Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2010Wijziging, artt. 4 en 5

13-12-2010

Postiljon 16-12-2010

100246

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213a

 

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid artikel 213a

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

Doelmatigheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

Doeltreffendheid

De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Selectie en frequentie onderzoeken

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van:

  • a.

   (onderdelen van) organisatie-onderdelen;

  • b.

   de uitvoering van gemeentelijke taken.

alsmede naar de doeltreffendheid van (delen van) de in de begroting opgenomen programma’s en paragrafen.

2. Jaarlijks worden de uit te voeren onderzoeken geselecteerd op basis van positieve en negatieve selectiecriteria. De raad, of namens deze de auditwerkgroep, wordt daarbij gehoord.

 

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan ter kennisgeving aan de raad en naar de Rekenkamercommissie voor de in het erop volgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

a het object van onderzoek

b de onderbouwing van de keuze van het onderzoek op basis van de positieve en negatieve selectiecriteria

c de reikwijdte van het onderzoek

d de onderzoeksmethode

e de planning en doorlooptijd van het onderzoek

f de wijze van uitvoering

3.In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang en resultaten onderzoeken

Het college rapporteert in de tussenberichten en jaarstukken over de voortgang en (tussentijdse) resultaten van alle lopende en dat jaar afgeronde onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage.

 • 2.

  Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 3.

  Direct na het uitkomen van de rapportage maakt het college hier binnen een week melding van aan de raad en de rekenkamercommissie. Binnen een termijn van maximaal twee maanden stuurt het college de rapportage naar de raad en de rekenkamercommissie en geeft daarbij aan op welke wijze het college met de conclusies van de rapportage wil omgaan.

 • 4.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college, indien nodig, een plan van verbetering op.

 • 5.

  De rapportage, het plan van verbetering en het advies van het college worden ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamercommissie aangeboden.

 • 6.

  Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen en informeert de raad hierover.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2003.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid art 213a”.