Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening sportpenning Zoetermeer (2005)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening sportpenning Zoetermeer (2005)
CiteertitelVerordening sportpenning Zoetermeer (2005)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppolitiek en bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening, regelende de instelling en toekenning van de sportpenning van de gemeente Zoetermeer, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 september 1992

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2006nieuwe regeling

30-01-2006

Streekblad 03-01-2006

050590

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening sportpenning Zoetermeer (2005)

 

 

Verordening sportpenning Zoetermeer (2005)

Artikel 1: Instellen sportpenning

Op grond van deze verordening wordt de sportpenning van de gemeente Zoetermeer ingesteld.

Artikel 2: De sportpenning

 • 1.

  De sportpenning wordt geslagen in zilver. Op de voorzijde van de sportpenning staat het wapen van de gemeente Zoetermeer, met de woorden “sportpenning gemeente Zoetermeer”. Daarnaast is een aantal sportdisciplines afgebeeld. Op de achterzijde staat de naam van de ontvanger.

 • 2.

  Bij de uitreiking van de sportpenning krijgt de ontvanger tevens een oorkonde, waarop de motieven op grond waarvan de sportpenning is uitgereikt, zijn opgenomen.

Artikel 3: Toekenning sportpenning

 • 1.

  De sportpenning wordt toegekend aan personen, die zich op het gebied van sport en recreatie op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daarbij de naam van de gemeente Zoetermeer op duidelijke wijze naar buiten hebben uitgedragen.

 • 2.

  De toekenning van de sportpenning vindt plaats door een unaniem besluit van het college.

Artikel 4: Register

 • 1.

  De toekenning van de sportpenning wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register.

 • 2.

  In dit register worden de volgende zaken vastgelegd:

-datum uitreiking;

-naam van de ontvanger;

-reden toekenning sportpenning.

Artikel 5: Uitreiking sportpenning

De uitreiking van de sportpenning geschiedt in het openbaar door de wethouder, die verantwoordelijk is voor sport en recreatie, danwel door een ander lid van het college.

Artikel 6: Intrekking oude regeling

De Verordening, regelende de instelling en toekenning van de sportpenning van de gemeente Zoetermeer (1992) wordt ingetrokken.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de dag van bekendmaking daarvan, tenzij daarover een referendum wordt begonnen. In dat geval wordt over de inwerkingtreding een nieuw besluit genomen.

Artikel 8: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening sportpenning Zoetermeer (2005)