Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019
CiteertitelAfvalstoffenverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageRaadsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201928-01-2021nieuwe regeling

28-01-2019

gmb-2019-35091

0637205124

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent afvalstoffen Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

  • a.

   inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

  • b.

   ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen en als zodanig gemarkeerde plaats;

  • c.

   inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen ten behoeve van één huishouden bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of rol- of kuubcontainer;

  • d.

   inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of bestemde plaats ten behoeve van meer dan één huishouden, bijvoorbeeld een bovengrondse of ondergrondse container, alsmede het gemeentelijke brengdepot aan de Argonstraat 25;

  • e.

   inzamelvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 11;

  • f.

   gebruiker van een perceel: ieder die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

  • g.

   straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

  • h.

   wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag voor een aanwijzing, vergunning of ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Indiening aanvraag

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het college aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een krachtens deze verordening verleende aanwijzing, vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 2.

  De houder van een aanwijzing, vergunning of ontheffing is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 5 Persoonlijk karakter aanwijzing, vergunning of ontheffing

Een aanwijzing, vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij de aanwijzing, vergunning of ontheffing anders bepaalt.

Artikel 6 Intrekking of wijziging aanwijzing, vergunning of ontheffing

Een aanwijzing, vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het van de aanwijzing, vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de bescherming van het milieu;

 • c.

  indien aan de aanwijzing, vergunning of ontheffing verbonden verplichtingen, voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

Paragraaf 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 7 Aangewezen inzamelaars

 • 1.

  Het college kan inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Een aangewezen inzamelaar is verplicht tot inzameling overeenkomstig de aanwijzing.

 • 2.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 8 Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  Door de gemeentelijke inzameldienst of de aangewezen inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval;

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   glas;

  • d.

   oud papier en karton;

  • e.

   plastic en andere kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik;

  • f.

   textiel;

  • g.

   elektrische en elektronische apparatuur;

  • h.

   bouw- en sloopafval;

  • i.

   hout;

  • j.

   grof tuinafval;

  • k.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • l.

   grof huishoudelijk afval;

  • m.

   huishoudelijk restafval;

  • n.

   oud ijzer en andere metalen;

  • o.

   schone grond en zand;

  • p.

   banden;

  • q.

   gipsblokken en gipsplaten

  • r.

   harde plastics (niet zijnde plastic verpakkingsmateriaal).

 • 2.

  Het college kan een nadere omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   het gemeentelijke brengdepot aan de Argonstraat 25.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel uitsluitend mag plaatsvinden.

Artikel 10 Frequentie van inzamelen

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per 2 weken bij elk perceel ingezameld.

 • 2.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid wordt voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval, dat via een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen, wordt ingezameld nabij elk perceel, geen vaste frequentie vastgesteld (gezamenlijke ondergrondse containers).

 • 4.

  Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 11 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder inzamelvergunning van het college huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de gemeentelijke inzameldienst en voor aangewezen inzamelaars en voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Een inzamelvergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

Paragraaf 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 12 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de gemeentelijke inzameldienst, een aangewezen inzamelaar, houders van een inzamelvergunning of personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 13 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

 • 1.

  Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de gemeentelijke inzameldienst of een aangewezen inzamelaar.

 • 2.

  Het college kan besluiten dat het aan anderen dan gebruikers van percelen verboden is om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een houder van een inzamelvergunning.

Artikel 14 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het is verboden de in artikel 8, eerste lid, genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

 • 2.

  Het college kan de gemeentelijke inzameldienst of aangewezen inzamelaars aanwijzen aan wie bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden aangeboden.

 • 3.

  Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzamelaars.

Artikel 15 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1.

  Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve waarvan krachtens artikel 9, tweede lid, voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of van gemeentewege is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel.

 • 2.

  Het is voor de gebruiker van een perceel verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het college kan regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 • 5.

  Indien van gemeentewege een inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel is verstrekt kan het college regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan.

 • 6.

  Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve waarvan krachtens artikel 9, tweede lid, voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of van gemeentewege is verstrekt, verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 7.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve waarvan krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

 • 8.

  Het is voor de gebruiker van een perceel mogelijk een extra inzamelmiddel (minicontainer) voor restafval, oud papier en/of oud GFT aan te vragen. Ook kan een. Ook kan dit een inzamelmiddel van een ander formaat zijn. Hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

 • 1.

  Het is de gebruiker van een perceel waarvoor krachtens artikel 9, tweede lid, mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen is aangewezen, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via de betreffende inzamelvoorziening.

 • 2.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden. Daarbij kan het bepalen dat de voorziening alleen kan worden gebruikt met behulp van een vanwege het college verstrekte, geldige milieuafvalpas.

 • 4.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens het derde lid is bepaald.

 • 5.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen waarvoor krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

Artikel 17 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een inzamelvoorziening op wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod van artikel 15, zesde lid, en artikel 16, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau overeenkomstig dit artikel.

Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij het brengdepot

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen bij het gemeentelijke brengdepot aan te bieden dan de categorieën waarvoor het depot krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd, dit ter beoordeling van het college.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot. Daarbij kan het bepalen dat afvalstoffen alleen kunnen worden aangeboden door inwoners van Zoetermeer die een vanwege het college verstrekte, geldige afvalpas tonen.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze bij het brengdepot ter inzameling aan te bieden dan bij of krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod van artikel 15, zesde lid, en artikel 16, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij het brengdepot overeenkomstig dit artikel.

Artikel 19 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1.

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 9 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het college kan regels stellen over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het college kan regels stellen over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 20 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 21  

Vervalt

Paragraaf 4 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 22 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de gemeentelijke inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de gemeentelijke inzameldienst krachtens overeenkomst kunnen worden ingezameld.

Artikel 23 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de gemeentelijke inzameldienst

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de gemeentelijke inzameldienst.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 22 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen voor de inzameling waarvan een overeenkomst met de gemeente is afgesloten.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de gemeentelijkeinzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 24 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de gemeentelijke inzameldienst

 • 1.

  Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de gemeentelijkeinzameldienst.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Paragraaf 5 Zwerfafval

Artikel 25 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1.

  Het is verboden buiten het gemeentelijke brengdepot of een andere daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   het thuiscomposteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  • c.

   voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 3.

  Het verbod geldt evenmin voor zover de Wet bodembescherming of het Bouwstoffenbesluit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

 • 4.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 26 Achterlaten van straatafval

 • 1.

  Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik temaken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

 • 2.

  Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 27 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden.

 • 2.

  Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of anderszins zo te behandelen dat zwerfvuil ontstaat.

Artikel 28 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voorzover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 29 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.

Artikel 30 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

Paragraaf 6 Overige onderwerpen

Artikel 31 Verbod opslag van afvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen, inzamelmiddelen of -voorzieningen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan, opgeslagen te hebben of te plaatsen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de gemeentelijke inzameldienst, aangewezen inzamelaars of aan houders van een inzamelvergunning.

Artikel 32 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken.

Artikel 33 Verwerking persoonsgegevens

Gemeente Zoetermeer – Afdeling Afvalinzameling (AIZ) verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar handhaving en milieudoelstellingen en dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Zoetermeer ten behoeve van de afvalinzameling. Uiteraard gaat AIZ vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om.

In het kader van de afvalinzameling kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Afvalinzameling aan/bij huis

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen

 • type lediging of storting

 • moment van lediging of storting

 • overzicht geblokkeerde afvalpassen of nummer(s) minicontainer

 

 • Afvalinzameling bij het Zelfbrengdepot (ZBD)

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas

 • aantal stortingen

 • hoeveelheid afval en soort stortingen

 • (mobiele) telefoonnummer

 • kenteken

 • camerabeelden

 • overzicht geblokkeerde afvalpassen

 

 • Contact, informatie en relatiebeheer (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht bijvoorbeeld via telefoon, website of app)

 • NAW-gegevens

 • (mobiele) telefoonnummer

 • e-mailadres

 • rekeningnummer (indien nodig)

 • inhoud verzoek/klacht/melding

 • overzicht geblokkeerde afvalpassen of nummer(s) minicontainer

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 • aantal ledigingen of stortingen

 • type lediging of storting

 • moment van lediging of storting

Doelen van verwerking

 

In het kader van haar dienstverlening verwerkt AIZ uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die zij en de gemeente daarvoor stellen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover zij noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te behalen.

Doelen voor verwerking zijn:

 

Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;

 

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 

afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling;

 

 • Burger Service Nummer (indien betaling plaats vindt)

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 

uitgifte van afvalpassen of minicontainers;

 

 • NAW-gegevens

 • Burger Service Nummer (indien betaling plaats vindt)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • (mobiele) telefoonnummer

 • e-mailadres

 • rekeningnummer

 

voorkomen van afvaltoerisme;

 

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 

voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens;

 

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 

beheer van, controle op en handhaving van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder ook het Zelfbrengdepot;

 • NAW-gegevens

 • Burger Service Nummer (indien betaling plaats vindt)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 • kenteken

 • camerabeelden

 

controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening;

 • NAW-gegevens

 • Burger Service Nummer (indien betaling plaats vindt)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 • kenteken

 • camerabeelden

het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie);

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

het bevorderen van gescheiden inzameling van afval en het bevorderen van preventie en hergebruik van afvalstoffen;

 • NAW-gegevens

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

de beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot Afvalinzameling;

 • NAW-gegevens

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • (mobiele) telefoonnummer

 • e-mailadres

 • rekeningnummer (indien nodig)

 • inhoud verzoek/klacht/melding

 • overzicht geblokkeerde afvalpassen of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (aan/bij huis)

 • type lediging of storting (aan/bij huis)

 • moment van lediging of storting (aan/bij huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 

communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling ten behoeve van verbetering afvalscheiding en –preventie en het creëren van een veilige werkomgeving bij de inzameling van het huishoudelijk afval;

 • NAW-gegevens

 • (mobiele) telefoonnummer

 • e-mailadres

 • inhoud verzoek/klacht/melding

 

het geven van (individuele) voorlichting over (het aanbieden van) afvalstoffen en milieu;

 • NAW-gegevens

 • (mobiele) telefoonnummer

 • e-mailadres

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 

analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen)

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • aantal ledigingen of stortingen (bij/aan huis)

 • type lediging of storting (bij/aan huis)

 • moment van lediging of storting (bij/aan huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 

naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

 • NAW-gegevens

 • nummer afvalpas of nummer(s) minicontainer

 • (mobiele) telefoonnummer

 • e-mailadres

 • aantal ledigingen of stortingen (bij/aan huis)

 • type lediging of storting (bij/aan huis)

 • moment van lediging of storting (bij/aan huis)

 • hoeveelheid afval en soort stortingen (ZBD)

 

Grondslag voor verwerking

De gemeentelijke inzameldienst verwerkt persoonsgegevens op grond van artikel 8, aanhef en onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: in het kader van de uitvoering van haar publiekrechtelijke taken ten aanzien van afvalinzameling (artikel 10.22 van de Wet milieubeheer) en op basis van het afvalbeleidsplan’ Zoetermeer, meer bewust’, en om haar dienstverlening zo klantvriendelijk, efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren.

 

Derden

Daarnaast kan de gemeentelijke inzameldienst voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval en het onderhoud van de ICT systemen. Deze derden mogen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Met deze derden worden afspraken over de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd. Persoonsgegevens zullen door de gemeentelijke inzameldienst niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

 

Beveiliging

De gemeente Zoetermeer neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

 

Bezoekadres

Afvalinzameling gemeente Zoetermeer

Argonstraat 45 te Zoetermeer

 

Postadres

Gemeente Zoetermeer

t.a.v. afdeling Afvalinzameling

Postbus 15

2700AA Zoetermeer

 

Gemeente Zoetermeer heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (de FG) aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Ook voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij de FG terecht.

 

De FG is bereikbaar via telefoonnummer 14 079, op het e-mailadres privacy@zoetermeer.nl of via de reguliere post:

 

Gemeente Zoetermeer

t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming

Afdeling Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning

Postbus15

2700 AA Zoetermeer.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 34a Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen ambtenaren.

Artikel 35 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met een verbod of gebod, gesteld bij of krachtens deze verordening, is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3o, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 36 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt, tenzij daarover een referendum wordt begonnen, in werking twee weken na de bekendmaking daarvan.

 • 2.

  vervalt

Artikel 37 Overgangsbepaling

vervalt

Artikel 38 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2015.