Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010
CiteertitelPrivacyreglement BRP 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het op 18 september 2007 vastgestelde Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, inclusief de wijziging van 20 januari 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 3. Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-201019-05-2011nieuwe regeling

09-02-2010

Flevopost, 4-8-2010

Nr. B10-00252

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010

 

 

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010

(kortweg Privacyreglement BRP 2010)

Toelichting op het Privacyreglement BRP 2010 van de gemeente Lelystad

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010. De verordening omvat het juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. De raad heeft de nadere regeling van verantwoordelijkheid, beheer en gegevensverwerking opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders in hun rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen, hierna te noemen BRP. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikel 1

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Het reglement betreft de basisregistratie personen. Dat is een combinatie van de basisadministratie, waarin persoonsgegevens van personen die in gemeente Lelystad woonachtig zijn en de registratie van gegevens van niet-inwoners. Om over de gegevens van niet-inwoners te kunnen beschikken is een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken nodig, het onder g in dit artikel genoemde autorisatiebesluit.

De basisregistratie bevat naast gegevens van inwoners en niet-inwoners de zogenaamde aangehaakte gegevens. Dat zijn gegevens van voormalige inwoners van gemeente Lelystad, die nog in gebruik zijn, maar die strikt formeel geredeneerd niet tot de basisadministratie worden gerekend.

Artikel 2

Het beheer van de basisregistratie personen is belegd bij het afdelingshoofd

Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken.

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V.

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een "on-line verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Lid 1, sub a regelt de toegang van de beheerder en de medewerkers bij de afdelingen die uitvoering geven aan de Wet GBA.

Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals BBL of WIZ, kan het regionale politiekorps op dezelfde wijze toegang hebben tot de GBA. Dit is geregeld in artikel 96, tweede lid van de lid Wet GBA.

Lid 3 regelt de rechtstreekse toegang tot de GBA-V.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie systematisch gegevens worden verstrekt zonder dat hun rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen is gegeven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties.

Artikel 6. Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht in artikel 96 tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de integratie van de basisadministratie in de basisregistratie (Key2Datadistributie). Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

Artikel 8. Overige verstrekkingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van artikel 100 van de Wet GBA bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan zogenaamde vrije derden.

Voorwaarde is dat het gemeentelijk verstrekkingenbeleid is vastgelegd bij of krachtens een gemeentelijke verordening. Met de wijziging van artikel 100 van de wet GBA per 1 september 2001 heeft de wetgever de categorie van personen en instellingen die de gemeente van gegevens kan voorzien aanzienlijk beperkt.

Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de GBA en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking op grond van artikel 100 aan commerciële instellingen en bedrijven volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking.

Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt, is verder afgebakend. Over het algemeen mogen alleen de in artikel 100, tweede lid Wet GBA vermelde gegevens worden verstrekt. Ingevolge artikel 102 van de Wet GBA heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval is een belangenafweging nodig om te bepalen of de gevraagde informatie wel of niet kan worden verstrekt. Beide partijen dienen dan gehoord te worden.

Onder artikel 100 Wet GBA is gegevensverstrekking alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

Een voorbeeld van gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen is de verstrekking van gegevens aan woningcorporaties in het kader van de samenwerking op het gebied van de fraudebestrijding en eerlijke verdeling van de woonruimte.

Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang zoals in verband met een reünie of opsporing van een familielid. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard. Daarnaast moeten informatieverstrekkingen die plaatsvinden op basis van artikel 100 worden geprotocolleerd (artikel 10).

Artikel 9

Dit artikel regelt de verplichting van bestuursorganen om bij gerede twijfel aan de juistheid van de authentieke gegevens terug te melden aan de beheerder van de basisadministratie. Gegevensuitwisselingen beperken zich in het algemeen niet uitsluitend tot de authentieke gegevens. Ook in de niet-authentieke gegevens kunnen eventuele fouten voorkomen, die door daartoe door het college aan te wijzen afnemers teruggemeld moeten kunnen worden.

Op grond van artikel 62, vierde lid, van de wet GBA is het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de basisadministratie;

 • ·

  nadere regels te stellen omtrent de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding;

 • ·

  binnengemeentelijke afnemers aan te wijzen die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft.

De ‘terugmelding aan de basisadministratie’ houdt zowel terugmelding in aan de eigen basisadministratie van de gemeente Lelystad als ook aan de basisadministraties van de andere gemeenten.

Artikelen 10 tot en met 13

De wet GBA regelt uitputtend de rechten van de burger met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van diens gegevens in de basisadministratie. Op het deel van de basisregistratie dat niet als basisadministratie wordt aangemerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechten die de burger op grond van die wet heeft, zijn overgenomen in dit reglement.

Artikel 14. Beveiliging

De GBA stelt een aantal eisen op het gebied van beveiliging:

Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde is uit te splitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • ·

  Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • ·

  de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • ·

  de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

In de gemeente Lelystad zijn er maatregelen getroffen op deze terreinen. De maatregelen zijn opgenomen in een beveiligingsplan.

Artikel 15. Slotbepaling

Gegeven de substantiële wijzigingen stellen wij voor om het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 18 september 2007, inclusief de wijziging van 20 januari 2009, in zijn geheel te vervangen door het onderhavige Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010.

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010

Het college van de gemeente Lelystad

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010

besluit:

 • 1.

  Het Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010 (kortweg Privacyreglement BRP 2010) vast te stellen;

 • 2.

  Het op 18 september 2007 vastgestelde Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, inclusief de wijziging van 20 januari 2009, in te trekken met ingang van de datum waarop het Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010 in werking treedt.

Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 

de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

Besluit

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

verordening:

de Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010 vastgesteld door de gemeenteraad op 2 februari 2010;

 

basisadministratie:

de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Lelystad als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Lelystad;

 

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

 

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Lelystad en van wie de verantwoordelijke de in artikel 4 genoemde persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt, omschreven in bijlage 1d bij artikel 58a van het Besluit;

 

aangehaakt gegeven:

in de basisregistratie personen van de ingeschrevene opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

 

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 

bewerker:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

 

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

binnengemeentelijke afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de basisregistratie personen

  • 1.

   Beheerder van de basisregistratie personen is het afdelingshoofd Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken.

  • 2.

   De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   het verlenen en beëindigen van (rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie en de GBA-V;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de

GBA-V

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

 • a.

  de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de afdeling Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken (BBL) en de aangewezen medewerkers van het team Burgerzaken en Belastingen van de afdeling Stadswinkel;

 • b.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de basisregistratie personen. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Rechtstreekse toegang tot de GBA-V hebben:

 • a.

  de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de afdeling Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken;

 • b.

  de aangewezen medewerkers van het team Burgerzaken en Belastingen van de afdeling Stadswinkel;

 • 4.

  Binnengemeentelijke afnemers kunnen na schriftelijke toestemming van de beheerder rechtstreekse toegang verkrijgen tot de GBA-V, mits zij deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 5.

  Voor welke gegevens zij geautoriseerd worden is afhankelijk van de wettelijke- of opgedragen taak, zulks ter beoordeling van de beheerder.

 • 6.

  Afschriften van deze besluiten worden als aanhangsel aan het reglement toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

 • 7.

  Bovengenoemde binnengemeentelijke afnemers hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij dit reglement vermelde overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder;

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden gedaan;

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

 • 4.

  In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die bij gerede twijfel mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken;

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Recht op correctie

 • 1.

  Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken;

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen 3 maanden na dit besluit.

Artikel 14 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Handboek beveiliging GBA.

Artikel 15 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Dit Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010, onder gelijktijdige intrekking van het op 18 september 2007 vastgestelde Reglement gemeentelijke basisadministratie personen, inclusief de wijziging van 20 januari 2009.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement BRP 2010”.

 • 3.

  Dit reglement ligt ter inzage bij de beheerder.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Lelystad hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie.

Taak

Afdeling

Wettelijke grondslag

Gegevensset

Binnen/Buiten

Gemeentelijke belastingen

BBL

Titel IV, Hoofdstuk XV Gemeentewet

Gemeentelijke belastingen

Beide

Waardering onroerende zaken

BBL

Art 22, 38 Wet waardering onroerende zaken

WOZ

Beide

Afvalstoffenheffing

BBL

Art 15.33 Wet milieubeheer

Afvalstoffenheffing

Beide

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

BBL

Aanwijzingsbesluit Min van Justitie

Opsporingsambtenaren

Beide

Rampenbestrijding

BBL

Art 5, lid 5, onder n, van de Wet rampen en zware ongevallen

CRIB

Beide

Rampenbestrijding Geodataviewer

RD

Art 5, lid 5, onder n, van de Wet rampen en zware ongevallen

Geodata

Binnen

Kieswet

BBL

Kieswet

Kieswet

Beide

Leerplicht

BBL

Art 2 en 22 Leerplichtwet,

Leerplicht

Beide

Leerlingenvervoer

BBL

Wet Leerlingenvervoer

Leerplicht

Binnen

GBA

BBL

Hoofdstuk 2 van de Wet GBA.

GBA

Beide

Dispensatie niet openbare archiefstukken

FZ

Art 15, derde lid, Archiefwet 1995

Dispensatie

Beide

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

RD

Aanwijzingsbesluit Min van Justitie

Opsporingsambtenaren

Beide

Winkeltijden

RD

Art 3 Winkeltijdenwet en de gemeentelijke legesverordening

Winkeltijden

Beide

Drank- en horecabedrijf

RD

Art 3 Drank- en Horecawet

Drank- en horecabedrijf

Beide

Kansspelen

RD

Art 30b Wet op de kansspelen

Kansspelen

Beide

Omgevingsvergunning

RD

Art 6 en 40 Woningwet Artikelen 3.3, 3.6, 3.7, 3.22, 3.23, 3.38 en 6.12 Wet Ruimtelijke Ordening Artikelen 2.11.1 en 2.12.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken Artikelen 8.1 en 10.63 Wet milieubeheer Artikel 11 van de Monumentenwet 1988 Algemene plaatselijke verordening Na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: artikel 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Omgevingsvergunning (WABO)

Beide

Vergunningen/ontheffingen/meldingen/ken-nisgevingen op grond van APV

RD

Algemene plaatselijke verordening

APV

Beide

Opmaken proces-verbaal, registratie gestolen documenten

Regiopolitie Flevoland

Geen

Regiopolitie1

Binnen

Opsporingsbelang, terreurbestrijding

Regiopolitie Flevoland

Geen

Regiopolitie2

Binnen

Begraafplaatsenadministratie / grafrechten

SB

Art 28 Wet op de Lijkbezorging; VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

begraafplaats 2006

Grafrechten

Beide

Gevonden voorwerpen

STW

Boek 5 Burgerlijk Wetboek; Besluit gevonden voorwerpen

Gevonden en verloren

Beide

Bijschrijving paspoort

STW

Paspoortwet

Bijschrijving paspoort

Beide

Naturalisatie

STW/BBL

Art 1, onder d, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Naturalisatie

Beide

Naamswijziging

STW

Art 3, lid 4, onder c. en d. Besluit geslachtsnaamswijziging

Naamswijziging

Beide

Burgerlijke stand

STW

Art 13a, 18, 24 en 24a Boek I Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke stand

Beide

Meldingen openbare ruimte

STW

Geen

Meldingen

Binnen

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

WIZ

Aanwijzingsbesluit Min van Justitie

Opsporingsambtenaren

Beide

Uitkeringen werk en bijstand

WIZ

Art 5, onder a, 52, 58, 59 en 60, 61 t/m 62i Wet werk en bijstand; Art 9, 20a en 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Artikel 9, 20a en 25 Wet inkomensvoorziening oudere en – gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Artikel 22 en 72, eerste lid, onder c Wet kinderopvang, of Artikel 12 en 28 Wet werk en inkomen kunstenaars.

Werk en bijstand

Beide

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

WIZ

Art 4 en 6 Wmo

WMO

Beide

Gehandicaptenparkeerkaart

WIZ

Art 49 en 53 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Gehandicaptenparkeerkaart

Beide

Sociale werkvoorziening

WIZ

Art 10 Wet Sociale Werkvoorziening

Sociale werkvoorziening

Beide

Inburgering Nieuwkomers

WIZ

Wet Inburgering Nieuwkomers

WIN

Binnen

Wet Kinderopvang

WIZ

Wet Kinderopvang

 

Binnen

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch en op aanvraag basisgegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Taak

Afdeling

Wettelijke grondslag

Gegevensset

Binnen/Buiten

Inzage GBA

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

A&B

Art 20, 25 en 26 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

BOPZ

Beide

Nee - aanvraag

Pensioenen raadsleden en wethouders

A&B

Wethouders: art 138, 140, 142 en 143 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de gemeentelijke Uitkerings- en pensioenverordening. Gemeenteraadsleden: art 10 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Pensioenen

Beide

Nee - aanvraag

Wachtgelden gemeentepersoneel

A&B

Wachtgelden ambtenaren: artikel 125 van de Ambtenarenwet en de hierop gebaseerde collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (hoofdstukken 10 en 11) alsmede artikel 109 van de Grondwet. Wachtgelden raadsleden en wethouders: artikel 95 Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit raadsleden en commissieleden en de arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Lelystad

Wachtgelden

Beide

Nee - aanvraag

Afhandelen bezwaarschriften

A&B

AWB

NAW

Beide

Nee - aanvraag

Statistiek

A&B

Geen

Statistiek

Binnen

Nee - selectie

Eenpersoonshuishoudens

BBL

Geen

NAW

Binnen

Nee - selectie

Bestrijding infectieziekten

BBL

Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken

NAW

Binnen

Nee - selectie

Veteranendag

Communicatie

Geen

Veteranendag

Binnen

Nee - selectie

4-mei

Communicatie

Geen

4-mei

Binnen

Nee - selectie

Jaarlijkse verenigingenmarkt

Communicatie

Geen

NAW

Binnen

Nee - selectie

Organiseren verkiezingen sportman/-vrouw van het jaar

Communicatie

Geen

NAW

Binnen

Nee- selectie

Koninklijke onderscheidingen

Concernstaf

Geen

Koninklijke onderscheidingen

Binnen

Nee - selectie

Huwelijksjubilea / 100-jarigen

Concernstaf

Geen

Huwelijksjubilea

Binnen

Nee - selectie

Administratie persoonsgegevens raadsleden

Raadsgriffier

Geen

Raadsleden

Binnen

Nee - selectie

Verkeersveiligheidsprojecten 15, 16 en 17 jarigen

SB

Geen

NAW

Binnen

Nee - selectie

Bijhouden administratie team Zorg

STW

Geen

NAW + datum/soort mutatie

Binnen

mutatierapportage

Bijhouden administratie team Werk

WIZ

Geen

NAW + datum/soort mutatie

Binnen

mutatierapportage

Bijhouden administratie team Bedrijfsondersteuning

WIZ

Geen

NAW + datum/soort mutatie

Binnen

mutatierapportage

Verwelkomen nieuwe bewoners

Wijkposten

Geen

NAW + datum/soort mutatie

Binnen

mutatierapportage

Stembureauleden

BBL

Geen

NAW + datum/soort mutatie

Binnen

mutatierapportage

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Registratie

Beheerder/Eigenaar

Doel

Gegevensset

Key2Datadistributie

Datadistributiesysteem

BBL

Distribueren van GBA gegevens aan Key2Datadistributie waarna vervolgens op grond van autorisaties binnengemeentelijke afnemers automatisch voorzien worden van voor hem/haar relevante GBA gegevens

Key2Datadistributie

GHS4All

Gemeentelijk Heffingen Systeem

BBL

Bijhouden van de OZB- en WOZ-administratie door de ontvangst van relevante GBA gegevens via Key2Datadistributie

GHS4All

GWS4All

Geïntegreerd Welzijn Systeem

WIZ

Bijhouden van de GWS4all applicatie door het opvoeren van nieuwe cliënten

GWS4All

G4LPA

BBL

De gegevens van burgers tot 23 jaar middels een wekelijkse export vanuit de GBA importeren in de G4LPA applicatie

G4LPA

RS8-Melddesk

STW

De gegevens van burgers vanaf 12 jaar teneinde de juiste personalia te gebruiken indien de burger een melding doet

Melddesk

SPSS

A&B

In het kader van statistisch onderzoek het produceren van standstatistieken van de bevolking per wijk naar geslacht, leeftijdsopbouw, nationaliteit, burgerlijke staat, etniciteit etc; Het produceren van stroomstatistieken van geboorte, overlijden, vestiging, vertrek en verhuizingen en het produceren van stroomstatistieken van huwelijk en huwelijksontbindingen.

SPSS

Geodataviewer

RD

In het kader van rampenbestrijding kunnen NAW gegevens aan wijken/buurten gekoppeld worden.

Geodata

Midoffice

FZ

E-formulieren: pre-fill bij Meldingen, Aanvraag uittreksel GBA/BS

Bij inwoner van Lelystad:

Øgeslachts- en voornaam;

Østraat,

Øpostcode, woonplaats.

BIJLAGE 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt.

Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

Bibliotheek

(geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP)

www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Art. 76 WBP

Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen

(niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Culturele organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Fondsverwervende organisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

-Maatschappelijke dienstverlening

-Algemene/geestelijke gezondheidszorg

-Kinderopvang

-Jeugdwelzijnswerk

-Ouderenzorg

-Gehandicaptenzorg

-Werkvoorziening

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Juridisch loket (Indien de vraag komt van een advocaat van het Juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure = verplichte derde)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kerken

(niet zijnde de SILA)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Inburgeringsbureaus

(niet gemeentelijk)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Migrantenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Onderwijsinstellingen/Scholen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ouderenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Patiëntenverenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafden-zorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Sportorganisaties en -verenigingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vakorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Vrouwenorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Woningbouwverenigingen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing, het voorkomen van onrechtmatige bewoning, fraudebestrijding en het doen van aangifte van verhuizing

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Nee

Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

BIJLAGE 5

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

Organisatieonderdeel

Gegevens

nvt