Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent auditcommissie Verordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent auditcommissie Verordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018
CiteertitelVerordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 82 van de Gemeentewet
 2. artikel 84 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-201823-04-2021nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2018-2662

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent auditcommissie Verordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018

De raad van de gemeente Zoetermeer,

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 82 en 84 van de Gemeentewet:

 

Besluit een auditcommissie in te stellen.

 

Besluit vast te stellen de Verordening op de Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  de auditcommissie: de commissie van de gemeenteraad die de gemeenteraad over zaken rond de jaarrekeningcontrole en aangaande het contract met de accountant adviseert, bestaande uit raadsleden, zoals verder beschreven in deze verordening.

 • b)

  Voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie.

 • c)

  Secretaris: de griffier of een door deze aangewezen medewerker van de raadsgriffie, welke optreedt als secretaris van de auditcommissie.

 • d)

  Lid: elk lid van de auditcommissie.

 • e)

  Fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Zoetermeer.

 • f)

  De raad: de gemeenteraad.

 • g)

  De raadsperiode: de zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • h)

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

 • i)

  De accountant: accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • j)

  De rekenkamercommissie: de rekenkamer of rekenkamerfunctie als bedoeld in de gemeentewet Artikel 81a.

Artikel 2: Doel en taakstelling

 • 1.

  De auditcommissie voert namens de raad periodiek overleg met de accountant over het dienstverleningsplan, de opdrachtbevestiging, het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole, de reikwijdte van de accountantscontrole, de aard en frequentie van de rapportages en de controlebevindingen en adviseert de raad daar zo nodig over.

 • 2.

  De auditcommissie faciliteert het verhogen van het kennisniveau van de raad over financiële kwesties.

 • 3.

  De auditcommissie voert afstemmingsoverleg als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Accountantscontroleverordening gemeente Zoetermeer en bevordert daarmee dat onderzoeken van de accountant, de rekenkamer en de in het vijfde lid bedoelde onderzoeken van het College op elkaar worden afgestemd.

 • 4.

  De auditcommissie bereidt, in overleg met de griffie en het college, de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 5.

  De auditcommissie dient namens de raad als klankbord voor het functioneren van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie overlegt periodiek met de auditcommissie over onder meer de planning en uitvoering van haar werkzaamheden. De auditcommissie consulteert waar nodig de raad hierover.

 • 6.

  De auditcommissie doet een voordracht aan de raad bij de vervulling van een vacature in de rekenkamercommissie. Haar werkzaamheden daartoe stemt zij af met de rekenkamercommissie.

Artikel 3: samenstelling

 • 1.

  De auditcommissie wordt als volgt samengesteld:

  • a.

   De auditcommissie bestaat uit minstens 3 en maximaal 5 leden.

  • b.

   De leden zijn lid van de gemeenteraad.

  • c.

   De raad benoemt en ontslaat de leden van de auditcommissie.

 • 2.

  De auditcommissie benoemt een voorzitter uit zijn midden.

 • 3.

  De auditcommissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De zittingsperiode van de leden van de commissie eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 5.

  De secretaris is adviseur van de commissie en coördineert haar ondersteuning.

 • 6.

  De auditcommissie kan naar eigen inzicht adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

 • 7.

  Overige leden uit de gemeenteraad hebben te allen tijde de mogelijkheid de vergadering van de commissie bij te wonen.

Artikel 4: De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de auditcommissie;

  • b.

   het opstellen van de concept agenda;

  • c.

   het leiden van de vergaderingen;

  • d.

   het bewaken van de taken en bevoegdheden.

 • 2.

  De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris.

 • 3.

  De voorzitter is belast met het woordvoerderschap namens de auditcommissie.

Artikel 5: Vergadering en verslaglegging

 • 1.

  De auditcommissie vergadert zoveel als zij nodig acht.

 • 2.

  De vergaderingen van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de auditcommissie anders bepaalt.

 • 3.

  De adviezen en besluiten van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de auditcommissie anders bepaalt.

 • 4.

  Van iedere vergadering wordt een beknopte besluitenlijst gemaakt, gefaciliteerd door de secretaris. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de auditcommissie.

 • 5.

  De vastgestelde besluitenlijst van niet openbare vergaderingen kan door de overige leden van de raad worden ingezien via de secretaris van de auditcommissie.

Artikel 6: informeren raad

 • 1.

  De auditcommissie informeert de raad en/of het seniorenconvent over bevindingen aangaande haar werkzaamheden indien de auditcommissie dit wenselijk acht.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de auditcommissie een toelichting over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden aan de gemeenteraad. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 7: Citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 26 maart 2018.

  Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een organisatorische aangelegenheid van de raad betreft.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 18 december 2017,

de griffier,

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot