Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren van veehouderij Geurverordening Zoetermeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren van veehouderij Geurverordening Zoetermeer 2017
CiteertitelGeurverordening Zoetermeer 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2017nieuwe regeling

30-10-2017

gmb-2017-196177

2017-004982

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent geuren van veehouderij Geurverordening Zoetermeer 2017

De raad van de gemeente Zoetermeer,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2017;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij en de Geurvisie Zoetermeer 2017;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende verordening

 

Geurverordening Zoetermeer 2017

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

  • -

   wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

  • -

   geurgevoelig object: object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 • 2.

  Voor de overige van toepassing zijnde definities wordt aangesloten bij de definities genoemd in de wet.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 2 en 3 van de wet wordt aangewezen het gebied zoals weergegeven op bijgevoegde en gewaarmerkte kaart ‘Gebied Geurverordening Zoetermeer 2017’.

Artikel 3 Waarden voor de geurbelasting

De normen voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in de gemeente Zoetermeer blijven ongewijzigd ten opzichte van het bepaalde in artikel 3 van de wet.

Artikel 4 Waarden voor de afstand

 • 1.

  In afwijking van artikel 4 lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand van een veehouderij tot een geurgevoelig object in de gemeente Zoetermeer:

  • a.

   binnen de bebouwde kom 50 meter;

  • b.

   buiten de bebouwde kom 25 meter;

   

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Geurverordening Zoetermeer 2017”.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan, tenzij hierover een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt ingediend.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 oktober 2017

 

de griffier,

drs. R. Blokland

 

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot

Kaart gebied geurverordening Zoetermeer 2017