Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent extra geldlening Extra geldregeling 2016 e.v

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent extra geldlening Extra geldregeling 2016 e.v
CiteertitelExtra geldregeling 2016 e.v.
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2016nieuwe regeling

08-06-2016

bgr-2019-69

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent extra geldlening Extra geldregeling 2016 e.v

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing om de regeling op overheid.nl te kunnen plaatsen. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op papier plaatsgevonden.]

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Het Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur (DB) van Kompas;

  • b.

   Bijstandsnorm: zoals bedoeld in de artikelen 20, 21, 22 en 23 van de Participatiewet.

  • c.

   Gezin: gehuwden/samenwonend, al dan niet met thuiswonend kind of kinderen tot 18 jaar, met uitzondering van personen woonachtig in bejaarden- of verzorgings- of verpleegtehuis.

  • d.

   Alleenstaande: elke persoon vanaf 18 jaar, al dan niet inwonend bij ouders, met uitzondering van personen woonachtig in bejaarden- of verzorgings- of verpleegtehuis.

  • e.

   Alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor een of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;

 • 2.

  Begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Tot de doelgroep van de Extra geldregeling behoren:

  • a.

   Burgers die woonachtig zijn in de gemeente Nuth, Simpelveld of Voerendaal;

  • b.

   Met een inkomen dat niet hoger is dan:

   • -

    85% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande;

   • -

    108% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder;

   • -

    120% van de gehuwdennorm voor een gezin; en

  • c.

   een vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrenzen van artikel 34 lid 3 PW. (de zelf bewoonde eigen woning wordt niet meegeteld).

 • 2.

  Het recht op Extra geldregeling wordt beoordeeld op de peildatum. Dit is datum aanvraag.

 • 3.

  Onderstaande categorieën zijn uitgesloten van de Extra geldregeling:

  • a.

   Studenten;

  • b.

   kinderen tot 18 jaar; en

  • c.

   personen woonachtig in bejaarden- of verzorgings- of verpleegtehuis.

Artikel 3 Soort vergoeding

 • 1.

  Het betreft een vergoeding voor deelname aan onderstaande sociale en culturele activiteiten:

  • jaarcontributie sportvereniging

  • seizoensabonnement, meer-badenkaart, leskaart zwembad

  • vrijwilligerswerk (onkosten die niet vergoed worden, bv. telefoon-, reiskosten)

  • jaarcontributie ouderenbond/vrouwenbond

  • eigen bijdrage muziekschool

  • cursusgeld educatieve instelling (Volksuniversiteit, Creatief Centrum e.d.; geen scholen en schriftelijke cursussen; ook geen basiseducatie)

  • abonnement openbare bibliotheek

  • abonnement dagblad

  • deelname ouderenactiviteiten

  • schouwburgbezoek

  • museumkaart

  • jaarcontributie voor verenigingen van amateuristische kunstbeoefening, zoals zangkoor, fanfare, harmonie e.d..

  • jaarkaart Limburgse clubs voor betaald voetbal

  • bezoek attractiepark

  • abonnementen tijdschriften/dagbladen,

  • reiskosten.

 

 • 2.

  De kosten dienen aangetoond te worden omdat het een vergoeding betreft voor een bepaald doel, te weten regelmatige deelname aan activiteiten ter voorkoming van sociale uitsluiting.

Artikel 4 Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal € 100,00 per persoon per kalenderjaar. Voor een gezin van twee volwassenen is dat dus € 200,00. Het is verplicht het bedrag per persoon ook inderdaad aan elk van de gezinsleden te besteden.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen op grond van de Extra geldregeling worden schriftelijk ingediend.

 • 2.

  Aanvragen is mogelijk tot 1 april volgend op het kalenderjaar waarop de kosten gemaakt zijn. Het is dus mogelijk om met terugwerkende kracht deze bijdragen te verlenen. Dit in tegenstelling tot de algemene bijstand, waarbij dit in beginsel niet kan.

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou kunnen leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het DB.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerartikel

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als Extra geldregeling 2016 e.v.“

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Kompas

Gehouden d.d.

De voorzitter

De Secretaris