Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Zoetermeer
CiteertitelVerordening winkeltijden Zoetermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeconomie, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkelsluiting Zoetermeer, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 1994.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3 en 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2011wijziging (artt. 5, 6 en 7)

09-05-2011

Postiljon 19-05-2011

110144
12-10-1996nieuwe regeling

30-09-1996

Streekblad 04-10-1996

960382

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Zoetermeer

 

 

Verordening Winkeltijden Zoetermeer

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede

pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2. Beslistermijn

1.Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing

binnen zes weken.

2.Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste vier

weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar.

 • 2.

  In geval van een overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten

opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c.het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d.de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of

worden nagekomen;

e.van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde

termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f.de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

 

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b en tweede lid van de wet, gelden niet op zondagen, op Nieuwjaarsdag, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag ten behoeve van het op Zoetermeer gerichte toerisme.

Artikel 6. Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december

Vervallen (Raadsbesluit van 9 mei 2011, nr. 110144)

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Vervallen (Raadsbesluit van 9 mei 2011, nr. 110144)

Artikel 8. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

1.Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

2.De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de

openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig

wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9. In werkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking op de achtste dag, nadat zij is bekend

gemaakt.

2.De Verordening winkelsluiting Zoetermeer (raadsbesluit van 19 december

1994, nr. 400) wordt ingetrokken.

3.Zon- en feestdagen in de periode tussen 1 juni en 31 december 1996 die door burgemeester en wethouders op grond van de Verordening winkelsluiting Zoetermeer zijn aangewezen als dagen, waarop de verboden vervat in de artikelen 2, eerste lid, onder b en c, en 7 van de Winkelsluitingswet 1976 niet gelden, worden geacht te zijn aangewezen op grond van artikel 5 deze verordening.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Winkeltijden

Zoetermeer".

Vastgesteld in de raad van 30 september 1996.

In werking getreden op 12 oktober 1996

 

Artikelsgewijze toelichting bij de Verordening Winkeltijden Zoetermeer
Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 2 Beslistermijn

Dezelfde termijnen als in de huidige verordening zijn aangehouden. In de praktijk

worden verzoeken per omgaande beantwoord (binnen twee weken).

Bij verzoeken die gevolgen kunnen hebben voor de openbare orde, de veiligheid of

het woon- en leefklimaat ter plaatse van de winkel kan het nodig zijn advies van

bijvoorbeeld de politie in te winnen. In die gevallen zal een beslissing langer op zich

kunnen laten wachten.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Ingevolge artikel 2 van de Winkeltijdenwet mogen winkels op zon- en feestdagen niet voor het publiek geopend zijn. Artikel 3 van de Winkeltijdenwet biedt de mogelijkheid daarvan vrijstelling te verlenen ten behoeve van op de gemeente gericht toerisme met een substantiële omvang.

Jaarlijks bezoeken ruim 3,5 miljoen mensen de grootschalige leisurevoorzieningen in Zoetermeer. Daarmee is sprake van een substantiële omvang van dit toerisme. Het is verhoudingsgewijs zelfs identiek aan het dagtoerisme in Rotterdam.

Er is momenteel sprake van een grote koopkrachtafvloeiing naar de op zon- en feestdagen geopende winkels in het nabijgelegen Leidschenveen en naar niet aan openingstijden gebonden internetwinkels. Ruimere openingstijden in Zoetermeer zullen de Zoetermeerse ondernemer de gelegenheid geven zich daartegen te weren. Dat zal een positief effect hebben op de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid in Zoetermeer.

In een gemeente met een omvang als Zoetermeer vinden op zon- en feestdagen al op vele zondagen, ook ’s morgens en ’s avonds, activiteiten plaats. Daarbij is niet gebleken van een onaanvaardbare aantasting van de zondagsrust van de inwoners. Evenmin is daarvan gebleken tijdens de koopzondagen die in de afgelopen jaren waren toegestaan.

Bij de onderzoeken verwacht een beperkt aantal inwoners een aantasting van de zondagsrust. Zij bedoelen dan echter de zondagsrust van de ondernemers en hun personeel. Omdat ondernemers zelf de keus hebben of zij hun winkel open willen doen, zal die aantasting meevallen. De onderzoeken geven voorts aan dat een meerderheid van het personeel vóór zondagsopening is.

Leefbaarheid, veiligheid en openbare orde worden in de onderzoeken nauwelijks in verband gebracht met de zondagopenstelling. En als dat gebeurt, verwacht 11% van de Zoetermeerders een verbetering daarvan door de openstelling en slechts 2% een verslechtering. Gezien de ervaringen tot nu toe met koopzondagen in Zoetermeer mag verwacht worden dat leefbaarheid, veiligheid en openbare orde door het vrijstellen van de openingstijden van winkels op zon- en feestdagen in Zoetermeer niet zullen verslechteren. (toelichting d.d. 9 mei 2011).

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen en de zogenaamde 19-uur dagen

Vervallen

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Vervallen

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen

22.00 en 6.00 uur te reguleren.

Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen

van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt.

Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden. De verordening gaat

uit van die laatste mogelijkheid. Per geval is dan een afweging te maken of de

gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving

en de openbare orde. De ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften

worden verleend. In het Vrijstellingenbesluit Winkeltijden is voor een aantal overige

vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld.

Voor de eventuele openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren

tussen 10 uur 's avonds en zes uur in de ochtend op werkdagen kan op grond van

deze verordeningsbepaling zo nodig ontheffing worden verleend.