Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Harlingen 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2018Winkeltijden verordening 2018

14-11-2018

gmb-2018-248469

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2018

Inhoudsopgave

• Artikel 1. Begripsbepalingen

• Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

• Artikel 3. Individuele ontheffingen

• Artikel 4. Beslistermijn

• Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

• Artikel 6. Toezicht

• Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

• Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

• Toelichting Modelverordening winkeltijden 2013

• Algemeen deel

• Artikel 2

• Artikel 3

 

 

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2018 en gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Besluit

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2018

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  • feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste en tweede Kerstdag;

 • 2.

  • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 3.

  • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet .

Artikel 2 (Algemene vrijstelling)

Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen gedurende bepaalde uren of periode

Voor de verboden om op zon- en feestdagen een winkel voor publiek open te hebben (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet) of in de uitoefening van een bedrijf anders dan een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan

en in rechtstreekse aanraking met particulieren (artikel 2 lid 2 van de Winkeltijdenwet) geldt van 11.00 uur tot 18.00 uur een algemene vrijstelling.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden in  artikel 2 van de Winkeltijdenwet, met uitzondering van 4 mei.

 • 2.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1.

  a) ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  b) verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  c) de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  d) aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  e) van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • 6.

  f) de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de verleende Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2015 ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2015 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2018.

 

Vastgesteld door de raad in zijn

vergadering van 14 november 2018

, de voorzitter

, de raadsgriffier

Toelichting Modelverordening winkeltijden 2013

Algemeen deel

Op 1 juli 2013 trad de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking.

Op grond van de Winkeltijdenwet is het verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen. Gemeenten kunnen bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden als volgt:

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

o a. op zondag;

o b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

o c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

Bijlage