Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageCollegebesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2019nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2019-35111

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • brengdepot: het gemeentelijke Zelfbrengdepot aan de Argonstraat 25;

 • huisvuilkalender: de huisvuilkalender, welke te vinden is op www.mijnafvalwijzer.nl

 • verordening: de Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019.

Artikel 2 Milieupas (art. 16 en 18 verordening)

 • 1.

  Aan een inwoner van Zoetermeer wordt op diens verzoek een milieupas vertrekt die toegang geeft tot het brengdepot en tot de voor het perceel van de betrokkene bestemde, collectieve inzamelvoorziening.

 • 2.

  De milieupas is perceel gebonden en onbeperkt geldig.

 • 3.

  Bij elk perceel wordt een gratis pas verstrekt. Indien de pas in het ongerede geraakt, of een bewoner wil extra passen, dan kunnen extra passen op basis van het tarief uit de legesverordening worden verkregen.

Artikel 3 Nadere omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen (art. 8 verordening)

Voor in artikel 8, eerste lid, van de verordening genoemde categorieën afvalstoffen gelden de nadere omschrijvingen als vermeld op de huisvuilkalender.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen (art. 9 verordening)

 • 1.

  Huishoudelijke afvalstoffen worden bij elk perceel ingezameld en de inzameling daarvan vindt plaats met behulp van een inzamelmiddel, tenzij in dit besluit anders is bepaald.

 • 2.

  De inzameling van een of meer categorieën vindt plaats met behulp van een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen, indien dit van gemeentewege schriftelijk kenbaar is gemaakt aan de gebruikers van de betrokken percelen.

 • 3.

  De verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden uitsluitend als volgt ingezameld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval: in een van gemeentewege verstrekte groene minicontainer, via een daarvoor bestemde en aangewezen ondergrondse container of bij het brengdepot;

  • b.

   klein chemisch afval: bij het brengdepot in een van gemeentewege verstrekte kca-box, originele of gelabelde verpakking.

  • c.

   glas: via een daarvoor bestemde, in de wijken geplaatste ondergrondse container of bij het brengdepot;

  • d.

   oud papier en karton: via een daarvoor bestemde minicontainer, in de wijken geplaatste ondergrondse papierbak, een inzamelaar met inzamelvergunning daarvoor of bij het brengdepot;

  • e.

   plastic en andere kunststof verpakkingen: via een daarvoor bestemde, in de wijken geplaatste ondergrondse bak of bij het brengdepot;

  • f.

   textiel: via een daarvoor bestemde, in de wijken geplaatste ondergrondse bak, een inzamelaar met inzamelvergunning daarvoor of bij het brengdepot;

  • g.

   elektrische en elektronische apparatuur: bij het brengdepot;

  • h.

   bouw- en sloopafval: in de van gemeentewege verstrekte puincontainer op de telefonisch afgesproken dag en plaats, of bij het brengdepot;

  • i.

   hout: aan de gemeentelijke inzameldienst of bij het brengdepot;

  • j.

   grof tuinafval: aan de gemeentelijke inzameldienst of bij het brengdepot;

  • k.

   asbest en asbesthoudend afval: bij het brengdepot;

  • l.

   grof huishoudelijk afval: aan de gemeentelijke inzameldienst of bij het brengdepot;

  • m.

   huishoudelijk restafval: aan de gemeentelijke inzameldienst via de van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer, via een daarvoor bestemde en aangewezen gezamenlijke ondergrondse container of bij het brengdepot ;

  • n.

   ijzer en metalen: aan de gemeentelijke inzameldienst of bij het brengdepot;

  • o.

   schone grond en zand: in een van gemeentewege verstrekte afzetcontainer aan de gemeentelijke inzameldienst of bij het brengdepot;

  • p.

   banden: bij het brengdepot;

  • q.

   gipsblokken en gipsplaten: bij het brengdepot.

  • r.

   harde plastics: bij het brengdepot

Artikel 5 Plaatsing inzamelmiddelen voor gebruikers van een perceel (art. 15 verordening)

 • 1.

  De minicontainer wordt geplaatst op de van gemeentewege aangewezen en met een tegel of bord aangeduide plek die voor het perceel is bestemd. De gebruiker wordt hiervan bij aanleg van de plek schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 2.

  Bij wegopbreking of sneeuw dient een inzamelmiddel, zo nodig in afwijking van het vorige lid, zo te worden geplaatst dat het goed bereikbaar is voor de inzamelaar.

 • 3.

  De minicontainer wordt zodanig geplaatst dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd, dat de doorgang niet wordt belemmerd en dat gevaar en schade worden voorkomen. Het handvat en de wielen van de minicontainer zijn naar de weg gericht en de minicontainer is goed gesloten.

 • 4.

  Een kca-box mag niet onbeheerd worden achtergelaten maar moet bij het brengdepot worden aangeboden.

Artikel 6 Inhoud inzamelmiddelen voor gebruikers van een perceel (art. 15 verordening)

 • 1.

  De minicontainer mag niet bevatten:

  • a.

   stoffen of voorwerpen bevatten die een risico vormen voor verwonding van het inzamelpersoneel of anderen of waardoor anderszins schade kan ontstaan;

  • b.

   hete stoffen.

 • 2.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt zonder zak of in een composteerbare zak in de daarvoor bestemde, groene minicontainer gedaan.

 • 3.

  De inhoud mag niet zodanig zijn verdicht dat de minicontainer niet op de gebruikelijke wijze kan worden geledigd.

 • 4.

  De inhoud van een grijze (restafval), groene (GFT) of blauwe (oud papier en karton) minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 60 kg.

Artikel 7 Onderhoud inzamelmiddelen (art. 15 verordening)

 • 1.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor de staat waarin hem van gemeentewege verstrekte milieupas, minicontainers en andere inzamelmiddelen verkeren.

 • 2.

  Aan een van gemeentewege verstrekt milieupas of inzamelmiddel mogen geen veranderingen worden aangebracht.

 • 3.

  Een inzamelmiddel dient regelmatig te worden gereinigd.

 • 4.

  Bij verhuizing dient de gebruiker de milieupas en de inzamelmiddelen leeg en goed gereinigd achter te laten.

Artikel 8 Inzamelvoorzieningen ten behoeve van een groep percelen (art. 16 verordening)

 • 1.

  Een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen is slechts toegankelijk met behulp van een geldige milieupas.

 • 2.

  Huishoudelijk restafval wordt in een goed gesloten zak in de ondergrondse inzamelvoorziening gedaan.

 • 3.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt zonder zak of in een composteerbare zak in de daarvoor bestemde voorziening gedaan.

 • 4.

  Het gebruik van de voorzieningen geschiedt zodanig dat geen afval buiten de voorziening achterblijft. Het is niet toegestaan huishoudelijke of andere afvalstoffen bij een voorziening te plaatsen, ook niet als de voorziening vol is of buiten gebruik.

 • 5.

  De inzamelvoorzieningen mogen alleen tussen 6 uur en 24 uur worden gebruikt.

 • 6.

  De voorziening wordt na gebruik afgesloten.

Artikel 9 Inzamelvoorzieningen op wijkniveau (art. 17 verordening)

 • 1.

  Het gebruik van een inzamelvoorziening op wijkniveau geschiedt zodanig dat geen afval buiten de voorziening achterblijft. Het is niet toegestaan huishoudelijke of andere afvalstoffen bij een voorziening te plaatsen, ook niet als de voorziening vol is of buiten gebruik.

 • 2.

  De inzamelvoorziening op wijkniveau mag alleen tussen 8 uur en 21 uur worden gebruikt.

Artikel 10 Aanbieden bij het brengdepot (art. 18 verordening)

 • 1.

  Het brengdepot is alleen toegankelijk voor inwoners van Zoetermeer die een geldige milieupas tonen.

 • 2.

  Bouw- en sloopafval, schone grond en zak worden aangeboden in een zak die door één persoon kan worden gedragen.

 • 3.

  Per dag mag een gebruiker niet meer dan 2 m3 huishoudelijke afvalstoffen aanbieden bij het brengdepot.

 • 4.

  De in de huisvuilkalender opgenomen huisregels worden nageleefd en de instructies van het personeel worden opgevolgd.

Artikel 11 Zonder inzamelmiddel ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (art. 19 verordening)

 • 1.

  Bij het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval zonder inzamelmiddel worden de daarvoor in de huisvuilkalender gegeven regels nageleefd.

 • 2.

  Het afval wordt zodanig geplaatst dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd, dat de doorgang niet wordt belemmerd en dat gevaar en schade worden voorkomen.

 • 3.

  Oud papier en karton worden gebundeld of in kartonnen dozen aangeboden op de dagen en tijden als bekendgemaakt door de inzamelaar met inzamelvergunning daarvoor (scholen en verenigingen).

 • 4.

  Textiel wordt in plastic zakken aangeboden op de dagen en tijden als bekendgemaakt door de inzamelaar met inzamelvergunning daarvoor.

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval, hout, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparatuur en ijzer en andere metalen worden op de telefonisch afgesproken dag en plaats aangeboden tot 2 m3 per keer en niet zwaarder dan 30 kg per afzonderlijk voorwerp. Niets mag worden geplaatst in dozen of zakken.

 • 6.

  Grof huishoudelijk afval, hout, grof tuinafval en ijzer en andere metalen worden aangeboden in bundels van ten hoogste 1,5 m lang.

Artikel 12 Dagen en tijden (art. 20 verordening)

 • 1.

  De dagen en tijden van inzameling van verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen staan vermeld op de huisvuilkalender. Voor inzameling na telefonische- of digitale afspraak via internet, gelden de afgesproken dag en tijd.

 • 2.

  Een inzamelmiddel mag niet vóór 22 uur op de dag voorafgaand aan de inzameldag worden aangeboden.

 • 3.

  Het inzamelmiddel wordt uiterlijk om 19.00 uur op de dag van inzameling weer verwijderd.

 • 4.

  Grof huisvuil mag alleen na telefonische of digitale (internet) afspraak op de inzameldag zelf

 • 5.

  worden aangeboden, vanaf 7 uur 30.

Artikel 13 Intrekking oud uitvoeringsbesluit; inwerkingtreding

 • 1.

  Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over onderdelen van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gehouden. Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 november 2018

   

De secretaris: De burgemeester: