Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor re-integratie Participatiewet Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels voor re-integratie Participatiewet Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer
CiteertitelBeleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet
 2. Re-integratieverordening Participatiewet
 3. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2017nieuwe regeling

04-04-2017

Gemeenteblad 2017, 107740

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 

Gelet op de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer;

 

Besluit vast te stellen de Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer.

 

Paragraaf 1 - Voorzieningen
Artikel 1 - Praktijkervaringsplek
 • 1.

  De toestemming voor een praktijkervaringsplek wordt door het college verleend voor maximaal drie maanden. Deze toestemming kan ten hoogste eenmaal voor de duur van maximaal drie maanden worden verlengd.

 • 2.

  Indien de praktijkervaringsplek tegelijkertijd met scholing of opleiding wordt aangeboden, kunnen de activiteiten langer duren dan zes maanden, maar niet langer dan de scholing of opleiding.

Artikel 2 - Beschut werk
 • 1.

  Het college kan aan personen, die vermoedelijk tot de doelgroep zoals omschreven in de artikel 9 lid 1 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer 2015 behoren, een Praktijkervaringsplek bieden waarbij onder begeleiding onbetaald aangepast werk wordt verricht om arbeidsvaardigheden op te doen of te behouden.

 • 2.

  Als het college op basis van de uitgevoerde werkzaamheden op de Praktijkervaringsplek inschat dat een persoon in aanmerking komt voor een betaald dienstverband in het kader van de voorziening Beschut Werk zoals bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet, kan het college deze persoon voordragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voor indicering voor de voorziening Beschut Werk. Na verkregen indicatie biedt het college de betrokken persoon een dienstverband aan.

Artikel 3 - Werkgeverscheque
 • 1.

  De werkgeverscheque bedraagt maximaal € 4.500,- voor een dienstverband van één jaar met een arbeidsduur van ten minste 32 uur per week. De tegemoetkoming wordt bij een korter dienstverband in maanden en/of een kortere arbeidsduur per week naar rato berekend.

 • 2.

  De werkgeverscheque kan voor maximaal één jaar worden ingezet.

 • 3.

  Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd gedurende de periode waarover de werkgeverscheque is toegekend, houdt de aanspraak op de werkgeverscheque op vanaf datum uitdiensttreding. In dat geval licht de werkgever het college in.

 • 4.

  Voor personen op wie het minimumjeugdloon van toepassing is wordt de hoogte van de werkgeverscheque vastgesteld naar rato van het minimumjeugdloon.

 • 5.

  Ten aanzien van personen die vanuit een andere gemeente in Zoetermeer komen wonen en reeds een door de vertrekgemeente gesubsidieerd dienstverband hebben, neemt de gemeente Zoetermeer de werkgeverscheque of een vergelijkbare voorziening met inachtneming van de eigen beleidsregels over, indien en voor zover dit gelet op de inschakeling in reguliere arbeid noodzakelijk is en indien en voor zover de vertrekgemeente niet meer voorziet in de betreffende werkgeverscheque.

 • 6.

  Voorwaarde voor verlening en verlenging van de werkgeverscheque is dat de werknemer inwoner is van Zoetermeer.

 • 7.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente binnen een periode waarover een beschikking tot toekenning van de werkgeverscheque is gegeven, zet het college de werkgeverscheque voort tot deze periode is verstreken.

 • 8.

  In voorkomende gevallen kan het college afwijken van het bepaalde in het zesde en zevende lid, indien de in de nieuwe woongemeente geldende regelingen niet aansluiten bij het ingezette en gewenste traject. Dit gebeurt slechts met toestemming van de nieuwe woongemeente.

Artikel 4 - Uitstroompremie

De premie zoals bedoeld in artikel 17 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer bedraagt € 750.

Artikel 5 - Vrijwilligerswerk

De kostenvergoeding vrijwilligers zoals bedoeld in artikel 18 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer wordt verstrekt naar rato van het aantal dagdelen dat iemand vrijwilligerswerk verricht (grondslag: maximale kostenvergoeding artikel 31, tweede lid, onder k, van de Participatiewet voor tien dagdelen per week).

Artikel 6 - Proefplaatsing gericht op arbeidsinschakeling
 • 1.

  De toestemming voor een proefplaatsing wordt door het college verleend voor maximaal drie maanden. Deze toestemming kan ten hoogste eenmaal voor de duur van maximaal drie maanden worden verlengd tenzij het gaat om een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Indien de proefplaatsing tegelijkertijd met scholing of opleiding wordt aangeboden, kunnen de activiteiten langer duren dan zes maanden, maar niet langer dan de scholing of opleiding.

Artikel 7 - Doorstroompremie

De premie zoals bedoeld in artikel 20 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zoetermeer bedraagt € 300.

Artikel 8 - Persoonsgebonden re-integratiebudget
 • 1.

  Het persoonsgebonden re-integratiebudget bedraagt maximaal € 5.000.

 • 2.

  De rekeningen worden door de uitvoeringsorganisaties rechtstreeks naar de gemeente verstuurd en vervolgens door de gemeente rechtstreeks betaald aan de betreffende uitvoeringsorganisatie.

Paragraaf 2 - Overig
Artikel 9 - Ontheffing van arbeidsplicht en tegenprestatie
 • 1.

  De beslissing van de gemeente om op grond van dringende redenen over te gaan tot ontheffing van de arbeidsplicht zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van de wet of de verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie naar vermogen zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de wet is maatwerk. Het college maakt een afweging op basis van belastbaarheid en belasting.

 • 2.

  Gebruikelijke hulp zoals bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 kan niet leiden tot ontheffing zoals bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De ontheffing zoals bedoeld in het eerste lid duurt maximaal één jaar.

 • 4.

  Indien de persoon op basis van onderzoek door een medisch adviseur blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt is bevonden, kan de ontheffing ten hoogste drie jaar duren.

Artikel 10 - Verhuizing
 • 1.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar) of de arbeidsmarktregio Haaglanden (Den Haag, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland, Westland) blijft de belanghebbende zoveel mogelijk het afgesproken traject volgen. De trajectkosten zijn voor rekening van de vertrekgemeente. Dat geldt ook voor eventuele kosten voor kinderopvang die vergoed worden in het kader van het traject.

 • 2.

  De regie over de klant wordt in de situatie in het eerste lid overgedragen aan de nieuwe woongemeente.

Paragraaf 3 - Slotbepalingen
Artikel 11 - Hardheidsclausule

Als toepassing van deze beleidsregels voor de belanghebbende en/of zijn één meer gezinsleden tot een onbedoeld onredelijk resultaat zou leiden, wijkt het college ten gunste van de belanghebbende af van de bepalingen van de beleidsregels. Hieronder worden in ieder geval situaties begrepen waarin het doel van de Participatiewet en/of de doelstellingen van de overige wet- en regelgeving in het sociale domein door een letterlijke toepassing van deze beleidsregels wordt of worden belemmerd.

Artikel 12 - Intrekken oude beleidsregels

De Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer 2015 worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregels in werking treden.

Artikel 13 - Inwerkintreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van het moment waarop de Re-integratieverordening gemeente Zoetermeer in werking treedt.

Artikel 14 - Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Zoetermeer.