Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende bestuurlijke afspraken rond klimaatbestendigheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende bestuurlijke afspraken rond klimaatbestendigheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied
CiteertitelSamenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%20Delta/CVDR392500/CVDR392500_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Brabantse%20Delta/385198/385198_1.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR601659/CVDR601659_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2017nieuwe regeling

18-04-2017

wsb-2017-4287

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende bestuurlijke afspraken rond klimaatbestendigheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 18 april 2017 besloten de subsidieregeling ‘Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied’ vast te stellen.

 

Deze regeling is een uitwerking van de bestuurlijke afspraken die het waterschap heeft gemaakt rond de thema’s klimaatbestendigheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit.

 

Hieronder treft u de subsidieregeling integraal aan. U kunt de regeling ook raadplegen via de link aan de linkerzijde en op de website van het waterschap: www.wdodelta.nl

 

***

 

Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied.

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

 

gelet op artikel 1.4, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016, het Waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap Drents Overijsselse Delta, het werkprogramma “Wel goed water geven”, de Realisatiestrategie voor de uitvoering van het werkprogramma, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, en de maatregelenlijst van het Bestuurlijk Overleg Open Teelt.

 

overwegende dat het gewenst is het treffen van maatregelen door derden die bijdragen aan beter waterbeheer in het landelijk gebied te stimuleren;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

 

Subsidieregeling

 

Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  verordening: Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016;

 • 2.

  waterschap: Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 3.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 4.

  Werkprogramma ZON: Werkprogramma ZON “Wel goed water geven” versie 15 december 2015

 • 5.

  Realisatiestrategie: realisatiestrategie voor de uitvoering van het werkprogramma.

 • 6.

  DAW: Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (januari 2013)

 • 7.

  BOOT lijst, de lijst met maatregelen zoals vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (17 december 2015)

 • 8.

  Waterbeheerplan: Waterbeheerplan 2016-2021;

 • 9.

  Expertiseteam: team dat is samengesteld uit specialisten van het waterschap

Artikel 2 Bevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het verstrekken van subsidie als bedoeld in deze beleidsregel.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1.

  Deze beleidsregel is van toepassing op door het dagelijks bestuur te verstrekken subsidies of cofinanciering om maatregelen te stimuleren die leiden tot een beter kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied, zoals bedoeld in:

 • a.

  Het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland

 • b.

  De maatregelenlijst van het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (versie 17 december 2015)

Artikel 4 Bestemming

 • 1.

  Subsidie op grond van deze beleidsregel wordt overeenkomstig artikel 1.6 van de verordening verstrekt aan rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2.

  Ook rechtspersonen met op het maken van winst gerichte doelstellingen komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Subsidie wordt niet verstrekt aan rechtspersonen waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Bij de subsidieaanvraag dient de aanvrager gebruik te maken van een door het dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier waarop staat vermeld welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag op grond van deze beleidsregel moet worden ingediend tenminste zes weken voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zendt de aanvrager zo spoedig mogelijk na ontvangst van de subsidieaanvraag een ontvangstbevestiging, met een beschrijving van het vervolgproces (zie artikel 6.)

Artikel 6 Subsidieverlening en beslistermijn

 • 1.

  Voorafgaande aan een subsidievaststelling kan een beschikking tot subsidieverlening worden gegeven.

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt het uit te keren subsidiebedrag, een omschrijving van de activiteiten en aanvullende voorwaarden waarvoor subsidie wordt verleend.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

 • 4.

  Indien alleen een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven, is artikel 4:35, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Verplichtingen van de subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

 • 1.

  Het bepaalde in hoofdstuk 4, 5 en 7 van de Algemene Subsidie Verordening geldt onverkort voor deze beleidsregel, met dien verstande dat de subsidieontvanger binnen acht weken na afloop van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indient waarbij gebruik moet worden gemaakt van het door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier.

Artikel 8 Co financiering provinciale regeling

 • 1.

  Indien de subsidie aanvraag wordt ingediend bij de provincie Drenthe of de provincie Overijssel en cofinanciering wordt gevraagd aan het waterschap, dan gelden de subsidievoorwaarden en – subsidieverplichtingen van de betreffende provincie.

 • 2.

  Het waterschap neemt een besluit over cofinanciering op basis van de regeling “Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied“ artikel 11 “Voorwaarden en verdeelcriteria”.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het bepaalde in artikel 6.1 van de verordening (weigeringsgronden) geldt onverkort voor deze beleidsregel.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid wordt een subsidie geweigerd indien door de verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

HOOFDSTUK 2 TOETSINGSKADER Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied”

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze beleidsregel geldt voor het jaar 2017 een subsidieplafond van € 463.000,-.

 • 2.

  Per gehonoreerd project en/of maatregel wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 25.000,- door het waterschap aan subsidie verstrekt.

 • 3.

  Indien cofinanciering wordt gevraagd aan het waterschap, dan wordt de cofinanciering bepaald op basis van de afspraken die hierover gemaakt zijn met de provincies.

Artikel 11 Voorwaarden en verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt als het project en/of de maatregel is vermeld in:

  • a.

   Het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland, of

  • b.

   De lijst met maatregelen van het Bestuurlijk Overleg Open Teelt (meest actuele versie).

 • 2.

  Het initiatief wordt beoordeeld door het expertiseteam van het waterschap. Bij deze beoordeling worden de volgende criteria gehanteerd:

 • 3.

  In aanvulling op lid 1. en 2. wordt bij de beoordeling van de aanvraag rekening gehouden met:

  • a.

   spreiding van het type maatregelen

  • b.

   spreiding van de maatregelen in het beheergebied van het waterschap

  • c.

   het innovatieve karakter van de maatregel

  • d.

   voorbeeldwerking voor derden en de mogelijkheid tot brede toepassing

  • e.

   de mogelijkheid dat de maatregel feitelijk behoort tot reguliere bedrijfsvoering

  • f.

   de mogelijkheid dat de maatregel wettelijk verplicht is.

 • 4.

  De verdeling vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat de aanvraag voldoet aan de criteria genoemd in dit artikel.

 • 5.

  In afwijking van het tweede lid kan het dagelijks bestuur besluiten tot een andere verdeling van het subsidieplafond, als het totaal van de ingediende aanvragen daartoe aanleiding geeft.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de subsidie om de zichtbaarheid van het waterschap of het effect van de maatregelen te vergroten.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Controle

Het waterschap kan onaangekondigd de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend controleren tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze beleidsregel ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 inwerkingtreding en titel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ““Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied”.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 18 april 2017.

De secretaris de dijkgraaf

Toelichting

Algemeen

 

Algemene subsidieverordening

Het algemeen bestuur heeft op 4 januari 2016 de Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 vastgesteld. Deze verordening biedt de grondslag voor de beleidsregel. Het dagelijks bestuur maakt gebruik van de bevoegdheid uit artikel 1.4, lid 2 van de verordening waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur bevoegd is beleidsregels op te stellen voor subsidieverlening voor specifieke objecten. Deze verordening is terug te vinden op www.overheid.nl en op www.wdodelta.nl

 

Werkprogramma “Wel goed water geven”

Op 27 mei 2015 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost een Bestuursovereenkomst en een Werkprogramma vastgesteld voor de periode 2016 – 2021.

Met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst zetten de partijen in de regio Oost de laatste stap naar de uitvoering van maatregelen om de zoetwatervoorziening in onze regio klimaatbestendig te maken.

Onderdeel van de Bestuursovereenkomst is het Werkprogramma “Wel goed water geven”. Dit programma beschrijft de geplande en voorgenomen activiteiten en maatregelen van de regionale partijen om de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland te verbeteren en klimaatbestendig te maken.

Meer informatie: http://www.overijssel.nl/thema's/water/waterprojecten/zoetwatervoorziening

 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer staat beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan het oplossen van de wateropgaven, in combinatie met het versterken van de land- en tuinbouw.

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en zal samen me de waterschappen en met betrokkenheid van het Rijk, de provincies en de drinkwatersector worden uitgevoerd. De samenwerking wordt aangestuurd door het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij, in opdracht van de Stuurgroep Water.

 

Maatregelenlijst Bestuurlijk Overleg Open Teelt

In het BOOT (Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij) is een lijst met maatregelen vastgesteld die bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit en/of waterkwantiteit. De maatregelen op de lijst worden voortdurend getoetst op effectiviteit en met enige regelmaat wordt de lijst aangevuld met nieuwe maatregelen.

Raadpleeg voor de meest actuele lijst: http://agrarischwaterbeheer.nl/document/boot-lijst-maatregelen-agrarisch-waterbeheer

 

Realisatiestrategie ZON/DAW

Ter ondersteuning van de uitvoering heeft het bestuur van het waterschap een zogenaamde realisatiestrategie opgesteld. De strategie beschrijft de gewenste gebiedsgerichte aanpak die leidt tot de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven die bijdragen aan beter waterbeheer.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 3

Lid 1: Het waterschap kan besluiten zelf een project te subsidiëren op basis van de regeling “Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied”. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de provincie subsidie verleent op basis van een regionale regeling of een POP regeling waarbij het waterschap cofinanciering levert.

 

Artikel 7

Lid 2: Nu er gebruik gemaakt moet worden van een vastgesteld aanvraag- en vaststellingsformulier, hoeft er geen activiteitenverslag als bedoeld in artikel 5.2 van de verordening worden ingediend. Vandaar dat artikel 5.2 van de verordening niet van toepassing is.

 

Het dagelijks bestuur heeft formulieren vastgesteld voor de subsidie aanvragen. Deze formulieren kunnen worden gedownload en digitaal worden ingeleverd door verzending naar het mailadres info@wdodelta.nl

 

Artikel 10

Lid 1: Voor het verstrekken van subsidie geldt voor het jaar 2017 een subsidieplafond van € 463.000,--. Voor volgende jaren neemt het Dagelijks Bestuur van het waterschap aanvullend besluiten over het subsidieplafond.

Lid 2. Het waterschap kan besluiten zelf een project te subsidiëren op basis van de regeling “Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied”. Indien het waterschap de subsidie verleent gelden beperkingen ten aanzien van het subsidiepercentage en het maximaal subsidiebedrag.

Lid 3: Indien de provincie subsidie verleent op basis van een regionale regeling of een POP regeling en het waterschap cofinanciering levert, dan gelden de afspraken die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst of in de POP regeling.

 

Artikel 11

Lid 1: Subsidie wordt alleen verstrekt als het project en/of maatregel is vermeld in het Werkprogramma ZON of de BOOT lijst.

Lid 2: Het initiatief wordt beoordeeld door het expertiseteam. Het team bestaat uit specialisten van het waterschap die werkzaam zijn op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied. Het expertiseteam adviseert de gemandateerde over subsidieverlening of cofinanciering. Het expertiseteam gebruikt bij de beoordeling van initiatieven de checklist “Beter waterbeheer landelijk gebied”.

Lid 3:

Het waterschap vindt het belangrijk dat de beschikbare middelen worden ingezet voor maatregelen die effectief bijdragen aan voldoende en schoon water. Bij de beoordeling zijn daarom een aantal aanvullende overwegingen vermeld:

 • a.

  spreiding van het type maatregelen

Het is niet de bedoeling slechts één bepaalde maatregel te stimuleren. De regeling is bedoeld voor introductie en toepassing van verschillende maatregelen.

 • b.

  spreiding van de maatregelen in het beheergebied van het waterschap

Brede toepassing van maatregelen wordt beter mogelijk naarmate meerdere personen, bedrijven en organisaties hier kennis van kunnen nemen. Dit is beter mogelijk bij geografische spreiding binnen het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

 • c.

  het innovatieve karakter van de maatregel

Met innovatie wordt hier niet alleen bedoeld de introductie van nieuwe technieken en oplossingen, maar ook introductie en bredere toepassing van bestaande technieken.

 • d.

  voorbeeldwerking voor derden en de mogelijkheid tot brede toepassing

“Een goed voorbeeld geven dat doet volgen” is het uitgangspunt geweest bij het ontwerpen van deze subsidieregeling. Het waterschap streeft ernaar dat burgers, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk maatregelen uitvoeren die bijdragen aan voldoende en schoon water. Het is echter niet mogelijk àlle maatregelen te subsidiëren, de beschikbare budgetten zijn immers beperkt. Daarom zet het waterschap vooral in op het subsidiëren van maatregelen met een goede voorbeeldwerking.

 • e.

  de mogelijkheid dat de maatregel feitelijk behoort tot reguliere bedrijfsvoering

De mogelijkheid bestaat dat een initiatief vooral meerwaarde heeft voor de bedrijfsvoering en productiviteit. Geen subsidie wordt verleend voor projecten waarbij de meerwaarde voor de beschikbaarheid van water of de kwaliteit van water zeer beperkt is.

 • f.

  de mogelijkheid dat de maatregel wettelijk verplicht is

In principe worden geen maatregelen gesubsidieerd waarvan uitvoering een wettelijke verplichting is. Subsidie is bedoeld voor het stimuleren van maatregelen op vrijwillige basis.