Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende Subsidieregeling Sport als supporter van Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende Subsidieregeling Sport als supporter van Zoetermeer
CiteertitelSubsidieregeling Sport als supporter van Zoetermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016
 2. artikel 3 Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2017nieuwe regeling

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 144154

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ‘Sport als supporter van Zoetermeer’

Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer,

 

overwegende dat

 • -

  sport een kansrijk hulpmiddel is bij maatschappelijke doelstellingen;

 • -

  dat we deze kansen optimaal willen benutten;

 • -

  dat het wenselijk is sportaanbod te realiseren voor specifieke doelgroepen;

 • -

  dat verbindingen tussen sportaanbieders onderling en/of verbindingen tussen sportaanbieder(s) en professionele partners uit onderwijs/veiligheid/sociaal domein van belang zijn;

 • -

  dat het wenselijk is hiervoor een bijzondere subsidieregeling als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling 2016 vast te stellen;

 

gelet op artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016,

 

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Sport als supporter van Zoetermeer

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieverordening: Algemene subsidieverordening 2016;

 • b.

  sportaanbieders: organisaties met als primaire bestaansreden het aanbieden van sport in (onder andere) Zoetermeer. Dit betreffen zowel sportverenigingen als commerciële sportaanbieders;

 • c.

  voorzet: een door de gemeente vooraf geformuleerde opdracht om bij te dragen aan het realiseren van een maatschappelijke opgave;

 • d.

  subsidiekader: het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde subsidiekader voor de jaren 2018 en 2019.

2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verleend voor:

 • -

  activiteiten die bijdragen aan het realiseren een doelstelling op gebied van participatie, gezondheid, welzijn, en veiligheid;

 • -

  activiteiten gericht op het realiseren van sportaanbod voor specifieke doelgroepen te weten kinderen en jongeren, ouderen (65+), mensen met een beperking en mensen in een achterstandssituatie.

3. Doelgroep

De aanvrager is een sportaanbieder. De aanvrager kan in samenwerking met andere sportaanbieders of organisaties, zoals welzijns-, zorg- en wijkpartners, die mee zullen werken aan de activiteiten, een aanvraag indienen.

4. Subsidieplafond

Het gemeentelijk subsidieplafond voor het jaar 2018 en 2019 is vastgesteld op € 55.000 per jaar. Indien mogelijk wordt dit bedrag verhoogd middels bijdragen van externe fondsen.

5. Procedurebepalingen

Stap1: Beschrijving en publicatie van de voorzetten:

 • -

  De gemeente formuleert een aantal ‘voorzetten’ en koppelt aan iedere voorzet een bedrag dat beschikbaar gesteld wordt aan de partij die het beste voorstel indient om de betreffende voorzet ‘in te koppen’;

 • -

  De voorzetten sluiten direct aan op de doelstellingen zoals benoemd in het subsidiekader;

 • -

  De voorzetten worden (tenminste) openbaar bekend gemaakt via: www.zoetermeer.nl/sportloket. De sportaanbieders die ingeschreven staan bij het sportloket krijgen tevens een mail;

 • -

  Bij de bekendmaking wordt aangegeven op welke datum aanvragen uiterlijk bij de gemeente binnen dienen te zijn. Aanvragen die te laat binnen komen worden afgewezen.

 

Stap 2: Indienen van ideeën;

 • -

  Sportaanbieders kunnen (bij voorkeur in gezamenlijkheid met partners) een uitgewerkt voorstel (aanvraag) indienen, waarin wordt beschreven hoe zij een ‘voorzet’ willen inkoppen.

 • -

  Er wordt een formulier (digitaal) ter beschikking gesteld waarmee de aanvragers de aanvraag en de bijbehorende informatie bij burgemeester en wethouders aan dienen te leveren.

 

Stap 3: Beoordeling van de ideeën

 • -

  Een jury beoordeelt op basis van een puntensysteem of een aanvraag in aanmerking komt voor subsidie.

 • -

  In het geval meerdere aanvragen worden ingediend voor één voorzet ontvangt de aanvrager die de meeste punten heeft gescoord de subsidie voor deze voorzet.

 • -

  Wanneer op deze wijze het subsidieplafond niet wordt bereikt, dan wordt het restant van het beschikbare bedrag, toegekend aan de nummers twee in de rangschikkingen van de diverse voorzetten op volgorde van het aan de aanvragen toegekende puntentotaal, met als maximum het bedrag dat is gekoppeld aan de betreffende voorzet.

 • -

  Indien er dan nog gelden resteren worden die op vorenstaande wijze toegekend aan de nummers drie, daarna aan de nummers vier en zo verder, telkens op volgorde het aan een aanvraag toegekende puntentotaal, totdat het plafond is bereikt.

 • -

  Dit kan er toe leiden dat het laatst toegekende bedrag lager is dan het aan de betreffende voorzet gekoppelde bedrag.

 • -

  Indien voor het laatst toe te kennen bedrag twee of meer aanvragen in aanmerking komen omdat zij gelijk in de rangschikkingen per voorzet zijn geëindigd en bovendien evenveel punten toegekend hebben gekregen, dan wordt het bedrag gelijkelijk verdeeld, tenzij het college besluit die aanvragen volledig te honoreren met gebruikmaking van extra gelden, bovenop het subsidieplafond.

 

De jury bestaat uit tenminste vier door het hoofd van de Afdeling Samenleving aan te wijzen personen, waarbij tenminste aan het volgende wordt voldaan:

 • o

  een netwerkregisseur/beleidsmedewerker sport van de gemeente Zoetermeer;

 • o

  een netwerkregisseur/beleidsmedewerker op een ander beleidsterrein dat aansluit op tenminste één van de benoemde doelstellingen;

 • o

  één externe vertegenwoordiger (bijvoorbeeld iemand vanuit onderwijs, Kenniscentrum sport, adviesraad sociaal domein, een vertegenwoordiger vanuit het fonds dat eventueel meebetaalt aan de regeling).

 

Het door de jury te hanteren beoordelingskader is opgenomen in de volgende tabel:

 

Criterium

Maximum aantal toe te kennen punten

 

Projectaanvraag moet zijn goedgekeurd door het managementteam/bestuur van de partnerorganisatie(s) en door het bestuur van de sportaanbieder (hoofdaanvrager).

Voorwaarde voor beoordeling

 

De aanvragers zijn bereid binnen dertien weken na afloop van het subsidietijdvak (2018 of 2019) een evaluatie te organiseren en/of bereid om deel te nemen aan evaluatie (oordeel van deelnemers, bereik, succesfactoren samenwerking).

Voorwaarde voor beoordeling

1

De waarschijnlijkheid dat het idee bijdraagt aan de oplossing voor de benoemde voorzet.

30

2

Aantal Zoetermeerders behorend tot de doelgroep van de voorzet dat met het ingediende plan direct bereikt wordt.

20

3

Kans op voortzetting van idee nadat subsidieperiode voorbij is (zonder middelen van de gemeente).

20

4

Er vinden relevante samenwerkingen plaats tussen:

● sportaanbieder en maatschappelijke partner en/of

● sportaanbieder en wijkorganisatie

● sportaanbieder en bedrijf

20

5

Er is aantoonbaar breed draagvlak binnen de initiatiefnemers. Zijn er voldoende vrijwilligers die het project ondersteunen?

10

 

Totaal

100

Iedere aanvrager zal een toekennings- of afwijzingsbeschikking ontvangen, waarin wordt aangegeven welke score is behaald.

8.Beperkingen en weigeringsgronden

Op grond van artikel 7 lid 2 sub f van de subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de hoofdaanvrager geen sportaanbieder is;

 • b.

  de jury tot een lagere score dan 60 punten komt;

 • c.

  niet aan de eerste twee (ongenummerde) criteria uit de tabel wordt voldaan.

Deze regeling treedt in werking de dag na de openbare bekendmaking daarvan.

Zoetermeer, 20 juni 2017

de secretaris, de burgemeester,

drs H.M.M. Koek   Ch.B. Aptroot