Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Besluit aanwijzing vereffenaar Faunafonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing vereffenaar Faunafonds
CiteertitelBesluit aanwijzing vereffenaar Faunafonds
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet natuurbescherming, art 9.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

20-10-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5995

16013543

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing vereffenaar Faunafonds

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 september 2016, kenmerk 16013543, tot aanwijzing van een vereffenaar van het Faunafonds.

 

Gedeputeerdestaten van Zeeland

 • -

  overwegende dat op het moment van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming het Faunafonds als publiekrechtelijke rechtspersoon in liquidatie is;

 • -

  overwegende dat de vermogensbestanddelen van het Faunafonds op dat tijdstip onder algemene titel overgaan op de provincies gezamenlijk;

 • -

  overwegende dat de Wet natuurbescherming de aanwijzing van een vereffenaar vereist;

 • -

  gelet op artikel 9.12, derde lid, van de Wet natuurbescherming;

besluiten vast te stellen het navolgendeBesluit aanwijzing vereffenaar Faunafonds.

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  BAC VP: Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg;

 • -

  BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

De vereffenaar heeft tot taak uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 9.12 van de Wet natuurbescherming. Hij heeft daartoe alle bevoegdheden als bedoeld in dat artikel.

De vereffenaar zorgt ervoor dat de gelden die op de rekeningen van het Faunafonds staan, worden overgeschreven naar een rekening van BIJ12 en worden aangewend voor de taken, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming en afgeleide werkzaamheden ter preventie en beperking van faunaschade zoals voorlichting, onderzoek en advisering ten behoeve van de provincies.

Artikel 3. Aanwijzing

Als vereffenaar wordt aangewezen de directeur van BIJ12.

Artikel 4. Verantwoording

De vereffenaar legt verantwoording over zijn werkzaamheden af jegens gedeputeerde staten in het kader van de BAC VP.

Atike l5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 20 september 2016.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 9 november 2016

De secretaris, A.W. Smit