Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende Aanwijzingsbesluit nadere regels kleinschalige evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende Aanwijzingsbesluit nadere regels kleinschalige evenementen
CiteertitelAanwijzingsbesluit nadere regels kleinschalige evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum bekendmaking is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2.2.2 lid 3 Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2008nieuwe regeling

09-07-2008

Onbekend.

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende Aanwijzingsbesluit nadere regels kleinschalige evenementen

De burgemeester besluit:

 

 • 1.

  Als categorieën van evenementen waarvoor hij ingevolge artikel 2.2.2 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer vrijstelling kan verlenen aan te wijzen:

  Kleinschalige evenementen die de sociale samenhang in een straat, wijk of buurt bevorderen. Bij deze evenementen zullen niet meer dan 100 bezoekers en deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn. Het gaat niet om commerciële activiteiten en het evenement duurt niet langer dan 1 dag. Ook sportdagen van scholen vallen onder de categorie aangewezen evenementen;

 • 2.

  Aan deze evenementen de voorwaarden te verbinden zoals deze hieronder zijn vermeld;

 • 3.

  Als meldingsformulier voor deze evenementen het formulier aan te wijzen dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Voorwaarden

 

Informeren omwonenden

Voorafgaand aan het evenement dienen alle omwonenden op de hoogte te worden gesteld van het evenement en de activiteiten.

 

Melding

Het evenement moet 3 weken van te voren bekend worden gemaakt bij de gemeente door middel van een volledig ingevuld daartoe vastgesteld formulier.

 

Bezoekers

Er mogen niet meer dan 100 deelnemers en bezoekers gelijktijdig bij het evenement aanwezig zijn.

 

Verkeersveiligheid

 

 • 1.

  Doorgaande verkeersroutes moeten gewaarborgd zijn;

 • 2.

  De verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht;

 • 3.

  Er moet een onbelemmerde doorgang gewaarborgd zijn voor ambulance, politie en brandweer van ten minste 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog.

   

Afsluiten van wegen

Wegen mogen slechts worden afgesloten met hekken die voorzien zijn van verkeersbord model Cl van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (gesloten in beide richting voor alle verkeer behalve voetgangers). Deze hekken dienen eenvoudig te verplaatsen te zijn voor voertuigen van brandweer, politie en ambulance.

 

Brandveiligheid

 • 1.

  Gebouwen, inrichtingen en andere objecten dienen direct voor het materieel van de brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten bereikbaar te zijn.

 • 2.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.

 • 3.

  Kabels en snoeren moeten indien deze over de grond lopen, met goede plakstrips worden vastgeplakt, zodat struikelen en vallen wordt voorkomen.

 • 4.

  De afstand op de openbare weg tussen een tijdelijk voorwerp zoals een luchtkussen of een partytent en een ander bouwwerk dient minimaal 10 meter te bedragen.

 

Alcohol

Als er bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt dan moet er een ontheffing van de Drank en Horecawet worden aangevraagd.

 

Geluid / muziek

Er mag geen versterkte live- muziek ten gehore worden gebracht. Na 23.00 u en op zondag voor 13.00 u mag er helemaal geen muziek ten gehore worden gebracht. Muziek mag niet meer bedragen dan 65 dB(A) op de gevels van omliggende woningen. Als er bij de politie of de gemeente klachten komen over het geluid dan kunnen ambtenaren van de politie of de gemeentelijke toezichthouders nadere aanwijzingen geven ten aanzien van de muziek of het geluid. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

 

Gebruik van tenten

Er mogen slechts partytenten van maximaal 5 x 5 meter worden gebruikt. Partytenten mogen niet aan elkaar worden gekoppeld/ geschakeld.

 

Reiniging

Direct na afloop van het evenement dient het terrein en de openbare weg te worden gereinigd en vrij van afval en in de oude staat te worden opgeleverd. Indien de gemeente het terrein of de weg alsnog moet reinigen of herstellen worden de kosten in rekening gebracht bij de melder en/of de organisator van het evenement.

 

Contactpersoon

Gedurende het hele evenement dient er een contactpersoon direct bereikbaar te zijn voor de gemeente en hulpdiensten.

 

Commerciële activiteiten

Er mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden.

 

Aanwijzingen toezichthouders, brandweer en politie

Aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, brandweer en politie dienen terstond en stipt te worden opgevolgd.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 11 juli 2008.

De burgemeester van Zoetermeer,

Drs. J.B. Waaijer