Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 32 van de Archiefwet 1995
 3. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2018nieuwe regeling

12-10-2018

bgr-2018-1260

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn

Het dagelijks bestuur van Laborijn;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

gelet op artikel 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 

 • I.

  als archivaris te benoemen: de directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers;

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers te Doetinchem;

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Laborijn.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Laborijn op 12 oktober 2018

de secretaris,

J.E. Talstra

de voorzitter,

drs. E.J. Huizinga MBA

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Laborijn, Postbus 236, 7000 AE Doetinchem. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

   

Toelichting

 

In artikel 40 van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is bepaald dat een regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen een voorziening treft omtrent de zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan. In artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen bij het dagelijks bestuur (zorgdrager) gelegd.

 

Dit besluit betreft een aantal besluiten die het dagelijks bestuur moet nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

 

Onderdeel I betreft de benoeming van de (gemeente)archivaris overeenkomstig artikel 32, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat de archiefbewaarplaats wordt beheerd door een (gemeente)archivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek.

 

Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van het dagelijks bestuur om een archiefbewaarplaats aan te wijzen.