Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening Auditcommissie Harlingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie Harlingen 2018
CiteertitelVerordening Auditcommissie Harlingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening Auditcommissie Harlingen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 84 en 213 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-201828-05-2018Wijziging van de regeling

16-05-2018

gmb-2018-110326

GR17.000196

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie Harlingen 2018

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

 

Onderwerp: Verordening Auditcommissie Harlingen 2018

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

 

Gelezen het voorstel van de griffier d.d. 11 januari 2018

 

Gelet op artikel 84 en 213 van de gemeentewet

 

Besluit

1. De verordening Auditcommissie Harlingen 2018 vast te stellen.

 

Besluit aangepast

1. De verordening Auditcommissie Harlingen 2018 vast te stellen met inachtneming van het aangenomen amendement TR18.004.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de raad: de gemeenteraad van Harlingen;

b. de commissie: de auditcommissie;

c. de wet: de Gemeentewet;

d. het college: het college van burgemeester en wethouders van Harlingen.

 

Artikel 2 Doel

Het doel van de Auditcommissie is om de Raad te adviseren omtrent de aanwijzing van een accountant, die belast is met de controle van de jaarrekening en het uitbrengen van een verslag van bevindingen als bedoeld in art. 213 van de wet, zoals vastgesteld in de Controleverordening van de gemeente Harlingen. Daarnaast zorgt de Auditcommissie ervoor, middels adviserend en voorbereidend werk alsmede middels een goede communicatie met het College van B&W, de accountant en de Rekenkamer, dat de Raad haar kaderstellend en controlerend werk goed kan uitvoeren door het beschikbaar stellen van goede controle-instrumenten en documenten en daardoor tot goede besluitvorming komt.

 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

1. De commissie bestaat uit drie raadsleden.

2. De leden worden voorgedragen door de raadsfracties.

3. De leden worden benoemd door de raad.

4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 

Artikel 4 Zittingsduur

1. De leden van de commissie worden voor de duur van een raadsperiode benoemd.

2. De leden treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

3. De raad kan een lid van de commissie ontslaan, wanneer dat lid naar het oordeel van de raad in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van de commissie.

4. De leden kunnen op ieder moment ontslag nemen als commissielid door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

5. Het lidmaatschap wordt tussentijds beëindigd bij beëindiging van het raadslidmaatschap.

6. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk door de raad voorzien.

 

Artikel 5 Taak

1. De commissie doet voorstellen aan de Raadscommissie tot vaststelling en/of wijziging van het programma van eisen, c.q. het Controleprotocol voor de accountantscontrole.

2. De commissie is belast met de voorbereidingen van de opdrachtverstrekking en/of de opdrachtverlenging aan en de selectie en benoeming van de accountant, binnen de door de raad gestelde kaders van de Controleverordeninggemeente Harlingen.

3. De commissie voert tenminste één maal per jaar een opdrachtgesprek met de benoemde accountant over de eisen en verwachtingen van de raad inzake de jaarrekeningcontrole.

4. De commissie voert gesprekken met de accountant over de uitkomsten van de door de accountant gevoerde controles (zoals jaarrekening en managementletter);

5. De commissie doet voorstellen aan de Raadscommissie inzake aanpassing van de rapporteringstolerantie voor specifieke onderdelen van de jaarrekeningcontrole.

6. De commissie kan de Raadscommissie adviseren over specifieke onderwerpen (posten, producten en organisatieonderdelen) waaraan de accountant specifieke aandacht dient te besteden bij de tussentijdse (interim)controle.

7. De commissie stemt desgewenst af met het college over (de eisen en verwachtingen van het college aan) de jaarrekeningcontrole en over de onderwerpen van de interim controle.

8. De commissie stemt desgewenst af met (vertegenwoordigers van) andere gemeentelijke organen, zoals onder meer de Rekenkamercommissie, over de relatie tussen onderzoek naar rechtmatigheid als onderdeel van de accountantscontrole van de jaarrekening, de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid door het college en de onderzoeken door de rekenkamercommissie.

9. De Raadscommissie kan de auditcommissie verzoeken advies uit te brengen over andere, niet in deze Verordening genoemde financiële aangelegenheden.

 

Artikel 6 Bevoegdheden

1. De commissie is belast met de voorlopige selectie van de accountant, alsmede tot het verrichten van alle taken, die haar in deze verordening zijn opgedragen.

2. De commissie adviseert de raad omtrent de definitieve benoeming van de accountant.

 

Artikel 7 Verantwoording

De commissie legt middels haar verslagen verantwoording af aan de raad over haar werkzaamheden.

 

Artikel 8 Ambtelijke bijstand

1. De commissie wordt vakinhoudelijk bijgestaan door de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning.

2. De raadsgriffier of een door hem aangewezen vervanger fungeert als secretaris van de commissie.

 

Artikel 9 Vergaderingen

1. De commissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee van haar leden dit noodzakelijk achten.

2. De voorzitter deelt tenminste zeven dagen van tevoren aan de leden mee dat een vergadering wordt gehouden.

 

Artikel 10 Quorum

De commissie vergadert niet indien niet ten minste twee van de drie leden aanwezig zijn.

 

Artikel 11 Taakverdeling tussen de Raadscommissie en de auditcommissie

1. De auditcommissie is een subcommissie van de Raadscommissie en verricht haar werkzaamheden in principe in opdracht van de Raadscommissie.

2. De auditcommissie brengt haar adviezen uit aan de Raadscommissie.

3. De Raadscommissie kan besluiten dat in bepaalde gevallen de auditcommissie rechtstreeks aan de raad rapporteert.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De verordening wordt aangehaald als 'Verordening Auditcommissie Harlingen 2018'.

2. Deze verordening treedt in werking op de dag na haar publicatie.

3. De ‘Verordening Auditcommissie Harlingen 2012‘, vastgesteld op 9 januari 2013, vervalt op de dag na de publicatie van deze verordening.

 

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 16 mei 2018

, de voorzitter

, de raadsgriffier