Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Bijlage regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijlage regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harlingen/CVDR391671/CVDR391671_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-11-2016

gmb-2017-6933

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijlage regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen maakt bekend:

 

dat het in zijn vergadering van dinsdag 29 november 2016 definitief heeft vastgesteld:

 

 • Bijlage Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen;

Inwerkingtreding

Deze besluiten treden in werking op de dag na die van bekendmaking en voor zover nodig met terugwerkende kracht per 1 januari 2017.

 

Bijlage Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HARLINGEN:

 

gelet op de in het LOGA overeengekomen wijzigingen in de CAR/UWO;

 

Gelet op hoofdstuk 3, paragraaf 5, Regeling Individueel Keuzebudget;

HEEFT BESLOTEN:

 

tot het vaststellen van de Bijlage Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen.

 

Per 1 januari 2017 wordt landelijk bij gemeenten de Regeling Individueel Keuzebudget (IKB) op uniforme wijze ingevoerd. Hier kan lokaal niet van worden afgeweken. Echter mag het College lokale bronnen toevoegen (artikel 3:28 lid 6 CAR) en bestedingsdoelen aanvullen (artikel 3:29 lid 2 CAR) binnen het IKB. Om deze lokale bronnen en doelen en de werkwijze daarvan binnen het IKB te borgen en vast te leggen is de Bijlage Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen opgesteld.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van de Bijlage regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen gelden de volgende begripsbepalingen:

 

– Deelnemer:

de medewerker bij gemeente Harlingen met een vaste aanstelling of een tijdelijke aanstelling van minimaal één jaar;

 

– Individueel Keuzebudget:

Het budget zoals gedefinieerd in artikel 3:28 CAR;

 

– Fiets:

een rijwiel (nieuw of gebruikt)

 

– Contributie:

de aan een vakbond in het lopende kalenderjaar betaalde vergoeding voor het lidmaatschap;

 

– Woon-werkverkeer:

de kortste afstand met de auto van de eigen woning van de deelnemer naar de standplaats, gemeten via Google Maps;

 

– Sportschool/fitnesscentrum:

alle door ‘Bedrijfsfitness Nederland’ erkende sportscholen/fitnesscentra.

Artikel 2. Aanvulling artikel 3:28 Opbouw IKB

 • 3.1

  Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt, in aanvulling op artikel 3:28 lid 3 CAR, nogmaals 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, omdat de lokale ‘Van Twist’ uren met een max van 14,4 uren worden gekapitaliseerd en ondergebracht worden binnen het IKB-budget.

  Toelichting lid 3.1

  Artikel 3:32 lid 3 CAR geeft aan dat het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd 0,8% bedraagt van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris. Dit is de financiële tegenwaarde van 14,4 uren bovenwettelijk vakantieverlof. Echter voegt het College een lokale bron toe aan het IKB. Dit is opgenomen in bovenstaande artikel, artikel 2, de aanvulling op artikel 3:28 Opbouw IKB, lid 3.1. De bron bestaat uit de financiële tegenwaarde van 14,4 Van Twist uren (bovenwettelijk vakantieverlof). Tot 1 januari 2017 had de ambtenaar op grond van hoofdstuk 2 vakantieverlof van het Verlofbeleid gemeente Harlingen recht op vermeerdering van het vakantieverlof met 14,4 per kalenderjaar in geval van een volledige betrekking. Dit waren de Van Twist uren. Met ingang van 1 januari 2017 bestaat deze aanspraak niet meer. Dit omdat de financiële tegenwaarde van 14,4 uren Van Twist per diezelfde datum zijn opgenomen in het IKB. Hierdoor wordt het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd nogmaals verhoogd met 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.

Artikel 3. Aanvulling artikel 3:29 Doelen

 • D.

  Het kopen van een fiets

 • E.

  Het betalen van de vakbondscontributie

 • F.

  Het fiscaal uitruilen van de reiskosten woon-werk

 • G.

  De deelname aan bedrijfsfitness

Artikel 4 Uitruilmogelijkheden

Voor de in artikel 3, D tot met G, genoemde doelen kan uitsluitend worden uitgeruild via het individuele keuze budget.

Artikel 5 Werkwijze artikel 3 Aanvulling artikel 3:29 Doelen

Voor de in artikel 3, D tot en met G, beschreven doelen worden de hieronder beschreven werkwijzen gehanteerd:

 • D.

  Fiets:

  • a.

   De deelnemer mag één keer per vijf jaar de kosten van een fiets via deze regeling (na het terugstorten van het voorgeschoten bedrag van de kosten van de fiets door gemeente Harlingen aan de deelnemer) terugbetalen en daarbij fiscaal uitruilen tot een maximum van € 749,– exclusief verzekering (accessoires horen niet bij de kosten van een fiets en vallen buiten de regeling);

  • b.

   De deelnemer schaft de fiets aan, schiet deze voor en doet via You-Force een aanvraag, waarbij de deelnemer aangeeft op welke wijze, na het terugstorten van het voorgeschoten bedrag door gemeente Harlingen aan de deelnemer, hij/zij de fiets fiscaal gunstig wil terugbetalen. Deelnemer voegt een kopie van de factuur en het betalingsbewijs toe. Vervolgens wordt het voorgeschoten bedrag door gemeente Harlingen aan de deelnemer overgemaakt en verloopt de terugbetaling zoals de deelnemer heeft aangegeven binnen You-Force.

  • c.

   De deelnemer betaalt binnen het IKB-kalenderjaar, wat loopt van 1 januari t/m 31 december het door gemeente Harlingen voorgeschoten bedrag, fiscaal gunstig, terug.

  • d.

   Indien de deelnemer uit dienst treedt en de fiets nog niet is afbetaald, zal er een inhouding plaatsvinden op het nog niet gebruikte IKB-tegoed. Indien dit tegoed niet toereikend is zal het dan nog openstaande bedrag via het salaris verrekend worden.

 • E.

  Vakbondscontributie

  • a.

   De deelnemer doet via You-Force een aanvraag, waarbij de deelnemer aangeeft wanneer diegene de vakbondscontributie wil uitruilen. Deelnemer voegt een kopie van het bewijs van lidmaatschap toe.

 • F.

  Reiskosten woon-werk

  • a.

   De deelnemer doet via You-Force een aanvraag voor de uitruil van de reiskosten. De hoogte van de uitruilvergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer bedraagt € 0,19 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer en ongeacht de afstand

  • b.

   De reisafstand woon- werkverkeer wordt berekend tussen de postcode van de werkplek en de postcode van het woonadres volgens Google Maps;

  • c.

   De uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per jaar bij een werkweek van 5 dagen;

  • d.

   Bij afwezigheid van meer dan 30 dagen (bijvoorbeeld door ziekte), worden deze dagen in mindering gebracht op het aantal werkdagen;

  • e.

   De reisafstand wijzigt door verhuizing;

  • f.

   De deelnemer kan alleen de keuze maken om de reiskosten woon-werk uit te ruilen op de momenten dat de deelnemer in diezelfde maand (een gedeelte van het) IKB-budget laat uitbetalen. Anders is er namelijk geen budget om de reiskosten woon-werk mee uit te ruilen.

 • G.

  Bedrijfsfitness

  • a.

   De deelnemer meldt zich via het digitale portaal van Bedrijfsfitness aan;

  • b.

   De deelnemer kan een keuze maken uit alle door Bedrijfsfitness Nederland erkende sportscholen/fitnesscentra locaties;

  • c.

   Gemeente Harlingen biedt de deelnemer een werkgeversbijdrage in de abonnementskosten à € 10,00 per maand;

  • d.

   De deelnemer ontvangt van Bedrijfsfitness Nederlands een factuur (de werkgeversbijdrage is al van dit bedrag afgehaald) en betaalt zelf het abonnement. De deelnemer doet vervolgens via You-Force een aanvraag, waarbij hij/zij aangeeft wanneer de abonnementskosten fiscaal gunstig uitgeruild moeten worden. De deelnemer stuurt een kopie van de factuur mee.

Artikel 6 Wijzigingen binnen (fiscale) wet- en regelgeving

Verzoeken voor toepassing van deze regeling worden gehonoreerd, mits zij passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving. Indien de regelgeving tussentijds wijzigt vindt toepassing van deze regeling in overeenstemming met de nieuwe regelgeving plaats.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de gemeente Harlingen in afwijking hiervan andere afspraken maken met een individuele medewerker.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Bijlage regeling Individueel Keuzebudget gemeente Harlingen’.

 • 2.

  Bekendmaking van de regeling vindt plaats in het elektronische gemeenteblad en op intranet.

 • 3.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2017 onder gelijke intrekking van de regeling ‘Fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer’, de regeling ‘Vakbondscontributie’, de ‘Fietsregeling’, de ‘PC-regeling’ en de regeling ‘Sporten via het werk’.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen.

 

Harlingen,29-11-2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W.R.Sluiter

burgemeester

J.S.W.Ozenga

gemeentesecretaris