Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening Parkeerbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Parkeerbelastingen 2017
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

09-11-2016

gmb-2016-169708

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Parkeerbelastingen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harlingen;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening Parkeerbelasting 2017 en de bijbehorende bijlagen 1 en 2

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

a. parkeren:

het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 

b. motorvoertuigen:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 

c. houder:

degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de WVW 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven dan wel degene, die middels een leasecontract of werkgeversverklaring aan kan tonen houder te zijn;

 

d. parkeerapparatuur:

parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 

e. vergunning:

een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 

f. vergunninghouder:

de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 

g. centrale computer:

computer van het bedrijf en/of stichting waarmee de gemeente Harlingen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven, indien sprake is van:

 • a.

  als zodanig herkenbare motorvoertuigen van de gemeente Harlingen;

 • b.

  als zodanig herkenbare motorvoertuigen van onderstaande hulpdiensten / instanties:

  • a.

   Ambulance;

  • b.

   Politie;

  • c.

   Brandweer;

  • d.

   Defensie;

  • e.

   Douane;

  • f.

   Marechaussee;

  • g.

   Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • c.

  parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Hierbij dient de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk leesbaar en op een zichtbare plaats, bij voorkeur op het dashboard, in het voertuig te zijn geplaatst. Daarnaast moet daarbij met behulp van een parkeerschijf de starttijd van het parkeren aangegeven worden in verband met de maximale parkeerduur;

 • d.

  de volgende evenementen:

  • a.

   Vlootdag, opening seizoen Historische Zeilvloot;

  • b.

   Straatfestival;

  • c.

   Visserijdagen (alleen de zaterdag);

  • d.

   Zoutsloter Kerstmarkt.

 • e.

  de volgende nationale feestdagen:

  • a.

   Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2017;

  • b.

   Goede vrijdag: vrijdag 14 april 2017;

  • c.

   Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 16 en maandag 17 april 2017;

  • d.

   Koningsdag: donderdag 27 april 2017;

  • e.

   Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2017;

  • f.

   Hemelvaartsdag: donderdag 25 mei 2017;

  • g.

   Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 4 en maandag 5 juni 2017;

  • h.

   Kerst (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2017.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer;

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren;

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer;

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend;

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 11 Kosten

 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 61,00;

 • 2.

  De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen, indien het verwijderden geschiedt:

  • a.

   tussen 08.00 – 18.00 uur: maandag t/m vrijdag € 45,00;

  • b.

   overig op werkdagen, weekend en feestdagen: € 60,00.

 • 3.

  De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen:

  • a.

   voor de overbrenging € 240,00;

  • b.

   indien er sprake is van een onvolledige overbrenging (takelwagen in reeds ter plaatse en de takelwerkzaamheden zijn gestart maar uiteindelijk gaat het voertuig niet naar de plaats van bewaring) €90,00;

  • c.

   voor het bewaren € 15,00 per dag.

 • 4.

  Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 14
 • 1.

  De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem’;

 • 2.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Plaatsen waar met een parkeervergunning mag worden geparkeerd’.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening parkeerbelastingen 2016' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017;

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2017’.

 

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 9 november 2016

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de secretaris,

J.S.W. Ozenga

de burgemeester,

W.R. Sluite

Tarieventabel

 

Behorende bij verordening parkeerbelastingen 2017

 

 • 1.

  Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, lid a, bedraagt:

  a

  in gebied A, Waddenpromenade

  30 minuten

  0,50

  b

  in gebied B, Voorstraat

  uur

  1,00

  c

  in gebied C, Binnenstad

  uur

  1,00

  d

  in gebied D, Spoorstraat

  dag

  2,00

   

   

  uur

  0,40

  e

  in gebied E, Station

  dag

  2,00

   

   

  uur

  0,40

  f

  in gebied F, Nieuwe Vissershaven, camper

  dag

  7,70

   

  in gebied F, Nieuwe Vissershaven, auto

  dag

  5,00

  g

  in gebied G, Pleintje Noorderhaven

  uur

  1,00

  h

  in gebied H, Vignetgebied

  uur

  0,20

 • 2.

  Het tarief voor het parkeren op een vergunninghoudersplaats als bedoeld in artikel 2, lid b, bedraagt op basis van:

   

  a.

   

  een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening 2017:

   

   

   

  I.

  gebied B en C, Voorstraat en Binnenstad

  maand

  2,08

   

   

   

  kalenderjaar

  25,00

   

  II.

  gebied H, Vignetgebied

  kalenderjaar

  2,50

   

  III.

  gebied I, Vijverbuurt

  maand

  2,08

   

   

   

  kalenderjaar

  25,00

  b.

  een bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel b, van de Parkeerverordening 2017

   

   

   

   

  dag

  5,00

   

   

  week

  20,00

   

   

  maand

  45,00

   

   

  kalenderjaar

  375,00

  c.

   

  een bezoekerskaart als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel c, van de Parkeerverordening 2017:

   

   

   

  I.

  Bezoekerskaart Binnenstad

  per stuk / dag

  2,00

   

  II.

  Bezoekerskaart Vignetgebied

  per stuk / dag

  0,50

  d.

   

  een toeristenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel d, van de Parkeerverordening 2017:

   

   

   

   

   

   

   

   

  I.

  gebied B en C, Voorstraat en Binnenstad

  per stuk / dag

  5,00

   

  II.

  gebied H, Vignetgebied

  per stuk / dag

  1,00

  e.

   

  een dienstenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel e, van de Parkeerverordening 2017:

   

   

   

   

   

  maand

  10,00

   

   

   

  kalenderjaar

  100,00

  f.

   

  een werknemersvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel f, van de Parkeerverordening 2017:

   

   

   

  I.

  Werknemers A

  maand

  10,00

   

   

   

  kalenderjaar

  100,00

   

  II.

  Werknemers B

  kalenderjaar

  30,00

   

  III.

  Werknemers C

  kalenderjaar

  30,00

  g.

  een stallingsbedrijvenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel g, van de Parkeerverordening 2017

  kalenderjaar

  75,00

  h.

   

  een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel h, van de Parkeerverordening 2017:

   

   

   

  I.

  gebied C, Binnenstad

  per stuk / dag

  5,00

   

  II.

  gebied H, Vignetgebied

  per stuk / dag

  1,00

  i.

  een incidentele vergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel i, van de Parkeerverordening 2017

  per stuk / dag

  1,00

   

   

   

   

  j.

  Een forensenvergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel k van de Parkeerverordening 2017

  maand

  10,00

   

   

  kalenderjaar

  100,00

 

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

 

 • 1.

  Plaats en tijdstip betaald parkeren

   

  • a.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zondag telkens van 08:00 tot 20:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

   Waddenpromenade:

   (Gebied A)

   Waddenpromenade, maximale inworp telkens voor 30 minuten parkeertijd.

    

  • b.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

   Voorstraat

   (Gebied B)

   Voorstraat, maximale inworp telkens voor 1 uur parkeertijd.

    

   Binnenstad

   (Gebied C)

   Achterstraat, Anjelierstraat, Bildtstraat, Bildtseweg, Both Apothekerstraat, Brouwersstraat, Caspar di Roblesstraat, Dalpad, Dokstraat, Droogstraat, Dwarsstraat, Dijkswal, Fabrieksplein, Fabrieksstraat, Franekereind, Gardeniersstraat, Grachtswalplein, Grote Bredeplaats, Grote Ossenmarkt, Havenplein, Havenweg, Heiligeweg, Herenwaltje, Hofstraat, Hoogstraat, Jan Ruurdstraat, Karremanstraat, Kerkpad, Kerkpoortstraat, Klaverbladstraat, Kleine Bredeplaats, Kleine Ossenmarkt, Kruisstraat, Lammert Warndersteeg, Lanen, Liemendijk, Lombardstraat, Molenpad, Moriaanstraat, Nieuwstraat, Nieuweweg, Noordergrachtswal, Noorderhaven (met uitzondering van pleintje voor stadhuis), Noorderstraat, Noordijs, Nutstraat, Ooievaarsteeg, Oude Turfkade, Raamstraat, Rapenburg, Romastraat, Rommelhaven, Roptaweg, Rozemarijnstraat, Rozengracht, Rozenstraat, Schapestraatje, Scheerstraat, Scheffersplein, Schoolplein, Schoolstraat, Schritsen Simon Stijlstraat, Sint Annahof, Spinhuisstraat, Spinstraat, Steenhouwerstraat, Tiepelplein, Tuinpad, Vetsmeltersstraat, Vianen, Vismarkt, Vissersstraat, Wasbleek, Wasbleekstraat, Weeshuisstraat, Werfpad, Westersteeg, Westerstraat, Westerkerklaan, Weverstraat, Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, inclusief het ‘driehoekje’, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade), Willemskade, William Boothstraat, Wortelstraat, Zeepziedersstraat, Zeilmakersstraat, Zoutstraat, Zoutsloot, Zuiderbolwerk, Zuiderhaven, Zuiderplein en Zuiderstraat maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

    

   Spoorstraat

   (Gebied D)

   Spoorstraat, maximale inworp telkens voor 1 dag.

    

   Station

   (Gebied E)

   Stationsweg, maximale inworp telkens voor 1 dag.

  • c.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende weg het parkeren van maandag t/m zondag telkens van 00:00 tot en met 23:59 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

   Nieuwe Vissershaven

   (Gebied F)

   Parkeerterrein aan de Nieuwe Vissershaven, maximale inworp telkens 3 dagen.

  • d.

   Vast te stellen dat:

   Op het navolgende parkeerterrein, het parkeren op zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

   Pleintje Noorderhaven

   (Gebied G)

   Pleintje voor stadhuis aan de Noorderhaven, maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

  • e.

   Vast te stellen dat:

   Op de navolgende wegen en parkeerterreinen het parkeren van maandag t/m zaterdag telkens van 09:00 tot 17:00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende verordening parkeerbelastingen:

    

   Vignetgebied

   (Gebied H)

   Totale grondgebied binnen de gemeente Harlingen, met uitzondering van de gebieden (de gebieden A, B, C, D, E, F en G van bijlage 1 van de uitvoeringsbesluiten parkeerverordening 2017 en verordening parkeerbelastingen 2017), industrieterrein Oostpoort, Nieuwe Industriehaven, Nieuwe Vissershaven, parkeerterreinen Westerzeedijk en het grondgebied van Wijnaldum maximale inworp telkens voor 4 uur parkeertijd.

 • 2.

  Wijze van betalen

  • a.

   Ter zake van het betaald parkeren voor alle onder 1 ‘Plaats en tijdstip betaald parkeren’ genoemde gebieden geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00 of €2,00 dan wel door pinbetaling. Bij teveel inworp vindt geen restitutie plaats;

  • b.

   Bij het betaald parkeren waarbij gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 3.

  Betaald parkeren met gebruik van een telefoon

  In afwijking van het bepaalde onder 2 ‘Wijze van betalen’ kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een aanbieder van het GSM parkeren. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij de aanbieder. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan de aanbieder. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de aanbieder in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen.

 • 4.

  Wielklem

  Vast te stellen dat voor alle onder 1 ‘Plaats en tijdstip betaald parkeren’ genoemde gebieden, indien nodig, een wielklem kan worden toegepast.

 

Bijlage 2 Plaatsen waar met parkeervergunning mag worden geparkeerd

 

 • 1.

  Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd:

  Waddenpromenade:

  (Gebied A)

  Waddenpromenade;

   

  Voorstraat

  (Gebied B)

  Voorstraat;

   

  Binnenstad

  (Gebied C)

  Achterstraat, Anjelierstraat, Bildtstraat, Bildtseweg, Both Apothekerstraat, Brouwersstraat, Caspar di Roblesstraat, Dalpad, Dokstraat, Droogstraat, Dwarsstraat, Dijkswal, Fabrieksplein, Fabrieksstraat, Franekereind, Gardeniersstraat, Grachtswalplein, Grote Bredeplaats, Grote Ossenmarkt, Havenplein, Havenweg, Heiligeweg, Herenwaltje, Hofstraat, Hoogstraat, Jan Ruurdstraat, Karremanstraat, Kerkpad, Kerkpoortstraat, Klaverbladstraat, Kleine Bredeplaats, Kleine Ossenmarkt, Kruisstraat, Lammert Warndersteeg, Lanen, Liemendijk, Lombardstraat, Molenpad, Moriaanstraat, Nieuwstraat, Nieuweweg, Noordergrachtswal, Noorderhaven (met uitzondering van pleintje voor stadhuis), Noorderstraat, Noordijs, Nutstraat, Ooievaarsteeg, Oude Turfkade, Raamstraat, Rapenburg, Romastraat, Rommelhaven, Roptaweg, Rozemarijnstraat, Rozengracht, Rozenstraat, Schapestraatje, Scheerstraat, Scheffersplein, Schoolplein, Schoolstraat, Schritsen Simon Stijlstraat, Sint Annahof, Spinhuisstraat, Spinstraat, Steenhouwerstraat, Tiepelplein, Tuinpad, Vetsmeltersstraat, Vianen, Vismarkt, Vissersstraat, Wasbleek, Wasbleekstraat, Weeshuisstraat, Werfpad, Westersteeg, Westerstraat, Westerkerklaan, Weverstraat, Willemshaven (het gebied tussen de Westerzeedijk, de spoorlijn en het water van de Willemshaven en de Nieuwe Willemshaven, inclusief het ‘driehoekje’, te weten het parkeerterrein tussen Westerzeedijk en Nieuwe Willemskade), Willemskade, William Boothstraat, Wortelstraat, Zeepziedersstraat, Zeilmakersstraat, Zoutstraat, Zoutsloot, Zuiderbolwerk, Zuiderhaven, Zuiderplein en Zuiderstraat;

   

  Spoorstraat

  (Gebied D)

  Spoorstraat;

   

  Station

  (Gebied E)

  Stationsweg;

   

  Nieuwe Vissershaven

  (Gebied F)

  Parkeerterrein aan de Nieuwe Vissershaven;

   

  Pleintje Noorderhaven

  (Gebied G)

  Pleintje voor stadhuis aan de Noorderhaven;

   

  Vignetgebied

  (Gebied H)

  Totale grondgebied binnen de gemeente Harlingen, met uitzondering van de gebieden (de gebieden A, B, C, D, E, F, G en I van bijlage 2 van de uitvoeringsbesluiten parkeerverordening 2017 en verordening parkeerbelastingen 2017), industrieterrein Oostpoort, Nieuwe Industriehaven, Nieuwe Vissershaven, parkeerterreinen Westerzeedijk en het grondgebied van Wijnaldum;

   

  Vijverbuurt:

  (Gebied I)

  Vijver, Vijverstraat.

 • 2.

  Bewonersvergunning:

 • 3.

  Bedrijfsvergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 ‘Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd’, een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder b van de vigerende parkeerverordening aan eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze een beroep of bedrijf uitoefent, kan worden afgegeven.

 • 4.

  Bezoekerskaart:

 • 5.

  Toeristenvergunning:

  • a.

   dat voor de onder gebied C genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d van de vigerende parkeerverordening aan hotelbedrijven die bedrijfsmatig en tegen betaling nachtverblijf bieden aan personen, kan worden afgegeven, die respectievelijk gevestigd zijn in de onder gebied B en C genoemde straten (Binnenstad);

  • b.

   dat voor de onder gebied H genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder d van de vigerende parkeerverordening aan hotelbedrijven die bedrijfsmatig en tegen betaling nachtverblijf bieden aan personen, kan worden afgegeven, die respectievelijk gevestigd zijn in de onder gebied H genoemde straten (Vignetgebied).

 • 6.

  Dienstenvergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 ‘Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd’, een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder e van de vigerende parkeerverordening aan instellingen en of organisaties of personen, die medisch noodzakelijke consulten uitvoeren, die voor de uitoefening van de functie of taak structureel een of meer motorvoertuigen in de gehele gemeente nodig heeft, kan worden afgegeven.

 • 7.

  Werknemersvergunning:

  • a.

   dat voor de volgende locaties een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder A, B, C en I genoemde straten (Werknemers A):

   • W1: Zoutsloot, voor zover gelegen ten westen van huisnummer Zoutsloot 12;

   • W2: Dijkswal, parkeerterrein, inclusief de langsparkeerplaatsen Dijkswal;

   • W3: Bildtseweg;

   • W4: Willemshaven;

   • W5: Brouwersstraat, Grote Ossenmarkt, Jan Ruurdstraat, Raamstraat, Schritsen, Zuiderhaven (tussen Grote Ossenmarkt en Zuiderplein) en Zuiderplein;

   • W6: Station;

   • W7: Nieuwe Vissershaven;

   • W8: Spoorstraat, parkeerterrein;

   • W9: Zuiderhaven westzijde (tussen Havenplein en Steenhouwerstraat);

   • W10: Havenweg (tussen Westerzeedijk en Schapestraatje);

   • Gebied H

  • b.

   dat voor de volgende locaties een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder A, B, C en I genoemde straten (Werknemers B):

   • W7: Nieuwe Vissershaven;

   • W8: Spoorstraat, parkeerterrein;

   • Gebied H.

  • c.

   dat voor de onder H genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3 onder f van de vigerende parkeerverordening kan worden afgegeven aan degenen die werkzaam zijn bij een bedrijf gevestigd in de onder H genoemde straten (Werknemers C).

 • 8.

  Stallingsbedrijvenvergunning:

  Dat voor de onder gebied C genoemde wegen een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder g van de vigerende parkeerverordening aan bestaande stallingsbedrijven die ook als zodanig in het bestemmingsplan zijn opgenomen, kan worden afgegeven, die gevestigd zijn in de onder gebied C genoemde straten.

 • 9.

  Evenementenvergunning:

 • 10.

  Incidentele vergunning:

  Dat voor alle genoemde wegen en terreinen onder 1 ‘Plaatsen waar met een vergunning kan worden geparkeerd’, met uitzondering van gebied A en B, een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder i van de vigerende parkeerverordening aan gezelschappen die bij een huwelijk of begrafenis aanwezig willen zijn, kan worden afgegeven.

 • 12.

  Stadhuisvergunning:

  Dat voor het onder gebied G genoemd plein een vergunning, als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder j van de vigerende parkeerverordening aan door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen personen / instanties, kan worden afgegeven.

 • 11.

  Forensenvergunning:

  Dat voor de onder gebied E genoemde wegen een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 3, onder k van de vigerende parkeerverordening aan vaste treinreizigers kan worden afgegeven.