Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Bouwverordening 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening 2008
CiteertitelBouwverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-200827-07-2015Onbekend

26-03-2008

Onbekend

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening 2008

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  asbest: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, letter a, van het

  Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  Besluit indieningsvereisten: het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning als

  bedoeld in artikel 40a, eerste lid en 57, tweede en derde lid van de Woningwet;

  Besluit bouwwerken: het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige

  bouwwerken als bedoeld in artikel 43, eerste lid onder c en artikel 44, tweede lid van de

  Woningwet;

  bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet;

  bouwtoezicht: degenen, die ingevolge artikel 100a, eerste lid van de Woningwet belast zijn

  met het bouw- en woningtoezicht;

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal,

  die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij

  direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

  deskundig bedrijf als bedoeld in hoofdstuk 8: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 6,

  eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  gebruiksoppervlakte: de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit;

  hechtgebonden asbest: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, letter e, van het

  Asbestverwijderingsbesluit;

  NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;

  NVN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven voornorm;

  straatpeil:

  voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de

  weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

  voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte van

  het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

  weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder

  begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende

  bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide

  parkeerterreinen.

 • 2.

  In deze verordening wordt mede verstaan onder:

  bouwwerk: een gedeelte van een bouwwerk;

  gebouw: een gedeelte van een gebouw.

Artikel 1.2 Termijnen

vervallen

Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente

vervallen

 

Hoofdstuk 2 De aanvraag bouwvergunning

Paragraaf 1 Gegevens en bescheiden

Artikel 2.1.1 Aanvraag bouwvergunning (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.1.2 In de aanvraag op te nemen gegevens (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.1.3 Bij de aanvraag in te dienen bescheiden (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.1.4 Gegevens met betrekking tot het coördineren van vergunningaanvragen (vervallen)

(vervallen)

 

Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek

Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de

Woningwet bestaat uit:

de resultaten van een recent verkennend onderzoek verricht volgens NEN 5740, bijlage B,

uitgave 1999, waarbij voor een terrein dat als verdacht geldt het onderzoeksrapport

daarnaast nog bestaat uit de resultaten van een onderzoek volgens het gecombineerde

protocol Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB (SDU, uitgave oktober 1993);

de resultaten van het nader onderzoek, verricht volgens het Protocol Nader Onderzoek deel

1 (SDU, uitgave 1994) of de Richtlijn Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1995), in het

geval dat de resultaten van het verkennend onderzoek uitwijzen dat sprake is van

bodemverontreiniging en voor de beoordeling van de ernst van deze verontreiniging een

nader onderzoek, als bedoeld in het bovengenoemde Protocol of Richtlijn, onontkoombaar is;

indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest,

daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes on –stof, in de bodem aanwezig is, vindt

het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, uitgave 2003.

De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in paragraaf 1.2.5 onder e,

van de Bijlage bij het Besluit indieningsvereisten geldt niet indien het bouwen betrekking

heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in

het Besluit bouwwerken. Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in het Besluit

bouwwerken.

Burgemeester en wethouders verlenen geheel of gedeeltelijk ontheffing van de plicht tot het

indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in paragraaf 1.2.5 onder e van de Bijlage bij

het Besluit indieningsvereisten, indien voor de toepassing van artikel 2.4.1 bij de gemeente

reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

Burgemeester en wethouders kunnen gedeeltelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het

indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in paragraaf 1.2.5, onder e van de Bijlage

van het Besluit indieningsvereisten voor een bouwwerk met een beperkte

instandhoudingstermijn als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Woningwet, indien uit het

in NVN 5725, uitgave 1999, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de

bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een

volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999 niet rechtvaardigen.

Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt,

dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw wordt

begonnen.

 

Artikel 2.1.6 Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om bouwvergunning (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.1.7 Bouwregistratie (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.1.8 Bijzondere bepalingen omtrent de aanvraag om bouwvergunning woonwagens en standplaatsen (vervallen)

vervallen

 

Paragraaf 2 Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning

Artikel 2.2.1 Ontvangst van de aanvraag (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.2.2 Samenloop met vrijstelling ruimtelijke ordening (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.2.3 Bekendmaking van termijnen (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.2.4 In behandeling nemen en fasering bouwvergunningverlening (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.2.5 In behandeling nemen en bodemonderzoek (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.2.6 Kennisgeving van rechtswege verleende bouwvergunning

In de schriftelijke kennisgeving over de van rechtswege verleende bouwvergunning als

bedoeld in artikel 58 van de Woningwet wordt aangegeven:

de naam van de aanvrager;

de plaats, de aard en het beoogde gebruik van het bouwwerk;

de kadastrale aanduiding van het terrein, waarop gebouwd wordt;

de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt ingevolge de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 3 Welstandstoetsing

 

Artikel 2.3.1 Welstandscriteria (vervallen)

vervallen

 

 

Paragraaf 4 Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem

Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de

gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat bouwen betrekking

heeft op een bouwwerk:

waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;

voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist; en

1 dat de grond raakt, of

2 waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

 

Artikel 2.4.2 Voorwaarden bouwvergunning

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 4 van

het Besluit indieningsvereisten en letter e van paragraaf 1.2.5 van de bij dit besluit behorende

bijlage, kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden verbinden aan de

bouwvergunning, in het geval zij op grond van het in het Besluit indieningsvereisten bedoelde

onderzoeksrapport en/of andere bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van

het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodembescherming

goedgekeurde saneringsplan bedoeld in artikel 39, eerste lid, van die Wet van oordeel zijn,

dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden

alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en

bereikbaarheidseisen.

 

Artikel 2.5.1 Richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen (vervallen)

vervallen

 

Artikel 2.5.2 Anti-cumulatiebepaling

Terrein dat voor het verlenen van een bouwvergunning in aanmerking moet worden

genomen mag niet nog eens bij de verlening van een bouwvergunning voor een ander

bouwwerk in aanmerking worden genomen.

 

Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen

Indien de toegang tot een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, meer dan

10 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang

en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto’s, vuilnisauto’s,

ziekenauto’s, brandweerauto’s en het overige te verwachten verkeer.

Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeenteraad voor

de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins

voorschriften heeft vastgesteld:

een breedte hebben van ten minste 4,5 m en over een breedte van ten minste 3,25 m zijn

verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van tenminste 4,2m;

zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste

14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in artikel

2, onder b, van het Besluit bouwwerken, voorzover dit bijgebouw niet tot bewoning bestemd

is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

Nabij ieder bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, moeten zodanige

opstelplaatsen voor brandweerauto’s aanwezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen

die auto’s en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg

gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en

het vierde lid, indien de aard, de ligging en het gebruik van het bouwwerk zich daarvoor

lenen.

 

Artikel 2.5.3 Brandweeringang
 • 1.

  Indien een automatische doormelding van brand naar de alarmcentrale van de

  brandweer plaatsvindt, wordt, indien het gebouw over meerdere toegangen beschikt, in

  overleg met de brandweer ten minste één van de toegangen als brandweeringang

  aangewezen.

 • 2.

  Een brandweeringang moet automatisch opengaan bij een brandmelding of te

  openen zijn met behulp van een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.

   

Artikel 2.5.4 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten
 • 1.

  Tussen de toegang van enerzijds:

  een woning of een woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  een gebouw met een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, als bedoeld in

  artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaanbare weg of

  begaanbaar pad aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt dat zij:

  ten minste 1,10 m breed moeten zijn;

  geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 m; en

  ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 m, tenzij dit plaatsvindt door

  middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.39 en 2.40 van het

  Bouwbesluit.

   

Artikel 2.5.5 Ligging van de voorgevelrooilijn
 • De voorgevelrooilijn is:

 • a.

  langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de

  voorgevels van de bestaande bebouwing:

  de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de

  ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig

  beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

 • b.

  langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en

  waarlangs mag worden gebouwd:

  bij een wegbreedte van ten minste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de

  weg;

  bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg.

   

Artikel 2.5.6 Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.7 is het verboden een bouwvergunningplichtig

bouwwerk te bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn.

 

Artikel 2.5.7 Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn
 • Het verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn is niet van toepassing op:

 • a.

  onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk

  realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van nietingrijpende

  aard, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • b.

  andere onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk

  realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit

  bouwwerken, te weten:

  1 ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;

  2 stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen, mits zij de grens van de weg met niet

  meer dan 0,3 m overschrijden.

   

Artikel 2.5.8 Ontheffing voor overschrijdingen van de voorgevelrooilijn
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen – met inachtneming van het bepaalde in het

  tweede lid – ontheffing verlenen van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de

  voorgevelrooilijn voor:

  ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de

  bovenzijde daarvan niet hoger gelegen is dan het straatpeil;

  bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder i, en

  derde lid, van het Besluit bouwwerken, die naar hun aard en bestemming op een voor de

  voorgevelrooilijn gelegen erf toelaatbaar zijn;

  laadperrons, stoepen en stoeptreden, die de grens van de weg overschrijden;

  erkers, serres en andere uitbouwen, alsmede balkons en galerijen, die de voorgevelrooilijn

  met niet meer dan 1,50 m overschrijden;

  trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, alsmede

  andere luifels, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, reclametoestellen en

  draagconstructies voor reclames dan bedoeld zijn in artikel 2.5.7;

  overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee bouwwerken.

  bouwwerken aan of bij een monument – als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in

  de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening – voor zover zulks niet bezwaarlijk

  is met het oog op de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting bij het karakter van

  de bestaande omgeving.

 • 2.

  Voor het bouwen boven een weg kan alleen ontheffing worden verleend, indien niet

  lager gebouwd wordt dan:

  4,20 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 m breedte ter

  weerszijden van die rijweg;

  2,20 m boven de hoogte van een ander deel van de weg;

  en dan nog voor zover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt.

   

Artikel 2.5.9 Bouwen op de weg

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod tot bouwen met

overschrijding van de voorgevelrooilijn voor het bouwen op de weg van:

gebouwen ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het

telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer, anders dan bedoeld in

artikel 3, eerste lid, onder h, van het Besluit bouwwerken;

bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de

energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, alsmede straatmeubilair, anders dan

bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, b en e, van het Besluit bouwwerken;

vrijstaande winkel- of reclamevitrines;

reclametoestellen en draagconstructies voor reclame;

andere bouwvergunningplichtige bouwwerken, die naar hun aard en bestemming op de weg

toelaatbaar zijn.

 

Artikel 2.5.10 Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn.
 • Afschuining van straathoeken

 • 1.

  Een naar de weg gekeerd gevelvlak van een gebouw moet in de voorgevelrooilijn zijn

  geplaatst.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in:

  de gevallen genoemd in artikel 2.5.7 en in die waarin de ontheffing genoemd in de artikelen

  2.5.8 en 2.5.9 is verleend;

  in de gevallen genoemd in artikel 2.5.13 en in die waarin de ontheffing genoemd in artikel

  2.5.14 is verleend, voor zover het bouwwerk geheel achter de achtergevelrooilijn is geplaatst;

  in de gevallen, bedoeld in het derde lid.

 • 3.

  Indien van wegen die elkaar kruisen of van een weg die een knik maakt van 90

  graden of minder, de tegenover elkaar liggende voorgevelrooilijnen zich in beide wegen of

  zich vóór en na de knik op onderlinge tussenafstanden van minder dan 3 meter bevinden,

  moet de bebouwing op de hoeken – over een hoogte op een dergelijke hoek van niet meer

  dan 4,2 meter boven straatpeil – worden afgerond of afgeschuind, met dien verstande dat de

  daardoor onbebouwd blijvende oppervlakte niet groter dan 2 m2 behoeft te zijn.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid voor:

  gebouwen behorende tot een complex van gebouwen;

  gebouwen op handels- en industrieterreinen;

  vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

  bijgebouwen, anders dan de in artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken bedoelde

  gebouwen;

  gebouwen ten dienste van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, en

  de daarbijbehorende woningen;

  gedeelten van naar de weg gekeerde gevels;

  gevallen, waarin de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat.

   

Artikel 2.5.11 Ligging achtergevelrooilijn
 • 1.

  De achtergevelrooilijn is evenwijdig aan de voorgevelrooilijn en bevindt zich:

  in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen driehoekig, vierhoekig of regelmatig

  veelhoekig bouwblok op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan de helft van de straal

  van de ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen, doch op geen grotere afstand van

  de voorgevelrooilijn dan 15 meter. Indien meer dan Eén ingeschreven cirkel binnen de

  voorgevelrooilijnen kan worden beschreven, geldt de grootste;

  in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen bouwblok van een andere dan onder a

  genoemde vorm op zodanige afstand van de voorgevelrooilijn, bepaald op de wijze als onder

  a bepaald, na herleiding van de vorm van het bouwblok tot een of meer der onder a

  genoemde vormen, voor zover zij op zich zelf of gezamenlijk de vorm van het bouwblok het

  meest nabijkomen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  in een slechts aan drie zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze

  drie zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de

  voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te

  bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn

  dan 15 meter;

  in een slechts aan twee tegenover elkaar gelegen zijden bebouwd of te bebouwen

  rechthoekig bouwblok, langs deze twee zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk

  aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar

  bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere

  afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;

  in alle niet onder a tot en met d genoemde gevallen op een afstand die wordt bepaald met

  inachtneming van de beginselen, welke zijn neergelegd in a tot en met d van dit lid, doch op

  geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter.

 • 2.

  Indien in een hoekbebouwing de elkaar snijdende achtergevelrooilijnen een scherpe

  hoek vormen moeten de achterzijden van die bebouwing – in het belang van de toetreding

  van daglicht – over een afstand van ten minste 5 meter ter weerszijden van bedoeld snijpunt

  ten minste 2 meter terugliggen ten opzichte van beide achtergevelrooilijnen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  tweede lid, voor zover de aard, de indeling en het gebruik van de gebouwen in de

  hoekbebouwing dit toelaten.

   

Artikel 2.5.12 Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.13 is het verboden bouwvergunningplichtige

bouwwerken te bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn.

 

Artikel 2.5.13 Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn is niet van toepassing

op:

buiten de bebouwde kom gelegen kassen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor

doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen;

buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van

bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, indien de afstand tot de

zijdelingse grens van het erf ten minste 20 meter bedraagt;

onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk realiseren

opgevat zouden moeten worden als een aan- of uitbouw, als bedoeld in artikel 2, onder a,

van het Besluit bouwwerken;

onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk realiseren

opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende

aard, als bedoeld in de artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

andere onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk

realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit

bouwwerken, te weten:

ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;

terrassen, bordessen en bordestreden;

antennes, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e en f, van het Besluit

bouwwerken.

 

Artikel 2.5.14 Ontheffing voor overschrijdingen van de achtergevelrooilijn

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod tot bouwen met

overschrijding van de achtergevelrooilijn voor:

buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van

bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, waarvan de afstand tot de

zijdelingse grens van het erf minder dan 20 meter bedraagt;

binnen de bebouwde kom gelegen kassen;

vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

gebouwen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan

wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg

en een plantsoen en welk terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd;

gebouwen op binnenterreinen, mits hiervan de bereikbaarheid, als bedoeld in de artikelen

2.5.3 en 2.5.4, is verzekerd;

bijgebouwen, anders dan de gebouwen, bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit

bouwwerken;

gebouwen in een bouwstrook of bouwblok, geheel of overwegend handels- of industrieterrein

omvattend;

bouwvergunningplichtige bouwwerken, geen gebouw zijnde;

ondergrondse bouwwerken, zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de

bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter plaatse bij

voltooiing van de bouw;

erkers en overige uitbouwen, anders dan de uitbouwen, bedoeld in artikel 2, onder a, van het

Besluit bouwwerken;

trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, balkons en

veranda’s, alsmede andere luifels, afdaken, dakoverstekken, uitspringende

schoorsteenwanden, terrassen en bordessen dan bedoeld zijn in artikel 2.5.13;

bouwwerken aan of bij een monument – als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in

de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening – voor zover zulks niet bezwaarlijk

is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter

van de bestaande omgeving.

 

Artikel 2.5.15 Erf bij woningen en woongebouwen
 • 1.

  Bij een woning of woongebouw moet een erf aanwezig zijn dat ten minste een strook

  grond omvat die:

  over de volle breedte van het gebouw aansluit aan de achtergevel, en

  voor wat betreft het achter het gebouw gelegen deel dat is begrepen tussen het verlengde

  van de zijgevels, een diepte heeft van ten minste 5 meter.

 • 2.

  De maat genoemd in het eerste lid, moet worden gemeten haaks op de

  achtergevelrooilijn en vanuit het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw. Daarbij

  moeten de onderdelen van dat gebouw, bedoeld in artikel 2.5.13, en de balkons en veranda’s

  buiten beschouwing blijven.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

  het eerste lid, wat de aanwezigheid van het erf betreft, indien de gelijkstraats gelegen

  bouwlaag niet tot bewoning bestemd is;

  het eerste lid, indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. een gunstige, andere indeling van het erf is aanwezig;

  2. het gebouw zal zijn gelegen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden

  grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of

  aan een weg en een plantsoen, mits dat terrein slechts aan één van die zijden mag worden

  bebouwd en tevens een erf van redelijke afmetingen tot stand wordt gebracht;

   

  3. bij het vergroten van een gebouw dat niet aan de bepalingen voor te bouwen woningen en

  woongebouwen van het Bouwbesluit voldoet, wordt de bestaande toestand verbeterd.

Artikel 2.5.16 Erf bij overige gebouwen
 • 1.

  Achter een gebouw, waarvan geen deel tot woning, anders dan als dienstwoning is

  bestemd, moet een bij het gebouw behorend erf aanwezig zijn ter diepte van ten minste 2

  meter achter het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw en over de volle breedte

  daarvan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid:

  indien ligging en bestemming van het gebouw hiervoor geen beletsel vormen;

  indien, voor zover nodig, ontheffing is verleend van het verbod tot overschrijding van de

  achtergevelrooilijn.

   

Artikel 2.5.17 Ruimte tussen bouwwerken
 • 1.

  De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse

  grens van het erf zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende

  erf aanwezige bebouwing geen tussenruimten ontstaan die:

  vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn;

  niet toegankelijk zijn.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij

  te laten ruimte.

   

Artikel 2.5.18 Erf- en terreinafscheidingen
 • 1.

  Erf- en terreinafscheidingen, anders dan bedoeld in artikel 2, onder e, van het Besluit

  bouwwerken, zijn niet toegelaten.

 • 2.

  2 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid in het belang van het af te scheiden erf of terrein.

   

Artikel 2.5.19 Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen
 • 1.

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde

  draden van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen zich geen delen bevinden van andere

  bouwvergunningplichtige bouwwerken dan die welke deel uitmaken van de

  hoogspanningslijn.

  Bij het bepalen van deze afstand moet rekening worden gehouden met het uitzwaaien van de

  draden ten gevolge van de wind. Onder hoogspanningslijn wordt in dit artikel verstaan een

  lijn met een nominale elektrische spanning van 1.000 volt of meer.

 • 2.

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van een ondergrondse

  hoofdtransportleiding mogen geen bouwvergunningplichtige bouwwerken worden gebouwd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

  het bepaalde in het eerste lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien de elektrische

  spanning van de hoogspanningslijn daarvoor geen bezwaar oplevert;

  het bepaalde in het tweede lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien daartegen met

  het oog op de veilige en ongestoorde ligging van de leiding geen bezwaar bestaat.

   

Artikel 2.5.20 Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een

bouwvergunningplichtig bouwwerk in het vlak door de voorgevelrooilijn 1 meter, vermeerderd

met éénmaal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op hoekbebouwing aan wegen, waarvan

de afstand tussen de voorgevelrooilijnen onderling verschilt, in welk geval aan de zijde van

de smalle weg tot de hoogte welke aan de brede weg is toegelaten, mag worden gebouwd

over een lengte van de hoek af gelijk aan de afstand tussen de voorgevelrooilijn van de

smalle weg, doch over geen grotere lengte dan 15 meter.

De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de desbetreffende

voorgevelrooilijn in het midden van de breedte van het bouwwerk of de projectie daarvan op

de voorgevelrooilijn.

Indien aan de overzijde van de weg een voorgevelrooilijn ontbreekt geldt ter bepaling van de

grootste toegelaten hoogte, bedoeld in het eerste lid, de dichtst bij gelegen

tegenoverliggende rooilijn.

Indien de tegenoverliggende rooilijn plaatselijk is onderbroken geldt ter plaatse van die

onderbreking de verst verwijderde van de beide ter weerszijden van de onderbreking

voorkomende rooilijnen.

 

Artikel 2.5.21 Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een

  bouwvergunningplichtig bouwwerk in het vlak door de achtergevelrooilijn 1 meter,

  vermeerderd met éénmaal de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in

  hetzelfde bouwblok.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de achtergevelrooilijn

  ter plaatse van het bouwwerk.

  Indien de te beschouwen achtergevelrooilijnen niet evenwijdig lopen, wordt voor elke 5 meter

  breedte van de achterzijde van het bouwwerk uitgegaan van de gemiddelde afstand tussen

  de achtergevelrooilijnen.

  Indien een tegenoverliggende achtergevelrooilijn ontbreekt, wordt gemeten tot de

  dichtstbijzijnde tegenover de achtergevelrooilijn gelegen voorgevelrooilijn.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de maximale hoogte van een

  bouwwerk in het vlak door de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan de maximale

  hoogte in de aangrenzende 5 meter van een aanliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde

  bouwblok.

 • 4.

  Indien het terrein achter de achtergevelrooilijn lager dan straatpeil ligt, moet de in het

  eerste lid bedoelde hoogte worden verminderd met een maat, gelijk aan het verschil tussen

  het straatpeil en het peil van het onderhavige terrein ter plaatse van de achtertoegang bij

  voltooiing van de bouw.

   

Artikel 2.5.22 Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn
 • 1.

  Indien op een kruising van wegen de achtergevels van de bebouwing, gelegen aan

  de ene weg, doorgebouwd zijn tot aan de voorgevelrooilijn van de andere weg en bovendien

  in die achtergevels ramen aanwezig zijn, dan bedraagt – onverminderd het bepaalde in

  artikel 2.5.24 – de maximale hoogte van de zijgevel van het eerste bouwwerk aan

  laatstgenoemde weg nabij de hoek ten hoogste 1,5 maal de afstand van deze zijgevel tot de

  achtergevelrooilijn die bij de eerstgenoemde weg behoort. Deze afstand moet op dezelfde

  wijze worden bepaald als beschreven is in artikel 2.5.21, tweede lid, voor de bepaling van de

  afstand tussen twee achtergevelrooilijnen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid, mits de zijgevel niet hoger is dan de voorgevel.

   

Artikel 2.5.23 Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 mag een bouwvergunningplichtig

  bouwwerk tussen de voor- en de achtergevelrooilijn niet hoger reiken dan tot de vlakken die

  de verticale vlakken door de voorgevelrooilijn en door de achtergevelrooilijn snijden op de –

  krachtens de artikelen 2.5.20 en 2.5.21 – maximale bouwhoogte en die met het horizontale

  vlak een hoek vormen van 45.

 • 2.

  Indien een bouwwerk nabij een kruising van wegen een zijgevel heeft die gelegen is

  tegenover een achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok, mag dit bouwwerk bovendien niet

  hoger reiken dan tot het vlak dat het verticale vlak door die zijgevel snijdt ter hoogte van de –

  krachtens artikel 2.5.22 – maximale bouwhoogte en dat met het horizontale vlak een hoek

  vormt van 56 graden.

   

Artikel 2.5.24 Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken
 • 1.

  De hoogte van een bouwvergunningplichtig bouwwerk mag niet meer bedragen dan

  15 meter.

 • 2.

  Indien het bouwwerk aan meer dan een weg grenst en deze wegen op verschillende

  hoogten liggen, geldt de hoogte ten opzichte van de laagst gelegen weg.

   

Artikel 2.5.25 Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen
 • 1.

  De hoogte van een bouwwerk dat met een ingevolge artikel 2.5.3 of artikel 2.5.14

  verleende ontheffing wordt opgericht op een niet aan een weg grenzend terrein, mag niet

  meer bedragen dan 2,70 meter met dien verstande dat – uitgaande van een goothoogte van

  genoemde maat – daarboven een zadeldak met hellingen van ten hoogste 45 graden

  toegelaten is.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid, indien de aard en de ligging van de omringende bebouwing hiervoor geen beletsel

  vormen.

   

Artikel 2.5.26 Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken
 • 1.

  De hoogte van een bouwwerk of van een gevel of van een ander buitenvlak van een

  bouwwerk moet worden gemeten ten opzichte van straatpeil.

 • 2.

  De hoogte van gevels die geen horizontale beëindiging hebben, moet worden

  bepaald door de oppervlakte te delen door de breedte. Plaatselijke verhogingen, als bedoeld

  in artikel 2.5.27, onder d, en artikel 2.5.28, onder h, i, j en k, moeten – voor zover zij de

  maximale hoogte overschrijden – buiten beschouwing worden gelaten.

   

Artikel 2.5.27 Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte
 • Het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22,

  eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 is niet van toepassing op:

 • a.

  onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk

  realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van nietingrijpende

  aard, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • b.

  het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken, anders dan het

  aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 3, eerste lid,

  onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • c.

  topgevels in het verticale vlak, gaande door de voorgevelrooilijn of de

  achtergevelrooilijn, mits zij niet breder zijn dan 6 meter en mits de geveloppervlakte, over de

  breedte van de topgevel gemeten, niet groter is dan het product van de breedte van de

  topgevel en de maximale bouwhoogte ter plaatse;

 • d.

  plaatselijke verhogingen met geen grotere breedte dan 0,60 meter.

   

Artikel 2.5.28 Ontheffing voor overschrijdingen van de toegelaten bouwhoogte

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2.5.20,

eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel

2.5.24 ten behoeve van:

gebouwen voor openbaar nut, scholen, kerken, schouwburgen en andere gebouwen

bestemd voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;

gebouwen bestemd voor woon-, kantoor- of winkeldoeleinden, indien de welstand bij het

verlenen van de ontheffing is gebaat;

gebouwen bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf op een handels- en industrieterrein;

agrarische bedrijfsgebouwen;

het geheel of gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk, anders dan bedoeld in

artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken, en indien:

de bestaande belendende gebouwen de maximale bouwhoogte overschrijden en de

welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat;

bij het overschrijden van bestaande uitwendige hoogteafmetingen andere hoogteafmetingen

kleiner worden dan de bestaande;

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de

energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, anders dan bedoeld in artikel 3, derde

lid, van het Besluit bouwwerken;

topgevels, breder dan 6 meter en gevelverhogingen van soortgelijke aard;

plaatselijke verhogingen met een grotere breedte dan 0,60 meter;

dakvensters, mits buitenwerks gemeten de breedte niet meer dan 1,75 meter, de hoogte niet

meer dan 1,5 meter, de onderlinge afstand niet minder dan 3 meter en de afstand tot de

erfscheiding niet minder dan 1,5 meter bedraagt. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor

gekoppelde dakvensters, die tot verschillende gebouwen behoren;

draagconstructies voor een reclame;

vrijstaande schoorstenen;

bouwwerken op een monument – als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de

provinciale of gemeentelijke monumentenverordening – voor zover zulks niet bezwaarlijk is

om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van

de bestaande omgeving.

 

Artikel 2.5.29 Ontheffing voor overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijke beleid

 

In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.5.8, 2.5.14 en 2.5.28 kunnen burgemeester

en wethouders ontheffing verlenen van de verboden tot bouwen met overschrijding van de

voor- en van de achtergevelrooilijn, en van het verbod tot bouwen met overschrijding van de

maximale bouwhoogte.

De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan door burgemeester en wethouders worden

verleend indien:

a. de desbetreffende bouwactiviteit voorkomt in artikel 20 Bro;

b. de desbetreffende bouwactiviteit valt onder het beleid van de provincie inzake artikel

19, lid 2 WRO;

het desbetreffende bouwplan in overeenstemming is met in voorbereiding zijnd toekomstig

ruimtelijk beleid.

Op de voorbereiding van het besluit omtrent de ontheffing, als bedoeld in het eerste lid, is de

in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing, met

dien verstande dat:

a gedurende de termijn van terinzagelegging een ieder schriftelijk zijn zienswijzen

omtrent de aanvraag kan inbrengen;

b indien er zienswijzen zijn ingebracht burgemeester en wethouders de beslissing over

de aanvraag om reguliere bouwvergunning met ten hoogste 6 weken kunnen verdagen.

 

Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen
 • 1.

  Indien de omvang of de bestemming van het gebouw daartoe aanleiding geeft, moet

  ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s in voldoende mate ruimte zijn

  aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij

  dat gebouw behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de

  bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele

  bereikbaarheid per openbaar vervoer.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moeten afmetingen

  hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto’s.

  Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

  a indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5,00 m en

  ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen;

  b indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte –

  voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst – ten minste 3,50 m bij

  5,00 m bedragen.

 • 3.

  Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten

  behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in

  voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het

  onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste, en het derde lid:

  a voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of

  losruimte wordt voorzien; of

  b indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op

  overwegende bezwaren stuit.

Paragraaf 6 Voorschriften inzake brandveiligheidinstallaties envluchtrouteaanduidingen

Artikel 2.6.1 Beginsel inzake brandmeldinstallaties
 • 1.

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de ontdekking en

  melding van brand, dat een brand zo snel mogelijk kan worden ontdekt en gemeld.

 • 2.

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze

  verordening voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het

  eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerst en het tweede lid, indien de aard en de geringe omvang van de gebruiksfunctie daartoe

  aanleiding geeft.

   

Artikel 2.6.2 Aanwezigheid van brandmeldinstallaties
 • 1.

  Een gebruiksfunctie:

  waarvan de hoogste vloer van een verblijfsruimte is gelegen op een in tabel 2.6.1 van bijlage

  10 van deze verordening aangegeven waarde boven het meetniveau als bedoeld in het

  Bouwbesluit;

  waarvan de totale gebruiksoppervlakte meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10

  van deze verordening aangegeven grenswaarden;

  waarvan het aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers meer bedraagt dan de in tabel

  2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven grenswaarde;

  die is gelegen in een bouwwerk dat bestaat uit meer bouwlagen dan de in tabel 2.6.1 van

  bijlage 10 zijn aangegeven, is voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN

  2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002.

 • 2.

  In een gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie of een woongebouw waar vanaf de

  toegang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, dient de ruimte

  waardoor dient te worden gevlucht alsmede de ruimten van waaruit de betreffende

  vluchtroute bij brand zou kunnen worden geblokkeerd, voorzien te zijn van een

  brandmeldinstallatie met ruimtebewaking, indien er sprake is van één of meer van de

  volgende situaties:

  De loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte en een punt vanwaar in meerdere

  richtingen kan worden gevlucht, bedraagt meer dan 10 meter;

  Het totale oppervlak van het gedeelte van de ruimte waardoor slechts in één richting kan

  worden gevlucht alsmede de op dit gedeelte aangewezen verblijfsruimten is groter dan 200

  m2;

  Het aantal verblijfsruimten dat is aangewezen op de betreffende ruimte bedraagt meer dan 2.

   

Artikel 2.6.3 Omvang van de bewaking door brandmeldinstallaties
 • 1.

  De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535,

  uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002, is uitgevoerd als:

  niet-automatische bewaking; of

  gedeeltelijke bewaking; of

  volledige bewaking; zoals aangegeven in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening, of

  ruimte bewaking voor gedeeltelijk samenvallende vluchtroutes en risicoruimten.

 • 2.

  Een op grond van artikel 2.6.2, lid 1, a, b, c, in een bouwwerk aanwezige

  brandmeldinstallatie meldt rechtstreeks door naar de alarmcentrale van de brandweer, voor

  zover dit voor een gebruiksfuntie staat aangegeven in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze

  verordening.is artikel 2.6.10 van overeenkomstige toepassing;

   

Artikel 2.6.4 Kwaliteit van brandmeldinstallaties
 • 1.

  Een op grond van artikel 2.6.2 in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie

  voldoet aan het gestelde in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1 uitgave 2002.

 • 2.

  Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie is

  ontworpen en aangelegd overeenkomstig een door of namens burgemeester en wethouders

  aanvaard programma van eisen als bedoeld in de NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1

  uitgave 2002.

 • 3.

  Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie

  welke op grond van artikel 2.6.3, lid 2, rechtstreeks is doorgemeld naar de alarmcentrale van

  de brandweer is voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling

  Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  in Den Haag, dan wel een certificaat waarvan een door burgemeester en wethouders

  erkende, ter zake kundige, onafhankelijke onderzoeksinstelling in een schriftelijke verklaring

  heeft aangetoond dat dit certificaat ten minste gelijkwaardig is aan een certificaat als bedoeld

  in de vorengenoemde Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

   

Artikel 2.6.5 Beginsel inzake ontruimingsalarminstallaties
 • 1.

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor alarmering dat

  gebruikers bij brand binnen redelijke tijd uit het bouwwerk kunnen vluchten.

 • 2.

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.5 van bijlage 11 van deze

  Verordening voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het

  eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste en tweede lid, indien de aard en de geringe omvang van de gebruiksfunctie daartoe

  aanleiding geeft.

   

Artikel 2.6.6 Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties
 • 1.

  Een gebruiksfunctie die op grond van artikel 2.6.2 is voorzien van een

  brandmeldinstallatie, is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN

  2575, uitgave 2004.

 • 2.

  In een gebruiksfunctie, waarop het gestelde in artikel 2.6.2, tweede lid, van

  toepassing is, dienen de betreffende verblijfsruimten te zijn voorzien van een automatische

  ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.

   

Artikel 2.6.7 Kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties
 • 1.

  Een op grond van artikel 2.6.6, in een bouwwerk aanwezige

  ontruimingsalarminstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2575, uitgave 2004.

 • 2.

  Een op grond van artikel 2.6.6, in een bouwwerk aanwezige

  ontruimingsalarminstallatie is ontworpen en aangelegd overeenkomstig een door of namens

  burgemeester en wethouders aanvaard programma van eisen, als bedoeld in NEN 2575,

  uitgave 2004.

   

Artikel 2.6.8 Beginsel inzake vluchtrouteaanduidingen
 • 1.

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige aanduiding van vluchtroutes dat gebruikers

  op veilige wijze uit het bouwwerk kunnen vluchten.

 • 2.

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.8 van bijlage 12 van deze

  verordening voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het

  eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

   

Artikel 2.6.9 Aanwezigheid van vluchtrouteaanduidingen
 • 1.

  Een gebruiksfunctie, genoemd in tabel 2.6.8 van bijlage 12 van deze verordening, is

  voorzien van vluchtrouteaanduidingen, als bedoeld in NEN 6088, uitgave 2002.

   

Artikel 2.6.10 Kwaliteit van vluchtrouteaanduidingen
 • 1.

  Een op grond van artikel 2.6.9 in een bouwwerk aanwezige vluchtrouteaanduiding

  voldoet aan het gestelde in NEN 6088, uitgave 2002.

 • 2.

  Een vluchtrouteaanduiding is goed zichtbaar en voldoende herkenbaar aangebracht.

 • 3.

  De in artikel 2.6.9 vermelde vluchtrouteaanduiding dient voor wat betreft de

  zichtbaarheidsaspecten te voldoen aan artikel 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838, uitgave

  1999.

 • 4.

  Indien in een gebruiksfunctie of een deel van een gebruiksfunctie geen

  noodverlichting aanwezig is, is in geval van netspanningonderbreking het gestelde in lid 3

  niet van toepassing.

   

Artikel 2.6.11 Gelijkwaardigheid
 • 1.

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als

  gelijkwaardige oplossing een brandmeldinstallatie wordt toegepast, is artikel 2.6.4 van

  overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als

  gelijkwaardige oplossing een ontruimingsalarminstallatie wordt toegepast, is artikel 2.6.7 van

  overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als

  gelijkwaardige oplossing vluchtrouteaanduiding aanwezig is, zijn de artikelen 2.6.9, tweede

  lid, en 2.6.10 van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 2.6.12 Communicatiesysteem voor publieke hulpverleningsdiensten

Indien het naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor het goed kunnen

functioneren van publieke hulpverleningsdiensten bij een calamiteit in dat bouwwerk

noodzakelijk is, moet een voor het publiek toegankelijk bouwwerk zijn voorzien van een

installatie die mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleners binnen en buiten dat

bouwwerk mogelijk maakt.

Paragraaf 7 Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen

 

Artikel 2.7.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding
 • De in artikel 3.119 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen

  voorzieningen voor drinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de

  openbare waterleiding:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van

  het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding

  van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende

  bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 m.

   

Artikel 2.7.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet

De in artikel 2.46 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen

elektriciteitsvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor

elektriciteit:

indien het bouwwerk op ten hoogste 100 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat

distributienet is gelegen; of

indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het

elektriciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het

desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 m.

 

Artikel 2.7.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet
 • 1.

  De in artikel 2.68 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen

  gasvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor aardgas:

  indien het bouwwerk op ten hoogste 40 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat

  distributienet is gelegen; of

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het

  aardgasdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het

  desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 m.

  Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid op woningen voor bejaarden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid:

  a voor woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

  b voor woningen die niet bestemd zijn om te worden verhuurd;

  c voor woningen met een aansluiting op met een aansluiting op een

  gemeenschappelijke of publieke voorziening voor verwarming, als bedoeld in artikel 2.69 van

  het Bouwbesluit (warmtedistributie).

   

Artikel 2.7.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering
 • 1.

  De in artikel 3.31 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen

  voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de in artikel 3.41 van het

  Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer

  van hemelwater moeten zijn aangesloten aan een openbaar riool.

  Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid:

  a. in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  b. voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd.

 • 2.

  Op aanwijzing van het gemeentelijk toezicht wordt bepaald:

  a op welke plaats, op welke hoogte en met welke binnenmiddellijn de voor het maken

  van de aansluiting noodzakelijke leiding of leidingen de gevel van het gebouw, dan wel de

  grens van het erf of terrein moet of moeten kruisen;

  b of er al dan niet voorzieningen in die aansluitleiding moeten worden tussengeschakeld

  ter voorkoming van het terugvloeien van afvalwater, faecaliën en hemelwater,

  ingeval de leiding te laag gelegen is om op natuurlijke wijze op het openbaar riool te lozen.

 • 3.

  Op aanwijzing van het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer moet worden

  bepaald of er al dan niet voorzieningen in de bedoelde aansluitleiding moeten worden

  tussen-geschakeld ter verzekering van de goede werking of de goede staat van het

  openbaar riool, dan wel ter voorkoming van hinder voor andere aangeslotenen aan het

  openbaar riool, ingeval de hoeveelheid of de aard van de af te voeren stoffen daartoe

  aanleiding geeft.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid, indien afvoer op een andere wijze zonder verontreiniging van water, bodem of

  lucht mogelijk is:

  a voor bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 m van een openbaar riool zijn

  gelegen;

  b voor agrarische bedrijven.

   

Artikel 2.7.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering
 • 1.

  Indien de in artikel 3.31 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te

  brengen voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de in artikel 3.41

  van het Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de

  afvoer van hemelwater niet aan een openbaar riool worden aangesloten, gelden de volgende

  bepalingen:

  a leidingen voor faecaliën, afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moeten lozen op

  een rottingput met overstort;

  b leidingen voor faecaliën, afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten lozen

  op een beerput zonder overstort, een gierput of een rottingput met overstort;

  c leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder

  faecaliën, alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen

  verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

  d leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder

  faecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het

  eerste lid, onder a en b, indien afvoer op andere wijze zonder verontreiniging van water,

  bodem en lucht mogelijk is.

   

Artikel 2.7.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen
 • 1.

  Ondergrondse doorvoeringen van leidingen door uitwendige scheidingsconstructies

  van bouwwerken moeten zoveel mogelijk haaks plaatsvinden. De doorvoeringen moeten

  waterdicht zijn aangewerkt.

 • 2.

  De aansluiting van de in het eerste lid bedoelde leidingen aan leidingen van de

  buitenriolering moet zodanig zijn dat de dichtheid van de aansluiting gehandhaafd blijft bij

  enige zetting van het bouwwerk of de buitenriolering.

 • 3.

  In leidingen, gelegen tussen de gevel van een gebouw en de aansluiting aan een

  openbaar riool, mogen geen beerputten of rottingputten voorkomen.

 • 4.

  Leidingen van de buitenriolering op erven en terreinen mogen geen vernauwingen in

  de stroomrichting bevatten en moeten een vloeiend beloop hebben, alsmede een voldoende

  lucht- en waterdichtheid en een voldoende binnenwerkse middellijn.

  Aan beide laatstgenoemde eisen wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het

  bepaalde in NEN 3215, uitgave 1997.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, moet een leiding voor de afvoer van

  afvalwater, faecaliën en hemelwater ter plaatse waar zij de grens van de weg kruist, een

  binnenwerkse middellijn hebben van ten minste 125 mm.

 • 6.

  Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van leidingen van de

  buitenriolering op erven en terreinen moeten doeltreffend zijn.

  Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het bepaalde in de

  NEN-normen die zijn opgenomen in bijlage 7.

   

Artikel 2.7.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen

 

De in de artikelen 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 en 2.7.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs

de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het

deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij een leiding van het distributienet bevindt.

Hierbij moeten bouwwerken die zich tezamen op één erf of terrein bevinden, als één

bouwwerk worden beschouwd.

Hoofdstuk 3 De Melding

Artikel 3.1 De wijze van melden (vervallen)

vervallen

 

Artikel 3.2 Welstandscriteria (vervallen)

vervallen

Hoofdstuk 4 Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk

Artikel 4.1 Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden

 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 59 van de

Woningwet de bouwvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:

a binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning geen begin

met de bouwwerkzaamheden is gemaakt;

b tussen het begin en het einde van de bouwwerkzaamheden deze werkzaamheden

langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

 

Artikel 4.2 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en

op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

a de bouwvergunning;

b andere vergunningen en ontheffingen;

c het bouwveiligheidsplan;

d een besluit ingevolge artikel 13 Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van

bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

 

Artikel 4.3 Wijzigingen in gegevens bouwregistratie (vervallen)

vervallen

 

Artikel 4.4 Het uitzetten van de bouw

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor bouwvergunning is verleend mag –

onverminderd het in de voorwaarden van de bouwvergunning bepaalde – niet worden

begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig:

a het straatpeil is aangegeven;

b de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

 

Artikel 4.5 Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
 • 1.

  Het bouwtoezicht dient – voor zover het betreft bouwwerken waarvoor

  bouwvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de

  bouwvergunning – ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen

  onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

  a de aanvang der werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;

  b de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen

  daaronder begrepen;

  c de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

 • 2.

  Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld

  van het storten van beton.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het

  bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

   

Artikel 4.6 Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen,

opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de

controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

 

Artikel 4.7 Bemalen van bouwputten

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten

behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem

worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt,

waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die

de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

 

Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein
 • 1.

  Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet

  geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn

  genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en

  ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

 • 2.

  Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er

  niet wordt gewerkt – rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen:

  a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en

  grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik

  stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer

  mogelijk is;

  b machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze

  dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde

  personen in werking kunnen worden gesteld;

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische

  verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingpompen, indien de

  omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende

  is gewaarborgd.

 • 4.

  Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere

  veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

   

Artikel 4.9 Afscheiding van het bouwterrein
 • 1.

  Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke

  werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en

  van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te

  duchten is.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat

  het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en

  andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

 • 3.

  Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg

  en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt

  gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

   

Artikel 4.10 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder
 • 1.

  Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander

  hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en

  veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

 • 2.

  Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof

  te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen het gebruik van een werktuig, dat schade of

  ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorschrijven, dat voor een op een werk te

  gebruiken krachtwerktuig:

  a uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of

  b de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of

  c het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

 • 5.

  Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voor

  zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in

  deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

   

Artikel 4.11 Bouwafval
 • 1.

  Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende

  fracties:

  a de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst

  behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr.

  158, blz. 9);

  b steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

  c glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

  d overig afval.

 • 2.

  Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in

  het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

 • 3.

  Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder

  bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m3, mag degene die bedrijfsmatig

  bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

   

Artikel 4.12 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden
 • 1.

  Van het gereedkomen:het bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis

  worden a. a. a. van putten en van grond- en huisaansluitingen van de riolering, alsmede van

  leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;

  b. van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in

  andere besloten constructies

  moet het bouwtoezicht onmiddellijk na de voltooiing van de onder a en b bedoelde

  werkzaamheden in kennis worden gesteld.

 • 2.

  Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet

  zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee

  dagen na het tijdstip van kennisgeving.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen

  van het bouwwerk, waarvoor in de aan de bouwvergunning verbonden voorwaarden een

  plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

 • 4.

  Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de

  bouwvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het

  bouwtoezicht gemeld.

 • 5.

  De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit

  verlangt, schriftelijk geschieden.

   

Artikel 4.13 Melden van werken bij lage temperaturen
 • 1.

  Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of

  buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen vóór het

  begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen

  ten behoeve van:

  a het niet verwerken van bevroren materialen;

  b het verkrijgen van een goede binding en verharding;

  c de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade,

  zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit

  verlangt, schriftelijk plaatsvinden.

   

Artikel 4.14 Verbod tot ingebruikneming (vervallen)

vervallen

Hoofdstuk 5 Staat van open erven en terreinen, brandveiligheidsinstallaties, aansluiting op de nutsvoorzieningen en weren van schadelijk en hinderlijk gedierte

Paragraaf 1 Staat van open erven en terreinen

Artikel 5.1.1 Staat van onderhoud van open erven en terreinen
 • 1.

  Open erven en terreinen moeten zich in een, in verband met hun bestemming,

  voldoende staat van onderhoud bevinden.

 • 2.

  Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid,

  noch nadeel voor de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen, ten gevolge

  van:

  a drassigheid;

  b stank;

  c verontreiniging;

  d aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk gedierte;

  e aanwezigheid van begroeiing.

   

Artikel 5.1.2 Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen
 • 1.

  Indien de toegang van een gebouw meer dan 10 meter is verwijderd van een

  openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet

  aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto’s, vuilnisauto’s, ziekenauto’s, brandweerauto’s

  en het overige te verwachten verkeer, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het

  gebouw zulks niet vereisen.

 • 2.

  Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de

  gemeenteraad voor de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of

  anderszins voorschriften heeft vastgesteld:

  a een breedte hebben van ten minste 4,5 m en over een breedte van ten minste 3,25 m

  zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van tenminste 4,2 m;

  b zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten

  minste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

  c op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in

  artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken, voorzover dit niet voor bewoning is bestemd,

  maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

 • 4.

  Nabij ieder gebouw moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto’s aanwezig

  zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die auto’s en de bluswatervoorziening kan

  worden gelegd, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het gebouw zulks niet vereisen.

 • 5.

  Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden

  zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

   

Artikel 5.1.3 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten
 • 1.

  Tussen de toegang van enerzijds:

  a een woning of een woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  b een gebouw met een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, als

  bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaanbare weg of

  begaanbaar pad aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt dat zij:

  a ten minste 1,10 m breed moeten zijn; en

  b geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 m; en

  c ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 m, tenzij dit plaatsvindt

  door middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.39 en 2.40

  van het Bouwbesluit.

Paragraaf 2 Staat van brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen

Artikel 5.2.1 Voorschriften inzake brandveiligheidsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen

 

Voor bestaande bouwwerken zijn de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.12 van overeenkomstige

toepassing.

 

Artikel 5.2.2 Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in gebouwen, niet zijnd woningen, woongebouwen, logiesverblijven, logiesgebouwen of kantoorgebouwen (vervallen)

 

vervallen

 

Artikel 5.2.3 Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in woongebouwen van bijzondere aard (vervallen)

vervallen

 

Artikel 5.2.4 Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in logiesverblijven en logiesgebouwen (vervallen)

 

vervallen

 

Artikel 5.2.5 Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in kantoorgebouwen (vervallen)

 

vervallen

Paragraaf 3 Aansluiting op de nutsvoorzieningen

Artikel 5.3.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding

De in de artikelen 3.123 en 3.124 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige

voorzieningen voor drinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de

openbare waterleiding:

a indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van

het distributienet is gelegen; of

b indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding

van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende

bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 m.

 

Artikel 5.3.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet

De in artikel 2.52 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige

elektriciteitsvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor

elektriciteit:

a indien het bouwwerk op ten hoogste 100 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding

van dat distributienet is gelegen; of

b indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het

elektriciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het

desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 m.

 

Artikel 5.3.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet

De in artikel 2.72 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige gasvoorziening

moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor aardgas:

a indien het bouwwerk op ten hoogste 40 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van

dat distributienet is gelegen; of

b indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het

aardgasdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het

desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van

40 m.

Niet van toepassing is voorgaande eis op:

a woningen voor bejaarden;

b woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

c woningen die niet worden verhuurd;

d woningen met een aansluiting op het stadsverwarmingnet.

 

Artikel 5.3.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering
 • 1.

  De in artikel 3.36 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige

  voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de eventueel in of aan

  bouwwerken aanwezige voorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten,

  onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.6, op een doeltreffende wijze zijn aangesloten aan

  een openbaar riool.

 • 2.

  Niet van toepassing is het gestelde in het eerste lid:

  a in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  b op bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 m van een openbaar riool zijn

  gelegen;

  c voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd;

  d op agrarische bedrijven waarin de faecaliën voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt

  en een daartoe voldoende ruime gier- of beerput aanwezig is.

   

Artikel 5.3.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering

Indien het gestelde in artikel 5.3.4, tweede lid, van toepassing is, gelden de volgende

bepalingen:

a voor de opvang van faecaliën, afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moet een

doeltreffende rottingput met een doeltreffende aansluitleiding naar die toiletten aanwezig zijn,

tenzij de faecaliën voor agrarische bedrijfsdoeleinden worden gebruikt;

b voor de opvang van faecaliën, afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten

een doeltreffende beerput zonder overstort, een doeltreffende gierput of een doeltreffende

rottingput met overstort aanwezig zijn, alsmede een doeltreffende aansluitleiding tussen die

toiletten en de genoemde put, tenzij op andere zodanige wijze wordt geloosd dat geen

verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

c leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder

faecaliën, alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen

verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

d leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder

faecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

 

Artikel 5.3.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen

Artikel 2.7.6 en de bijbehorende bijlage 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 5.3.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen

De in de artikelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs

de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het

deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij een leiding van het distributienet bevindt.

Hierbij moeten bouwwerken die zich tezamen op één erf of terrein bevinden, als één

bouwwerk worden beschouwd.

Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte.

 

Artikel 5.4.1 Preventie

Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het bouwwerk

zich in zindelijke staat bevindt.

Hoofdstuk 6 Brandveilig gebruik

Paragraaf 1 Gebruiksvergunning

Artikel 6.1.1 Vergunning gebruik bouwwerk
 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester

  en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin:

  a meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of

  meergezinshuis;

  b aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf

  zal worden verschaft;

  c aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk

  en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de gebruiksvergunning slechts

  voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand,

  het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.

 • 3.

  Indien het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een

  verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten het

  bouwwerk, opgetreden na het verlenen van de vergunning, kunnen burgemeester en

  wethouders aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden

  wijzigen of intrekken.

   

Artikel 6.1.2 Aanvraag gebruiksvergunning
 • 1.

  Bij de aanvraag moeten de gegevens en bescheiden worden overgelegd als

  genoemd in bijlage 2 van deze verordening.

 • 2.

  Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager gebruik maken van de door of

  namens burgemeester en wethouders vastgestelde formulieren. De bij deze aanvraag

  behorende gegevens en bescheiden moeten voldoen aan de eisen van de in het eerste lid

  genoemde bijlage.

 • 3.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in ..voud worden ingediend.

 • 4.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn

  gesteld.

 • 5.

  De aanvraag mag meer dan één bouwwerk betreffen, indien zij betrekking heeft op

  bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

 • 6.

  De bij de aanvraag om gebruiksvergunning behorende bescheiden moeten door de

  aanvrager of diens gemachtigde worden ondertekend dan wel worden gewaarmerkt.

 • 7.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging van een bestaande situatie,

  moeten uit de aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden de bestaande en de nieuwe

  toestand duidelijk blijken.

 • 8.

  De aanvrager krijgt door of namens burgemeester en wethouders een bewijs van

  ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

   

Artikel 6.1.3 In behandeling nemen

Bij het niet voldoen aan de bij of krachtens artikel 6.1.2 gestelde eisen, alsmede aan de eisen

die gelden ingevolge de artikelen 4:1 en 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht stellen

burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om de door hen aan te geven

ontbrekende gegevens over te leggen.

 

Artikel 6.1.4 Termijn van beslissing
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een

  gebruiksvergunning binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen hun beslissing voor ten hoogste zes weken

  verdagen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid houden burgemeester en

  wethouders de beslissing aan indien:

  a voor hetzelfde bouwwerk een bouwvergunning is vereist en zij over die vergunning

  nog niet hebben beslist;

  b voor hetzelfde bouwwerk een besluit tot toepassing van bestuursdwang of het

  opleggen van een last onder dwangsom dan wel een besluit ingevolge artikel 13 van de

  Woningwet is genomen wegens strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit, als bedoeld

  in een der artikel 1b van de Woningwet, en deze binnen de in het eerste lid vermelde termijn

  is verzonden, doch aan dit besluit nog niet is voldaan.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde aanhouding eindigt zes weken nadat is beslist op een

  aanvraag om bouwvergunning als bedoeld onder letter a van het derde lid, dan wel nadat is

  voldaan aan het besluit als bedoeld onder letter b van het derde lid en burgemeester en

  wethouders hiervan in kennis zijn gesteld.

   

Artikel 6.1.5 Weigeren gebruiksvergunning

Een gebruiksvergunning moet worden geweigerd indien een van de volgende

omstandigheden zich voordoet:

a de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van het bouwwerk kan in relatie tot de

beoogde gebruiksfunctie niet geacht worden een brandveilig gebruik te zijn en door het

stellen van voorwaarden kan geen voldoende brandveilig gebruik worden bereikt;

b de bouwvergunning , een milieuvergunning dan wel de vrijstelling tot gebruikswijziging

is geweigerd.

 

Artikel 6.1.6 Intrekken gebruiksvergunning
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een gebruiksvergunning intrekken indien:

  a blijkt, dat zij de vergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens hebben

  verleend;

  b blijkt dat de houder van de vergunning niet heeft voldaan aan een voorwaarde van de

  vergunning;

  c van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na het

  onherroepelijk worden van de vergunning;

  d van de vergunning gedurende een periode van 26 weken of langer geen gebruik is

  gemaakt;

  e wegens verandering van omstandigheden van de inrichting of het bouwwerk, sedert

  het toekennen van de bestemming dan wel sedert het verlenen van de bouwvergunning.

  f het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een

  verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten het

  bouwwerk, opgetreden na het verlenen van de vergunning, en het niet mogelijk blijkt door het

  stellen of wijzigen van voorwaarden dat belang voldoende te beschermen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders gaan niet over tot intrekking dan nadat zij de houder

  van de vergunning hebben gehoord.

   

Artikel 6.1.7 Verplicht aanwezige bescheiden

In het bouwwerk waar de activiteiten plaatsvinden waarop de gebruiksvergunning betrekking

heeft moet deze vergunning aanwezig zijn, en moet op verzoek van degene die is belast met

de zorg voor de naleving van dit hoofdstuk, ter inzage worden gegeven.

Paragraaf 2 Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar

Artikel 6.2.1 Gebruikseisen voor bouwwerken
 • 1.

  Het is verboden een bouwwerk te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals per

  onderwerp vermeld in bijlage 3 bij deze verordening.

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in het eerste lid, is het verboden een bouwwerk, met

  uitzondering van de niet-gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties te gebruiken in strijd

  met de gebruikseisen zoals per onderwerp vermeld in bijlage 4 bij deze verordening.

   

Artikel 6.2.2 Opslag brandgevaarlijke stoffen
 • 1.

  in, op of nabij een bouwwerk is geen in bijlage 5 aangewezen brandgevaarlijke stof

  aanwezig.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  a. de in bijlage 5 aangegeven maximum hoeveelheid van de betreffende stoffen niet

  wordt overschreden, met dien verstande dat de totale toegestane hoeveelheid van de eerste

  zes rijen honderd kilogram of liter is,

  b. de betreffende stof zodanig is verpakt

  - dat de verpakking tegen normale behandeling bestand is, en

  - van de inhoud niets onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen, en

  c. de betreffende stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking

  aangegeven gevaarsaanduiding (R- en S-zinnen).

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde is voorts niet van toepassing op:

  a. de brandstof in het reservoir bij een verbandingsmotor;

  b. de brandstof in een verlichtings-, een verwarmings- of een ander warmteontwikkelend

  toestel;

  c. voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken, en

  d. het aanwezig hebben van een grotere dan de in bijlage 5 aangegeven

  maximum hoeveelheid van de betreffende stof voor zover dat bij of krachtens de Wet

  Milieubeheer is toegestaan.

 • 4.

  Bij het bepalen van de hoeveelheid als bedoeld in het tweede lid onder a, worden

  volledig meegerekend de inhoudsmaten van vaatwerk dat gedeeltelijk is gevuld met een

  vloeistof die in bijlage 5 als brandgevaarlijk is aangemerkt.

   

Artikel 6.2.3 Opslag en verwerking stoffen

(Vervallen)

Paragraaf 3 Het bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen bij brand

Artikel 6.3.1 Gebruiksgereed houden bluswaterwinplaatsen (vervallen)

vervallen

 

Artikel 6.3.2 Gebruik middelen en voorzieningen

Het is verboden voorwerpen of stoffen op zodanige wijze te plaatsen of te hebben dat

daardoor het onmiddellijk gebruik of de zichtbaarheid ervan wordt belemmerd van:

a middelen en voorzieningen tot melding van alarmering bij en bestrijding van brand;

b middelen en voorzieningen tot ontvluchting en redding van personen en dieren bij

brand.

Paragraaf 4 Hinder in verband met de brandveiligheid

Artikel 6.4.1 Hinder in verband met de brandveiligheid

Onverminderd het bepaalde in of krachtens de artikelen 6.1.1 tot en met 6.3.2 is het

verboden in, op, of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te

plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te

gebruiken, waardoor:

a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt

verspreid;

b. brandgevaar wordt veroorzaakt;

c. het vluchten wordt belemmerd.

Niet van toepassing is het vorenstaande, indien en voor zover het betreft hinder, terzake

waarvan de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde wet van toepassing is.

Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen

Paragraaf 1 Overbevolking

Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen

Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt bewoond

door meer dan één persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte.

 

Artikel 7.1.2 Overbevolking van woonwagens en woonketen

Het is verboden een woonwagen, respectievelijk een woonkeet te bewonen met of toe te

staan dat een woonwagen, respectievelijk een woonkeet wordt bewoond door meer dan één

persoon per 6 m2 gebruiksoppervlakte.

Paragraaf 2 Staken van het gebruik

Artikel 7.2.1 Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid

Het is verboden een bouwwerk, een standplaats, een open erf of terrein te gebruiken of te

doen gebruiken, indien door of namens burgemeester en wethouders is medegedeeld, dat

zulks gevaarlijk is in verband met:

a bouwvalligheid van het bouwwerk;

b bouwvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk.

 

Artikel 7.2.2 Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne

Indien tengevolge van het niet functioneren – hieronder begrepen het afgesloten zijn – van

de ingevolge het Bouwbesluit verplicht aanwezige voorzieningen tot het kunnen afvoeren van

faecaliën, het kunnen beschikken over drinkwater, het kunnen beschikken over

gedistribueerd gas en het kunnen beschikken over gedistribueerde elektriciteit een

onvoldoende veiligheid of een onvoldoende hygiëne aanwezig is, kunnen burgemeester en

wethouders gelasten het gebruik van het bouwwerk te staken.

 

Artikel 7.2.3 Staken van het gebruik van een woonwagen

Indien in een besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet is bepaald dat het gebruik

van een gebouw op of behorende bij een standplaats moet worden gestaakt en

dientengevolge essentiële voorzieningen ten dienste van het bewonen van een woonwagen

buiten gebruik zijn gesteld, kunnen burgemeester en wethouders gelasten het gebruik van de

woonwagen te staken gedurende de periode dat bedoelde voorzieningen niet functioneren.

Paragraaf 3 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Artikel 7.3.1(vervallen)

(vervallen)

 

Artikel 7.3.2 Hinder

Het is verboden in, op, of aan een bouwwerk, of op een open erf of terrein, voorwerpen of

stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, of

werktuigen te gebruiken, waardoor:

a overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het

open erf of terrein;

b op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, walm, stof of

vocht wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door: geluid en trilling, elektrische trilling

daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging

van het bouwwerk, open erf of terrein;

c instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Niet van toepassing is het vorenstaande indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen

voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van

toepassing is.

Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid

Artikel 7.4.1 Preventie
 • 1.

  Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het

  bouwwerk zich in zindelijke staat bevindt.

 • 1.

  Voorraden en afval dienen op zodanige wijze en plaats te worden bewaard dat

  schadelijk of hinderlijk gedierte hierdoor niet wordt aangetrokken.

Paragraaf 5 Watergebruik

Artikel 7.5.1 Verboden gebruik van water

Het is verboden drink- en werkwater, waarvan door burgemeester en wethouders schriftelijk

is medegedeeld dat het ondeugdelijk wordt geacht, te gebruiken.

Paragraaf 6 Installaties

 

Artikel 7.6.1 Gebruiksgereed houden van installaties

Installaties in of nabij een bouwwerk, waarvan het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening de

aanwezigheid verplicht stelt, moeten in een goede staat verkeren, zodat daarvan een

onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

Hoofdstuk 8 Slopen

Paragraaf 1 Sloopvergunning

Artikel 8.1.1 Sloopvergunning
 • 1.

  Het is verboden bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te

  slopen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders

  (sloopvergunning).

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergunning is niet vereist indien naar redelijke schatting

  de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen dan 10 m3, tenzij het slopen mede betreft

  het verwijderen van asbest. Voorts is geen vergunning vereist voor het slopen ingevolge een

  besluit op grond van artikel 13 van de Woningwet, dan wel een besluit tot toepassing van

  bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom. Burgemeester en wethouders

  kunnen aan hun besluit voorwaarden verbinden als bedoeld in het derde lid.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning slechts

  voorschriften over:

  a de veiligheid tijdens het slopen;

  b de bescherming van nabijgelegen bouwwerken;

  c het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, ten

  minste inhoudende een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een

  fractie overig afval;

  d het voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als

  bedoeld in artikel 8.1.2, tweede lid, letter c, voor zover deze gegevens niet reeds zijn

  overgelegd.

 • 4.

  De voorschriften over het sloopafval, als bedoeld in het derde lid, onder letter c,

  kunnen eisen bevatten omtrent het selectief slopen, de fracties waarin wordt gescheiden, de

  tijdelijke opslag op het sloopterrein en het in fracties gescheiden verpakken van het

  sloopafval op het sloopterrein. Burgemeester en wethouders verbinden aan de

  sloopvergunning met betrekking tot asbest voorschriften over het afzonderlijk gereed maken

  daarvan voor de afvoer van het sloopterrein en over de termijn waarbinnen dit moet

  plaatsvinden.

 • 5.

  De vergunningsplicht als bedoeld in het eerste lid geldt niet indien in een tijdelijke

  bouwvergunning voor een seizoengebonden bouwwerk voorschriften zijn gesteld over het

  slopen van het tijdelijk bouwwerk als bedoeld in het zesde lid van artikel 45 van de

  Woningwet.

   

Artikel 8.1.2 Aanvraag sloopvergunning
 • 1.

  Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager gebruikmaken van een door of

  vanwege burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 2.

  De aanvraag moet inhouden:

  a correspondentieadres van de aanvrager in Nederland;

  b indien een gemachtigde is aangewezen, diens naam en adres;

  c naam en adres van degene, die met het slopen zal worden belast;

  d de kadastrale aanduiding van het perceel, waarop zich het te slopen bouwwerk

  bevindt en het huisnummer van het bouwwerk; indien de sloopwerkzaamheden bestaan uit

  asbestverwijdering van meer dan een bouwwerk in het kader van hetzelfde project, wordt

  een lijst met bedoelde kadastrale aanduidingen en huisnummers van de desbetreffende

  bouwwerken bijgevoegd, welke lijst ingevolge het negende lid is gewaarmerkt;

  e een exacte aanduiding van het gedeelte van een bouwwerk waarop de

  sloopwerkzaamheden betrekking hebben, indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt;

  f het doel, waarvoor het bouwwerk c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk

  laatstelijk is gebezigd;

  g mededeling of een bouwvergunning is of zal worden aangevraagd voor een op het

  perceel van het te slopen bouwwerk c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk op te

  richten of te veranderen of uit te breiden bouwwerk;

  h een beschrijving van de wijze waarop het slopen zal plaatsvinden;

  en voorts, indien van toepassing:

  i het sloopveiligheidsplan.

 • 3.

  In de aanvraag wordt gemotiveerd aangegeven of het te slopen bouwwerk asbest

  bevat. Asbest wordt niet vermoed aanwezig te zijn indien bij de aanvraag een van de

  volgende gegevens wordt overgelegd:

  a een afschrift van het asbestinventarisatierapport, uitgevoerd door een deskundig

  asbestonderzoeksbedrijf, waaruit blijkt dat er zich geen asbest in het te slopen bouwwerk

  bevindt;

  b een asbestonderzoeksrapport opgesteld vóór 11 juni 1998 dat voldoet aan de eisen in

  BRL 5052, uitgave 1998, waaruit blijkt dat er zich geen asbest in het te slopen bouwwerk

  bevindt; indien het bedoelde asbestonderzoeksrapport is opgesteld vóór 1 juli 1993, dient

  tevens een schriftelijke verklaring van de aanvrager te worden overgelegd dat er geen

  veranderingen van het te slopen bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij

  asbesthoudende materialen zijn toegepast;

  c een schriftelijk bewijsstuk dat het te slopen bouwwerk is gebouwd na 1 januari 1994;

  d bij woningen of naar bouwconstructie of materiaaltoepassing vergelijkbare, niet tot

  bewoning bestemde bouwwerken en bijgebouwen: een schriftelijke verklaring van de bouwer

  van het te slopen bouwwerk dat hij hierin geen asbest heeft toegepast, alsmede een

  schriftelijke verklaring van de aanvrager dat er sinds het tijdstip van de bouw geen

  veranderingen hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;

  e bij sloop van bepaalde materialen: een schriftelijke verklaring van de fabrikant of de

  leverancier dat het te slopen materiaal geen asbest bevat, alsmede een schriftelijke

  verklaring van de aanvrager dat het materiaal van deze fabrikant of leverancier afkomstig is;

  Indien geen van bovenvermelde gegevens bij de aanvraag wordt overgelegd, wordt vermoed

  dat het bouwwerk asbest bevat, tenzij de aanvrager in vergelijkbare situaties andere

  gegevens verstrekt die dit vermoeden naar het oordeel van burgemeester en wethouders

  voldoende weerleggen.

 • 4.

  Indien – gelet op het derde lid – wordt vermoed dat het bouwwerk asbest bevat of de

  aanvrager weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk asbest bevindt wordt

  met een asbestinventarisatierapport van een deskundig bedrijf aangetoond of dit juist is, en

  zo ja, waar dit asbest zich bevindt. Indien geen asbestinventarisatierapport van een

  deskundig bedrijf wordt overgelegd, moeten bij de aanvraag andere gegevens worden

  overgelegd waaruit blijkt of asbest aanwezig is, en zo ja, waar dit asbest zich bevindt. Aan

  deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien

  a. de aanvraag sloopvergunning uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen van

  asbest op in de aanvraag aangeduide plaatsen, of

  b. een asbestonderzoeksrapport als bedoeld in lid 3, onder b bij de aanvraag is

  gevoegd.

 • 5.

  Indien op grond van het historisch gebruik te verwachten valt dat een te slopen

  bouwwerk c.q. een te slopen gedeelte van een bouwwerk is verontreinigd met de als

  gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de

  Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz. 9), dient

  een onderzoek te worden ingesteld naar de vermoedelijke verontreiniging en moet het

  rapport met de uitslag van dit onderzoek bij de aanvraag om sloopvergunning worden

  gevoegd.

 • 6.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in 4-voud worden

  ingediend.

 • 7.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn

  gesteld.

 • 8.

  De aanvraag mag meer dan één bouwwerk betreffen, indien zij betrekking heeft op

  bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen dan wel indien

  zij betrekking heeft op asbestverwijdering van meer dan een bouwwerk in het kader van

  hetzelfde project.

 • 9.

  De bij de aanvraag om sloopvergunning behorende bescheiden moeten door de

  aanvrager of diens gemachtigde ondertekend dan wel gewaarmerkt worden.

 • 10.

  Indien de aanvraag het gedeeltelijk slopen van een bouwwerk betreft, moeten uit de

  aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden de bestaande en de nieuwe toestand duidelijk

  blijken.

 • 11.

  De aanvrager krijgt door of namens burgemeester en wethouders een bewijs van

  ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

 • 12.

  Een aanvraag om sloopvergunning geldt tevens als melding van het voornemen tot

  slopen voor zover dit slopen betrekking heeft op asbest.

 • 13.

  Een aanvraag om sloopvergunning voor werkzaamheden waarvoor geen

  sloopvergunning is vereist wordt, voor zover dit slopen betrekking heeft op asbest,

  aangemerkt als melding als bedoeld in artikel 8.2.1.

   

Artikel 8.1.3 In behandeling nemen
 • 1.

  Indien de aanvraag om sloopvergunning niet voldoet aan de bij of krachtens artikel

  8.1.2 gestelde eisen, alsmede de eisen die gelden ingevolge de artikelen 4:1 en 4:2 van de

  Algemene wet bestuursrecht stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de

  gelegenheid de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen binnen een

  door hen te stellen termijn.

  Zij doen dit eveneens indien de aanvraag geen gegevens bevat over het verwijderen van

  asbest en uit gegevens waarover de gemeente beschikt blijkt dat redelijkerwijs mag worden

  aangenomen dat zich in het te slopen bouwwerk asbest bevindt.

 • 2.

  Het gestelde in het eerste lid geldt niet voor de gegevens als bedoeld in artikel 8.1.2,

  tweede lid, letter c.

   

Artikel 8.1.4 Termijn van beslissing
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen over een aanvraag om sloopvergunning

  binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag. Zij kunnen hun beslissing eenmaal voor

  ten hoogste zes weken verdagen. Een afschrift van hun besluit tot verdaging zenden zij zo

  spoedig mogelijk aan de aanvrager.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid beslissen burgemeester en wethouders

  over een aanvraag om sloopvergunning binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag

  om een sloopvergunning is ingediend, indien het slopen uitsluitend is bedoeld om asbest of

  asbesthoudende producten uit een bouwwerk te verwijderen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid houden burgemeester en

  wethouders de beslissing aan indien een vergunning krachtens artikel 11 of artikel 37 van de

  Monumentenwet 1988, een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening, een

  leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, of een

  aanlegvergunning voor het slopen is vereist en omtrent die vergunning(en) nog niet is beslist.

  De aanhouding eindigt zes weken na bedoelde beslissing. Bij samenloop van vergunningen

  wordt uitgegaan van de datum van de laatst genomen beslissing.

   

Artikel 8.1.5 Samenloop van slopen en bouwen
 • 1.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op sloopwerkzaamheden in het kader van het

  vernieuwen, het veranderen of het vergroten van een bouwwerk waarvoor tevens een

  bouwvergunning is aangevraagd, kan bij de aanvraag om sloopvergunning – voor zover voor

  beide aanvragen dezelfde bescheiden en gegevens worden verlangd – worden verwezen

  naar die bescheiden en gegevens die zijn ingediend bij de aanvraag om bouwvergunning en

  behoeven dezelfde bescheiden niet nogmaals te worden ingediend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1.4 volgt de beslissing op de aanvraag om

  sloopvergunning de procedure van de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning in het

  geval dat beide aanvragen gelijktijdig zijn ingediend.

   

Artikel 8.1.6 Weigeren sloopvergunning

Een sloopvergunning moet worden geweigerd indien:

a de veiligheid tijdens het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen

van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;

b de bescherming van nabijgelegen bouwwerken in verband met het slopen

onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende

peil kan worden gewaarborgd;

c een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of een

gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend;

d een vergunning ingevolge een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de

stads- en dorpsvernieuwing is vereist en deze niet is verleend;

e een aanlegvergunning op grond van het bestemmingsplan of op grond van een

voorbereidingsbesluit is vereist en deze niet is verleend.

 

Artikel 8.1.7 Intrekking sloopvergunning
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een sloopvergunning intrekken indien:

  a de vergunning is verleend tengevolge van onjuiste of onvolledige opgave van

  gegevens;

  b binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de sloopvergunning geen begin

  met de werkzaamheden is gemaakt;

  c tussen het begin en het einde van de sloopwerkzaamheden deze werkzaamheden

  langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders gaan niet over tot intrekking dan nadat zij de houder v

  Van de vergunning hebben gehoord.

Paragraaf 2 Uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning

Artikel 8.2.1 Sloopmelding
 • 1.

  In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is geen sloopvergunning vereist voor het

  anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel slopen van:

  a. geschroefde , asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn,

  niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw,

  voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of

  bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te

  verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal

  perceel bedraagt;

  b. asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een

  woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het

  bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of

  bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen

  asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per

  kadastraal perceel bedraagt;

  mits het voornemen tot dit slopen is gemeld bij burgemeester en wethouders en door

  burgemeester en wethouders binnen acht dagen na de dag waarop dit is gemeld is

  medegedeeld dat geen sloopvergunning is vereist.

  Met een woning wordt gelijk gesteld een woonkeet, woonwagen of logiesverblijf.

 • 2.

  Het voornemen tot slopen als bedoeld in het eerste lid moet worden gemeld met

  gebruikmaking van een door of namens burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3.

  De melding en de daarbij behorende bescheiden moeten in 4-voud worden ingediend.

 • 4.

  De melding en de daarbij behorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn

  gesteld.

 • 5.

  In de melding moeten zijn opgenomen de plaats, het adres, de aard en het gebruik

  van het bouwwerk.

 • 6.

  Degene, die de melding heeft gedaan, krijgt door of namens burgemeester en

  wethouders een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van

  ontvangst is vermeld.

 • 7.

  Indien burgemeester en wethouders de in het eerste lid bedoelde mededeling niet

  binnen de aldaar gestelde termijn hebben gedaan, is de mededeling van rechtswege gedaan.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een mededeling als bedoeld in het eerste

  lid voorschriften verbinden met betrekking tot de verwijdering, opslag en afvoer van asbest.

 • 9.

  De houder van een mededeling als bedoeld in het eerste of het zevende lid is

  verplicht de voorschriften bedoeld in het achtste lid alsmede de voorschriften die bij of

  krachtens de artikelen 7 en 8 van het asbestverwijderingsbesluit 2005 zijn gesteld, in acht te

  nemen.

  Voorts is de houder verplicht ter zake van de afvoer van asbest bevattende vloerbedekking

  alsmede van andere afvalstoffen waarop de mededeling betrekking heeft de in de gemeente

  geldende voorschriften in acht te nemen.

 • 10.

  Het bewerken van het asbest ter plaatse waar dit asbest door sloop vrijkomt is niet

  toegestaan.

 • 11.

  Bij het niet voldoen aan de bij of krachtens de in het eerste tot en met het vijfde lid

  van dit artikel gestelde eisen, stellen burgemeester en wethouders degene die de melding

  heeft gedaan in de gelegenheid om binnen één week de door hen aan te geven ontbrekende

  gegevens over te leggen.

   

Artikel 8.2.2 Overige uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning

In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is voorts geen sloopvergunning vereist, indien het

slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, uitsluitend bestaat uit het in het kader van

de uitoefening van een beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk verwijderen van:

a. geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

b. verwijderen van beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;

c. rem- frictiematerialen;

d. pakkingen uit verbrandingsmotoren;

e. pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een

nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt.

Paragraaf 3 Verplichtingen tijdens het slopen

Artikel 8.3.1 Veiligheid op sloopterrein

Het bepaalde in de artikelen 4.8 tot en met 4.10 is van overeenkomstige toepassing op het

slopen en het sloopterrein.

 

Artikel 8.3.2 Op het sloopterrein verplicht aanwezige bescheiden

Op het sloopterrein moet de sloopvergunning of een besluit tot toepassing van

bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom tot het slopen aanwezig zijn en

op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven.

 

Artikel 8.3.3 Plichten van de houder van de sloopvergunning
 • 1.

  De houder van de sloopvergunning moet het slopen, voor zover dat betrekking heeft

  op asbest, opdragen aan een deskundig bedrijf.

 • 2.

  De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van de vergunning ter hand

  stellen aan het deskundig bedrijf dat het slopen krachtens aanneming van werk zal uitvoeren.

 • 3.

  De houder van de sloopvergunning stelt ten minste een week voorafgaande aan de

  aanvang van het slopen, burgemeester en wethouders schriftelijk op de hoogte van deze

  data en tijdstippen waarop het slopen, voorzover dat betrekking op asbest, zal plaatsvinden.

 • 4.

  De houder van de sloopvergunning stuurt binnen twee weken na de uitvoering van de

  werkzaamheden burgemeester en wethouders een afschrift van de resultaten van de

  eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste lid van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

   

Artikel 8.3.4 Plichten van degene die sloopt
 • 1.

  Indien wordt gesloopt zonder dat een sloopvergunning is verleend voor het slopen

  van asbest en tijdens het slopen asbest wordt ontdekt, is degene die sloopt verplicht hiervan

  terstond melding te doen aan het bouw- en woningtoezicht.

 • 2.

  Aan het bouwtoezicht dienen ten minste twee dagen van tevoren de aanvang van de

  sloopwerkzaamheden te worden gemeld en uiterlijk op de dag van de beëindiging van de

  sloopwerkzaamheden het einde van die werkzaamheden. Indien het bouwtoezicht dit

  verlangt, moeten genoemde meldingen schriftelijk geschieden.

   

Artikel 8.3.5 Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest
 • 1.

  Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar moet eerst het in een bouwwerk aanwezige

  asbest worden verwijderd, voordat het bouwwerk wordt gesloopt.

 • 2.

  Bij de verwijdering van het asbest moeten de beste bestaande technieken worden

  toegepast om verontreiniging van het milieu met asbest te voorkomen.

   

Artikel 8.3.6 Plichten ten aanzien van de sloop van tuinbouwkassen (vervallen)

(Vervallen)

Paragraaf 4 Vrij slopen

Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen
 • 1.

  Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen vergunning krachtens

  artikel 8.1.1, noch een melding krachtens artikel 8.2.1 is vereist, dient ten minste te worden

  gescheiden in de navolgende fracties:

  a de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de afvalstoffenlijst

  behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr.

  158, blz. 9);

  b steenachtig sloopafval, zonder inbegrip van gips;

  c bitumineuze en teerhoudende dakbedekking;

  d met PAKS verontreinigde materialen;

  e asfalt;

  f dakgrind;

  g overig afval.

 • 2.

  Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder g, en de fracties, bedoeld in

  het voorgaande lid onder a tot en met f, moeten op het sloopterrein gescheiden worden

  gehouden.

Hoofdstuk 9 Welstand

Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie
 • 1.

  De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan Hus & Hiem,

  welstandsadvisering en monumentenzorg, hierna te noemen: de welstandscommissie.

 • 2.

  De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor

  regulier vergunningplichtige en licht-vergunningplichtige bouwwerken als bedoeld in artikel

  44, eerste lid onder d respectievelijk artikel 44, derde lid juncto eerste lid onder d van de

  Woningwet.

 • 3.

  De welstandscommissie baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde

  welstandscriteria.

   

Artikel 9.2 Samenstelling van de welstandscommissie
 • 1.

  De welstandscommissie bestaat ten minste uit vijf leden, waaronder een voorzitter en

  een secretaris, waarvan ten minste drie leden deskundig zijn op het gebied van architectuur,

  ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie.

 • 2.

  Voor de leden worden plaatsvervangers aangewezen.

 • 3.

  De welstandscommissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie leden

  aanwezig zijn en waarvan ten minste twee leden beschikken over deskundigheid op het

  gebied van welstand.

 • 4.

  De leden van de commissie zijn onafhankelijk van het gemeentebestuur.

 • 5.

  In de welstandscommissie kan een ingezetene van de gemeente anders als bedoeld

  in het eerste lid zitting hebben.

 • 6.

  Het reglement van orde van de welstandscommissie dat als bijlage 9 (Reglement op

  de Commissie) bij deze verordening is vastgesteld, bevat binnen het gestelde in de

  voorgaande leden nadere informatie over de samenstelling van de commissie.

   

Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur
 • 1.

  De voorzitter, de secretaris en de overige leden van de welstandscommissie en hun

  plaatsvervangers worden op voorstel van de burgemeester en wethouders benoemd en

  ontslagen door de gemeenteraad.

 • 2.

  De leden van de welstandscommissie kunnen ten hoogste voor een termijn van drie

  jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten

  hoogste drie jaar.

 • 3.

  Het reglement van orde van de welstandscommissie dat als bijlage 9 bij deze

  verordening is vastgesteld, bevat, binnen het gestelde in de voorgaande leden, nadere

  benoemingsprocedures.

   

Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording

De welstandscommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de

gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:

op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;

de werkwijze van de welstandscommissie;

op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

de aard van de beoordeelde plannen;

de bijzondere projecten.

De welstandscommissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het

gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de

gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

 

Artikel 9.5 Termijn van advisering
 • 1.

  De welstandscommissie brengt het advies over een aanvraag om een lichte

  bouwvergunning uit binnen twee weken nadat door of namens burgemeester en wethouders

  daarom is verzocht.

 • 2.

  De welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een reguliere

  bouwvergunning uit binnen drie weken nadat door of namens burgemeester en wethouders

  daarom is verzocht.

 • 3.

  De welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een reguliere

  bouwvergunning eerste fase uit binnen drie weken nadat door of namens burgmeester en

  wethouders daarom is verzocht.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzoek om advies de

  welstandscommissie een langere termijn dan genoemd in de bovengenoemde leden van dit

  artikel geven voor het uitbrengen van het welstandsadvies. Een langere termijn kan door

  burgemeester en wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van de

  aanvraag om

  a een lichte bouwvergunning langer is dan de in artikel 46, eerste lid, sub a van de

  Woningwet bedoelde termijn van zes weken;

  b een reguliere bouwvergunning langer is dan de in artikel 46, eerste lid, sub van de

  Woningwet bedoelde termijn van twaalf weken;

  c een bouwvergunning eerste fase langer is dan de in artikel 46, eerste lid, sub c van

  de Woningwet bedoelde termijn van zes weken.

   

Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondelinge toelichting
 • 1.

  De behandeling van bouwplannen door de welstandscommissie is openbaar. De

  agenda voor de vergadering van de welstandscommissie wordt tijdig bekendgemaakt in een

  van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op

  een andere geschikte wijze. Indien burgemeester en wethouders – al dan niet op verzoek

  van de aanvrager – een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen

  burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de

  Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor

  de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen.

 • 2.

  Indien de aanvrager van de bouwvergunning hierom bij het indienen van de aanvraag

  om bouwvergunning heeft verzocht, wordt deze door of namens de welstandscommissie in

  staat gesteld tot het geven van een toelichting op het bouwplan.

 • 3.

  In het geval dat het bouwplan in de vergadering van de commissie wordt behandeld

  en een verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, dient de aanvrager van de

  bouwvergunning een uitnodiging te ontvangen voor de vergadering van de commissie,

  waarin de aanvraag wordt behandeld.

 • 4.

  Belanghebbenden hebben in toelichtende zin spreekrecht. Het reglement van orde

  van de welstandscommissie dat als bijlage 9 bij deze verordening is vastgesteld, voorziet in

  een procedurele opzet, waarbij er een onderscheid wordt aangebracht in de toelichtende

  fase en de beraadslagingen.

   

Artikel 9.7 Afdoening bij mandaat
 • 1.

  De welstandscommissie kan de advisering over een aanvraag om advies mandateren

  aan een of meerdere daartoe aangewezen leden. De aangewezen leden (voorzitter en/of

  secretaris) adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de

  welstandscommissie als bekend mag worden verondersteld.

 • 2.

  In elk geval van twijfel legt de gemandateerde het bouwplan alsnog voor aan de

  welstandscommissie.

 • 3.

  Behandeling van bouwplannen onder mandaat is openbaar. Indien burgemeester en

  wethouders – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doen tot niet-openbare

  behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op

  grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

   

Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht
 • 1.

  De welstandscommissie adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.

 • 2.

  Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en

  wethouders gevoegd bij de aanvraag om een bouwvergunning.

   

Artikel 9.9 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken of standplaatsen
 • 1.

  Indien de raad op grond van artikel 12 van de Woningwet het voornemen heeft een

  gebied van de gemeente of een categorie bouwwerken of standplaatsen uit te sluiten van

  welstandstoezicht, neemt de raad het daartoe strekkende besluit niet dan nadat:

  a op het voornemen inspraak is verleend;

  b het advies van de welstandscommissie is ingewonnen.

 • 2.

  De inspraak als bedoeld in het eerste lid vindt plaats op de wijze voorzien in de

  krachtens artikel 150 Gemeentewet vastgestelde verordening.

Hoofdstuk 10 Overige administratieve bepalingen

Artikel 10.1 De aanvraag om woonvergunning

Bij de aanvraag om woonvergunning als bedoeld in artikel 60 van de Woningwet moeten

worden vermeld de plaats en de aard van het gebouw en het doel waarvoor het laatstelijk is

gebruikt.

 

Artikel 10.2 De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimdeonbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen (vervallen)

(vervallen)

 

Artikel 10.3 Overdragen vergunningen

Door of namens burgemeester en wethouders wordt de bouwvergunning, de

woonvergunning als bedoeld in artikel 60 van de Woningwet, de gebruiksvergunning als

bedoeld in artikel 6.1.1 dan wel de sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 op aanvraag

van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn

rechtverkrijgende overgeschreven op naam van een ander dan degene op wiens naam de

vergunning is gesteld.

 

Artikel 10.4 Overdragen mededeling (vervallen)

vervallen

 

Artikel 10.5 Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagensalsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen (vervallen)

vervallen

 

Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om rekening te houden met de herziening en

vervanging van de NEN-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voorschriften

waarnaar in deze verordening – of in de bij deze verordening behorende bijlagen – wordt

verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm, voornorm, praktijkrichtlijn of het

voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeft gepubliceerd.

Hoofdstuk 11 Handhaving

Artikel 11.1 Stilleggen van de bouw (vervallen)

vervallen

 

Artikel 11.2 Overtreding van het verbod tot ingebruikneming(vervallen)

vervallen

 

Artikel 11.3 Stilleggen van het slopen (vervallen)

vervallen

 

Artikel 11.4 Onderzoek naar een gebrek (vervallen)

vervallen

 

Hoofdstuk 12 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1 Strafbare feiten (vervallen)

vervallen

 

Artikel 12.2 Overgangsbepaling bodemonderzoek

Indien ten behoeve van de bouw van een bouwvergunningplichtig bouwwerk in enig ander

verband dan de aanvraag om bouwvergunning indicatief bodemonderzoek is verricht, geldt

dit indicatieve bodemonderzoek als het in artikel 2.1.5 bedoelde verkennende bodemonderzoek,

tenzij burgemeester en wethouders van mening zijn dat het indicatieve

bodemonderzoek niet meer als een recent onderzoek kan worden gezien.

 

Artikel 12.3 Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen

 

Het bepaalde in de artikelen 5.1.2 en 5.1.3 inzake de bereikbaarheid van gebouwen is niet

van toepassing op een gebouw, dat gebouwd is of wordt op basis van een bouwvergunning

als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Woningwet van 12 juli 1962, tenzij bij een latere

vergunning op grond van artikel 40 van de Woningwet eisen aan de bereikbaarheid van dat

gebouw zijn gesteld.

 

Artikel 12.4 Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning
 • 1.

  Een gebruiksvergunning als bedoeld in de brandbeveiligingsverordening vastgesteld

  bij raadsbesluit d.d. 11 maart 1993 geldt als gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1.

 • 2.

  Een ontheffing, toestemming, voorschrift of beperking – hoe ook genaamd – verleend

  krachtens de brandbeveiligingsverordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 11 maart 1993,

  blijft van kracht totdat de termijn waarvoor zij is verleend, is verstreken of totdat zij is

  ingetrokken.

Artikel 12.5 Overgangsbepaling sloopmelding (vervallen)

vervallen

 

Artikel 12.6 Slotbepaling
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is

  afgekondigd.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Bouwverordening Gemeente

  Harlingen 2007.

 • 3.

  Voor de toelichting op deze verordening is van toepassing de Toelichting

  Modelbouwverordening 1992 van de VNG, 12e serie wijzigingen.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Bouwverordening gemeente Harlingen

  2008’.

 • 5.

  Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling, gebruiksvergunning of

  toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze wijzigingsverordening

  van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van

  de bouwverordening van toepassing, zoals deze luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij

  de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

   

  Het bovenstaande is slechts van toepassing voorzover deze bepalingen in overeenstemming

  zijn met de Wet tot wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering

  handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) (Wet van 21 december 2006, Stb.

  2007,270.