Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018
CiteertitelMandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016-II.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 84, eerste lid, van de Waterschapswet
 4. artikel 95 van de Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201804-01-2020nieuwe regeling

05-12-2017

wsb-2018-252

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 5 december 2017 het ‘Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018’ vastgesteld. Bij dit besluit horen 3 bijlagen:

 • 1.

  de mandateringslijst

 • 2.

  de machtiging rechtsvertegenwoordiging

 • 3.

  de machtiging dijkgraaf plus instemming DB

 

Het oude ‘Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016-II’ wordt ingetrokken.

 

In het mandaatbesluit zijn enkele bevoegdheden van het dagelijks bestuur gemandateerd naar de secretaris-directeur. U kunt het mandaatbesluit hiernaast downloaden. Ook is het besluit te raadplegen via www.overheid.nl en de website van het waterschap: www.wdodelta.nl.

 

***

 

MANDAATBESLUIT WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA 2018

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

overwegende dat het ter bevordering van een doelmatige en adequate behandeling en afdoening van zaken nodig en wenselijk is een aantal bevoegdheden van het dagelijks bestuur te mandateren aan de secretaris-directeur;

 

gelet op de artikelen 10:3 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 84, lid 1 en 95 van de Waterschapswet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018.

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:

 • -

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur besluiten te nemen als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten.

Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemandateerde rapporteert aan het dagelijks bestuur over de uitoefening van bevoegdheden op grond van dit besluit zoveel als dit, gelet op de aard en inhoud van de betreffende aangelegenheid waarvoor de bevoegdheid wordt uitgeoefend, noodzakelijk is.

 • 2.

  (Potentieel) bestuursgevoelige zaken worden vooraf altijd ter kennisname voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Mandaat en machtiging

Artikel 3

Het dagelijks bestuur verleent mandaat aan de secretaris-directeur in die zaken die zijn weergegeven in de als bijlage 1 opgenomen mandateringslijst.

Artikel 4
 • 1.

  Het dagelijks bestuur machtigt de in bijlage 2 opgenomen medewerkers van het waterschap tot vertegenwoordiging van zijn college ter hoorzitting of terechtzitting met betrekking tot bestuursrechtelijke procedures, in alle instanties zowel eisend als verwerend 1 ;

 • 2.

  De dijkgraaf machtigt de in bijlage 2 opgenomen medewerkers van het waterschap tot vertegenwoordiging van het waterschap om civielrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedures, in alle instanties zowel eisend als verwerend 2 .

Artikel 5

Onder de uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden wordt mede verstaan het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen.

Artikel 6

De gemandateerde neemt bij het uitvoeren van de in dit besluit genoemde bevoegdheden de instructies in acht die worden gegeven door het dagelijks bestuur.

Artikel 7

In geval van afwezigheid van de secretaris-directeur aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de daartoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 8

De gemandateerde ondertekent het genomen besluit als volgt:

 

 

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur,

 

 

 

(naam en functie van de gemandateerde)

Instemming

Artikel 9
 • 1.

  Het dagelijks bestuur stemt er mee in dat de dijkgraaf de secretaris-directeur aan wie overeenkomstig artikel 3 mandaat is verleend (zie bijlage 1) en de medewerkers aan wie overeenkomstig het Besluit ondermandaat Waterschap Drents Overijsselse Delta ondermandaat is verleend, machtigt om overeenkomsten te ondertekenen waarvoor zij zelf het voorbereidingsbesluit mogen nemen. De machtiging van de dijkgraaf is toegevoegd als bijlage 3.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stemt er mee in dat de dijkgraaf het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken en het afdelingshoofd Financiën en juridische zaken aan wie overeenkomstig het Besluit ondermandaat Waterschap Drents Overijsselse Delta ondermandaat is verleend, machtigt tot het vertegenwoordigen van het waterschap bij het transport van notariële akten (bijlage 3).

Artikel 10

Het dagelijks bestuur stemt er mee in dat de dijkgraaf de in bijlage 2 opgenomen medewerkers machtigt tot vertegenwoordiging van het waterschap in civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, in alle instanties zowel eisend als verwerend.

Inwerkingtreding en titel

Artikel 11
 • 1.

  Het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016-II, zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur op 5 juli 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van dit artikel genoemde datum.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018.

   

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de vergadering van 5 december 2017

ir. H.H.G. Dijk,

Dijkgraaf

ir. E. de Kruijk,

Secretaris-directeur

Bijlage 1 Mandateringslijst Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018 (mandaat van het DB aan secretaris-directeur)

Bijlage 1 bij het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018

November 2017

 

Nr.

Bevoegdheid

 

Programma’s

 

 

1.

Vaststellen programmaplannen en organiseren uitvoering programmaplannen als bedoeld in het rapport Hoofdlijnen van het organisatiemodel GSRW zoals vastgesteld op 17 februari 2015 en voort vloeiend uit de vastgestelde programmabegroting voor het betreffende jaar

 

 

 

Omgeving

 

 

2.

Het voeren van civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen (inclusief het geven van een inspraakreactie), in alle instanties zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures

3.

Het uitoefenen van het recht van bezwaar en beroep tegen besluiten of handelingen van bestuursorganen, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of het waterschapsbestuur is toegekend.

4.

Het nemen van:

 • -

  een verdagingsbesluit;

 • -

  een besluit tot het verlenen van een termijn voor het herstellen van een verzuim;

 • -

  een besluit tot kennelijk niet-ontvankelijk verklaren op grond van artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht.

5.

Het besluiten tot aansprakelijk stellen van personen of rechtspersonen.

6.

Het besluiten op verzoeken om schadevergoeding of nadeelcompensatie tot een bedrag van € 125.000,- (incl. b.t.w) per geval.

7.

Het besluiten op aanvragen van vergunningen en de handhaving daarvan (inclusief het besluiten tot het gedogen van een overtreding en het ambtshalve verlenen danwel wijzigen van een vergunning).

8.

Het nemen van handhavingsbesluiten op grond van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

9.

Aanvragen van vergunningen.

10.

Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, en het daartoe vaststellen van een projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet, waarvan geen wijziging van betekenende mate van de bestaande waterstaatkundige situatie is te verwachten en waarvan het realiseren ervan niet maatschappelijk gevoelig lig 3 .

11.

Het afhandelen van klachten. Hieronder valt ook het beslissen over de afhandeling van een klacht na advies van een klachtadviescommissie.

12.

Het besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en het besluiten op verzoeken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

 

Financiën

 

 

13.

Het besluiten tot het doen van nieuwe en vervangingsinvesteringen ten behoeve van infrastructuur en bedrijfsvoering, die in de investeringslijst bij de begroting door het algemeen bestuur zijn aangewezen om te worden afgedaan bij of krachtens het dagelijks bestuur en waarvan het dagelijks bestuur (door tweede oormerking van de lijst) vervolgens heeft bepaald dat deze mogen worden afgedaan door de secretaris-directeur.

14.

Het besluiten omtrent het gunnen van opdrachten (inclusief het selecteren van inschrijvers), het aangaan van verplichtingen en het afsluiten van contracten tot een bedrag van € 5.000.000,- (inclusief b.t.w.)

15.

Aanwenden van het exploitatiebudget per programma tot het maximum van de netto-lasten, zoals opgenomen in de door het AB vastgestelde programmabegroting.

16.

Aanwenden van de in een voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma beschikbaar gesteld investeringskrediet opgenomen reservering voor voorziene risico’s.

17.

Het doen van een subsidieverzoek aan derden.

18.

Het afsluiten van geldleningen binnen de kaders vastgelegd in het treasurystatuut.

19.

Het aanpassen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid indien veranderde wet- en regelgeving (inclusief rechtspraak) deze aanpassingen vereisen. Het algemeen bestuur dient over deze aanpassingen te worden geïnformeerd.

 

 

 

Personeel

 

 

20.

Inrichten organisatiemodel

21.

Het vaststellen van rechtspositionele regelingen op basis van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel (SAW).

22.

Het benoemen van personeel van het waterschap (met uitzondering van de directieleden) en het besluiten tot het nemen van disciplinaire maatregelen en het verlenen van ontslag ten aanzien van deze personeelsleden. (Hieronder valt ook het afleggen van verantwoording ten aanzien van (voorgenomen) disciplinaire maatregelen op grond van de SAW).

23.

Overige besluiten in de vorm van beschikkingen op grond van voor het waterschap geldende rechtspositieregelingen.

 

 

 

Eigendommen

 

 

24.

Het besluiten tot het verrichten van onroerende zaak transacties tot en met een bedrag van € 250.000,-.

25.

In gebruik geven/nemen, (ver)huren of verpachten van onroerende zaken. Hieronder wordt ook begrepen het aangaan, wijzigen en beëindigen van pacht-, jacht- en visrechtovereenkomsten en de verkoop van rietgewas.

26.

Het vestigen dan wel afstand doen van zakelijk rechten of het op een ander wijze verlenen van toestemming of de intrekking daarvan.

 

 

 

Bedrijfsvoering

 

 

27.

Digitale gegevenslevering derden.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de vergadering van 5 december 2017

 

ir. H.H.G. Dijk,

Dijkgraaf

 

 

ir. E. de Kruijk,

Secretaris-directeur

Bijlage 2 Vertegenwoordiging in rechte

Het dagelijks bestuur dan wel de dijkgraaf, ieder voor zover bevoegd, machtigt de in deze bijlage opgenomen medewerkers tot vertegenwoordiging van het waterschap in civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures, in alle instanties zowel eisend als verwerend. Het begrip vertegenwoordiging omvat niet alleen de bevoegdheid om het woord te voeren bij de rechter, maar ook alle handelingen die nodig zijn ten aanzien van een bepaalde procedure, zoals het ondertekenen en insturen van correspondentie en het indienen van een verweerschrift.

 

Het dagelijks bestuur stemt met bovenstaande machtiging in.

 

Onderstaande personen zijn bevoegd (een bestuursorgaan van) het waterschap ter terechtzitting te vertegenwoordigen:

 

 

 • -

  de adviseurs juridische zaken (B, C en D): mevrouw mr. M. Beekman, mevrouw mr. N. de Lange, de heer J. Klooster, mevrouw mr. A. Westendorp, mevrouw mr. J.J.M.M. Vissers, de heer mr. S.H.C. Nijs, mevrouw C.V. de Vries;

Bijlage 3 Machtiging ondertekening overeenkomsten en transport notariële akten

De dijkgraaf verleent aan de secretaris-directeur aan wie overeenkomstig artikel 3 van het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018 mandaat is verleend en de medewerkers aan wie overeenkomstig het Besluit ondermandaat Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018 ondermandaat is verleend de volgende machtigingen:

 

 • 1.

  De bevoegdheid om overeenkomsten te ondertekenen waarvoor zij zelf het voorbereidingsbesluit mogen nemen.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van het waterschap bij het transport van notariële akten.

 

Het dagelijks bestuur heeft door middel van vaststellen van het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018 (artikel 9) met bovenstaande machtigingen ingestemd.

 

Zwolle 5 december 2017,

 

 

 

Ir. H.H.G. Dijk

dijkgraaf


1

Het begrip vertegenwoordiging omvat niet alleen de bevoegdheid om het woord te voren bij de rechter, maar ook alle handelingen die nodig zijn ten aanzien van een bepaalde procedure, zoals het ondertekenen en insturen van correspondentie en het indienen van een verweerschrift.

2

Zie eerste noot.

3

Als het gaat om een wijziging van betekende mate en het maatschappelijk gevoelig ligt, blijft het een bevoegdheid van het AB.