Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

Landsbesluit van de Regering van Sint Maarten houdende regels omtrent de aanstellings- en bevorderingseisen van brandweerpersoneel Aanstellings- en Bevorderingseisen Brandweerpersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLandsbesluit van de Regering van Sint Maarten houdende regels omtrent de aanstellings- en bevorderingseisen van brandweerpersoneel Aanstellings- en Bevorderingseisen Brandweerpersoneel
CiteertitelAanstellings- en Bevorderingseisen Brandweerpersoneel
Vastgesteld doorMinister van Algemene Zaken
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is gepubliceerd in A.B. 1981, no. X. Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 Organisatie en beheersverordening brandweer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201710-10-2010nieuwe regeling

02-03-2017

AB 2017, GT nr. 2

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8, onder b, van de Organisatie en beheersverordening brandweer

 

 

ALGEMEEN

Artikel 1
 • 1.

  De in dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, genoemde rangen zijn die genoemd in het Rangenbesluit brandweer.

 • 2.

  De in dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoelde examens zijn die genoemd in de ter uitvoering van artikel 8, onder d, van de Landsverordening organisatie en beheersverordening brandweer te stellen regelen.

AANSTELLINGSEISEN

Artikel 2

Voor aanstelling bij de dienst brandweer in een functie, welke in verband staat met de repressieve brandweerdienst, komt uitsluitend in aanmerking hij die:

 • a.

  van onbesproken levensgedrag is;

 • b.

  voldoet aan de eisen met betrekking tot de geneeskundige keuring zoals vervat in de ter uitvoering van artikel 8, onder c, van de Landsverordening organisatie en beheersverordening brandweer te stellen regelen;

 • c.

  de voor de brandweerdienst de nodige karaktereigenschappen bezit, blijkende uit een psychologisch onderzoek zoals vervat in de ter uitvoering van artikel 8, onder c van de Landsverordening organisatie en beheersverordening brandweer te stellen regelen;

 • d.

  lichamelijk voldoende vaardigheden bezit voor de brandweerdienst, blijkende uit het verrichten van terrein- en toesteloefeningen;

 • e.

  blootvoets minimaal een lengte van 1.65 meter heeft;

 • f.

  de Nederlandse zowel als de Engelse taal in woord en geschrift beheerst;

 • g.

  in het bezit is van een rijbewijs categorie B.

Artikel 3

Voor aanstelling in de rang van adspirant-brandwacht kan in aanmerking komen hij die:

 • a.

  voldoet aan de in artikel 2 gestelde eisen;

 • b.

  een leeftijd van ten minste 21 jaar en ten hoogste 30 jaar heeft;

 • c.

  in het bezit is van een diploma van een Lagere Technische School of geacht kan worden een kennis te bezitten van gelijke waarde als nodig ter verkrijging van voornoemd diploma, dit ter beoordeling van de dienst onderwijs.

Artikel 4

Voor aanstelling in de rang van adspirant-onderbrandmeester kan in aanmerking komen hij die:

 • a.

  voldoet aan de in artikel 2 gestelde eisen;

 • b.

  een leeftijd van ten minste 21 jaar en ten hoogste 35 jaar heeft;

 • c.

  in het bezit is van een diploma van een middelbare technische school of geacht kan worden een kennis te bezitten van gelijke waarde als nodig ter verkrijging van voornoemd diploma, dit ter beoordeling van de dienst onderwijs.

Artikel 5

Voor aanstelling in de rang van adspirant-officier kan in aanmerking komen hij die:

 • a.

  voldoet aan de in artikel 2 gestelde eisen;

 • b.

  een leeftijd heeft van ten minste 21 jaar en ten hoogste 35 jaar;

 • c.

  in het bezit is van een hogere technische school of geacht kan worden een kennis te bezitten van gelijke waarde als nodig ter verkrijging van voornoemd diploma, dit ter beoordeling van de dienst onderwijs.

Artikel 6

Voor aanstelling in de rang van:

 • -

  brandwacht

 • -

  brandwacht 1e klasse

 • -

  hoofdbrandwacht

 • -

  onderbrandmeester

 • -

  onderbrandmeester 1e klasse

 • -

  brandmeester

 • -

  brandmeester 1e klasse

 • -

  adjunct-hoofdbrandmeester

 • -

  adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse

 • -

  hoofdbrandmeester

 • -

  hoofdbrandmeester 1e klasse

kan in aanmerking komen hij die voldoet aan de in artikel 2 gestelde eisen en aan de eisen van bevordering tot de desbetreffende rang.

BEVORDERINGSEISEN

Artikel 7

Voor de bevordering tot brandwacht komt in aanmerking de adspirant-brandwacht, die:

 • a.

  een diensttijd in de rang van adspirant-brandwacht heeft van ten minste 2 jaren;

 • b.

  de examens voor:

  • -

   de rang van brandwacht;

  • -

   zwemmen volgens het examenreglement van de Sint Maartense Zwembond (diploma A) met goed gevolg heeft afgelegd.

Artikel 8

Voor bevordering totbrandwacht 1e klasse komt in aanmerking de brandwacht die:

 • a.

  een diensttijd in de rang van adspirant-brandwacht heeft van ten minste 2 jaren;

 • b.

  de examens voor:

  • -

   de rang van brandwacht 1e klasse;

  • -

   eerste hulp bij ongelukken (E.H.B.O.);

  • -

   geoefend zwemmer volgens het examenreglement van de Sint Maartense Zwembond (diploma B) met goed gevolg heeft afgelegd.

 • c.

  naar het oordeel van de Minister van Algemene Zaken, hierna te noemen: de minister, voor de rang van brandwacht 1e klasse geschikt is.

Artikel 9

Voor bevordering tot hoofdbrandwacht komt, binnen het raam van de organieke sterkte in aanmerking de brandwacht 1e klasse, die:

 • a.

  een diensttijd in de rang van brandwacht 1e klasse heeft van ten minste drie jaren;

 • b.

  het examen voor de rang van hoofdbrandwacht met goed gevolg heeft afgelegd;

 • c.

  naar het oordeel van de minister voor de rang hoofdbrandwacht geschikt is.

Artikel 10
 • 1.

  Voor bevordering tot onderbrandmeester komt in aanmerking de adspirant-onderbrandmeester die:

  • a.

   een diensttijd in de rang van adspirant-onderbrandmeester heeft van tenminste twee jaren;

  • b.

   de examens voor:

   • -

    de rang van onderbrandmeester;

   • -

    eerste hulp bij ongelukken (E.H.B.O.);

   • -

    zwemmer volgens het reglement van de Sint Maartense Zwembond (diploma A+B) met goed gevolg heeft afgelegd;

  • c.

   naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft om als onderbrandmeester op te treden.

 • 2.

  Voor bevordering tot onderbrandmeester komt tevens binnen het raam van de organieke sterkte in aanmerking de hoofdbrandwacht die:

  • a.

   een diensttijd in de rang van hoofdbrandwacht heeft van ten minste twee jaren;

  • b.

   beschikt over een uitstekende staat van dienst;

  • c.

   het examen voor de rang van onderbrandmeester met goed gevolg heeft afgelegd;

  • d.

   naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft om als onderbrandmeester op te treden.

Artikel 11

Voor bevordering tot onderbrandmeester 1e klasse komt in aanmerking de onderbrandmeester die:

 • a.

  een diensttijd in de rang van onderbrandmeester heeft van ten minste vijf jaren;

 • b.

  beschikt over een uitstekende staat van dienst;

 • c.

  naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft om als onderbrandmeester 1e klasse op te treden.

Artikel 12

Voor bevordering tot brandmeester komt binnen het raam van de organieke sterkte in aanmerking de onderbrandmeester 1e klasse die:

 • a.

  een diensttijd in de rang van onderbrandmeester1e klasse heeft van ten minste drie jaren;

 • b.

  het examen voor de rang van brandmeester met goed gevolg heeft afgelegd;

 • c.

  naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft om als brandmeester op te treden.

Artikel 13

Voor bevordering tot brandmeester 1e klasse komt in aanmerking de brandmeester die:

 • a.

  een diensttijd heeft in de rang van brandmeester van ten minste vijf jaren;

 • b.

  beschikt over een uitstekende staat van dienst, en over de kwaliteiten voor een dergelijke functie.

Artikel 14
 • 1.

  Voor de bevordering tot adjunct-hoofdbrandmeester komt in aanmerking de adspirant-officier die:

  • a.

   een diensttijd bij de brandweer heeft van ten minste 1 ½ jaar;

  • b.

   een opleidingscursus voor brandweerofficier, blijkens een eindgetuigschrift, met vrucht heeft doorlopen;

  • c.

   naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft om deze rang te bekleden.

 • 2.

  Voor bevordering tot adjunct-hoofdbrandmeester komt binnen het raam van de organieke sterkte tevens in aanmerking de brandmeester 1e klasse die:

  • 1.

   een diensttijd in de rang van brandmeester 1e klasse van ten minste drie jaren;

  • 2.

   naar het oordeel van de minister, op grond van bijzondere karaktereigenschappen, prestaties en capaciteiten geschikt wordt geacht voor het vervullen van een officiersfunctie.

Artikel 15

Voor bevordering tot adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse komt in aanmerking de adjunct-hoofdbrandmeester die:

 • a.

  als zodanig een diensttijd heeft van ten minste twee jaren;

 • b.

  naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft deze rang te bekleden.

Artikel 16

Voor bevordering tot hoofdbrandmeester komt binnen het raam van de organieke sterkte in aanmerking de adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse die:

 • a.

  als zodanig een diensttijd heeft van ten minste drie jaren;

 • b.

  naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft deze rang te bekleden.

Artikel 17

Voor bevordering tot hoofdbrandmeester 1e klasse komt, binnen het raam van de organieke sterkte, in aanmerking de hoofdbrandmeester, die naar het oordeel van de minister de geschiktheid heeft om leiding te geven aan een afdeling.

Artikel 18

Voor aanstelling als commandant komt in aanmerking hij die:

naar het oordeel van de minister een zodanige ervaring heeft in een beroepsbrandweerorganisatie heeft dat hij, mede gelet op het bezit van leidinggevende capaciteiten en organisatievermogen, geschikt wordt geacht voor de functie van commandant van de brandweer.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

In zeer bijzondere gevallen kan de minister, na overeenstemming met de commandant van de brandweer, afwijken van de in dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, gestelde opleidings-, examen- en diensttijdeisen.

Artikel 20
 • 1.

  Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden aangehaald als: Aanstellings- en Bevorderingseisen Brandweerpersoneel.

 • 2.

  [regelt de inwerkingtreding]