Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling algemeen belang voet-fiets-veerverbinding over de Westerschelde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling algemeen belang voet-fiets-veerverbinding over de Westerschelde
CiteertitelBesluit vaststelling algemeen belang voet-fiets-veerverbinding over de Westerschelde
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201819-11-2014Nieuwe regeling

07-12-2018

prb-2018-9633

18930861

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling algemeen belang voet-fiets-veerverbinding over de Westerschelde

Provinciale Staten van Zeeland

 • Gelezen het gewijzigd voorstel van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 27 november 2018;

 • Overwegende dat

  • Provinciale Staten een veerverbinding in stand willen houden tussen Vlissingen en Breskens in het algemeen belang, meer specifiek om een economisch-sociale-impuls te geven aan de regio West-Zeeuws-Vlaanderen;

  • de instandhouding van deze verbinding voor de markt onrendabel is en niet kan worden aangeboden zonder een aanzienlijke exploitatiebijdrage van de Provincie;

  • Provinciale Staten – bij afwezigheid van een markt – inhoud willen blijven geven aan zelfrealisatie door middel van de quasi-inbesteding bij de WSF B.V., daartoe opgericht op 19 november 2014;

  • een quasi-inbesteding niet verplicht tot een aanbesteding, maar dat desondanks de nieuwe concessieovereenkomst gepubliceerd zal worden op Tenderned om transparantie naar de markt te borgen;

  • de Provincie door middel van de WSF B.V. in beginsel economische activiteiten verricht waarvoor het niet gewenst is om de integrale kosten door te berekenen aan de reizigers;

 • Gelet op artikel 25h, zesde lid van de Mededingingswet

Besluiten:

 

Artikel 1  

Het in stand houden en exploiteren van een voet-fiets-veerverbinding over de Westerschelde met bijbehorende werken, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa, vindt plaats in het algemeen belang.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 november 2014.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling algemeen belang voet-fiets-veerverbinding over de Westerschelde.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland van 7 december 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

S. de Visser, griffier

Uitgegeven 21 december 2018

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting

De redactie in artikel 1 is gelijk aan de doelomschrijving in de notariële akte bij de oprichting van de WSF B.V. op 19 november 2014.

De Wet Markt en Overheid is bedoeld om eerlijke concurrentie met ondernemingen te garanderen en kent een aantal gedragsregels. Eén van die gedragsregels is dat overheden alle kosten die zij maken voor een dienst doorberekenen in de prijs. De gedragsregels gelden echter niet als de economische activiteiten van de overheid in het algemeen belang plaatsvinden. Dat betekent dat als een overheid bij besluit vaststelt dat bepaalde economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden, de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing is.