Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent handhaving opkoop- en verkoopregister (Handhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Zoetermeer)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent handhaving opkoop- en verkoopregister (Handhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Zoetermeer)
CiteertitelHandhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Zoetermeer
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2019nieuwe regeling

26-06-2019

gmb-2019-165354

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent handhaving opkoop- en verkoopregister (Handhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Zoetermeer)

De burgemeester van Zoetermeer

 

Besluit

 

De beleidsregel Handhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Zoetermeer vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 

 • Handelaar

diegene die verplicht is een opkoop- en verkoopregister bij  

te houden.

 • Verkoopregister

wat daar op grond van artikel 2:54 van de Algemene

plaatselijke verordening Zoetermeer onder wordt verstaan.

 • Opkoopregister

wat daar op grond van artikel 437 van het Wetboek van

Strafrecht onder wordt verstaan (WvSr).

 • Niet correct bijhouden

 

het ontbreken van één of meer gegevens die:

 • -

  op grond van artikel 2:54 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer in het verkoopregister moeten worden opgenomen; en/of:

 • -

  op grond van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 lid 1 en 437bis van het WvSr in het opkoopregister moeten worden opgenomen.

 • Toezichthouder

een daartoe aangewezen ambtenaar van politie en/of een daartoe aangewezen gemeentelijke toezichthouder. 

 • Heling

het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen en/of de aannemelijkheid dat een handelaar zich hieraan schuldig maakt.

 • Kenteken

aanduiding op de hoofdingang van de onderneming waarop de naam en de aard van de onderneming staan vermeld.

 

Artikel 2 Meldplicht

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen niet binnen drie dagen bij de burgemeester meldt of melden dat hij het beroep van handelaar uitoefent en/of niet binnen drie dagen bij de burgemeester meldt of melden dat hij een goed kan verwerven dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor twee weken;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand.

Artikel 3 Ontbreken kenteken

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen nalaat of nalaten aan de hoofdingang van de vestiging of vestigingen van de onderneming een duidelijk zichtbaar kenteken te bevestigen dan:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor twee weken;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand.

Artikel 4 Geen opkoop- en/of verkoopregister

Indien de handelaar niet over een opkoop- en/of verkoopregister beschikt:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming twee weken;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand.

Artikel 5 Bijhouden van het opkoop- en/of verkoopregister

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen het opkoop- en/of verkoop-register niet, niet volledig en/of niet correct bijhoudt of bijhouden:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming één maand;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor twee maanden.

Artikel 6 Bewaarplicht goederen

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen nalaat of nalaten dat een verworven goed minimaal zeven dagen bewaard blijft in de staat waarin het goed is verworven dan:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor twee maanden.

Artikel 7 Geen melding van gestolen goed

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen nalaat of nalaten te melden dat een goed vermoedelijk is gestolen:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor twee maanden.

Artikel 8 Geen medewerking verlenen aan de toezichthouder bij controle van het opkoop- en/of verkoopregister

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen nalaat of nalaten medewerking aan de toezichthouder te verlenen:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor twee maanden.

Artikel 9 Last van de toezichthouder niet naleven

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen nalaat of nalaten een opgelegde last na te leven:

 • a.

  ontvangt hij bij de eerste constatering een waarschuwing;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor twee maanden.

Artikel 10 Koop van een goed van een minderjarige en-/of een persoon die is opgenomen in een strafinrichting, rijksinrichting voor kinderbescherming of psychiatrische inrichting

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen een goed van een persoon verwerft of verwerven die de leeftijd van18 jaar nog niet heeft bereikt en-/of van een persoon die is opgenomen in een strafinrichting, rijksinrichting voor kinderbescherming of psychiatrische inrichting dan:

 • a.

  sluit de burgemeester bij de eerste constatering de onderneming voor twee weken;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor één maand;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor drie maanden.

Artikel 11 Heling

Indien de handelaar of de voor hem handelende persoon of personen zich schuldig maakt of maken aan heling:

 • a.

  sluit de burgemeester bij de eerste constatering de onderneming voor één maand;

 • b.

  sluit de burgemeester bij de tweede constatering binnen achttien maanden de onderneming voor drie maanden;

 • c.

  sluit de burgemeester bij de derde constatering binnen achttien maanden de onderneming voor zes maanden.

Artikel 12 Afwijkingsbevoegdheid

 • 1.

  Bij cumulatie van overtredingen waarvoor de burgemeester in deze beleidsregel maatregelen kan nemen, kan de burgemeester het bedrijf per direct voor een bepaalde of een onbepaalde tijd sluiten.

 • 2.

  Met in achtneming van de specifieke omstandigheden van het geval kan de burgemeester, eventueel ten nadele van belanghebbende(n), afwijken van deze beleidsregel.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Handhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Zoetermeer.

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Zoetermeer, 26 juni 2019,

De burgemeester van Zoetermeer,

Ch.B. Aptroot

Toelichting

 

Bepaalde handelaren dienen op grond van artikel 2:53 e.v. van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer (verder: Apv) een verkoopregister (verder: VR) van tweedehands goederen en minder gangbare goederen (zoals goud) bij te houden. De kans dat tweedehands goederen van diefstal afkomstig zijn, is immers groter dan als er sprake is van nieuwe, eerstehands, goederen. Het bijhouden van het VR heeft primair tot doel om ondermijning waaronder heling tegen te gaan.

 

De handelaren waarom het gaat worden wel omschreven als ‘Gruthokkers’. Deze term staat voor: Goudsmid, Rijwielhandelaar, Uitdrager (handelaar in gebruikte artikelen, zoals kleding en huisraad), Tagrijn (handelaar in oud ijzer, touw), Horlogemaker, Opkoper en Kashouder (verkoper van goud en zilver op de markt). Maar ook fotohandelaren en autoverkopers kunnen tot de groep handelaren behoren die mogelijk een VR dienen bij te houden.

 

In het VR worden onder andere de volgende gegevens vastgelegd:

 • een omschrijving, de soort en het merk van het goed;

 • de verkoopdatum;

 • de verkoopprijs en/of andere overdrachtsvoorwaarden;

 • de naam en het adres van de (ver)koper;

 • het volgnummer.

De handelaar is verplicht de goederen nadat hij ze heeft gekocht, zeven dagen onder zich te houden voordat hij ze mag doorverkopen.

 

Naast het bijhouden van een VR is een handelaar op grond van het Uitvoeringsbesluit dat is gebaseerd op artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht ook verplicht een opkoopregister bij te houden. Deze beleidsregel ziet toe op het bijhouden van zowel het opkoop- als het verkoopregister.

 

Op basis van genoemd Uitvoeringsbesluit is het verplicht het volgende in het opkoopregister te registreren:

 • het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

 • de datum van verkrijging van het goed;

 • een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor zover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;

 • de koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;

 • de naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen;

 • zowel een omschrijving als het nummer van het identiteitsbewijs waarmee de handelaar de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld, voor zover het de inkoop van koper en koperlegeringen betreft en de koopprijs van dat goed in contant geld wordt uitbetaald.

 

Om de registratieplicht en de controle erop mogelijk te maken heeft de burgemeester van Zoetermeer het digitaal opkopersregister aangewezen als opkoop- en verkoopregister waarin de verworven en verkochte goederen dienen te worden geregistreerd.

 

Zowel de politie als team Handhaving kunnen het register controleren. Heeft de handelaar zich bij de burgemeester gemeld? Voldoet hij aan de registratieplicht? Zijn de ingekochte goederen, gelet op de bewaartermijn, nog aanwezig? Wordt een overtreding geconstateerd, dan kan de burgemeester een maatregel opleggen. Daarvoor is deze beleidsregel opgesteld.

 

De beleidsregel is zodanig opgebouwd dat wordt begonnen met de minst zware overtreding, het niet voldoen aan de meldplicht, en wordt geëindigd met de zwaarste overtreding (feitelijk een misdrijf), heling.

 

De burgemeester kan de volgende maatregelen opleggen:

 • 1.

  het geven van een waarschuwing;

 • 2.

  een gehele sluiting voor een aantal weken;

 • 3.

  een sluiting voor een aantal maanden.

 

De toezichthouder, als bedoeld in artikel 8, waaraan geen medewerking wordt verleend, kan zowel een gemeentelijke toezichthouder als een politieambtenaar zijn. De last zoals bedoeld in artikel 9 kan alleen door een politieambtenaar worden opgelegd.

 

De burgemeester beschikt tevens over een inherente afwijkingsbevoegdheid (artikel 12). Als de feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan de burgemeester, eventueel ten nadele van belanghebbende, afwijken van de beleidsregel. Hij motiveert dit.

 

Bij cumulatie van overtredingen uit deze beleidsregel, bijvoorbeeld de constatering dat zowel het register niet wordt bijgehouden als dat van een minderjarige wordt gekocht, kan de burgemeester de zaak onmiddellijk voor bepaalde of onbepaalde tijd sluiten.

 

Voor alle maatregelen geldt dat de overtredingen maximaal binnen achttien maanden moeten zijn begaan. Zijn de achttien maanden voorbij en wordt een overtreding geconstateerd, dan begint de cyclus opnieuw: eerst het geven van de waarschuwing, of, mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld heling, eerst één maand sluiten.

 

Tabel De maatregelen in één oogopslag

ARTIKEL

SANCTIESTRATEGIE

 

 

Overtreding één

Overtreding twee

Overtreding drie

2. Niet nakomen meldplicht

Waarschuwing

Twee weken sluiten

Een maand sluiten

3. Ontbreken van een kenteken op de vesti-ging van de onderneming

Waarschuwing

Twee weken sluiten

Een maand sluiten

4. Ontbreken opkoop- en/of verkoopregister

Waarschuwing

Twee weken sluiten

Een maand sluiten

5. Niet, niet volledig en/of incorrect bijhou-den van het opkoop- en/of verkoopregister

Waarschuwing

Een maand sluiten

Twee maanden sluiten

6. Niet voldoen aan de voorschriften van het in bewaring houden van een goed

Waarschuwing

Een maand sluiten

Twee maanden sluiten

7. Nalaten melding te doen van een gestolen goed

Waarschuwing

Een maand sluiten

Twee maanden sluiten

8. Nalaten medewerking te verlenen aan de toezichthouder bij de controle van het opkoop- en/of verkoopregister

Waarschuwing

Een maand sluiten

Twee maanden sluiten

9. Last van de toezichthouder niet naleven

Waarschuwing

Een maand sluiten

Twee maanden sluiten

10. Koop van een goed van een minderjarige etc.

Twee weken sluiten

Een maand sluiten

Drie maanden sluiten

11. Heling

Een maand sluiten

Drie maanden sluiten

Zes maanden sluiten