Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland en de commissaris van de Koning van Zeeland houdende mandaatbesluit IPO inzake subsidie Stichting CROW 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland en de commissaris van de Koning van Zeeland houdende mandaatbesluit IPO inzake subsidie Stichting CROW 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcommissaris van de koning
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOrganisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 158 van de Provinciewet
 4. artikel 176 van de Provinciewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

prb-2017-6053

17028769

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland en de commissaris van de Koning van Zeeland houdende mandaatbesluit IPO inzake subsidie Stichting CROW 2018

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland en de commissaris van de Koning van Zeeland van 19 december 2017, nummer 17028769, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Interprovinciaal Overleg inzake subsidie Stichting CROW 2018

 

Gedeputeerde staten van Zeeland en de commissaris van de Koning van Zeeland

 • -

  overwegende dat tot 1 januari 2018 de minister van Infrastructuur en Milieu subsidie heeft verstrekt aan Stichting CROW voor de uitvoering van het KpVV meerjarenprogramma ten behoeve van het verzamelen, ontwikkelen, ontsluiten en verspreiden van kennis over verkeers- en vervoersbeleid ten behoeve van decentrale overheden;

 • -

  overwegende dat met ingang van 1 januari 2018 de financieringsstroom is verlegd en de gezamenlijke provincies jaarlijks een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het KpVV meerjarenprogramma;

 • -

  overwegende dat het de bedoeling is dat het Interprovinciaal Overleg in de rol van medeopdrachtgever namens de provincies en tezamen met de vervoersregio's de (financierings)relatie met Stichting CROW voortzet en hiervoor een mandaat van de gezamenlijke provincies vereist is;

 • -

  overwegende dat het Interprovinciaal Overleg in dit kader namens de gezamenlijke provincies een overeenkomst met Stichting CROW aangaat;

 • -

  gelet op artikel 158, eerste lid, aanhef en onder e en artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet;

 • -

  gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 

besluiten, ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft, vast te stellen het navolgende:

 

Artikel I

 • 1.

  Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan de directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het verstrekken van een subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en hoofdstuk 1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 aan Stichting CROW voor het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma 2018 conform de begroting 2018 van het IPO.

 • 2.

  Het mandaat heeft betrekking op de subsidieverlening en de subsidievaststelling en daarmee samenhangende besluiten, zoals het verstrekken van voorschotten.

 • 3.

  Mandaat wordt eveneens verstrekt voor het besluiten op bezwaarschriften gericht tegen de onder 1 en 2 bedoelde besluiten, mits dit mandaat niet wordt uitgeoefend door degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 • 4.

  De directeur van het IPO is bevoegd ondermandaat te verlenen aan een door hem aan te wijzen leidinggevende functionaris.

 • 5.

  Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden worden de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en hoofdstuk 1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 in acht genomen.

Artikel II  

Gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning verlenen mandaat respectievelijk volmacht aan de directeur van het IPO voor het aangaan respectievelijk ondertekenen van de overeenkomst betreffende het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma 2018 met Stichting CROW.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld door de commissaris van de Koning op 19 december 2017.

Drs. J.M.M. Polman

Uitgegeven 22 december 2017

De secretaris, A.W. Smit