Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland voor de projectdirecteur van het project N62 (Sloeweg en Tractaatweg) 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland voor de projectdirecteur van het project N62 (Sloeweg en Tractaatweg) 2015
CiteertitelMandaatbesluit van gedeputeerde staten van zeeland voor de projectdirecteur van het project N62 (Sloe- en Tractaatweg) 2015
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Aanbestedingswet 2012
 2. afdeling 10.1.1 Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2017Nieuwe regeling

24-01-2017

prb-2017-392

17001399

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland voor de projectdirecteur van het project N62 (Sloeweg en Tractaatweg) 2015

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 24 januari 2017, kenmerk 17001399, inhoudende het verlengen van het mandaat aan de projectdirecteur van het project N62 (Sloeweg en Tractaatweg).

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

Overwegende dat:

 • Wij in onze vergadering van 26 mei 2015 hebben besloten om de heer A.J.W. Vrijdag, directeur van VPMT project- en contractmanagement, te benoemen tot projectdirecteur en budgethouder van het project N62 (Sloe- en Tractaatweg).

 • Wij in onze vergadering van 9 juni 2015 hebben besloten om de heer Vrijdag te mandateren om besluiten te nemen die uit hoofde van zijn functie noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het project N62 (Sloe- en Tractaatweg). Het gaat daarbij, waaronder het nemen van besluiten, het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten, het verlenen van (financiële) opdrachten en het voeren van het budgethouderschap.

 • Wij in onze vergadering van 8 november 2016 hebben besloten om de voorbereiding en uitvoering van fase 2 van het project Sloeweg bij de Tractaatweg B.V. onder te brengen.

 • Het hiervoor genoemde mandaat van de heer Vrijdag per 31 december 2016 is geëindigd.

 • Wij het met het oog op de voorbereiding op de uitvoering van fase 2 van het project N62 Sloeweg gewenst en logisch vinden het genoemde mandaat ten aanzien van dat onderdeel te verlengen.

 

Gelet op:

 • Het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten 2016

 • De Regeling Budgetbeheer Provincie Zeeland 2016

 • De bepalingen van de Wegenverordening Zeeland 2010

 • De Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd per 1-7-2016) en het provinciaal inkoopbeleid

 • Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluiten vast te stellen het navolgende mandaatbesluit:

Artikel 1 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de heer A.J.W. Vrijdag, directeur van VPMT Project- en contractmanagement B.V., statutair gevestigd te Wolfsbossingel 48 (6642 CP) Beuningen (Gld) wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten, het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten, het verlenen van (financiële) opdrachten en het uitvoeren van het budgethouderschap met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van fase 2 van het project N62 Sloeweg. Een en ander voor zover het de bevoegdheden betreft op grond van:

  • a.

   Het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten 2016 en die zijn gemandateerd aan de afdelingshoofden van de Provincie Zeeland.

  • b.

   De Regeling Budgetbeheer Provincie Zeeland 2016.

  • c.

   De Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd per 1-7-2016) en het provinciaal inkoopbeleid.

  • d.

   De bepalingen van de Wegenverordening Zeeland 2010.

 • 2.

  Het mandaat gaat in vanaf het moment van publicatie in het provinciaal blad en eindigt op het moment dat de overeenkomst van opdracht tussen de Provincie en de Tractaatweg B.V. voor de voorbereiding en uitvoering van fase 2 van het project Sloeweg van kracht wordt.

 • 3.

  Van de in lid 1 verleende bevoegdheden is uitgezonderd:

  • a.

   Het nemen van besluiten die op grond van wet- en regelgeving dan wel provinciaal beleid expliciet zijn voorbehouden aan gedeputeerde staten.

 • 4.

  De heer Vrijdag kan het aan hem verleende mandaat eenmaal ondermandateren aan leidinggevenden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

 • 5.

  De heer Vrijdag dient gedeputeerde staten te informeren aan wie ondermandaat verleend wordt.

Artikel 2 Voorwaarden

Het mandaat wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De gemandateerde c.q. ondergemandateerde neemt bij het uitvoeren van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden de terzake geldende wettelijke bepalingen en het door gedeputeerde staten gehanteerde beleid in acht.

 • 2.

  De financiële opdrachtverleningen hebben een waarde van maximaal € 1 mln. per opdracht.

 • 3.

  Bij het aangaan van overeenkomsten vindt er voorafgaand aan de ondertekening een juridische toets plaats bij de afdeling JIS.

 • 4.

  De gemandateerde informeert de Provincie 1 x per maand over de voortgang van fase 2 van het project N62 Sloeweg.

 • 5.

  Indien tegen de bij of krachtens dit mandaatbesluit uitgeoefende bevoegdheid rechtsmiddelen worden aangewend, zal de gemandateerde c.q. de ondergemandateerde gedeputeerde staten adviseren. Tijdens de hoorzitting zal de gemandateerde op verzoek gedeputeerde staten vertegenwoordigen.

Artikel 3 Ondertekening

 • 1.

  Indien bij of krachtens dit mandaatbesluit een besluit wordt genomen, een overeenkomst wordt ondertekend of een financiële opdracht wordt verleend, is de ondertekening als volgt:

   

  Gedeputeerde staten van Zeeland,

  namens deze,

   

  Gevolgd door:

  • a.

   De functieaanduiding

  • b.

   De handtekening

  • c.

   De naam van de gemandateerde.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als 'Mandaatbesluit van gedeputeerde staten van zeeland voor de projectdirecteur van het project N62 (Sloe- en Tractaatweg) 2015'.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 24 januari 2017.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 31 januari 2017

De secretaris, A.W. Smit