Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelasting 2011
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

10-11-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelasting 2011

 

 

Artikel 1 Belastingplicht
 • 1.

  Onder de naam “onroerende-zaakbelastingen” worden voor binnen de gemeente

  gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

  a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar

  een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet

  krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt,

  verder te noemen: gebruikersbelasting;

  b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar

  van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of

  beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

 • 2.

  Bij de gebruikersbelasting wordt:

  a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik

  is gegeven (verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die

  dat deel in gebruik heeft gegeven (verder: de gebruikgever); de

  gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op de

  gebruiker;

  b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik

  aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter

  beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking

  heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan

  wie die zaak ter beschikking is gesteld.

   

 • 3.

  Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit

  of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als

  zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip

  geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject
 • 1.

  Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk

  III van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond

  van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die

  onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die

  onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan

  woondoeleinden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing
 • 1.

  De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering

  onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het

  kalenderjaar, bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk

  IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die

  onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of

  krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende

  zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen
 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf

  buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de

  in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

  a. voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond,

  daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van

  glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt

  van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te

  gebruiken;

  b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt

  van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in

  onderdeel a bedoelde grond;

  c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare

  eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van

  levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van

  zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de

  Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de

  voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit

  Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende

  gebouwde eigendommen;

  e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden,

  zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met

  volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend

  het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

  f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail,

  een en ander met inbegrip van kunstwerken;

  g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door

  organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen,

  met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en

  die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van

  publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van

  zodanige werken die dienen als woning;

  i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden

  zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt

  toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te

  merken.

  j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de

  publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige

  onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van

  onderwijs;

  k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde

  eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang

  van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de

  gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden,

  monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

  l. pantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of

  waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt

  recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die

  dienen als woning;

  m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen

  van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.

  n. het reddingsbootstation van de Stichting Koninklijke Reddingsmaatschappij.

 • 2.

  De vrijstelling voor de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken

  voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet

  het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf

  voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten

  van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak

  dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven
 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het

  percentage bedraagt voor:

  a. de gebruikersbelasting 2%;

  b. de eigenarenbelasting

  1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 2%;

  2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 2%.

 • .

  Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd. Voor de

  toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet

  verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere

  heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 6 Wijze van heffing
 • De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de

  aanslagen worden betaald in zes gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de

  laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het

  aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel geldt dat ingeval de gemeente is

  gemachtigd tot automatische incasso, de aanslagen moeten worden betaald in

  acht gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de

  maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is

  vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid van dit artikel geldt dat ingeval het

  totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen onroerendezaakbelastingen

  en andere heffingen en belastingen, gelijk of minder is dan € 80,--

  of gelijk of meer is dan

  € 4.540,--, de aanslagen moeten worden betaald in één termijn, welke vervalt twee

  maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden

  van dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
 • Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt geen kwijtschelding

  verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en

  de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 10 Overgangsrecht
 • De “Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010”

  van 11 november 2009, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 januari 2010, wordt

  ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van

  de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich

  voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de

  bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 12 Citeertitel
 • Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011”.