Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere Regels Subsidie ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’ versie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regels Subsidie ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’ versie 2019
CiteertitelNadere Regels Subsidie Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkante meterbijdrage-regeling versie 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR624919/CVDR624919_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201901-01-2019nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-181443

D2019053304

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels Subsidie ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’ versie 2019

Op grond van artikel 3, lid 1 van de Subsidieverordening ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’ stelt het college deze nadere regels Subsidie Asbestsanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling versie 2019 vast.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de begripsbepalingen wordt verwezen naar de in de Subsidieverordening ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’ opgenomen begrippen.

Aanvullend daarop gelden de volgende begripsbepalingen:

a. Verordening: de Subsidieverordening ‘Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling’.

Hoofdstuk 2. Hoogte, aanvragen, toekenning en betaling van subsidie.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  In aanvulling op artikel 5 van de verordening geldt bovendien, dat uitsluitend die asbestdaksaneringen in aanmerking kunnen komen voor toekenning subsidie, waarbij tevens sprake is van de in onderstaand lid 2 nader omschreven Aanvullende activiteiten.

 • 2.

  Er worden geen eisen gesteld ten aanzien van uit te voeren Aanvullende activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele eigenaren

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1 onder d van de verordening geldt, dat uitsluitend die categorieën eigenaren in aanmerking kunnen komen voor toekenning van subsidie, die voldoen aan de Aanvullende criteria zoals genoemd in onderstaand lid 2. Alleen deze categorieën aanvragers voldoen aan de definitie van artikel 1 onder o van de verordening.

 • 2.

  Er worden geen Aanvullende criteria gedefinieerd ten aanzien van de in aanmerking komende categorieën eigenaren.

 

Artikel 4. Subsidiabele panden en objecten

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1 onder l en onder m van de verordening geldt, dat uitsluitend die categorieën panden en objecten in aanmerking kunnen komen voor toekenning van subsidie, die voldoen aan de Aanvullende criteria zoals hieronder genoemd in lid 2. Alleen deze categorieën panden en objecten voldoen aan de definitie van artikel 1 onder p van de verordening.

 • 2.

  Er worden geen Aanvullende criteria gedefinieerd ten aanzien van de in aanmerking komende categorieën panden en objecten.

Artikel 5. Hoogte subsidie

 • 1.

  De bijdrage per m2 te subsidiëren dakoppervlak zoals genoemd in artikel 7 lid 1 van de verordening bestaat uit een basisbedrag van € 2,50 per m2 gesaneerd dakoppervlak, dat voor de in lid 2 genoemde categorieën eigenaren en/of categorieën panden en objecten, met het in dat lid tevens genoemde % kan worden opgehoogd.

 • 2.

  Er vindt geen ophoging plaats van het basisbedrag.

Artikel 6. Aanvullende bepalingen inzake toekenning en weigering van subsidie

De startdatum van de asbestdaksanering waarvoor de aanvraag voor een beschikking tot subsidietoekenning conform artikel 8 van de verordening wordt gedaan enerzijds en de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels anderzijds, zijn bepalend voor de nadere regels die van toepassing zijn op de beoordeling en beslissing van de aanvraag.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7. Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van artikel 6 van deze nadere regels leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk van het belang dat deze nadere regels beoogt te beschermen, dan kan het college in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van dat artikel.

Artikel 8. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere Regels Subsidie Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkante meterbijdrage-regeling versie 2019.

Artikel 9. Inwerkingtreding, aanpassing en duur

 • 1.

  Deze nadere regels zijn door het college vastgesteld op 11 juni 2019 en treden in werking op 12 juni 2019, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regels vervallen op het moment dat de verordening vervalt met dien verstande dat ze van toepassing blijven op reeds ingediende aanvragen, waarop deze nadere regels conform artikel 6 lid 2 van toepassing zijn.

 • 3.

  Het college is gerechtigd deze nadere regels zonder vooraankondiging aan te passen, de citeertitel zal hierbij worden gewijzigd evenals de ingangsdatum, naast andere artikelen.

 • 4.

  Gelijktijdig met het aanpassen van deze nadere regels, kan ook het formulier bestemd voor aanvragen van een beschikking tot subsidietoekenning, genoemd in artikel 8 lid 1 van de verordening, door het college worden gewijzigd.

Bijlage: formulier aanvraag Asbestdakensanering Rijssen-Holten Vierkantemeterbijdrage-regeling versie 2019

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten in de vergadering van 11 juni 2019

A. van Eck, A,C. Hofland

Secretaris, burgemeester