Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent heffing en invordering gemeentelijke belastingen Mandaatbesluit belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent heffing en invordering gemeentelijke belastingen Mandaatbesluit belastingen
CiteertitelMandaatbesluit belastingen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit belastingen gedateerd op 7 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201901-01-2019nieuwe regeling

01-03-2019

gmb-2019-60056

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent heffing en invordering gemeentelijke belastingen Mandaatbesluit belastingen

De manager Belastingen van de gemeente Zoetermeer;

gelet op het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van 14 december 2010;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

 

besluit:

 

 • I

  de uitoefening van de bevoegdheden en feitelijke handelingen, genoemd in het bij dit besluit behorende mandaatregister in de kolom "omschrijving bevoegdheid en feitelijke handeling" bij wijze van mandaat, volmacht en/of machtiging met inbegrip van de ondertekening van stukken op te dragen aan de functionarissen genoemd in het bij dit besluit behorende mandaatregister in de kolom "gemandateerde."

   

 • II

  de uitoefening van bevoegdheden en feitelijke handelingen aan de volgende voorschriften te verbinden:

  •  

  • 1.

   de bij mandaat te nemen beslissingen dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten en mogen niet leiden tot overschrijding van kredieten;

    

  • 2.

   indien de gemandateerde van oordeel is, dan wel redelijkerwijs te verwachten is dat een te nemen beslissing bestuurlijke implicaties kan hebben, legt de gemandateerde de zaak met zijn advies voor aan de manager Belastingen;

    

  • 3.

   de gemandateerde ofwel gemachtigde is gehouden de mandaatgever inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde ofwel gemachtigde taak;

    

  • 4.

   de gemandateerde ofwel gemachtigde is gehouden met alle stukken die ter uitvoering van dit besluit uitgaan, op te maken in een vorm waaruit blijkt dat het gaat om mandaat ofwel machtiging. Dit gebeurt in beide vormen door het bezigen van een ondertekeningformule die luidt:

    

   Namens de manager Belastingen,

   functiebenaming medewerker

   (handtekening)

   (naam)

    

  • 5.

   bij afwezigheid van de tot tekenen aangewezen functionarissen zal uitsluitend degene tekenen die daartoe in het kader van de mandatering formeel is aangewezen;

    

  • 6.

   ondermandaat van de bevoegdheden is niet mogelijk.

 

 • III.

  slotbepaling

  •  

  • 1.

   Met ingang van 1 januari 2019 het hierna genoemde besluit in te trekken: Mandaatbesluit belastingen gedateerd op 7 januari 2013 met ingangsdatum 7 januari 2013.

    

  • 2.

   Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

    

  • 3.

   Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit belastingen.

Vastgesteld door de manager Belastingen op 1 maart 2019,

M.M.E. Link

 

NR.

OMSCHRIJVING BEVOEGDHEID EN FEITELIJKE HANDELING

NAAR AANLEIDING VAN

 MANDATEREND BESTUURSORGAAN, BESTUURSORGAAN DAT MACHTIGING AFGEEFT

GEMANDATEERDE C.Q. GEMACHTIGDE

 

 

 

 

 

1

Het verschuldigde bedrag vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

2

Het uitnodigen en aanmanen tot het doen van aangifte

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

3

Het inboeken van én een bezwaarschrift tegen een aanslag/ WOZ-beschikking én een verzoekschrift tot ontheffing én een verzoekschrift tot kwijtschelding.

 

Het verzenden van een ontvangstbevestiging.

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

4

Het nemen van een besluit m.b.t. uitstel van betaling hangende het bezwaarschrift en het verzoekschrift.

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

5

Het afhandelen van een bezwaarschrift tegen een aanslag/ WOZ-beschikking en het doen van een uitspraak hierop

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

6

Het fiatteren van een uitspraak op bezwaar tegen een aanslag/ WOZ-beschikking

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

7

De waardebepaling van een onroerende zaak

De Wet waardering onroerende zaken

(wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen: de taxateur/ adviseur WOZ

 

Medewerkers 4value B.V.

 

 

 

 

 

8

Het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie (in samenhang met beleidsregels)

De Wet waardering onroerende zaken

(wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

9

Het vaststellen van een WOZ-beschikking

De Wet waardering onroerende zaken

(wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

10

Op verzoek WOZ-waarden verstrekken

De Wet waardering onroerende zaken

(wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

11

Het nemen van een dwangsombeschikking en de werkzaamheden die hiermee samenhangen. Het afhandelen van een bezwaarschrift tegen de dwangsombeschikking.

 

 

Juridisch Beleidsmedewerker

 

 

 

 

 

12

Het afhandelen van een beroepschrift tegen een aanslag/ WOZ-beschikking/overige beschikkingen en besluiten: o.a. indienen verweerschrift, indienen conclusie van dupliek, procesvertegenwoordiging en na correspondentie. Voorgaande omvat ook zaken in hoger beroep

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Juridisch Beleidsmedewerker

 

Allround medewerker belastingen

 

 

 

 

 

13

Het fiatteren van een verweerschrift in een beroepsprocedure tegen de aanslag/ WOZ-beschikking.

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Juridisch Beleidsmedewerker

 

 

 

 

 

15

Opmaken taxatierapport en alle handeling die daarvoor nodig zijn inclusief contact met de klant. Vertegenwoordiging op de zitting.

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Beëdigd makelaar taxateur M.A.M. (Michel) van den Oord van Gravemaker & Van den Oord makelaardij

 

Medewerkers 4value B.V.

 

Medewerkers belastingen: de taxateur/ adviseur WOZ

 

 

 

 

 

16

Het afhandelen van een verzoek om kwijtschelding en het doen van een uitspraak hierop

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

Medewerker Cannock Chase Public

Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V

 

 

 

 

 

17

Het fiatteren van een uitspraak op een verzoek tot kwijtschelding

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

18

Het beslissen tot restituties bij teveel betaalde belasting en ondertekening financieel overzicht

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

19

Het afhandelen van een verzoek om uitstel van betaling dat los staat van een bezwaarschrift. Het nemen van een besluit op het verzoek

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

Medewerkers Cannock Chase Public

Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V

 

 

 

 

 

20

Dwanginvordering: o.a. het aanmanen, het betekenen van een dwangbevel, eventueel per post, het ten uitvoer leggen van het dwangbevel en verdere invorderingsacties

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

Medewerkers Cannock Chas Public

Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V

 

 

 

 

 

21

Het afhandelen van een bezwaarschrift tegen kosten en rente en het doen van een uitspraak hierop

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

Medewerkers Cannock Chas Public

Medewerker Involon B.V.

Medewerker GGN Mastering Credit N.V

 

 

 

 

 

22

Alle overige niet hierboven omschreven bevoegdheden betreffende het heffen van gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

De belasting

verordeningen, de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

 

 

 

 

23

Alle overige niet hierboven omschreven bevoegdheden m.b.t. het invorderen van gemeentelijke belastingen

De belasting

verordeningen

Manager Belastingen

Medewerkers belastingen

 

Begripsomschrijving

De term belastingverordeningen in de overzichten staat voor de volgende verordeningen:

 • 1.

  de Verordening onroerende-zaakbelastingen;

 • 2.

  de Verordening afvalstoffenheffing ;

 • 3.

  de Verordening hondenbelasting;

 • 4.

  de Verordening rioolheffing;

 • 5.

  de Verordening toeristenbelasting;

 • 6.

  de Verordening marktgelden;

 • 7.

  de Verordening precariobelasting;

 • 8.

  de Verordening parkeerbelasting;

 • 9.

  de Verordening BI-zone Dorpsstraat;

 • 10.

  de Verordening lijkbezorgingsrechten ;

 • 11.

  de Verordening leges;

 • 12.

  de overige belastingverordeningen.