Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening parkeerbelastingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening parkeerbelastingen 2011
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

10-11-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening parkeerbelastingen 2011

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de WVW 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven dan wel degene, die middels een leasecontract of werkgeversverklaring aan kan tonen houder te zijn;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  vergunning: een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • f.

  vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wei een vergunning is verleend.

Artikel 2 Belastbaar feit
 • Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht
 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen; b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a,heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat: - indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd; - indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstellingen
 • De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven, indien sprake is van:

 • a.

  als zodanig herkenbare motorvoertuigen van de gemeente Harlingen;

 • b.

  als zodanig herkenbare motorvoertuigen van onderstaande hulpdiensten / instanties: - Ambulance; - Politie; - Brandweer; - Defensie; - Douane; - Marechaussee.

 • c.

  parkeren op een als zodanig aangegeven algemene invalide parkeerplaats. Hierbij dient de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk leesbaar en op een zichtbare plaats, bij voorkeur op het dashboard, in het voertuig te zijn geplaatst.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak
 • De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

  Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld
 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling
 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
 • De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

  Artikel 10 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 11 Kosten
 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 52,00.

 • 2.

  De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen, indien het verwijderden geschiedt:

  a. tussen 09.00 – 18.00 uur: maandag t/m vrijdag € 34,00;

  b. tussen 09.00 – 18.00 uur: zaterdag en zondag € 40,00;

  c. tussen 18.00 – 24.00 uur: maandag t/m vrijdag € 40,00;

  d. tussen 18.00 – 24.00 uur: zaterdag en zondag € 52,00;

  e. tussen 24.00 – 09.00 uur: maandag t/m vrijdag € 57,00;

  f. tussen 24.00 – 09.00 uur: zaterdag en zondag € 73,00.

 • 3.

  De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen: a. voor de overbrenging € 135,00; b. indien er sprake is van een onvolledige overbrenging (takelwagen in reeds ter plaatse en de takelwerkzaamheden zijn gestart maar uiteindelijk gaat het voertuig niet naar de plaats van bewaring) €67,50; c. voor het bewaren € 14,00 per dag.

 • 4.

  Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

Artikel 12 Kwijtschelding
 • Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De 'Verordening parkeerbelastingen 2010' van 14 oktober 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen 2011’.

Vastgesteld door de raad in zijn

vergadering van 10 november 2011

, de voorzitter

, de raadsgriffier

Bijlage Tarieventabel

TARIEVENTABEL

BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2011

 

Omschrijving

1. Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:

a. in gebied A

Waddenpromenade

15 minuten

€ 0,50

b. in gebied B1

Centrum

Uur

€ 1,00

c. in gebied B2

Voorstraat

Uur

€ 1,00

d. in gebied B3

Pleintje (alleen op zaterdag)

Uur

€ 1,00

e. in gebied C1

Kwartieren

Uur

€ 0,40

f. in gebied C2

Kwartieren dagparkeren

Dag

€ 2,00

g. in gebied D

Rand

Uur

€ 0,20

h. in gebied E

Willemshaven

Uur

€ 0,20

2. Het tarief voor het parkeren op een vergunninghouderplaats als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt op basis van:

 

a.  een bewonersvergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid,onderdeel a, van de Parkeerverordening 2011:

1.

gebied B1, Centrum

Maand

€ 4,70

 

 

kalenderjaar

€ 56,46

2.

gebied B4, Vijverbuurt

Maand

€ 4,70

 

 

kalenderjaar

€ 56,46

3.

gebied C1, Kwartieren

Maand

€ 1,93

 

 

kalenderjaar

€ 23,14

4.

gebied D, Rand

Maand

€ 1,05

 

 

kalenderjaar

€ 12,55

5.

gebied E, Willemshaven

Maand

€ 1,05

 

 

kalenderjaar

€ 12,55

6.

gebied F, Woonschepenhaven

Maand

€ 1,05

 

 

kalenderjaar

€ 12,55

b.  een bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid,onderdeel b, van de Parkeerverordening 2011:

Dag

€ 5,00

Week

€ 23,15

Maand

€ 67,95

Kalenderjaar

€ 334,95

c.   een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 3, tweede lid,onderdeel c, van de Parkeerverordening 2011:

1.

gebied C1, Kwartieren t.b.v. bewoners gebieden:

B1 (Centrum), B4 (Vijverbuurt) en C1 (Kwartieren)

Per stuk /

dag

€ 2,00

2.

gebied E, Rand

t.b.v. bewoners gebieden D en E

Per stuk /

dag

€ 2,00

d.  een toeristenvergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid,onderdeel d, van de Parkeerverordening 2011:

1.

gebied B1, Centrum

Per stuk / dag

€ 5,00

2.

gebied C1, Kwartieren

Per stuk / dag

€ 2,00

3.

gebied D, Rand

Per stuk / dag

€ 1,00

4.

gebied E, Willemshaven

Per stuk / dag

€ 1,00

e.  een dienstenvergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid,onderdeel e, van de Parkeerverordening 2011:

Kwartaal

€ 14,64

Kalenderjaar

€ 56,46

f. een werknemersvergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel f, van de Parkeerverordening 2011:

I.

gebied C1, Kwartieren

maand

3,86

 

 

kalenderjaar

46,28

II

gebied D, Rand

maand

2,10

 

 

kalenderjaar

25,10

III.

gebied E, Willemshaven

maand

2,10

 

 

kalenderjaar

25,10

g. een stallingsbedrijvenvergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel g, van de Parkeerverordening 2011:

kalenderjaar € 23,14

h. een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel h, van de Parkeerverordening 2011:

1.

gebied B1, Centrum

Per stuk / dag

€ 5,00

2.

gebied C1, Kwartieren

Per stuk / dag

€ 2,00

3.

gebied D, Rand

Per stuk / dag

€ 1,00

4.

gebied E, Willemshaven

Per stuk / dag

€ 1,00

i. een incidentelevergunning als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel i, van de Parkeerverordening 2011:

per stuk / dag € 1,00