Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Harlingen

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Harlingen
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen
CiteertitelVerordening BRP
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2010Onbekend

08-09-2010

Onbekend

Onbekend
01-10-201001-01-2011Onbekend

08-09-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Verordening BRP

De raad der gemeente Harlingen

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b. Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  bevolking van de gemeente Harlingen als bedoeld in artikel 2 van de

  wet;

 • c. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de

 • d. basisregistratie

  personen:

  de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde

  verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren

  tot de bevolking van de gemeente Harlingen;

 • e. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het

  Besluit;

 • f. verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van

  persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering

  van het autorisatiebesluit;

 • g. beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de

  dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van

  het autorisatiebesluit;

 • h. autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet

  betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit

  de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1

  van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Harlingen

  en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft

  opgenomen in de basisregistratie personen;

 • k. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet

  bestuursrecht;

 • l. binnengemeentelijk

  afnemer:

  elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een

  ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

  grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

 • o. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie

  personen is het college van burgemeester en wethouders;

 • 2. Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die

  daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

 • De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke

  afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze

  afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de

  wet;

 • 2. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van

  gegevens

 • 3. een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien

 • 4. gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en

geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1. De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan

  binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie

  alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van

  de gemeente;

 • 2. De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de

  basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik

  op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3. De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke

  afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in

  het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in

  de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Overige bepalingen

Artikel 7

De Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 20 augustus 2008

wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie

personen gemeente Harlingen (Verordening BRP).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 september 2010

De griffier, De voorzitter,