Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingSubsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2)
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSubsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201922-03-2019wijziging

12-03-2019

wsb-2019-3440

22-03-201928-03-2019wijziging

12-03-2019

wsb-2019-3116

05-12-201816-01-2019nieuwe regeling

30-10-2018

wsb-2018-11887

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2)

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

 

gelet op artikel 1.4, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016, het Waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap Drents Overijsselse Delta, het werkprogramma “Wel goed water geven”, de Realisatiestrategie voor de uitvoering van het werkprogramma, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, en de maatregelenlijst van het Bestuurlijk Overleg Open Teelt.

 

overwegende dat het gewenst is het treffen van maatregelen door derden die bijdragen aan beter kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied te stimuleren door middel van het verstrekken van cofinanciering of subsidies;

 

overwegende dat het gewenst is het subsidieplafond in de op 30 oktober 2018 vastgestelde beleidsregel Samenwerken aan voldoende en schoon water in landelijk gebied (2) te wijzigen;

B E S L U I T

 

1. In artikel 7, eerste lid, van de beleidsregel Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied (2) "voor in 2018 een subsidieplafond van € 463.000,-"te wijzigen in "een subsidieplafond van € 1.000.000,-

2. Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Subsidieregeling

Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  verordening: Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016;

 • 2.

  waterschap: Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 3.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 4.

  DAW: Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (januari 2013);

 • 5.

  Waterbeheerplan: Waterbeheerplan 2016-2021.

 

Artikel 2 Subsidieaanvraag

 

 • 1.

  Subsidieaanvragen op basis van deze regeling kunnen worden ingediend in de periode 5 december 2018 tot en met 16 januari 2019.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag dient de aanvrager gebruik te maken van een door het dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier waarop staat vermeld welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag op grond van deze beleidsregel dient te worden ingediend voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt de aanvrager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de subsidieaanvraag een ontvangstbevestiging, met een beschrijving van het vervolgproces (zie artikel 4).

 • 5.

  Indien een aanvrager zowel bij de provincie als bij het waterschap een aanvraag indient voor dezelfde activiteit of activiteiten, neemt het waterschap deze aanvraag niet in behandeling.

 

Artikel 3 Subsidieverlening en beslistermijn

1. Een beschikking tot subsidieverlening bevat het uit te keren subsidiebedrag, een omschrijving van de activiteiten en aanvullende voorwaarden.

2. het dagelijks bestuur beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

   

Artikel 4 Verplichtingen van de subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, eerste lid van de verordening dient de subsidieontvanger binnen acht weken na uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie, waarbij de subsidie ontvanger gebruik maakt van het door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier.

 

Artikel 5 Cofinanciering provinciale regelingen

Het dagelijks bestuur neemt met inachtneming van artikel 8 in deze regeling een besluit over cofinanciering voor de subsidieverlening van de provincies Drenthe en Overijssel voor activiteiten genoemd in deze regeling.

 

Artikel 6 Weigeringsgrond

Gelet op artikel 4.25, tweede lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden.

HOOFDSTUK 2 TOETSINGSKADER “Samenwerken aan voldoende en schoon waterin het landelijk gebied (2).“

  

Artikel 7 Subsidieplafond, subsidiabele activiteiten, subsidiepercentages, maximale subsidiebedragen en cofinanciering

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze beleidsregel en cofinanciering van de regionale DAW regelingen van de provincies Drenthe en Overijssel geldt een subsidieplafond van €  1.000.000,--.

 • 2.

  Per gehonoreerde aanvraag wordt maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 25.000,- door het waterschap aan subsidie verstrekt, met dien verstande dat voor de verschillende activiteiten de volgende maximale subsidiebedragen gelden:

 • A.

  Integraal gebiedsplan opstellen en bedrijfsadviezen in het kader van regionale samenwerking:

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag per deelnemer: 2.500,--

 • -

  Maximaal subsidiebedrag per advies: 1.500,--

 • B.

  Bedrijfsplan opstellen en bedrijfsadviezen:

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 2.500,--

 • C.

  Zuiveringsvoorziening zonder restlozing in combinatie met wasplaats gewasbeschermingsmiddelen:

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 10.000,--

 • D.

  Zuiveringsvoorziening voor restant aangemaakt gewasbeschermingsmiddel:

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 5.000,--

 • E.

  Waterkwaliteit KRW stroomgebieden (zie kaart 1.a.):

  • a.

   Beslissingsondersteunende systemen voor gewasbeschermingsmiddelen

  • b.

   Gebruik Gewis optimale spuitmoment

  • c.

   Sensorgestuurde spuitapparatuur

  • d.

   Hergebruik fosfaat/stikstof uit slootbagger

  • e.

   Afvoeren nitraat- en fosforrijke groenresten en compostering

  • f.

   Aanleg en beheer droge bufferstroken

  • g.

   Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en waterbergingsoevers

  • h.

   Aanleg natte bufferstroken

  • i.

   Aanleg en beheer helofytenfilters

  • j.

   Aanleg en beheer infiltratiegreppel

  • k.

   Zuivering van drainagewater

  • l.

   Grasland niet scheuren

  • m.

   Peil opzetten  

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 5.000,--

 • F.

  Voorkomen droogteschade in de droge gebieden (zie kaart 1.b.):

 • a.

  Beslissingsondersteunende systemen beregening

 • b.

  Watergeefsystemen, drupirrigatie

 • c.

  Niet kerende bodembewerking

 • d.

  Afvoeren nitraat- en fosforrijke groenresten na oogst en compostering

 • e.

  Nuttig toepassen sloot- en bermmaaisel op bedrijf

 • f.

  Organisch stofgehalte verhogen met stikstof- of fosforarme gewasresten (niet mest)

 • g.

  Aanpassingen i.v.m. vaste rijpaden op perceel

 • h.

  Aanleg regelbare peilgestuurde drainage

 • i.

  Stuwtjes / maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen

 • j.

  Infiltratie via onderwaterdrainage

 • k.

  Water conserveren

 • l.

  Maatregelen om minder water af te voeren i.v.m. erosiepreventie

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 5.000,--

 • G.

  Maaivelddaling veengebieden >80cm (zie kaart 1.c.):

 • a.

  Aanleg regelbare peilgestuurde drainage

 • b.

  Stuwtjes / maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen

 • c.

  Infiltratie via onderwaterdrainage

 • d.

  Water bergen / percelen vernatten

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 10.000,--

 • H.

  Bloembollenteelt:

 • a.

  Opstellen gebiedsgericht bedrijfswaterplan of -scan

 • b.

  Zuiveringssystemen voor afvalwater

 • c.

  Beslissingsondersteunende systemen beregening

 • d.

  Gerichte watergeefsystemen bijvoorbeeld druppelirrigatie

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 5.000,--

 • I.

  Glastuinbouw:

  • a.

   Creëren gesloten kringloop in glastuinbouw

 • -

  Maximaal subsidiepercentage: 40%

 • -

  Maximaal subsidiebedrag: 5.000,--

 • 3.

  Geen subsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten:

 • -

  Vergroten mestopslagcapaciteit;

 • -

  Alleen bemesten met organische mest bij een bodemtemperatuur van minimaal 8 graden;

 • -

  Organisch bemesten uitstellen tot vlak voor planten/zaaien;

 • -

  Gewasafhankelijk bemesten: dierlijke mest alleen uitrijden in optimale groeiseizoen;

 • -

  Bemesten met dierlijke mest: niet in het najaar, kleine mestgiften, afstemmen op gewasbehoefte;

 • -

  Verwerkingscoëfficiënt van mest bepalen;

 • -

  Gebruik optimaal samengesteld organische mest (mestsoort, verhouding Koolstof/Stikstof/Fosfor);

 • -

  Tijdens uitrijden van drijfmest water toevoegen;

 • -

  Mest bewerken (mestscheiding, mengen, et cetera).

 • -

  Dierlijke mestgift beperken en kunstmest gebruiken gedurende het groeiseizoen;

 • -

  Drinkbakken midden in het perceel plaatsen om uit- en afspoeling van dierlijke mest te voorkomen.

 • 4.

  Indien van het waterschap cofinanciering wordt gevraagd voor een activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd bij de provincie, dan wordt de cofinanciering bepaald op basis van de provinciale subsidieregelingen en openstellingen en de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomsten “Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Drenthe en waterschappen (12 juli 2016)” en ”Bestuursovereenkomst Overijssel – waterschappen – LTO Noord, Cofinanciering overhevelingsgelden binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en het aanbrengen van DAW projecten (7 februari 2018)”.

 

Artikel 8 Voorwaarden en beoordelingscriteria.

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt als het initiatief bijdraagt aan schoon of voldoende water in het landelijk gebied binnen minimaal één van de drie DAW pijlers:

  • a.

   Initiatieven in gebieden

1°. de waarden voor fosfaat en/of stikstof relatief hoog zijn zoals aangegeven op de kaart

bijlage 1.a.;

2°. de beschikbaarheid van water voor agrarische productie aanmerkelijk verbeterd kan

worden, zoals aangegeven op de kaart bijlage 1.b.;

3°. maaivelddaling kan worden vertraagd, zoals aangegeven op de kaart 1.c.

 • b.

  Initiatieven die binnen het gehele beheergebied van WDODelta uitgevoerd kunnen worden en die gericht zijn op:

 •  

1°. het vergroten van kennis en inzicht gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering:

 • -

  gebiedsgerichte bedrijfswaterplannen door meerdere bedrijven in één gebied;

 • -

  initiatieven die passen binnen het concept “Vruchtbare kringloop”;

 • -

  integraal bedrijfsplan “waterbewust boeren”;

 •  

2°. het toepassen van zuiveringssystemen voor gewasbeschermingsmiddelen:

 • -

  aanleg van voorzieningen om bedrijfswater of water vanaf het erf te zuiveren voor zover dat niet wettelijk verplicht is;

 • -

  restwater spuitmiddelen of dompelvloeistof inzamelen, opvangen of zuiveren, voor zover dat niet wettelijk verplicht is.

 •  

 • c.

  Initiatieven binnen de sectoren bloembollenteelt en glastuinbouw die bijdragen aan:

 •  

 • -

  een duurzame bedrijfsvoering en

 • -

  minder emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

 • 2.

  De subsidieaanvraag of het verzoek tot cofinanciering wordt beoordeeld door het waterschap op basis van de voorwaarden en verdeelcriteria in deze regeling. Daarnaast wordt bij de beoordeling een puntensysteem gehanteerd met de volgende criteria:

 • A.

  Doelen: maximaal 2 punten per onderdeel:

 • 1.

  Doel waterkwaliteit: voorkomen van wateroverlast of betere beschikbaarheid van water.

 • 2.

  Doel waterkwantiteit: betere chemische of biologische kwaliteit.

 • 3.

  Geprogrammeerde opgave WDODelta: initiatief past binnen één van de vastgestelde programma’s van het waterschap WDODelta.

 • 4.

  Voorbeeldwerking en opschaalbaarheid: mogelijkheden voor brede toepassing, initiatief of het resultaat kan worden overgenomen of toegepast door anderen.

 • 5.

  Meekoppelkansen: samenhang met voorgenomen maatregelen van het waterschap.

 • 6.

  Kosteneffectiviteit: initiatief leidt tot het gewenste resultaat, redelijke verhouding tussen inzet en resultaat.

 • 7.

  Continuïteit bij fysieke investering: resultaat blijft behouden.

 • B.

  Samenwerking: maximaal 1 punt per onderdeel:

 • 1.

  Initiatiefnemers: ervaring, netwerk en betekenis in het gebied, aantal initiatiefnemers, gezamenlijke aanpak en samenwerking tussen initiatiefnemers.

 • 2.

  Draagvlak: er bestaat draagvlak, het initiatief wordt gewaardeerd in de regio.

 • C.

  Water op de kaart: maximaal 1 punt per onderdeel:

 • 1.

  Bewustwording en kennis: activiteit draagt bij aan bewustwording en kennis over klimaat, kwantitatief en kwalitatief waterbeheer en daaraan gerelateerde effectieve maatregelen; initiatief sluit aan bij de communicatieboodschappen van het waterschap.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste en tweede lid wordt bij de beoordeling van de aanvragen rekening gehouden met:

  • a.

   spreiding van het type maatregelen;

  • b.

   spreiding van de maatregelen in het beheergebied van het waterschap;

  • c.

   het innovatieve karakter van de maatregel;

  • d.

   de mogelijkheid dat de maatregel feitelijk kan worden gezien als reguliere bedrijfsvoering.

 • 4.

  De verdeling van de financiële middelen over de aanvragen die voldoen aan deze regeling vindt plaats na beoordeling door het waterschap.

 • 5.

  In afwijking van het tweede lid kan het dagelijks bestuur besluiten tot een andere verdeling van het budget, als het totaal van de ingediende aanvragen daartoe aanleiding geeft.

 • 6.

  Het Dagelijks Bestuur kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de subsidie om de zichtbaarheid van het waterschap of het effect of bredere toepassing van de maatregelen te vergroten.

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 9 Controle

 

Het waterschap kan onaangekondigd de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend controleren tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

 

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze beleidsregel ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 11 inwerkingtreding en titel

 

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied (2)”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 12 maart 2019.

  

De secretaris de dijkgraaf

    

TOELICHTING Algemeen Algemene subsidieverordening

Het algemeen bestuur heeft in 2018 de Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018 vastgesteld. Deze verordening biedt de grondslag voor de beleidsregel. Het dagelijks bestuur maakt gebruik van de bevoegdheid uit artikel 1.4, tweede lid, van de verordening waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur bevoegd is beleidsregels op te stellen voor subsidieverlening voor specifieke objecten. Deze verordening is terug te vinden op www.overheid.nl en op www.wdodelta.nl

Wateropgaven WDODelta en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer staat beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan het oplossen van de wateropgaven, in combinatie met het versterken van de land- en tuinbouw. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en zal samen met de waterschappen en met betrokkenheid van het Rijk, de provincies en de drinkwatersector worden uitgevoerd. De samenwerking wordt aangestuurd door het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij, in opdracht van de Stuurgroep Water. Bij het subsidiëren van de bovenwettelijke maatregelen die binnen het DAW vallen wordt beoordeeld in welke mate deze bijdragen aan de doelen van het waterschap. Maatregelen dienen een bijdrage te leveren aan:

 • 1.

  schoon water en/of

 • 2.

  biodiversiteit en/of

 • 3.

  realiseren van de maatregelen binnen het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) en/of

 • 4.

  beschikbaarheid van water voor agrarische productie en/of

 • 5.

  vertragen of beperken van maaivelddaling in veengebieden.

 

“Een goed voorbeeld geven dat doet volgen”

Dit is een belangrijk uitgangspunt voor deze subsidieregeling. Het waterschap streeft ernaar dat burgers, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk maatregelen uitvoeren die bijdragen aan voldoende en schoon water. Het is echter niet mogelijk alle goede maatregelen te subsidiëren, de beschikbare budgetten zijn immers beperkt. Daarom zet het waterschap vooral in op het stimuleren van maatregelen met een goede voorbeeldwerking.

  

Artikelsgewijs

 

Artikel 4

Nu er gebruik gemaakt moet worden van een vastgesteld aanvraag- en vaststellingsformulier, hoeft er geen activiteitenverslag als bedoeld in artikel 5.2 van de subsidieverordening worden ingediend. Vandaar dat artikel 5.2 van de verordening niet van toepassing is.

Het dagelijks bestuur heeft formulieren vastgesteld voor de subsidie aanvragen. Deze formulieren kunnen worden gedownload en digitaal worden ingeleverd door verzending naar het mailadres info@wdodelta.nl

 

Artikel 7

Lid 1: Voor het verstrekken van subsidie geldt een subsidieplafond van € 1.000.000,--. Voor volgende jaren neemt het Dagelijks Bestuur van het waterschap aanvullend besluiten over het subsidieplafond en/of de inhoud van de subsidieregeling.

Lid 2. Het waterschap kan besluiten een activiteit te subsidiëren op basis van de regeling “Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied (2)”. Indien het waterschap subsidie verleent voor een activiteit gelden beperkingen ten aanzien van het subsidiepercentage en het maximaal subsidiebedrag.

 

Toelichting kaart 1.a. Waterkwaliteit.https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=e8a7eece9e2f46ebba1bf415805d7a72

Via de link kan de aanvrager de kaart raadplegen om te bepalen of de beoogde activiteiten binnen het gebied liggen waar deze subsidiabel zijn. Dit zijn de blauw gekleurde gebieden, deze worden in detail zichtbaar door in te zoomen of door het invoeren van het adres.

Bij de beoordeling van de effectiviteit van de maatregelen wordt rekening gehouden met de grootte en de ligging van het gebied waar deze maatregelen worden uitgevoerd.

  

Toelichting kaart 1.b. Beschikbaarheid water.https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=ce4fa9cee8f8418889c3a7203411ae35

Via de link kan de aanvrager de kaart raadplegen om te bepalen of de beoogde activiteiten binnen het gebied liggen waar deze subsidiabel zijn. Dit zijn de lichtgroen gekleurde gebieden, deze worden in detail zichtbaar door in te zoomen of door het invoeren van het adres.

Toelichting kaart 1.c. Maaivelddaling veenweidegebieden.https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=d0b42d0e35774864b438ef4f13a2256c

Via de link kan de aanvrager de kaart raadplegen om te bepalen of de beoogde activiteiten binnen het gebied liggen waar deze subsidiabel zijn. Dit zijn de lichtgroen gekleurde gebieden, deze worden in detail zichtbaar door in te zoomen of door het invoeren van het adres.

 

Lid 4: Het waterschap kan besluiten een activiteit te subsidiëren op basis van de regeling “Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied (2)”. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de provincie subsidie verleent op basis van een regionale regeling of een POP regeling waarbij het waterschap cofinanciering levert. Indien de provincie subsidie verleent op basis van een regionale regeling of een POP regeling en het waterschap cofinanciering levert, dan gelden de afspraken die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst of in de POP regeling.

 

Artikel 8

Lid 1: Subsidie of cofinanciering wordt alleen verstrekt als het activiteit en/of maatregel voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

In principe worden geen maatregelen gesubsidieerd waarvan uitvoering een wettelijke verplichting is. Subsidie is bedoeld voor het stimuleren van maatregelen op vrijwillige basis.

Zie toelichting bij artikel 7. Lid 2. voor het gebruik van de kaarten.

Lid 2: Het initiatief wordt beoordeeld door specialisten van het waterschap die werkzaam zijn op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied. Het beoordelingsteam adviseert de gemandateerde bestuurder over subsidieverlening of cofinanciering die hierover besluiten neemt. Het team gebruikt bij de beoordeling van initiatieven de checklist “Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied” en het daarbij vermelde puntensysteem.

Lid 3:

Het waterschap vindt het belangrijk dat de beschikbare middelen worden ingezet voor maatregelen die effectief bijdragen aan voldoende en schoon water. Bij de beoordeling zijn daarom een aantal aanvullende overwegingen vermeld:

 • 1.

  spreiding van het type maatregelen

  Het is niet de bedoeling slechts één bepaalde maatregel te stimuleren. De regeling is bedoeld voor introductie en toepassing van verschillende maatregelen.

 • 2.

  spreiding van de maatregelen in het beheergebied van het waterschap

Brede toepassing van maatregelen wordt beter mogelijk naarmate meerdere personen, bedrijven en organisaties hier kennis van kunnen nemen. Dit is beter mogelijk bij geografische spreiding binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

 • 1.

  het innovatieve karakter van de maatregel

Met innovatie wordt hier niet alleen bedoeld de introductie van nieuwe technieken en oplossingen, maar ook introductie en bredere toepassing van bestaande technieken.

 • 1.

  de mogelijkheid dat de maatregel feitelijk behoort tot reguliere bedrijfsvoering

De mogelijkheid bestaat dat een initiatief vooral meerwaarde heeft voor de bedrijfsvoering en productiviteit. Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten waarbij de meerwaarde voor de beschikbaarheid van water of de kwaliteit van water zeer beperkt is.