Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent controle financieel beheer en inrichting financiële organisatie Controleverordening Kompas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent controle financieel beheer en inrichting financiële organisatie Controleverordening Kompas
CiteertitelControleverordening Kompas
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Controleverordening Kompas.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nuth/CVDR602650/CVDR602650_1.html
 2. artikel 213 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

06-03-2019

bgr-2019-65

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas houdende regels omtrent controle financieel beheer en inrichting financiële organisatie Controleverordening Kompas

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing om de regeling op overheid.nl te kunnen plaatsen. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op papier plaatsgevonden.]

 

Het algemeen bestuur van Kompas;

 

gelet op artikel 20 en 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Kompas;

 

gelet op artikel 213 van de gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

 

besluit:

 

vast te stellen:

 

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Kompas, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen en zorg.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant: een door het algemeen bestuur benoemde registeraccountant of accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in artikel 36, lid 3, Wet op de Accountant Administratieconsulenten of organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet be-doelde jaarrekening.

 • b.

  accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitge-voerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant met betrekking tot het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen; het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een ge-trouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; onrechtmatigheden in de jaarrekening; waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 1, Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • c.

  rechtmatigheid in het kader van accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevantie weten regelge-ving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, lid 2, Gemeentewet, wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van drie jaar met de optie van verlenging van twee jaar.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt voor de uitvoering van de accountantscontrole een controleprotocol vast. In het controleprotocol wordt voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  • de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen.

 • 3.

  In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt het algemeen bestuur voor de selectie van de accountant de selectiecriteria vast en per selectiecriterium de bijbehorende weging.

Artikel 3. Informatieverstrekking door dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota's, bestuursbesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkom-sten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze, waarop de accountants-controle wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden waarvan hij in-zage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren en informatiedragers van de dienst.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle medewerkers mondelinge en schriftelijke inlichtingen en ver-klaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dage-lijks bestuur draagt er zorg voor dat de desbetreffende ambtenaren hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de ambtenaren van de dienst zijn gehouden de ac-countant alle informatie te verstrekken opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid en de doelmatig-heid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dage-lijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de dienst is.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (belastingdienst, ABP, bedrijfsvereniging e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van de-ze verantwoording dient te worden uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accoun-tant, indien dit in het belang van de dienst is.

Artikel 7. Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond aan de directeur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen van niet-bestuurlijk belang aan de concerncontroller en de ambtenaar belast met de interne controle.

 • 3.

  Gedurende het verloop van de accountantscontrole worden de tussentijdse bevindingen door de accountants getoetst en besproken met de concerncontroller.

 • 4.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden door de accountant aan de direc-teur voorgelegd met de mogelijkheid voor de directeur om op deze stukken te reageren.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2017 en later.

 • 2.

  De “Controleverordening Kompas” vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van 25 juni 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Controleverordening Kompas”.

Artikel 10. Vaststelling

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Kompas van 6 maart 2017.

De secretaris,

Drs B. Ait Mellouk

De voorzitter,

P. Leunissen