Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alblasserdam

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Alblasserdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlblasserdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Alblasserdam
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht te Alblasserdam
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alblasserdam/CVDR429075/CVDR429075_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-201801-10-2019nieuwe regeling

29-06-2018

gmb-2018-237455

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Alblasserdam

Gelet op:

Artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Alblasserdam 2016;

Het "Beleid cameratoezicht Alblasserdam 2018" zoals door de burgemeester vastgesteld op 19 december 2017.

Overwegende dat:

in het belang van de handhaving van de openbare orde cameratoezicht op openbare plaatsen kan worden toegepast;

de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

uit onderzoek is gebleken dat op de volgende locaties de openbare orde en veiligheid wordt verstoord:

Het gemeentehuis – het Raadhuisplein – Cortgene – Havenstraat;

Broerestraat (Brandweerkazerne) – Marineweg (Landvast) – Zuiderstek – de Ruigenhil;

De buitenjachthaven – Zuiderstek – de Dam;

op voormelde locatie(s) reeds initiatieven zijn ondernomen om te komen tot verbetering dan wel een oplossing hiervan, doch dat deze initiatieven niet toereikend zijn gebleken;

er derhalve aanleiding is om het instrument van cameratoezicht te gebruiken;

het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid en de opsporing van criminaliteit;

tijdig voorafgaand aan de einddatum van de periode een rapportage wordt opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in het genoemd gebied dient te worden voortgezet;

overleg heeft plaatsgevonden met de Officier van Justitie en de teamchef van de Politie.

BESLUIT:

vast te stellen het "Aanwijzingsbesluit cameratoezicht te Alblasserdam".

 

Artikel 1

 • 1.

  De volgende locaties in Alblasserdam aan te wijzen als gebieden waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (conform bijgevoegde situatietekening):

  • 1.

   Het gemeentehuis – het Raadhuisplein – Cortgene – Havenstraat.

  • 2.

   Broerestraat (Brandweerkazerne) – Marineweg (Landvast) – Zuiderstek – de Ruigenhil.

  • 3.

   De buitenjachthaven – Zuiderstek – de Dam.

Artikel 2  

De camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3  

De opgenomen beelden worden bewaard en de politie en/of de gemeente worden geïnformeerd indien er sprake is van een (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid of mogelijke strafbare feiten.

Artikel 4  

De gemeente en/of de politie kan de beelden bekijken en de politie kan de beelden gebruiken bij een aangifte en/of strafrechtelijk onderzoek.

Artikel 5  

De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en opgeslagen.

Artikel 6  

De opgenomen beelden worden ten hoogste vier weken bewaard.

Artikel 7  

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 1 oktober 2019.

Artikel 8  

Dit besluit wordt aangehaald als "Aanwijzingsbesluit cameratoezicht te Alblasserdam".

 

Alblasserdam, 29 juni 2018

De burgemeester,

 

J.G.A. Paans

 

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit openbaar bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Burgemeester van Alblasserdam, ter attentie van de commissie Bezwaarschriften, postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de periode van bezwaar, kan – indien er sprake is van een spoedeisend belang – een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bijlage: situatietekening locaties cameratoezicht Alblasserdam