Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 - 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 - 2022
CiteertitelPreventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 - 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2019nieuwe regeling

28-01-2019

gmb-2019-42469

0637332398

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 - 2022

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

 

besluit

 

 • 1.

  De volgende uitgangspunten zoals verwoord in het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 – 2022 vast te stellen:

  • a.

   Doelstellingen en beoogde resultaten voor Educatie & bewustwording:

   • °

    inzet op verlaging van het percentage jongeren dat alcohol drinkt (betreft nu 37%, het streven in 2022 is 32%);

   • °

    verhoging van het percentage ouders dat alcoholgebruik van hun kinderen actief ontraadt (betreft nu 22%, het streven in 2022 is 25%);

   • °

    het percentage jongeren dat aangeeft op schoolfeesten te drinken is gedaald (dit betreft nu 10%, het streven in 2022 is 5%).

  • b.

   Speerpunten voor Regelgeving & Handhaving:

   • °

    iedere DHW-vergunninghouder wordt minstens één keer per vier jaar op naleving van de regels gecontroleerd. Waar mogelijk of noodzakelijk, vanwege het regelmatig constateren van overtredingen, wordt vaker gecontroleerd;

   • °

    focus op integrale controles. Bij een integrale controle wordt naast de leeftijdsgrenzen ook gekeken naar de vergunning en/of ontheffing, de inrichtingseisen en een eventueel terras;

   • °

    controle van para-commerciële instellingen zoals (sport)verenigingen;

   • °

    integrale controle tijdens evenementen met een DHW-ontheffing;

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28 januari 2019

de griffier,

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot

Bijlage 1 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 – 2022

Doel

De Drank- en Horecawet (artikel 43a) schrijft voor dat gemeenten een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol opstellen dat het beleid bevat voor zowel de preventie van alcoholgebruik onder jongeren, als de hand- having van de wet. Hiermee wil de wetgever stimuleren dat gemeenten actief nadenken over en uitvoering geven aan het verbinden van de beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting /educatie en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid (regelgeving en handhaving) als het gaat om alcoholpreventie. Landelijk wordt al veel aandacht besteed aan alcoholpreventie. Denk hierbij aan de BOB-campagne 1 en de NIX-campagne 2 . Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol is bedoeld om op lokaal niveau (beleids)maatregelen te treffen als aanvulling op de landelijke campagnes.

 

Om schadelijk alcoholgebruik tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Het beleid richt zich daarom niet alleen op individuele jongeren, maar nadrukkelijk ook op hun omgeving. Met omgeving wordt in dit geval bedoeld: ouders, scholen, paracommercie (inclusief (sport) verenigingen), winkels en evenementen. Op basis van een evaluatie van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018 en de meest recente cijfers van de GGD Haaglanden over dit onderwerp blijven de uitgangspunten voor het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2019 – 2022 ongewijzigd:

 • -

  educatie & bewustwording;

 • -

  regelgeving;

 • -

  handhaving.

 

Figuur 1. Integraal beleidsmodel voor effectief lokaal alcoholbeleid (Reynolds, 2003).

 

Uitgangspunt 1: Educatie & Bewustwording

In het Plan 2014-2018 is ingezet op onderstaande beoogde resultaten (A, B en C). In het Plan 2019–2022 wordt deze inzet voortgezet (D).

 

 • A.

  Inzet op de verlaging van het percentage jongeren dat alcohol drinkt.

Jongerenonderzoek GGD Haaglanden

Percentage jongeren:

2010

2015

12- tot en met 18-jarigen dat wel eens alcohol gebruikt heeft

49%

37%

12- tot en met 18-jarigen dat recent (in de afgelopen 4 weken) alcohol gebruikt heeft

34%

27%

12- tot en met 18-jarigen dat ooit dronken of aangeschoten is geweest

33%

25%

12- tot en met 18-jarigen dat recent (in de afgelopen 4 weken) dronken of aangeschoten is geweest

15%

12%

12- tot en met 18-jarigen dat in de afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 of meer glazen heeft gedronken (binge drinken)

20%

18%

Tabel 1: alcoholgebruik onder jongeren, 2015 vergeleken met 2010

 

 • B.

  Het aantal Zoetermeerse jongeren dat met een alcoholintoxicatie wordt opgenomen is minder dan 17 per jaar.

 

 • C.

  Verhoging van het percentage ouders dat alcoholgebruik van hun kinderen actief ontraadt. Dit percentage is, ten opzichte van 2010 met 22% gelijk gebleven. Dit is aanleiding om in het Plan 2019-2022 extra in te zetten op bewustwording bij ouders van hun rol en invloed ten aanzien van het alcoholgebruik van hun kinderen.

 

 • D.

  Het Jongerenonderzoek 2015 vermeldt daarnaast dat 10% van de Zoetermeerse jongeren (die wel eens alcohol drinken) aangeeft te drinken op schoolfeesten. Dat percentage is significant hoger dan in de regio Zuid-Holland West (5%). Dit is aanleiding om in het Plan 2019-2022 extra in te zetten op bewustwording en educatie, alsmede handhaving, op scholen.

 

Uitgangspunt 2 en 3:

Regelgeving & Handhaving

Wanneer de regels van de Drank- Horecawet niet worden nageleefd kan de gemeente handhavend optreden. Op basis van de lokale problematiek en lokale uitgangspositie zijn voor het handhaven van de Drank- en Horecawet de volgende speerpunten geformuleerd:

 

 • A.

  Toezicht op naleving DHW. Iedere DHW-vergunninghouder wordt minstens één keer per vier jaar gecontroleerd. Waar mogelijk of noodzakelijk, vanwege het regelmatig constateren van overtredingen, wordt vaker gecontroleerd.

 

 • B.

  De focus ligt op integrale controles. Bij een integrale controle wordt naast de leeftijds-grenzen ook gekeken naar de vergunning en/of ontheffing, de inrichtingseisen en het eventuele terras.

 

 • C.

  Controle van para-commerciële instellingen zoals (sport)verenigingen in bezit van een DHW-vergunning.

 

 • D.

  Integrale controle tijdens evenementen met een DHW-ontheffing.

 

Handhaving van de Drank- en Horecawet geschiedt op basis van het Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) en de bijbehorende sanctiematrix en zoals vermeld in Toezegging 631 Veiligheid.

 

Uitvoeringsprogramma

Om de beoogde resultaten en de speerpunten te realiseren wordt, in samenspraak met betrokken partijen een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden en ter kennisname aan de raad gestuurd.

 

Samenspraak

Conform het door de raad vastgestelde samenspraakvoorstel is de toegepaste samenspraak gericht op ouders en scholen. Van 26 juli 2018 t/m 8 september 2018 konden ouders via Doe Mee een korte vragenlijst invullen. Via de Facebook-pagina van de gemeente zijn mensen op deze mogelijkheid gewezen. Daarnaast hebben de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs (VO) eind augustus een e-mail ontvangen met daarin een aantal vragen. De opbrengst van de samenspraak is als input gebruikt voor dit plan en wordt tevens gebruikt voor het nog op te stellen uitvoeringsprogramma.