Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Regeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Regeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016)
CiteertitelRegeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2019artikel 3, 4

16-07-2019

gmb-2019-194879

11-01-201809-08-2019artikel 6, 14

17-11-2017

gmb-2017-233679

02-08-201611-01-2018nieuwe regeling

21-06-2016

Gemeenteblad 2016, 104062

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Regeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, artikel 13.6 van de Wmo-verordening gemeente Zoetermeer 2015, artikel 15 van de Verordening jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2015 en artikel 47 van de Participatiewet;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Regeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente Zoetermeer;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 • c.

  adviesraad: de door het college bij deze regeling ingestelde commissie;

 • d.

  cliënt: een inwoner van de gemeente Zoetermeer die een beroep kan doen op en/of belang heeft bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet;

 • e.

  ingezetene: inwoner van de gemeente Zoetermeer;

 • f.

  sociaal domein: de beleidsterreinen behorende tot de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening en daarmee samenhangende onderwerpen.

Artikel 2 Doelstelling, taak en werkwijze

 • 1.

  De adviesraad is ingesteld om vanuit de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein de belangen van cliënten of hun vertegenwoordigers via cliëntenparticipatie gezamenlijk en integraal te vervullen. Het doel van de adviesraad is de mening van de cliënten of hun vertegenwoordigers te verwoorden door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over beleid en onderwerpen van het sociaal domein.

 • 2.

  Het college vraagt de adviesraad advies over de voorgenomen wijzigingen, verbeteringen en vaststellingen van gemeentelijk beleid over het sociaal domein.

 • 3.

  De adviesraad mag niet adviseren over:

  • a.

   privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente Zoetermeer;

  • b.

   zaken die betrekking hebben op individuele cliënten.

 • 4.

  Als het college de adviesraad advies vraagt dan zorgt de adviesraad binnen zes weken voor een schriftelijk advies.

 • 5.

  De adviezen van de adviesraad zijn openbaar.

 • 6.

  Het college neemt een uitgebracht advies zichtbaar mee bij de besluitvorming.

 • 7.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van de adviezen van de adviesraad.

 • 8.

  Het college informeert de adviesraad binnen 4 weken na de besluitvorming.

 • 9.

  Om er voor te zorgen dat de adviesraad zijn adviestaak goed kan uitvoeren, voorziet het college de adviesraad van de benodigde adequate en relevante informatie.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit maximaal vier leden voor het beleidsveld Wet maatschappelijke ondersteuning, maximaal vier leden uit het beleidsveld Jeugdwet en maximaal vier leden uit het beleidsveld Participatiewet en een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  Een lid moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • a.

   wonen in de gemeente Zoetermeer;

  • b.

   kennis, ervaring en betrokkenheid hebben bij een of meer onderdelen van het sociaal domein;

  • c.

   een netwerk hebben waardoor het lid (veel) signalen krijgt uit de samenleving;

  • d.

   In staat om onafhankelijk te opereren, zonder eigen (organisatie)belang.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in lid 2 is de adviesraad zodanig samengesteld dat deze de taak en doelstelling, zoals omschreven in artikel 2, lid 1, goed en volledig kan uitvoeren.

 • 4.

  Hun benoeming en ontslag vindt plaats door het college op voordracht van de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit 4 leden, waaronder de voorzitter en een lid van de Adviesraad (door de Adviesraad zelf te kiezen) en 2 onafhankelijke leden (door het college te selecteren). De voorzitter van de selectiecommissie is een van de 2 onafhankelijke leden. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, een raadscommissie en het college.

Artikel 4 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de ondersteuner

 • 1.

  De vergaderingen van de adviesraad worden voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de adviesraad en heeft geen stemrecht.

 • 3.

  De voorzitter wordt op persoonlijke titel benoemd door het college, op voordracht van een onafhankelijke selectiecommissie bestaande uit 3 onafhankelijke leden, waarvan de 2 onafhankelijke leden van de selectiecommissie (zoals genoemd in artikel 3), aangevuld met een tijdelijk derde onafhankelijk lid.(door het college te selecteren)

 • 4.

  De adviesraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

 • 5.

  De stukken die de adviesraad schrijft worden door de voorzitter ondertekend.

 • 6.

  De ondersteuner ondersteunt de adviesraad en is belast met taken op het gebied van (externe) communicatie, verslaglegging, organisatie van bijeenkomsten van de adviesraad en het faciliteren van de voorzitter en leden bij het opzetten en onderhouden van netwerken met individuen en maatschappelijke organisaties zodat de voorzitter en de leden van de adviesraad hun adviesfunctie goed kunnen vervullen.

Artikel 5 De vergaderingen

 • 1.

  De adviesraad vergadert in de regel acht tot tien keer per jaar of zoveel vaker als de voorzitter of ten minste vier leden dat nodig achten.

 • 2.

  Leden van de adviesraad kunnen tot zes werkdagen voorafgaand aan de vergadering onderwerpen voor de agenda aanmelden bij de ondersteuner.

 • 3.

  De agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de vergadering naar de leden verstuurd.

 • 4.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. De adviesraad geeft via de gangbare media-kanalen bekendheid aan de vergadering van de adviesraad.

 • 5.

  Inwoners van Zoetermeer kunnen onderwerpen voor de agenda aanmelden.

 • 6.

  De adviesraad heeft de mogelijkheid derden/ingezetenen uit te nodigen in verband met een agendapunt van de vergadering.

 • 7.

  Van elke vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt dat in elk geval vermeldt:

  • a.

   de namen van de aanwezige leden;

  • b.

   de genomen besluiten en de uitgebrachte adviezen en het standpunt van de aanwezige leden die zich tegen een besluit of advies hebben verklaard.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  De adviesraad mag alleen overleggen of besluiten als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  Indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit waarin kan worden vergaderd en besloten ongeacht het aantal aanwezigen.

 • 3.

  Besluiten van de adviesraad worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 4.

  Over zaken wordt mondeling gestemd.

 • 5.

  Als bij het nemen van een besluit door geen van de leden stemming wordt gevraagd, is het voorstel aangenomen.

 • 6.

  De raad besluit over een uit te brengen advies bij meerderheid van stemmen. Indien destemmen staken, vindt een herstemming plaats. Staken bij deze stemming de stemmenopnieuw, dan is het advies niet aangenomen, tenzij de raad besluit dat het advies alsminderheidsadvies wordt uitgebracht.Komt de raad met meerderheid van stemmen tot een advies, dan is het mogelijk om inhet advies ook minderheidsstandpunten weer te geven.

 • 7.

  De adviesraad betrekt bij ieder besluit en (on)gevraagd advies cliënten of hun vertegenwoordigers middels minimaal één van de onderstaande instrumenten:

  • a.

   Cliëntenpanel: in het cliëntenpanel nemen cliënten zitting. Zij worden bevraagd middels (internet)enquêtes, mailings of persoonlijke benadering. Ook worden leden uit het cliëntenpanel incidenteel gevraagd om op thema mee te praten met de adviesraad;

  • b.

   Themabijeenkomsten: voor de themabijeenkomsten worden cliënten, vertegenwoordigers van cliënten en andere betrokkenen uitgenodigd om de adviesraad te adviseren;

  • c.

   Verhalenvertellers: jaarlijkse bijeenkomst voor cliënten uit het sociaal domein om hun verhaal te doen en de adviesraad te voeden met verhalen;

  • d.

   Clientgesprekken: op natuurlijke vindplaatsen gaat de adviesraad in gesprek met cliënten;

  • e.

   Cliëntorganisaties: organisaties die cliënten vertegenwoordigen vormen een bron van informatie, met name voor cliënten die moeilijk benaderbaar zijn. Periodiek worden zij uitgenodigd om voeling te houden met de doelgroepen;

Artikel 7 Openbaarheid

De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1.

  De gemeentelijke organisatie zorgt voor de invulling van de administratieve ondersteuning (via de ondersteuner) van de adviesraad.

 • 2.

  Het college stelt in principe accommodatie beschikbaar voor de vergaderingen van de adviesraad.

Artikel 9 Presentiegeld

De leden van de adviesraad ontvangen presentiegeld op grond van de daartoe vastgestelde verordening.

Artikel 10 Terugkoppeling

Jaarlijks koppelt de voorzitter namens de adviesraad aan het college de activiteiten en de bevindingen over het voorgaande jaar terug en geeft de planning en verwachtingen voor het komende jaar aan.

Artikel 11 Benoemingsperiode

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar.

 • 2.

  Na een eerste zittingsperiode is herbenoeming van de leden mogelijk voor maximaal één zittingsperiode. De adviesraad zorgt zelf voor een rooster van aftreden.

Artikel 12 Geschillen

Het college beslist en doet uitspraak over onduidelijkheden en geschillen die voortkomen uit deze regeling.

Artikel 13 Evaluatie

Iedere twee jaar wordt tussen de adviesraad en de verantwoordelijk wethouder geëvalueerd of de gekozen opzet van de adviesraad voldoet. De adviesraad brengt verslag uit van deze evaluatie aan het college. De eerste evaluatie vindt plaats twee jaar na inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 14 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Wijziging of intrekking van deze regeling vindt alleen plaats nadat de adviesraad daarover is gehoord.

 • 2.

  De regeling Wmo-raad maatschappelijke ondersteuning wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling kan aangehaald worden als 'Regeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016'.

 • 4.

  [vervallen]

Zoetermeer,…..

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,