Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren veehouderijen en manages Geurvisie Zoetermeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren veehouderijen en manages Geurvisie Zoetermeer 2017
CiteertitelGeurvisie Zoetermeer 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageGeurvisie 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2017nieuwe regeling

30-10-2017

gmb-2017-196203

2017-004475

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren veehouderijen en manages Geurvisie Zoetermeer 2017

De raad van de gemeente Zoetermeer;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2017;

besluit

 • de ‘Geurvisie Zoetermeer 2017’ vast te stellen, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • -

   De afstanden van veehouderijen en maneges tot geurgevoelige objecten worden verkleind tot respectievelijk 50 meter binnen de bebouwde kom en 25 meter buiten de bebouwde kom om bestaande geurknelpunten op te lossen;

  • -

   De veehouderijen en maneges vervullen een belangrijke functie in het landschappelijk beheer van de polders en leveren een belangrijke bijdrage aan de recreatie- en sportvoorzieningen in de gemeente. Met de halvering van de afstanden wordt invulling gegeven aan de ontwikkelmogelijkheden die zij hebben in de reeds vastgestelde bestemmingsplannen;

  • -

   De halvering van de afstanden draagt bij aan het voorkomen van leegstand in het buitengebied en geeft veehouderijen de mogelijkheid om hun bedrijf te versterken met geurgevoelige nevenfuncties;

  • -

   De halvering van de afstanden leidt niet of nauwelijks tot een toename van geurhinder (en daarmee verslechtering van het woon- en leefklimaat) in de woonwijken in de bebouwde kom;

  • -

   De Geurvisie en de daarop gebaseerde Geurverordening hebben alleen betrekking op bestaande maneges en extensieve veehouderijen en gelden dus niet voor nieuwvestiging en voor intensieve veehouderij;

  • -

   De Geurvisie en –verordening hebben alleen betrekking op het buitengebied ten noorden en westen van Zoetermeer.

 •  

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 oktober 2017.

 

de griffier,

drs. R. Blokland

 

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot