Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent subsidie klimaat Subsidieregeling Klimaat Actief!

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent subsidie klimaat Subsidieregeling Klimaat Actief!
CiteertitelSubsidieregeling Klimaat Actief!
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 – Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%20Delta/CVDR392500/CVDR392500_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201816-03-2021nieuwe regeling

19-12-2017

wsb-2018-253

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent subsidie klimaat Subsidieregeling Klimaat Actief!

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 19 december 2017 besloten de ‘Subsidieregeling Klimaat Actief! – Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ vast te stellen. Deze regeling vervangt de ‘Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 – Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’.

 

Op grond van de beleidsregel kan een afweging worden gemaakt bij welke initiatieven van derden wij als waterschap willen aansluiten, en hoe. De regeling is bedoeld om - ’in verbinding met de omgeving’ - bewoners en derden in ons gebied te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.

 

Hieronder treft u de subsidieregeling integraal aan. U kunt de regeling ook raadplegen via de link aan de linkerzijde en op de website van het waterschap: www.wdodelta.nl

 

***

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

 

gelet op artikel 1.4, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016,

 

overwegende dat het gewenst is het nemen van klimaatadaptieve maatregelen door bewoners en derden in het beheersgebied te stimuleren;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

 

Subsidieregeling Klimaat Actief! – Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  verordening: Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016;

 • 2.

  waterschap: Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 3.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 4.

  startdocument: Startdocument Klimaatactieve Stad (KAS), vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap in juni 2016;

 • 5.

  waterbeheerplan: Waterbeheerplan 2016-2021.

Artikel 2 Bevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het verstrekken van subsidie als bedoeld in deze beleidsregel.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op door het dagelijks bestuur te verstrekken subsidies om klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren, zoals bedoeld in het Startdocument. Het Startdocument maakt onderdeel uit van deze beleidsregel.

Artikel 4 Bestemming

 • 1.

  Subsidie op grond van deze beleidsregel wordt verstrekt aan rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2.

  Rechtspersonen met op het maken van winst gerichte doelstellingen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Subsidie wordt niet verstrekt aan rechtspersonen waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvrager maakt verplicht gebruik van een aanvraagformulier dat door het dagelijks bestuur is vastgesteld.

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag in tenminste zes weken voordat met de uitvoering van de activiteiten wordt begonnen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stuurt de aanvrager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de subsidieaanvraag een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat een beschrijving van het vervolgproces (zie artikel 6 e.v.).

Artikel 6 Subsidieverlening en subsidievaststelling

 • 1.

  Voorafgaande aan een besluit tot subsidievaststelling kan een besluit tot subsidieverlening worden gegeven.

 • 2.

  Als er alleen een besluit tot subsidievaststelling wordt gegeven, is artikel 4:35 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Subsidieverlening en beslistermijn

 • 1.

  Het besluit tot subsidieverlening vermeldt:

  • a.

   het uit te keren subsidiebedrag,

  • b.

   een omschrijving van de activiteiten en

  • c.

   aanvullende voorwaarden waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 3.

  De beslissing kan eenmalig voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

 • 1.

  Het bepaalde in hoofdstuk 4, 5 en 7 van de verordening geldt onverkort voor deze beleidsregel.

 • 2.

  In afwijking van de verordening dient de subsidieontvanger binnen acht weken na afloop van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat door het dagelijks bestuur is vastgesteld.

 • 3.

  Artikel 5.2 van de verordening (overleggen financieel verslag en activiteitenverslag) geldt niet voor deze beleidsregel.

 • 4.

  Artikel 7.2 van de verordening (verlenen voorschotten) geldt niet voor deze beleidsregel.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  De genoemde weigeringsgronden in artikel 6.1 van de verordening gelden onverkort voor deze beleidsregel.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt een subsidie geweigerd indien door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

HOOFDSTUK 2 TOETSINGSKADER

Artikel 10 Subsidieplafond en subsidieondergrens

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze beleidsregel geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van €100.000,-.

 • 2.

  Per gehonoreerd project en/of maatregel (‘activiteit’) wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van €10.000,- aan subsidie verstrekt.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verstrekt lager dan €1.000,-.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan bij het verstrekken van de subsidie van het bepaalde in het tweede lid afwijken ten behoeve van een project en/of maatregel die van buitengewoon belang is voor de stimulatie van klimaatadaptatie.

Artikel 11 Voorwaarden en verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verstrekt als het project en/of de maatregel (‘activiteit’):

  • a.

   bijdraagt aan het aanpassen aan (en tegengaan van) klimaatverandering,

  • b.

   bijdraagt aan een leefbare stad,

  • c.

   bijdraagt aan de bewustwording van klimaatverandering,

  • d.

   bijdraagt aan de hoofdtaken van het waterschap,

  • e.

   bijdraagt aan de doelen uit het waterbeheerplan,

  • f.

   kosteneffectief is.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt subsidie verstrekt met inachtneming van het volgende verdeelcriteria:

  • a.

   ‘nieuw denken’, innovatie en opschaalbaarheid. Het project en/of maatregel moet een voorbeeldwerking hebben. Het initiatief of het resultaat moet kunnen worden overgenomen of toegepast door derden;

  • b.

   bewustwording en kennis. Het project en/of maatregel moet bijdragen aan meer kennis en de bewustwording rond water vergroten;

  • c.

   participatie en samenwerking. We beogen te stimuleren dat bewoners niet zozeer individueel, maar eerder samen in buurt- of wijkverband met initiatieven komen;

  • d.

   ondersteuning van (‘geen bezwaar tegen’) het project door de betreffende gemeente.

 • 3.

  De verdeling vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat de aanvraag voldoet aan de criteria genoemd in dit artikel.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de subsidie om de zichtbaarheid van het waterschap te vergroten.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Controle

Het waterschap kan onaangekondigd de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend controleren tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze beleidsregel ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 inwerkingtreding en titel

 • 1.

  De beleidsregel “Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 – Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon” wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van dit artikel genoemde datum.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Klimaat Actief!”.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 19 december 2017.

De secretaris de dijkgraaf