Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018
CiteertitelInkoop-en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 158 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018Nieuwe regeling

18-12-2018

prb-2018-9635

18929610

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 18 december 2018, kenmerk 18929610 tot vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018 met kenmerk 18929608 en Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten Provincie Zeeland met het kenmerk 18929642.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • Gelet op art. 158 van de Provinciewet;

Besluiten:

 

I  

Vast te stellen het Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Zeeland 2018, zoals opgenomen in bijlage I en de daarbij behorende bijlage bij dit besluit.

 

II  

Vast te stellen de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten Provincie Zeeland zoals opgenomen in bijlage II. 

 

III  

In te trekken:

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2016 met het kenmerk 16009969 (15-6-2016 Provinciaal blad 2016, 4109).

 • Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2014 voor leveringen en diensten Provincie Zeeland met het kenmerk 14018338

met dien te verstande dat dit beleid respectievelijk deze voorwaarden van toepassing blijven op besluiten en opdrachten waarop die zijn toegepast.

IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waar in het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 18 december 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 21 december 2018

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage I Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018

Inleiding

Voor het professioneel uitvoeren van alle inkoop- en aanbestedingsprocessen is een helder inkoop- en aanbestedingsbeleid noodzakelijk. Het beleid formuleert de kaders, doelstellingen en uitgangspunten voor het handelen van Provincie Zeeland ten aanzien van inkopen en aanbesteden. Transparantie ten aanzien van inkopen en aanbesteden wordt op deze manier in de gehele organisatie bereikt. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018 geldt voor iedere medewerker ongeacht de plaats in de organisatie. Het uitgangspunt is dat elke inkoop wordt uitgevoerd binnen de kaders van dit beleid.

Rondom inkoop en aanbesteden is veel dynamiek, gedreven door zowel externe factoren (o.a. regelgeving: Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014 en de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012, regelgeving voor publiek-publieke en publiek-private samenwerking, marktontwikkelingen en jurisprudentie) als interne factoren (introductie van een inkoopsysteem, toepassen van maatschappelijk verantwoord inkopen). Op 8 december 2016 is het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ondertekend, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit betekent dat naast de beoordeling van de prijs van producten, diensten of werken ook wordt gelet op de effecten van inkoop met betrekking tot milieu en sociale aspecten. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Provincie Zeeland speelt hierop in en wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd.

Doelstelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Zeeland 2018:

Provincie Zeeland koopt op een professionele en zorgvuldige wijze leveringen, werken en diensten in, verleent op dezelfde wijze concessies en profileert zich naar buiten toe als een zakelijke, betrouwbare en integere partner. Goed ingerichte, uitgevoerde en transparante inkoopprocessen waarborgen dat inkoop bijdraagt aan de provinciale doelen.

Hierbij streeft Provincie Zeeland naar:

 • Gebruik van ontwikkelingen en innovaties in de markt

 • Verduurzaming en sociaal inkopen, aandacht voor regionaal en Kleinbedrijf

 • Professioneel inrichten en uitvoeren van inkoopactiviteiten

 • Een integrale aanpak vanaf de ideefase van een project

 • Kwaliteit tegen de meest gunstige voorwaarden

 • Optimaliseren van samenwerkingsverbanden

 

Algemene en procedurele beleidspunten

 

Gecoördineerde inkoop

Provincie Zeeland kent een centraal gecoördineerd inkoopmodel. Dat betekent dat inkopen en aanbestedingen plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van een budgethouder, deze dient zich te houden aan het provinciaal inkoop- en aanbestedingsbeleid. Inkoop wordt ingeschakeld voor inkoopkennis en aanbestedingstechnische kennis. Inkoop is verantwoordelijk voor inkoop- en aanbestedingsbeleid, centrale kaderstelling, advisering, coördinatie inkoopinfrastructuur, inkoopstrategie, inkoop- en aanbestedingsprocessen en procedures en voor de informatievoorziening en het centrale contractenbeheer. Vakinhoudelijke kennis komt van uitvoerend ambtenaren, die tevens de relatie met contractpartners onderhouden en het contractmanagement verzorgen.

 

Toegevoegde waarde tijdens inkoopproces

Een belangrijk deel van het inkoopproces vindt plaats tijdens de inventarisatiefase (vaststellen van de werkelijke behoefte in de context van markt en organisatie) en de specificatiefase (eisen en wensen aan leverancier/product/dienst/werk). In deze fases worden strategische beslissingen genomen over bijvoorbeeld het benaderen van de markt, de relatie met de leverancier, de leveranciers-strategie, de manier waarop wordt aanbesteed, het bundelen van inkopen, in- of uitbesteden etc. Ook de invloed op doelmatigheid is groot bij het in kaart brengen van de inkoopbehoefte. De inventarisatiefase begint al bij de ideefase van een project. Hierin dient integraal (zowel intern als met de markt) nagedacht te worden over inkoopkansen en mogelijkheden voor het betreffende project en de organisatiedoelen (zoals duurzaamheid en innovatie). Uitgangspunt is dat al in de inventarisatiefase Inkoop wordt betrokken bij het inkoopproces, zodat er strategisch over de inkoop kan worden meegedacht. Voor alle inkopen voor leveringen en diensten met een geraamde waarde van € 50.000 en hoger en voor werken van € 150.000 en hoger is een inkoopadvies verplicht. Deze geraamde waarde betreft de totale waarde voor vier afnamejaren bij elkaar opgeteld. De voorgeschreven inkoopprocedures zijn opgenomen in Bijlage 1.

 

Inkoopplanningsproces

De inkoopfunctie heeft een strategische, tactische en een operationele component.

De strategische component omvat alle activiteiten die de koers ten aanzien van inkoop op de lange termijn beïnvloeden en voorwaardenscheppend zijn voor de daadwerkelijke inkooptransacties.

De tactische component bestaat uit de fasen: inventariseren, specificeren, selecteren en contracteren. Het aanbesteden speelt zich af tijdens het tactische deel van het inkoopproces.

De operationele component heeft betrekking op de handelingen om producten feitelijk “in huis” te krijgen en bestaat uit bestellen, bewaken en de nazorg van het inkoopproces.

 

Bij inkoopadvies op strategisch en tactisch niveau wordt gebruik gemaakt van de volgende middelen:

Strategische inkoopplanning inclusief een overzicht van raamovereenkomsten vanuit het contractbeheersysteem;

Strategische adviezen per afdeling en per project en ook organisatiebreed per inkoopsoort over bijvoorbeeld het benaderen van de markt, de relatie met leveranciers, de leveranciers-strategieën, het bundelen van inkopen, de risico’s, de keus voor in- of uitbesteden;

Tactische inkoop voor wat betreft leveranciersmanagement. Gegevens over aflooptermijnen en verlengingsopties van contracten.

 

Integriteit

Provincie Zeeland handelt integer en wenst alleen zaken te doen met integere leveranciers. Dit gebeurt door het toepassen van een adequate functiescheiding en door het volgen van het algemene integriteitsbeleid van de Provincie.

Om te zorgen dat er alleen zaken worden gedaan met integere bedrijven, wordt potentiële opdrachtnemers gevraagd om verschillende gedragsverklaringen te ondertekenen en bewijsstukken over te leggen. Indien de Provincie daartoe aanleiding ziet kan een zogenaamde Bibob 1 -toetsing plaatsvinden volgens de Wet Bibob. Deze wet beoogt te voorkomen dat de overheid onbedoeld bepaalde “criminele” activiteiten faciliteert door het aanbesteden van overheidsopdrachten.

 

Verder is het noodzakelijk om op een zorgvuldige manier om te gaan met situaties die kunnen leiden tot belangenverstrengeling bij (de voorfase) van aanbestedingstrajecten. Voor het scheiden van belangen worden maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de “Nota Scheiding van belang” 2 .

 

Professioneel opdrachtgeverschap

Professioneel opdrachtgeverschap betekent dat wij bewust en zakelijk met inkoop omgaan. Elke inkoop wordt zorgvuldig voorbereid volgens een vastgestelde structuur. Risicomanagement speelt hierbij een belangrijk rol en komt tot uiting door verschillende specialisten bij het inkoopproces te betrekken. De provincie investeert continu in kennis en ontwikkeling van haar inkoopprofessionals. De provincie wil met een professionele aanpak een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn.

 

Provinciebrede raamovereenkomsten en meerjarenovereenkomsten

Provincie Zeeland streeft naar doeltreffend en doelmatig en transparant inkopen. Eén van de instrumenten om dit doel te kunnen bereiken is het afsluiten en benutten van provinciebrede raamovereenkomsten voor bepaalde inkoopsoorten. Het gebruik maken van afgesloten raamovereenkomsten is verplicht voor de gehele organisatie.

Het hanteren van provinciebrede raamovereenkomsten heeft verschillende voordelen, zoals: het bewerkstelligen van intensievere samenwerking en partnerschap, betere voorwaarden, lagere interne kosten, onder meer door reductie van het aantal opdrachtnemers, vermindering van het aantal facturen en kortere procedures, maar ook minder rechtmatigheidsrisico’s, meer flexibiliteit.

 

Digitalisering

Binnen de provinciale organisatie is het optimaliseren en digitaliseren van de eigen processen een speerpunt. Op het gebied van inkoop is volledig geïntegreerde elektronische inkoop (e-inkoop) van toepassing. Deze toepassing omvat de volgende aspecten: het inkoop- en aanbestedingsproces volledig digitaal uitvoeren, een digitaal proces voor inhuur van flexibele arbeidskrachten, digitale contractinformatie, digitaal bestelsysteem en een inkoopdashboard. Het gebruik maken van het geïntegreerd systeem is verplicht voor de gehele organisatie. Het geïntegreerde systeem is gekoppeld aan het landelijk voorgeschreven publicatieplatform Tenderned.

 

Open standaarden en informatieveiligheid

Bij ICT-aanbestedingen wordt rekening gehouden met open standaarden en het informatieveiligheidsbeleid. Open standaarden zorgen ervoor dat er eenvoudiger digitale informatie uitgewisseld kan worden. Bij open source software is de broncode – de code waarin de software is geschreven – vrij beschikbaar. Het gebruik van open source software is geen doel op zich. Door het toepassen van het informatieveiligheidsbeleid in ICT aanbestedingen wordt in de afwegingen meegenomen of de gegevens van de Provincie goed beschermd zijn.

 

Externe samenwerking

Op het gebied van inkoop biedt samenwerking met andere (overheids)organisaties vele mogelijkheden. Er is samenwerking op het gebied van inkoop in het delen van kennis en expertise. Verder zijn het versterken van onze positie in de markt, het verlagen van kosten en het behalen van efficiencyvoordelen doelen van samenwerking. Inkoopsamenwerking is

gekoppeld aan wettelijke kaders. Het bundelen van inkoopvolume is bijvoorbeeld mogelijk indien dit kan worden gemotiveerd vanuit het realiseren van een gemeenschappelijk openbaar belang. Vóór het aangaan van een inkoopsamenwerking dient een inkoopadvies te worden opgevraagd.

 

Provincie Zeeland neemt actief deel in diverse samenwerkingsverbanden waarin frequent de mogelijkheden tot gezamenlijk inkopen worden bezien en kennis wordt gedeeld.

 • Inkoopplatform Provincies;

 • Platform Zuidelijke Provincies (met provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland);

 • Waterschap Scheldestromen;

 • Zeeuwse overheden (incl. onderwijs);

 • Walcherse samenwerking (gemeentes Veere, Middelburg, Vlissingen, Goes en Schouwen-Duiveland)

 • Samenwerking gladheidsbestrijding Zeeland

Tevens zijn er samenwerkingen met het Rijk.

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Eén van de uitgangspunten van de per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is het zoveel mogelijk creëren van maatschappelijke waarde. Bij Provincie Zeeland is dit begrip uitgewerkt in een actieplan Maatschappelijk Verantwoord inkopen 2017-2020. Daarin zijn doelstellingen en uitgangspunten opgenomen over innovatie, duurzaam inkopen, eerlijke arbeidsvoorwaarden en social return.

 

Voor innovatiepilots wordt ook gekeken of innovatieve wijzen van inkopen en aanbesteden toepasbaar zijn die innovatie vergemakkelijken.

 

Lokaal midden- en Kleinbedrijf

Provincie Zeeland wil bij haar aanbestedingen zo veel mogelijk kansen creëren voor het lokale Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het geld van de inwoners van Zeeland komt dan immers terug in de Zeeuwse economie. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden: het toepassen van percelen in een opdracht (kleinere delen), het afstemmen van de te stellen eisen, voorwaarden en criteria op het doel, de aard en de omvang van de opdracht (proportionaliteit). Als een onderhandse aanbesteding kan worden toegepast, worden ook aan Zeeuwse MKB bedrijven goede kansen geboden.

 

Juridische beleidspunten

Europese en nationale wet- en regelgeving

Alle inkopen en aanbestedingen van Provincie Zeeland dienen te gebeuren volgens de basisbeginselen van de Europese wet- en regelgeving. Deze basisbeginselen zijn: transparantie, objectiviteit, proportionaliteit en non-discriminatie.

 

Provincie Zeeland handelt bij al haar inkopen en aanbestedingen conform Europese en nationale wet- en regelgeving.

De belangrijkste wet- en regelgeving:

 • EU verdrag en Europese aanbestedingsrichtlijnen;

 • Internationaal verdrag GPA (Agreement on Government Procurement);

 • Burgerlijk Wetboek;

 • Algemene wet bestuursrecht, Wet openbaarheid van bestuur;

 • Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteit-beoordeling door het Openbaar Bestuur);

 • Per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het bijbehorende Aanbestedingsbesluit;

 • Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016);

 • Gids Proportionaliteit.

 • AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

 • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving worden gevolgd en de daaruit voortvloeiende nieuwe richtlijnen worden toegepast.

 

Klachtenregeling Aanbesteden

Indien een belanghebbende bij een aanbesteding een klacht heeft over een bepaald handelen of nalaten van Provincie Zeeland dat in strijd is met de wettelijke bepalingen of als beginselen van transparantie, objectiviteit, proportionaliteit, of non-discriminatie in het geding zijn, dan kan een belanghebbende een niet-anonieme klacht indienen via klachtenaanbesteding@zeeland.nl. Hierbij dient de melder aan te geven hoe volgens hem de klacht verholpen kan worden bij de betreffende (Europese, nationale of meervoudige) aanbesteding.

 

Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies

Voor inkopen van diensten en leveringen tot aan de Europese drempel worden in principe de dan geldende Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing verklaard op overeenkomsten die de Provincie met leveranciers afsluit. Toegepaste Algemene Inkoopvoorwaarden worden onderling afgestemd met alle provincies. Voor inkopen van werken worden in principe de dan geldende UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) of de dan geldende UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen) gehanteerd.

 

Bij civieltechnische werken met een uitvoeringslooptijd langer dan zes weken wordt de past performance systematiek van het CROW als eis voorgeschreven. Doel is een professionele samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Algemene verordening gegevensbescherming

Wanneer er een opdracht wordt verstrekt , kan daarin besloten liggen dat opdrachtnemer persoonsgegevens moet verwerken ten behoeve van de Provincie. In dat geval wordt naast de overeenkomst ook een verwerkersovereenkomst tussen partijen afgesloten die voldoet aan de vereisten van artikel 28, derde lid, van de AVG. In deze verwerkersovereenkomst maken Provincie en opdrachtnemer afspraken over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst en toezien op een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens.

 

Bijlage 1. Voorgeschreven Inkoopprocedures inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 Provincie Zeeland

Voorgeschreven Inkoopprocedure

Werken

Leveringen en diensten

Raamovereenkomst gebruiken (bestellen)

Alle, indien afgesloten

Alle, indien afgesloten

Enkelvoudige procedure (1 offerte)

< € 150.000

< € 50.000

Meervoudige procedure (min. 3 en max. 5 offertes)

≥ € 150.000 tot de nationale aanbestedingsdrempel (€ 1,5 mln.)

≥ € 50.000 tot de Europese aanbestedingsdrempel

Nationaal openbaar aanbesteden

Nationale aanbestedingsdrempel (€ 1,5 mln.) tot de Europese aanbestedingsdrempel

 

Europees aanbesteden

Vanaf de Europese aanbestedingsdrempel

Vanaf de Europese aanbestedingsdrempel

 

Bovenstaande inkoopprocedures kunnen niet altijd zonder meer worden toegepast bij de bijbehorende drempelbedragen. Afhankelijk van de specifieke casus moet worden bepaald welke vorm van (voorafgaande) publicatie en procedure kan worden toegepast.

 • a.

  De kans bestaat dat ook onder de EU aanbestedingsdrempel toch Europees moet worden aanbesteed. Dit gaat bijvoorbeeld om te verwachten meerkosten of de herhaling van een soortgelijke inkoop binnen vier jaar.

 • b.

  Bij opdrachten onder de EU aanbestedingsdrempel moet worden vastgesteld of er sprake is van een grensoverschrijdend belang*. Bij de verstrekking van opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang moet de toepasbaarheid van de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling en transparantie in acht worden genomen.

 • c.

  Het kiezen voor een lichtere inkoopprocedure dan voorgeschreven in het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid is alleen gemotiveerd mogelijk met de instemming van Gedeputeerde Staten. Hierbij is een inkoopadvies verplicht.

 • d.

  Vanuit doelmatigheidsoogpunt dient bij iedere inkoop te worden overwogen hoe de markt wordt benaderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opvragen van drie offertes in plaats van één die minimaal is voorgeschreven bij een levering of dienst met een geschatte opdrachtwaarde lager dan € 50.000.

 • e.

  De inkoopprocedures volgens dit provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn niet van toepassing op "uitgezonderde overheidsopdrachten", d.w.z. opdrachten die op grond van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van (deel 2 van) de wet zijn uitgezonderd, tenzij Gedeputeerde Staten dienaangaande anders beslissen.

 • f.

  Op grond van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid is het altijd verplicht om minimaal één offerte op te vragen. In het geval van representatie, vervoer- en verblijfskosten en overige acuut te maken kosten kunnen de ticket-, kamerprijzen, zaalhuur, menukaarten, catalogi, folders, e.d. tot een bedrag van € 2.300 ook als offerte worden aangemerkt.

 • g.

  Voor nationale en Europese (lnterreg) projecten, subsidies/structuurfondsen kunnen de provinciale inkoop- en aanbestedingsprocedures als in deze bijlage zijn beschreven worden toegepast tenzij de betreffende regeling afwijkende drempels voorschrijft.

*Er moet rekening worden gehouden met jurisprudentie betreffende opdrachten onder de Europese drempel, te weten het grensoverschrijdend belang.

Uitleg: het gaat om opdrachten onder de drempel waarvan moet worden vastgesteld of sprake is van grensoverschrijdend belang. Als aanwijzingen voor een duidelijk grensoverschrijdend belang noemt het Europese Hof van Justitie twee criteria: de hoogte van het bedrag dat met de opdracht is gemoeid in combinatie met de plaats van uitvoering. Zo kan een hoge waarde van de opdracht of het feit dat de opdracht wordt uitgevoerd in de grensstreek, dan wel dat de opdracht geen zeer lokaal karakter heeft, duiden op een grensoverschrijdend belang. Daar staat volgens het Hof tegenover dat van een duidelijk grensoverschrijdend belang geen sprake is in geval van een zeer geringe economische betekenis. Een aanwijzing daarvoor is dat geen buitenlandse ondernemingen in de betreffende sector werkzaam zijn. Bij de verstrekking van opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang moet de toepasbaarheid van de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling en transparantie in acht worden genomen. Afhankelijk van de specifieke casus moet bij een duidelijk grensoverschrijdend belang bijvoorbeeld worden bepaald welke vorm van voorafgaande publicatie en procedure nodig is.

 

Bijlage II Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 voor leveringen en diensten

 

DEEL A. ALGEMEEN DEEL

De bepalingen van deel A zijn van toepassing zowel op leveringen als op diensten.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in de hierna vermelde betekenis gebruikt:

 • a.

  provincie: provincie Zeeland;

 • b.

  opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), die met de provincie een overeenkomst sluit tot het verrichten van leveringen en/of diensten, waarop deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, alsmede zijn werknemers en door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden;

 • c.

  partij(en): de provincie en/of de opdrachtnemer;

 • d.

  overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de provincie en de opdrachtnemer op basis waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of diensten verricht voor de provincie en de provincie een tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer;

 • e.

  dag: kalenderdag;

 • f.

  schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie, alsmede andere door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie;

 • g.

  prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tot stand te brengen resultaat:

 • h.

  zaak: roerende zaak, waaronder mede begrepen energie en water:

 • i.

  resultaten: alle resultaten van een overeenkomst waaronder begrepen doch niet uitsluitend alle adviezen, ontwerpen, rapporten, rapportages, protocollen, modellen e.d. die een opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst voor en in opdracht van de provincie worden opgesteld, samengesteld of vervaardigd.

 

Artikel 2 Overeenkomst

 • 1.

  Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door de provincie zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.

 • 2.

  Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een partij een voorstel van de andere partij schriftelijk heeft aanvaard.

 • 3.

  Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.

 • 4.

  In geval van toepassing van het derde lid treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.

 • 5.

  In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

 • 6.

  Indien de provincie tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoorschriften en dergelijke voorschrijft, maken deze deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 3 Meerwerk en minderwerk

 • 1.

  Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de provincie of door wijziging van wettelijke voorschriften, de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk.

 • 2.

  Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële werkzaamheden die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.

 • 3.

  Indien de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar wordt verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk.

 • 4.

  Indien een partij meent dat van meer- en/of minderwerk sprake is, doet zij daarvan tijdig en schriftelijk mededeling aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • 5.

  De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk dan na een schriftelijke opdracht daartoe van de provincie.

 • 6.

  Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, wordt niet door de provincie vergoed.

 • 7.

  De opdrachtnemer zendt een aparte en gespecificeerde nota voor het meer- en/of minderwerk.

 

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer

 • 1.

  De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet in zijn geheel uit aan een derde.

 • 2.

  De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet gedeeltelijk uit aan een derde, tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is ingestemd door de provincie.

 • 3.

  De opdrachtnemer vervangt de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de overeenkomst zijn benoemd, tijdelijk noch definitief, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de provincie.

 • 4.

  De provincie onthoudt haar instemming als bedoeld in de vorige leden niet en verbindt daaraan geen voorwaarden, tenzij dit in het voorkomende geval redelijk kan worden geacht.

 • 5.

  De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten en kunnen op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de overeengekomen termijn. De opdrachtnemer maakt daarbij geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en leeft alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften na.

 • 6.

  De opdrachtnemer gebruikt de in het kader van de overeenkomst door de provincie aan de opdrachtnemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen indien en voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 • 7.

  De informatie en documentatie als bedoeld in het zesde lid, blijft te allen tijde eigendom van de provincie.

 • 8.

  Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst voort te duren, behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

 

Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking

 • 1.

  Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk verkregen informatie en (persoons)gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de overeenkomst.

 • 2.

  Partijen maken de informatie en (persoons)gegevens als bedoeld in het eerste lid, niet aan derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere partij, of op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de overeenkomst en de resultaten hiervan en gebruikt de naam en/of het logo van de provincie niet als referentie, tenzij de provincie hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, verbeurt de opdrachtnemer aan de provincie een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, - per geval.

 • 5.

  Voor de opeisbaarheid van deze boete(s) is geen ingebrekestelling vereist en deze geldt onverminderd enig ander aan de provincie toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en nakoming.

 • 6.

  De provincie kan persberichten en andere openbare mededelingen coördineren.

 

Artikel 6 Toetsing

 • 1.

  De provincie heeft het recht de prestatie te (laten) toetsen.

 • 2.

  De provincie kan de toets bedoeld in het eerste lid, zowel voor, tijdens als binnen een redelijke termijn na de levering van de prestatie (laten) uitvoeren.

 

Artikel 7 Niet-tijdige nakoming

 • 1.

  De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de provincie, waarbij hij de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de te treffen maatregelen en de verwachte duur van de vertraging vermeldt.

 • 2.

  De provincie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid en geeft daarbij aan of zij instemt met de voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet in dat provincie de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die de provincie op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet.

 

Artikel 8 Tekortkoming in de nakoming

 • 1.

  Een tekortkoming in de nakoming tengevolge van de volgende omstandigheden is in ieder geval toerekenbaar aan de tekortschietende partij: gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, verlate levering van zaken, files, liquiditeitsproblemen, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en moeten anticiperen.

 • 2.

  De provincie heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de opdrachtnemer herstel of vervanging zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, in de volgende gevallen:

  • a.

   nakoming is blijvend onmogelijk;

  • b.

   de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming is ongebruikt verlopen;

  • c.

   er is sprake van zodanige spoedeisendheid dat onmiddellijke actie is geboden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 1.

  Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid per contractsperiode beperkt is tot een bedrag van:

  • -

   voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–: € 150.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • -

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–: € 300.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • -

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–: € 500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • -

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–: € 1.500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • -

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–: € 3.000.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen.

 • 2.

  Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als één gebeurtenis.

 • 3.

  De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen:

  • a.

   in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding voor dood- en letselschade;

  • b.

   indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij;

  • c.

   in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.

 • In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing, wat betekent dat de aansprakelijkheid van partijen niet door deze algemene voorwaarden wordt beperkt maar door de regeling daarvan in de wet.

 • 4.

  Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en andere voor de provincie werkzame personen.

 • 5.

  Indien een derde de provincie aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de provincie en voor eigen rekening en risico over en vrijwaart de provincie terzake, met inachtneming van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel.

 • 6.

  Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de provincie heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde lid, komen voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 7.

  In het geval de belastingdienst of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen partijen aanmerken als een fictieve dienstbetrekking, neemt de opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, waaronder begrepen boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de provincie en voor eigen rekening en risico over.

 • 8.

  De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten.

 

Artikel 10 Ontbinding

 • 1.

  Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en voor zover de tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming.

 • 2.

  Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, heeft de provincie het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, indien:

  • a.

   de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, of op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

  • b.

   de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren om de overeenkomst uit te voeren;

  • c.

   de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn activiteiten (deels) heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie verkeert;

  • d.

   de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden;

  • e.

   personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de provincie, een al dan niet betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de provincie daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in kennis is gesteld;

  • f.

   feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de opdrachtnemer bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om geen overeenkomst met deze opdrachtnemer aan te gaan.

 • 3.

  De opdrachtnemer is verplicht de provincie terstond te informeren over het optreden of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding.

 • 5.

  In geval van ontbinding heeft de provincie het recht om de reeds door de opdrachtnemer geleverde en door de provincie betaalde prestatie te blijven gebruiken.

 • 6.

  De provincie kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de overeenkomst is ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn om een en ander te kunnen voltooien en gebruiken, tegen betaling van een corresponderend deel van de overeengekomen tegenprestatie.

 • 7.

  Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtnemer de prestatie zodanig afrondt, dat deze voldoet aan hetgeen is overeengekomen dan wel dat deze door een ander kan worden voltooid.

 

Artikel 11 Prijzen en tarieven

 • 1.

  Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s en omvatten alle belastingen, maar exclusief BTW en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van de verpakking.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk als bedoeld in artikel 3.

 

Artikel 12 Betaling

 • 1.

  Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer niet eerder een factuur aan de provincie dan nadat de prestatie is verricht en geaccepteerd.

 • 2.

  In een factuur is in ieder geval opgenomen:

  • a.

   opgave van het aantal werkelijk en noodzakelijk bestede uren, alsmede de data waarop een en ander is verricht, of

  • b.

   een korte omschrijving van de verrichte prestatie.

 • 3.

  De provincie voldoet binnen dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, mits gefactureerd overeenkomstig de factureringsafspraken en na acceptatie van de prestatie en de bijbehorende documentatie.

 • 4.

  In geval van te late betaling is de provincie de wettelijke rente verschuldigd.

 • 5.

  In geval van vooruitbetaling door de provincie verstrekt de opdrachtnemer op eerste verzoek daartoe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid voor (terug)betaling, voor het geval de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet.

 • 6.

  De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie “op afroep”) van een erkende kredietinstelling ter hoogte van het door de provincie vooruit te betalen of vooruitbetaalde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander goed te keuren door de provincie.

 • 7.

  Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert de opdrachtnemer de factuur zoals overeengekomen.

 • 8.

  Betaling door de provincie houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

 • 9.

  Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zijn prestatie te verrekenen met een vordering op de provincie, uit welken hoofde dan ook verschuldigd.

 • 10.

  De provincie heeft het recht de voldoening van een factuur op te schorten in het geval van een dreigende vertraging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 8, eerste lid.

 • 11.

  Overschrijding van een betalingstermijn door de provincie of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of in geval van ondeugdelijkheid van de prestatie, geeft de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.

 • 12.

  De provincie kan de factuur door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt.

 • 13.

  De controle als bedoeld in het twaalfde lid, is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist.

 • 14.

  De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan partijen uit.

 • 15.

  De kosten van het accountantsonderzoek als bedoeld in de vorige leden, komen voor rekening van de provincie, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.

 

Artikel 13 Zaken van de provincie

 • 1.

  In het geval de provincie aan de opdrachtnemer zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software, ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van de provincie. Aan de terbeschikkingstelling kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 2.

  De opdrachtnemer bewaart de ter beschikking gestelde zaken afgescheiden van soortgelijke zaken welke behoren aan hemzelf of aan derden.

 • 3.

  De opdrachtnemer zal de ter beschikking gestelde zaken merken als eigendom van de provincie.

 • 4.

  De opdrachtnemer retourneert al hetgeen hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de provincie onder zich heeft, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd zonder kosten aan de provincie.

 • 5.

  Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een kopie van de in het eerste lid bedoelde zaken te bewaren of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn archiveringsverplichtingen.

 

Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsdiscriminatie

 • 1.

  Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is.

 • 2.

  Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

 • 3.

  Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

 • 4.

  Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan provincie toegang tot de in lid 2 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien provincie dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

 • 5.

  Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

 • 6.

  Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen alleen functierelevante eisen betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan haar personeel en/of onderaannemers kunnen worden gesteld en door de provincie worden meegewogen.

 

Artikel 15 Overdracht van rechten en/of verplichtingen

 • 1.

  Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Aan dit verbod komt goederenrechtelijke werking toe in de zin van artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 • 1.

  Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 2.

  Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.

 • 3.

  Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdstad van de provincie.

 

DEEL B. LEVERINGEN

De bepalingen van deel B zijn van toepassing op leveringen, naast de bepalingen van deel A.

 

Artikel 17 Specifieke garanties voor leveringen

 • 1.

  Een geleverde zaak bezit tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke de provincie op grond van de overeenkomst mag verwachten.

 • 2.

  Voor een geleverde zaak geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet of jurisprudentie een langere termijn volgt dan wel de opdrachtnemer of de branche van de opdrachtnemer een langere termijn hanteert, in welk geval de langste termijn geldt.

 • 3.

  De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich binnen de garantietermijn openbaren en die niet te wijten zijn aan normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.

 • 4.

  De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaak nieuwe onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaak te kunnen herstellen.

 

Artikel 18 Aflevering van een zaak

 • 1.

  Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en geschiedt voor rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de opdrachtnemer.

 • 2.

  De opdrachtnemer overhandigt alle documenten die betrekking hebben op of verband houden met een te leveren zaak, zoals certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse taal gesteld), uiterlijk ten tijde van de aflevering aan de provincie of zendt deze, zo mogelijk, op voorhand aan de provincie.

 • 3.

  De opdrachtnemer voert alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor zijn rekening en risico af en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

 

Artikel 19 Risico- en eigendomsovergang

De eigendom en het risico van een zaak gaat pas over op de provincie zodra de zaak is gemonteerd en/of geïnstalleerd, zich in de feitelijke macht van de provincie bevindt en na acceptatie van de levering.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten, is uitgesloten.

 

DEEL C. DIENSTEN

De bepalingen van deel C zijn van toepassing op diensten, naast de bepalingen van deel A.

 

Artikel 21 Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • 1.

  De opdrachtnemer verricht de dienst met de zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche of beroepsgroep van de opdrachtnemer.

 • 2.

  De opdrachtnemer zet uitsluitend gekwalificeerde personen in voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 • 3.

  Indien nodig, zorgt de opdrachtnemer voor adequate vervanging van de in het tweede lid bedoelde personen.

 • 4.

  De aan vervanging als bedoeld in het derde lid verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 5.

  De opdrachtnemer zet uitsluitend personen in die in Nederland arbeid mogen verrichten.

 

Artikel 22 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 1.

  A) Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst berusten in beginsel te allen tijde bij de provincie.

  B) Dit uitgangspunt geldt niet:

  • a.

   inzake rechten op eventueel ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer ontwikkelde software modellering en de daarvoor gebruikte softwareprogrammatuur,

  • b.

   op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelde kennis en knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de provincie geleverde resultaat.

 • 2.

  De opdrachtnemer draagt alle intellectuele en industriële rechten die mochten ontstaan ten aanzien van de prestatie – voor zover mogelijk – op het moment van het ontstaan daarvan bij voorbaat en om niet over aan de provincie, welke overdracht door de provincie reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van de genoemde rechten op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de provincie reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens de opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eerste verzoek van de provincie aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

 • 3.

  De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand jegens de provincie van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens de provincie van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • 4.

  De opdrachtnemer mag de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid een eigendomsrecht ten behoeve van de provincie rust enkel voor zichzelf of ten behoeve van derden gebruiken zolang de belangen van de provincie hierdoor niet worden geschaad.

 • 5.

  Indien de intellectuele eigendomsrechten niet berusten bij de provincie zoals gesteld in lid 1, verleent opdrachtnemer de provincie door het sluiten van de overeenkomst een eeuwigdurend gebruiksrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde, uitgezonderde rechten.

 • 6.

  De provincie geldt als ontwerper in de zin van artikel 6, tweede lid, van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen en heeft bij uitsluiting het recht om een eindproduct dat daarvoor in aanmerking komt te deponeren bij het in artikel 8 van die wet bedoelde bureau, al dan niet door tussenkomst van een nationale dienst.

 • 7.

  Indien een derde de provincie aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de provincie en voor eigen rekening en risico over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

 


1

1. Wet bevordering integriteit openbaar bestuur