Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent financieel beleid Financiële verordening Kompas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent financieel beleid Financiële verordening Kompas
CiteertitelFinanciële verordening Kompas
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening Kompas.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nuth/CVDR602650/CVDR602650_1.html
  2. artikel 212 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2017nieuwe regeling

06-03-2017

bgr-2019-68

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent financieel beleid Financiële verordening Kompas  

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing om de regeling op overheid.nl te kunnen plaatsen. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op papier plaatsgevonden.]

 

Het algemeen bestuur van Kompas;

 

gelet op artikel 20 Gemeenschappelijke Regeling Kompas;

 

gelet op artikel 212 Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen:

"Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Kompas, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen en zorg".

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    dienst: Kompas als organisatorische eenheid.

  • b.

    administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van de organisatie van Kompas en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

  • c.

    financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van Kompas, teneinde te komen tot een goed inzicht in:

    • 1.

      de financieel-economische positie;

    • 2.

      het financiële beheer;

    • 3.

      de uitvoering van de begroting;

    • 4.

      het afwikkelen van vorderingen en schulden;

    • 5.

      alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

  • d.

    administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatie-verzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

  • e.

    financieel beheer: het uitoefenen van bestuur en toezicht op het beheer van middelen en het uitoe-fenen van rechten van Kompas;

  • f.

    rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder ge-meentelijk beleid en besluiten van het algemeen bestuur.

Titel 1. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programmabegroting

  • 1.

    Het algemeen bestuur stelt een programma-indeling vast.

  • 2.

    In de begroting stelt het algemeen bestuur de kaders vast voor het begrotingsjaar en de drie opvol-gende jaren.

  • 3.

    Daarvoor gelden de in de Gemeenschappelijke Regeling Kompas juncto het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten genoemde termijnen.

Artikel 3. Producten

Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling van de producten uit de productraming aan de programma's. Van de programma-indeling ingevolge artikel 1 wordt niet afge-weken, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de begroting expliciet ver-meld.

Artikel 4. Uitvoering begroting

  • 1.

    Het dagelijks bestuur stelt regels op die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig verloopt.

  • 2.

    Het dagelijks bestuur draagt er ten aanzien van de productenraming zorg voor dat:

    • a.

      de lasten en baten eenduidig zijn toegewezen aan de producten van de productraming;

    • b.

      de budgetten uit de productraming passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststel-ling van de uiteenzetting van de financiële positie;

    • c.

      de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt.

  • 3.

    Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de lasten van de programma's zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.

  • 4.

    Het gestelde onder 3. is niet van toepassing op begrotingsoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid maar die niet tijdig kunnen worden gesignaleerd, te weten:

    • overschrijdingen als gevolg van een open einde regeling (programma’s inkomen en zorg);

    • vorderingen die niet geïnd kunnen worden;

    • overschrijdingen welke het gevolg zijn van verschillen tussen verwachte klant-ontwikkeling bij de begroting en daadwerkelijke klant-aantal bij het opmaken van de jaarrekening.

  • 5.

    Indien sprake is van overschrijding als bedoeld onder 4. dient hiervan middels de eerstvolgende bestuursrapportage aan het algemeen bestuur mededeling te worden gedaan.

Artikel 5. Interne controle

  • 1.

    Het dagelijks bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaar-rekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maat-regelen tot herstel.

  • 2.

    Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse interne toetsing op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van de regelingen.

  • 3.

    Het dagelijks bestuur zorgt op basis van de resultaten van de toets bedoeld in het tweede lid indien nodig voor een plan van verbetering. Het dagelijks bestuur neemt op basis van het plan van verbe-tering maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

  • 4.

    Het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage en informatie

  • 1.

    Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van een tussenrapportage in de vorm van een begrotingswijziging over de realisatie van de begroting van de dienst.

  • 2.

    De begrotingswijziging wordt aan het algemeen bestuur aangeboden vóór 1 juni van het lopende begrotingsjaar.

  • 3.

    De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

  • 4.

    Het algemeen bestuur stelt een mandateringslijst vast waaruit de verschillende bevoegdheden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de directeur is vastgelegd.

  • 5.

    De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten als de baten, en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In de rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:

    • a.

      rijksbijdragen ingevolge wettelijke regelingen;

    • b.

      te verwachten bijstelling van door de deelnemende gemeenten verschuldigde bijdragen;

    • c.

      lasten die een direct gevolg hebben voor de bijdragen van gemeenten.

Artikel 7. Jaarstukken

  • 1.

    Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de dien-sten naar de productenrealisatie en naar de programmaverantwoording;

  • 2.

    Het dagelijks bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de programma's. In de verant-woording geeft het dagelijks bestuur aan:

    • a.

      wat is bereikt;

    • b.

      welke goederen en diensten zijn geleverd;

    • c.

      wat de kosten zijn.

Titel 2. Financiële positie

Artikel 8. Financiële positie

  • 1.

    Al het beleid waartoe is besloten wordt opgenomen in de financiële positie en de meerjarenramin-gen;

  • 2.

    Het totaalbedrag aan verleende garanties en waarborgen als bedoeld in artikel 6, lid 5, sub c, wor-den bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet vermeld;

  • 3.

    Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de investeringskredie-ten.

Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa

  • 1.

    Geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven.

  • 2.

    De kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

  • 3.

    De termijn van afschrijving van vaste activa wordt vastgesteld bij het besluit tot verwerving van de betreffende activa.

Artikel 10. Reserves en voorzieningen

  • 1.

    Bij begroting en jaarstukken wordt een onderdeel reserves en voorzieningen opgenomen.

  • 2.

    Dit onderdeel behandelt:

    • a.

      de vorming en besteding van reserves;

    • b.

      de vorming en besteding van voorzieningen;

    • c.

      de toerekening van rente over de reserves en de voorzieningen.

    • d.

      het maximeren van de reserves en de voorzieningen.

Artikel 11. Kostprijsberekening

  • 1.

    Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van Kompas wordt een sys-teem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de dienst verleen-de diensten.

  • 2.

    Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan reserves voor de noodzakelijke vervan-ging van de betrokken activa en de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa.

  • 3.

    Doordat bij de berekening van de indirecte kosten de kapitaallasten worden betrokken, maakt rente-toerekening onderdeel uit van de kostprijsberekening.

Artikel 12. Financieringsfunctie

Het algemeen bestuur stelt in een treasurystatuut nadere regels omtrent de doelstellingen, randvoor-waarden, risicobeheer, betalingsverkeer en administratieve organisatie van de treasuryfunctie.

Artikel 13. Registratie bezittingen, activa en vermogen.

  • 1.

    Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van bezittingen.

  • 2.

    Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de registratie en de ontwikkelingen van de bezittingen en het vermogen van de dienst systematisch worden gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de vorderingen, de liquiditeiten, de opgeno-men leningen en de schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmidde-len tenminste eenmaal in de vijf jaar.

  • 3.

    Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen voor her-stel van de tekortkomingen. De resultaten van de controle en eventuele plannen van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden.

Titel 3. Paragrafen

Artikel 14. Weerstandsvermogen en risicomanagement

In de risicoparagraaf van de begroting en van de jaarstukken worden opgenomen de risico's van mate-rieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen. Voor zover van toepassing geeft het dagelijks bestuur in deze paragraaf tevens aan de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met een weerstandscapaciteit kunnen wor-den opgevangen.

Artikel 15. Onderhoud kapitaalgoederen

Indien van toepassing doet het dagelijks bestuur bij de begroting en jaarstukken verslag over de voort-gang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallige onderhoud aan gebouwen in eigendom van de dienst.

Artikel 16. Financiering

Bij de begroting en de jaarstukken doet het dagelijks bestuur in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van:

  • a.

    de kasgeldlimiet;

  • b.

    de renterisico norm;

  • c.

    de rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Artikel 17. Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoeringparagraaf wordt ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarstukken wordt gerapporteerd over de in de begro-ting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen. Daarbij wordt speciaal aandacht gegeven aan:

  • a.

    instroom, uitstroom en het percentage ziekteverzuim van personeel;

  • b.

    kosten van inleenkrachten en ingehuurde externen;

  • c.

    huisvestingskosten;

  • d.

    automatiseringskosten;

  • e.

    vernieuwing, uitbreiding, herstructurering, reorganisatie en inkrimping van de organisatie, de huis-vesting, het materieel en de automatiseringssystemen.

Titel 4. Financiële organisatie en administratie

Artikel 18. Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

  • a.

    het sturen en het beheersen van activiteiten en processen binnen de dienst;

  • b.

    het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, vorderingen en schul-den, enzovoorts;

  • c.

    het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties;

  • d.

    het bevorderen van de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleids-doelen, de begroting en de ter zake geldende wet- en regelgeving;

  • e.

    het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

  • f.

    de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Artikel 19. Financiële administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking dat:

  • a.

    de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en ver-antwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving;

  • b.

    de vereiste informatie verstrekt wordt aan de in de dienst participerende gemeenten, het rijk en de provincie, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan de dienst.

Artikel 20. Financiële organisatie

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, ver-antwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd.

Artikel 21. Aanbesteding en inkoop

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie.

Titel 5. Slotbepalingen

Artikel 22. Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2017, met dien verstande dat de begrotingswijzi-ging(en), meerjarenraming en de jaarstukken met ingang van het begrotingsjaar 2017 voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

  • 2.

    De “Financiële verordening Kompas” vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van 25 juni 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 23. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam "Financiële verordening Kompas".

Artikel 24. Vaststelling

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Kompas van 6 maart 2017.

 

De secretaris,

Drs B. Ait Mellouk

De voorzitter,

P. Leunissen