   vermijdt dat in de dienstverlening andere belangen dan die van de dienstverlening zelf een rol spelen, en

  • f.

   verplicht zich ertoe de Opdrachtgever op zijn handelswijze aan te spreken indien deze zich niet als goed Opdrachtgever gedraagt.

 • 2.

  Opdrachtgever en Laborijn staan over en weer in voor het tijdig en volledig nakomen van gemaakte afspraken over de inhoud, werkwijze en het proces van dienstverlening, inclusief het betalen van facturen.

 • 3.

  De Opdrachtgever staat in voor een verantwoord opdrachtenbeleid.

 • 4.

  Opdrachtgever en Laborijn zijn gevraagd en ongevraagd zorgvuldig in het verstrekken van informatie die nodig is om de dienstverlening goed en doelmatig te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever en Laborijn komen een verwerkingsovereenkomst overeen waarmee geborgd wordt dat van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd bij de verwerking van persoonsgegevens.  

Artikel 7: Totstandkoming dienstverlening

 • 1.

  De dienstverlening voor uitvoering van de taken genoemd in artikel 4, eerste lid van de regeling, voor een deelnemende gemeente begint zodra de regeling in werking is getreden.

 • 2.

  Dienstverlening voor uitvoering van de taken genoemd in artikel 4, vijfde en zesde lid, van de regeling begint op een bij dienstverleningsovereenkomst te bepalen tijdstip.

 • 3.

  Dienstverlening voor uitvoering van de taken voor een Opdrachtgever anders dan een deelnemende gemeente begint op een bij dienstverleningsovereenkomst te bepalen tijdstip.

 • 4.

  Een dienstverleningsovereenkomst bepaalt dat dit Dienstverleningshandvest onderdeel uitmaakt van de overeenkomst en dat alle bepalingen in de dienstverleningsovereenkomst in overeenstemming met dit Dienstverleningshandvest moeten worden geïnterpreteerd.

Artikel 8: Model dienstverleningsovereenkomst

 • 1.

  Eens per vier jaar stelt het dagelijks bestuur van Laborijn de model dienstverleningsovereenkomst voor de volgende vier jaar vast.

 • 2.

  De deelnemende gemeenten maken hun standpunten over noodzakelijke wijzingen van de model dienstverleningsovereenkomst kenbaar aan het dagelijks bestuur van Laborijn.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur van Laborijn kan tussentijdse wijzigingen van model dienstverleningsovereenkomst in overweging nemen, indien de noodzaak daartoe door meer dan één Opdrachtgever is aangegeven en in voldoende mate is gemotiveerd.

Artikel 9: Overleg ten aanzien van de uitvoering van de taakopdracht

 • 1.

  Op initiatief van de deelnemende gemeenten kan er een Opdrachtgeversoverleg bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten worden opgericht.

 • 2.

  Het Opdrachtgeversoverleg heeft tot taak de directeur te adviseren ten aanzien van de uitvoering van de taakopdracht.

 • 3.

  Het Opdrachtgeveroverleg kiest bij algemene stemmen een voorzitter.

 • 4.

  Het Opdrachtgeversoverleg vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en verder zo vaak als twee van de leden van het Opdrachtgeversoverleg zulks wensen.

Hoofdstuk 3: Middelen

Artikel 10: Financiering takenpakket

 • 1.

  De bijdrageverordening Laborijn vormt voor de deelnemende gemeenten de grondslag voor de financiering van dienstverlening voor de taken genoemd in artikel 4, eerste lid van de regeling.

 • 2.

  Indien een deelnemende gemeente de taken genoemd in artikel 4, vijfde en zesde lid, van de regeling, laat uitvoeren door Laborijn maakt zij in de dienstverleningsovereenkomst afspraken met Laborijn over de financiering ervan. De dienstverleningsovereenkomst dient vervolgens als grondslag voor de financiering.

 • 3.

  Indien een Opdrachtgever, niet zijnde een deelnemende gemeente taken laat uitvoeren door Laborijn, dan maakt hij in de dienstverleningsovereenkomst afspraken met Laborijn over de financiering ervan. De dienstverleningsovereenkomst dient vervolgens als grondslag voor de financiering.

 • 4.

  Per kwartaal stuurt Laborijn een kwartaalrapportage aan elke Opdrachtgever die een overzicht verschaft over de per Opdrachtgever geleverde dienstverlening en de door Laborijn als geheel het takenpakket gemaakte kosten in het voorafgaande kwartaal.

 • 5.

  De vierde kwartaalrapportage, bedoeld in het vierde lid, is geïntegreerd in een jaarrapportage die overzicht verschaft over de geleverde dienstverlening en de door Laborijn als geheel voor het takenpakket gemaakte kosten in het voorafgaande jaar.

Hoofdstuk 4: Aansprakelijkheden en geschillen

Artikel 11: Aansprakelijkheid en verzekering jegens Opdrachtgevers

 • 1.

  De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de vermogensrechtelijke gevolgen van toepassing van regelgeving die door een bestuursorgaan van Opdrachtgever is vastgesteld.

 • 2.

  Laborijn is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van dienstverlening die aan Laborijn kunnen worden toegerekend.

 • 3.

  Indien sprake is van toerekenbare tekortkomingen van de zijde van Laborijn in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, zal Laborijn de geleden schade aan de Opdrachtgever vergoeden.

 • 4.

  De aansprakelijkheid van de zijde van Laborijn wordt beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 inclusief omzetbelasting per gebeurtenis. De jaarlijkse aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is maximaal het bedrag dat door verzekering van Laborijn wordt gedekt.

 • 5.

  Laborijn is verplicht zich adequaat te verzekeren voor aansprakelijkheid overeenkomstig dit artikel, voor een dekking per gebeurtenis en per jaar jaarlijks vast te stellen door het algemeen bestuur.

 • 6.

  Laborijn en Opdrachtgever regelen in goed overleg, en samen met hun verzekeraars, dat hun wettelijke aansprakelijkheidsrisico's in verband met de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst zijn verzekerd en houden deze verzekering gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst in stand.

 • 7.

  Aansprakelijkstelling van Laborijn dient plaats te vinden binnen twee maanden na de gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Artikel 12: Geschillenregeling

 • 1.

  Indien tussen Opdrachtgever en Laborijn een geschil ontstaat over de interpretatie of uitvoering van dit Dienstverleningshandvest of de dienstverleningsovereenkomst, dan zullen de zij zich sterk inspannen om een en ander minnelijk met elkaar op te lossen.

 • 2.

  Indien een minnelijke oplossing niet wordt bereikt, dan wordt het geschil voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Laborijn.

 • 3.

  Indien met toepassing van het tweede lid evenmin een oplossing wordt bereikt, leggen Opdrachtgever en het dagelijks bestuur van Laborijn het geschil voor aan een commissie van deskundigen die een niet bindend advies uitbrengt.

 • 4.

  De commissie van deskundigen, bedoeld in het derde lid, wordt als volgt samengesteld: elke partij wijst een deskundige aan, en de aangewezen leden wijzen samen een derde deskundige als voorzitter van de commissie aan.

 • 5.

  Op basis van het advies van de commissie van deskundigen hervatten Opdrachtgever en Laborijn het overleg in een streven tot een oplossing in der minne te komen. Wanneer Opdrachtgever of Laborijn van oordeel is dat deze poging faalt, kan zij een procedure aanspannen bij de rechtbank in het arrondissement Gelderland.

 • 6.

  Laborijn en Opdrachtgever dragen de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedures betreffende dit artikel.

Artikel 13: Toepasbaar recht en conflictbepaling

 • 1.

  Op dit Dienstverleningshandvest en op een op basis daarvan gesloten dienstverleningsovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 2.

  Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een der bepalingen van het Dienstverleningshandvest en een op basis daarvan gesloten dienstverleningsovereenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan.

 • 3.

  Dit Dienstverleningshandvest en een op basis daarvan gesloten dienstverleningsovereenkomst doorkruist niet de publiekrechtelijke verhoudingen tussen partijen dan wel hun overige rechten en verplichtingen op basis van publiekrecht.

Hoofdstuk 5: Overige bepalingen

Artikel 14: Geheimhouding

Laborijn is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens, waarvan de partijen of de personen waarvan deze partij zich bij de uitvoering van de werkzaamheden bedient, kennis neemt en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben.

Artikel 15: Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Opdrachtgever(s) en het algemeen bestuur van Laborijn treden in overleg indien er sprake is van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden, die van dien aard zijn dat dit Dienstverleningshandvest behoort te worden gewijzigd.

 • 2.

  Opdrachtgever(s) en het dagelijks bestuur van Laborijn treden in overleg indien onverbindende of onuitvoerbare bepalingen het noodzakelijk maken dat dit Dienstverleningshandvest behoort te worden gewijzigd. Het dagelijks bestuur of individuele Opdrachtgevers informeren het algemeen bestuur van Laborijn hieromtrent.

 • 3.

  Opdrachtgever en Laborijn zullen als redelijk handelende partijen alles in het werk stellen om met elkaar tot een gewijzigd of nieuwe dienstverleningsovereenkomst te komen.

Artikel 16: Uitbesteding

 • 1.

  Laborijn heeft het recht de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden door deelnemingen of derden te laten uitvoeren.

 • 2.

  De aansprakelijkheidsregeling als opgenomen in artikel 11 is op uitbestede werkzaamheden onverkort van toepassing.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 17: Toezending

Dit Dienstverleningshandvest wordt ter kennisneming gezonden aan alle colleges.

Artikel 18: Citeerwijze

Dit Dienstverleningshandvest wordt aangehaald als Dienstverleningshandvest Laborijn 2019.

Artikel 19: Inwerkingtreding

Dit Dienstverleningshandvest treedt in werking op de dag van vaststelling en geldt voor onbepaalde tijd.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Laborijn d.d. 24 mei 2019

De secretaris,

J.E. Talstra

De voorzitter,

drs. E.J. Huizinga MBA