Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening Zoetermeer
CiteertitelWegsleepverordening Zoetermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2019nieuwe regeling

29-01-2018

gmb-2019-66545

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening Zoetermeer

Geparkeerde voertuigen zoals auto’s en motoren kunnen het vrije verkeer hinderen. 1 Verkeerd geparkeerde voertuigen kunnen een ongewenste situatie tot gevolg hebben. Ook kunnen voertuigen op plaatsen worden geparkeerd waar dat niet mag. Het komt bijvoorbeeld soms voor dat tijdens de markt in Oosterheem auto’s op het marktterrein staan geparkeerd terwijl dat niet is toegestaan. De marktkooplieden kunnen hun kraam dan niet plaatsen.

 

Het bekeuren van de overtreder is niet altijd afdoende. Soms dient het voertuig onmiddellijk te worden weggereden. Dat is niet altijd mogelijk. De bestuurder van de auto is bijvoorbeeld onvindbaar. In dat geval kan de overheid bestuursdwang toe passen: het daadwerkelijk zelf (laten) verwijderen van het voertuig. Deze Wegsleepverordening Zoetermeer (verder: de conceptverordening) regelt dat.

 

Het is van belang allereerst het volgende onderscheid te maken. Het verwijderen van voertuigen mag op grond van de Wegenverkeerswet 1994 (verder: WVW) om drie redenen:

 • 1.

  het belang van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het belang van de vrijheid van het verkeer;

 • 3.

  het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

Het wegslepen van voertuigen op grond van de onder 1 en 2 genoemde redenen is reeds op basis van de WVW toegestaan. Daarvoor is geen aparte verordening nodig. Voor het wegslepen van voertuigen met als doel het onder punt 3 genoemde is wel een verordening nodig.

 

De conceptverordening bevat regels omtrent:

 • -

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten (de weg) waarvoor geldt dat voertuigen kunnen worden weggesleept;

 • -

  de locaties waar weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • -

  de kosten die aan het wegslepen en/of bewaren zijn verbonden.

Aanwijzen van de weg

Bij de keuze voor de aanwijzing van de weg is er in lijn met de landelijke trend voor gekozen alle wegen in Zoetermeer aan te wijzen. De term ‘weg’ wordt daarbij ruim uitgelegd. Het betreft bijvoorbeeld ook gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen en voetgangers-gebieden.

Voor alle wegen in de stad geldt dat, nadat de conceptverordening van kracht is geworden, verkeerd geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept indien dit een ongewenste situatie tot gevolg heeft. Op basis van de conceptverordening wordt door het wegslepen van het voertuig direct een einde gemaakt aan de ongewenste toestand. Het is niet nodig te wachten totdat de bestuurder zich meldt of wordt gevonden.

 

Het is niet zo dat ieder voertuig dat niet goed staat geparkeerd per definitie wordt weg-gesleept. Per geval wordt de situatie ter plaatse bekeken. Vervolgens wordt bepaald of het wegslepen daadwerkelijk nodig is.

 

Wat gebeurt er indien de bestuurder zich bij het voertuig meldt als het wegslepen op punt van beginnen staat? Er kunnen zich twee situaties voordoen. In de eerste situatie hangt het voertuig in de takels maar komt de eigenaar nog voordat het wegslepen daadwerkelijk begint bij het voertuig aan. In dat geval moet de eigenaar, omdat het wegslepen is begonnen, de kosten voor het wegslepen betalen. Het voertuig wordt echter niet daadwerkelijk door het wegsleepbedrijf weggevoerd. Het ‘voordeel’ dat de eigenaar heeft is dat het voertuig ter plekke wordt onttakeld zodat hij het niet op het depot hoeft op te halen.

In de tweede situatie is het wegsleepbedrijf ook reeds aanwezig maar hangt het voertuig nog niet in de takels. Dan geldt de regel dat het wegslepen nog niet is begonnen en mag de bestuurder het voertuig zelf verwijderen. De eigenaar betaalt in dat geval alleen de voorrijkosten voor een loze rit. Die zijn echter aanzienlijk lager dan het bedrag dat de bestuurder moet ophoesten als het voertuig daadwerkelijk was weggesleept. Artikel 4, lid 4 voorziet hierin. Het ‘tijdig’ wegrijden in dit artikellid ziet dus op situatie dat het wegsleepbedrijf al is gearriveerd, maar het voertuig nog niet in de takels hangt.

 

Locatie

Het gemeentebestuur sluit voor het uitvoeren van het wegslepen een contract met een particulier bedrijf af: Vreugdenhil Berging BV. Dit bedrijf zorgt ook voor de opslag van het voertuig op het depot aan het Vrij-Harnasch 118 in Den Hoorn. Deze locatie is 24 uur per dag bereikbaar.

 

Kosten

De kosten die voor het wegslepen en bewaren van het voertuig worden gemaakt, komen volledig voor rekening van de bestuurder. De volgende bedragen worden voorgesteld:

 • -

  een vast bedrag voor het wegslepen en overbrengen van het voertuig naar de aangewezen locatie: 250 euro (inclusief stalling voor de eerste 24 uur);

 • -

  een vast bedrag voor het bewaren van het voertuig op de aangewezen locatie: 10 euro;

 • -

  de voorrijkosten in geval van een ‘loze rit’: 100 euro;

 • -

  vrijgeven van het voertuig op de bewaarplaats: 25 euro.

De bedragen zijn kostendekkend. Dit houdt in dat de gemeente geen bedrag op de eigen bankrekening kan bijschrijven. Dat is ook niet de bedoeling. Het wegslepen van het voertuig is geen bestraffende sanctie.

 

De bedragen worden eenmalig door de raad vastgesteld. Dat betekent niet dat de bedragen nooit aangepast worden. De inflatie is bijvoorbeeld een gerechtvaardigde grond om de bedragen te verhogen. Het aanpassen van de tarieven is bij uitstek een uitvoeringstaak die in handen van het college is gelegd. De bandbreedte voor de verhoging wordt door de raad bepaald: de te innen bedragen zijn altijd kostendekkend.

 

Overige gevallen

Artikel 5 bepaalt dat op twee gevallen de regels van de conceptverordening ook van toepassing zijn. Dat zijn de volgende twee gevallen:

 • indien het rijbewijs is ingevorderd in geval van gebruik van drugs of alcohol en dus niet kan worden getoond. De bestuurder mag niet verder rijden (hij is immers niet in het bezit van een rijbewijs). Zijn motorrijtuig kan dan eventueel worden weggesleept;

 • het motorrijtuig heeft geen duidelijk kentekenbewijs en wordt als zodanig op de weg aangetroffen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • g.

  wegen: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 2 van het besluit.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in art. 170, eerste lid, onder c, van de wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Zoetermeer voorzover die behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het depot van Vreugdenhil Berging BV, Vrij-Harnasch 118 te Den Hoorn.

 • 2.

  De bewaarplaats is alle dagen van het jaar 24 uur per dag voor het publiek geopend.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De volgende bedragen zijn van toepassing:

  • -

   voor het wegslepen en overbrengen van het voertuig naar de aangewezen locatie (inclusief stallingskosten in de eerste 24 uren): 250 euro;

  • -

   voor het bewaren van het voertuig op de aangewezen locatie: 10 euro per dag;

  • -

   voor het vrijgeven van het voertuig aan de eigenaar/bestuurder: 25 euro;

  • -

   voor de voorrijkosten: 100 euro.

 • 2.

  Het college kan de bedragen van lid 1 aanpassen.

 • 3.

  De nieuwe bedragen die het college op grond van lid 2 van dit artikel vaststelt zijn altijd ten hoogste kostendekkend.

 • 4.

  Indien na het arriveren van het wegsleepbedrijf het voertuig nog niet in de takels hangt zodra de bestuurder arriveert, komen alleen de onder lid 1 van dit artikel genoemde voorrijkosten voor zijn rekening.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid, van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de bekendmaking ervan.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening Zoetermeer.

 


1

Volgens de landelijke regeling behoren tot de categorie ‘voertuig’: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.