Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2018
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2017Nieuwe verordening

08-11-2017

gmb-2017-208149

GR17.00141

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2018

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  begraafplaats: algemene begraafplaats van de gemeente Harlingen

 • b

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De in de tarieventabel genoemde rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienst-verlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2017” van 9 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2018”.

   

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 8 november 2017.

de voorzitter,

de raadsgriffier,

Tarieventabel behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2018".

Datum inwerkingtreding en heffing is 1 januari 2018.

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht om lijken en/of asbussen in een grafruimte te doen begraven voor een periode van 20 jaar wordt geheven

€ 1.637,-

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus in een urnengalerij voor een periode van 20 jaar wordt geheven

€ 1.296,-

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven van asbussen in een grafruimte op een urnenveld gedurende een periode van 20 jaar wordt geheven

€ 1.296,-

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven van

€ 817,-

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven van

€ 817,-

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven van

€ 817,-

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 1 jaar of ouder op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag wordt geheven

€ 683,-

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag wordt geheven

€ 491,-

2.3

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 1 jaar of ouder op zaterdag of zondag wordt geheven

€ 936,-

2.4

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar op zaterdag of zondag wordt geheven

€ 553,-

Hoofdstuk 3 Ruimen

3.1

Voor het verwijderen van een gedenkteken van een graf en het ruimen hiervan op termijn wordt geheven

€ 542,-

3.2

Voor het bijzetten van een asbus in een grafruimte, het lichten en over-brengen van een asbus uit de ene grafruimte of ruimte in urnengalerij naar een andere grafruimte binnen de algemene begraafplaats wordt geheven

€ 272,-

Hoofdstuk 4 Overige heffingen

4.1

Voor het plaatsen van een gedenksteen (steen, kruis etc.) op een graf-ruimte wanneer dit voor de eerste maal wordt aangebracht wordt geheven

€ 81,-

4.2

Voor het stichten of maken van een grafkelder, een gemetseld of betonnen graf, bestemd voor het begraven van één lijk wordt geheven

€ 542,-

4.3

Voor het stichten of maken van een grafkelder, een gemetseld of betonnen graf, bestemd voor het begraven van twee lijken wordt geheven

€ 817,-

4.4

Voor het stichten of maken van een grafkeldertje, een gemetseld of betonnen graf in een grafruimte bestemd voor het daarin plaatsen van 2 asbussen wordt geheven

€ 272,-

4.5

Voor het stichten of maken van een grafkeldertje, een gemetseld of betonnen graf in een grafruimte, bestemd voor het daarin plaatsen van 4 asbussen wordt geheven

€ 542,-

4.6

Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op een gedenkpaal wordt geheven  

€ 44,-

4.7

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt geheven

€ 83,-

4.8

Bij de eerste aangifte van een graf wordt als administratiekosten geheven

€ 44,-

 

Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2017.

De griffier van de gemeente Harlingen,

J.T.Jansen