Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening op het Duo-commissielidmaatschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het Duo-commissielidmaatschap
CiteertitelVerordening op het Duo-commissielidmaatschap
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-201022-04-2020Onbekend

20-10-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het Duo-commissielidmaatschap

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling
 • 1.

  Een duo-commissielid is een persoon, geen raadslid zijnde, die met inachtneming

  van het bepaalde in het tweede en derde lid, een raadslid in zijn hoedanigheid als

  lid van de commissie kan vervangen.

 • 2.

  Een duo-commissielid dat als plaatsvervanger een vergadering van een commissie

  bijwoont, kan deelnemen aan de beraadslagingen van deze commissie en heeft

  hierbij adviesrecht doch geen stemrecht.

 • 3.

  Een duo-commissielid heeft geen recht op het bijwonen van besloten

  vergaderingen van een commissie en tot het inzien van stukken als bedoeld in

  artikel 15, derde lid van het Reglement van Orde voor de raad.

 • 4.

  Een duo-commissielid vervangt een raadslid slechts in de commissie waarin dit

  raadslid door de raad is benoemd, met dien verstande dat een raadslid in een

  vergadering van een commissie of een gecombineerde vergadering van twee of

  meer commissies gelijktijdig slechts door één duo-raadslid kan worden

  vervangen.

Artikel 2 Benoeming
 • 1.

  Een duo-commissielid wordt benoemd door de raad op voordracht van het

  raadslid als wiens plaatsvervanger hij optreedt.

 • 2.

  Uitsluitend een raadslid dat een zelfstandige fractie vormt is gerechtigd om ten

  hoogste twee personen, die geen raadslid zijn, voor te dragen voor benoeming als

  zijn plaatsvervanger in één of meer commissies.

 • 3.

  Duo- commissieleden kunnen niet benoemd worden in een

  vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester of van

  wethouders en in de werkgeverscommissie.

Artikel 3 Vereisten voor het duo-raadslidmaatschap
 • 1.

  Een duo-commissielid moet voorkomen op de vastgestelde kandidatenlijst voor

  de verkiezingen voor de leden van de raad waarbij het raadslid, als wiens

  vervanger hij optreedt, is gekozen.

 • 2.

  De vereisten voor het raadslidmaatschap, als bepaald in de artikelen 10, 11, 12 en

  13 van de Gemeentewet, zijn van overeenkomstige toepassing op het duocommissielidmaatschap.

 • 3.

  Het duocommissielid verricht geen handelingen als bedoeld in artikel 15, eerste

  lid, van de Gemeentewet.

 • 4.

  De gedragscode voor bestuurders (neergelegd in de nota "Het glazen huis) is van

  overeenkomstige toepassing op een duo-commissielid.

Artikel 4 Onderzoek vereisten
 • 1.

  Voordat de raad overgaat tot benoeming van een duo-commissielid onderzoekt hij

  of betrokkene aan de vereisten voldoet.

 • 2.

  Het onderzoek vindt plaats overeenkomstig het onderzoek van de geloofsbrieven

  van nieuwe raadsleden, zoals bepaald in artikel 8 van het Reglement van Orde

  voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

 • 3.

  Een persoon die is voorgedragen voor benoeming als duo-commissielid is

  verplicht alle inlichtingen te verschaffen, die nodig zijn voor de uitvoering van het

  in het eerste lid bedoelde onderzoek.

Artikel 5 Beëindiging duo-raadslidmaatschap
 • Het duo-commissielid maatschap eindigt zodra één van de vereisten voor het duocommissielidmaatschap