Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit gedeputeerde staten van Zeeland houdende Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit gedeputeerde staten van Zeeland houdende Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015
CiteertitelInstellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-201801-01-2018Art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 en 15

13-03-2018

prb-2018-2127

18006754
16-03-201801-01-201529-03-2018Nieuwe regeling

14-04-2015

prb-2018-1987

15005049

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gedeputeerde staten van Zeeland houdende Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015

Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 maart 2015, van Flevoland van 17 maart 2015, van Friesland van 17 maart 2015, van Gelderland van 10 maart 2015, van Groningen van 31 maart 2015, van Limburg van 28 april 2015, van Noord-Brabant van 21 april 2015, van Noord-Holland van 31 maart 2015, van Overijssel van 10 maart 2015, van Utrecht van 21 april 2015, van Zeeland van 14 april 2015, en van Zuid-Holland van 28 april 2015 tot het instellen van een Adviescommissie Schade Grondwater (Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015).

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, van Flevoland, van Friesland, van Gelderland, van Groningen, van Limburg, van Noord-Brabant, van Noord-Holland, van Overijssel, van Utrecht, van Zeeland en van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

 

Besluiten:

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

BAC DROW: Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg.

BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, onderdeel van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg.

 

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Adviescommissie Schade Grondwater, in dit besluit commissie genoemd.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak het adviseren over verzoeken als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Warenwet.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal 4 en maximaal 6 andere leden. Zij worden op voordracht van de BAC DROW benoemd door Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten benoemen uit de andere leden tevens een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De samenstelling van de commissie is zodanig dat deskundigheid op de volgende gebieden aanwezig is:

  • a.

   hydrologie;

  • b.

   geotechniek en schade aan bebouwing en infrastructuur;

  • c.

   invloed van veranderingen van grondwaterregime op land- en bosbouw, natuur en landschap;

  • d.

   juridische aspecten van schade als gevolg van wijziging in grondwaterregime.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen op voordracht van de BAC DROW voor elke functie een functieprofiel op.

 • 4.

  Een benoeming geldt voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

 • 5.

  De voorzitter of een ander lid kan te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan Gedeputeerde Staten per adres, het secretariaat van de Adviescommissie Schade Grondwater bij BIJ12.

 • 6.

  Gedeputeerde Staten kunnen de voorzitter of een ander lid schorsen of uit zijn functie ontslaan op voordracht van de BAC DROW dan wel op eigen initiatief de BAC DROW gehoord hebbende”.

 • 7.

  Gedeputeerde Staten dragen door middel van de BAC DROW zorg voor uniforme besluitvorming in de 12 provincies ten aanzien van benoeming, ontslag en schorsing.

Artikel 4 Secretaris en plaatsvervangend secretaris

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij zijn geen lid van de commissie. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden door de Directeur van BIJ12 benoemd en zijn werkzaam bij BIJ12.

 

Artikel 5 Verstrekken informatie

Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de commissie beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taak.

 

Artikel 6 Procedure bij in behandeling nemen verzoek

Indien Gedeputeerde Staten een verzoek als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet aan de commissie voorleggen, zenden zij daarvan een afschrift aan de vergunninghouder of vergunninghouders die zij daarbij betrokken achten. Zij doen daarvan mededeling aan de verzoeker en, in geval het verzoek verband houdt met een door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan het desbetreffende bestuur.

 

Artikel 7 Werkwijze commissie

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast binnen de kaders van dit besluit en legt deze vast in een reglement. Zij zendt een afschrift daarvan aan gedeputeerde staten van elk van de Provincies.

 

Artikel 8 Procedure advies

 • 1.

  Wanneer de commissie een verzoek als bedoeld in artikel 7.19, eerste lid, van de Waterwet wordt voorgelegd brengt zij zo spoedig mogelijk advies uit over de ondervanging of vergoeding van schade dan wel over de overneming van de onroerende zaak.

 • 2.

  De commissie zendt het ontwerp van haar advies toe aan degene op wiens verzoek zij een onderzoek heeft ingesteld en aan de betrokken vergunninghouder of vergunninghouders.

Artikel 9 Indienen zienswijzen

 • 1.

  Gedurende zes weken na de verzending van het ontwerpadvies kunnen de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid, schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de commissie. De commissie stelt degenen die een zienswijze hebben ingediend in de gelegenheid hun zienswijze in persoon of bij gemachtigde op een daartoe door haar te beleggen zitting voor één of meer van haar leden mondeling toe te lichten, daarbij desgewenst bijgestaan door deskundigen.

 • 2.

  Van hetgeen op de zitting, bedoeld in het eerste lid, naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 • 3.

  Indien zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies al dan niet gewijzigd vast en zendt dat gelijktijdig met het verslag van de zitting en haar beschouwingen omtrent de zienswijzen toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 4.

  Indien geen zienswijzen naar voren zijn gebracht stelt de commissie haar advies binnen vier weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken, vast en zendt dat toe aan de betrokkenen, bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 • 5.

  De in het derde en vierde lid genoemde stukken worden tevens toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de desbetreffende Provincies en, in geval het verzoek, bedoeld in 7.19, eerste lid, van de Waterwet, verband houdt met een door het bestuur van een waterschap verleende vergunning, aan het desbetreffende bestuur.

Artikel 10 Behandeling verzoeken

 • 1.

  De commissie stelt per ingediend verzoek een beschrijving op van de behandeling ervan, inclusief een tijdsplanning en kostencalculatie. Bij uitbesteding van onderzoek worden de aanbestedingsregels in acht genomen die gelden voor BIJ12.

 • 2.

  De commissie zendt de beschrijving ter accordering aan Gedeputeerde Staten van de desbetreffende Provincies.

 • 3.

  De commissie houdt de stukken die betrekking hebben op de door haar uitgebrachte adviezen, ter beschikking van Gedeputeerde Staten van de desbetreffende Provincies.

Artikel 11 Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 

Artikel 12 Vergoeding

De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van BIJ12 met toepassing van de verordening, bedoeld in artikel 94 van de Provinciewet.

 

Artikel 13 Rapportage; verantwoording

 • 1.

  De commissie brengt jaarlijks voor 1 april aan Gedeputeerde Staten van elk van de Provincies een verslag uit van haar werkzaamheden in het daaraan voorafgaande jaar. Gedeputeerde Staten kunnen aanwijzingen geven omtrent de inhoud van het verslag.

 • 2.

  De portefeuillehouder van de BAC DROW heeft jaarlijks voor 1 april een overleg met de voorzitter van de commissie. Onderwerp van gesprek zijn de zaken die van belang zijn voor het functioneren van de commissie.

Artikel 14 Archief

Het archief van de commissie wordt bijgehouden door BIJ12, met inachtneming van de daarvoor geldende regels.

 

Artikel 15 Vervallen

 

Artikel 16 Citeertitel

Dit gewijzigde besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater 2015.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 14 april 2015.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 15 maart 2018

De secretaris, A.W. Smit