Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alblasserdam

Aanwijzingsbesluit ambtelijke hoorcommissie gemeente Alblasserdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlblasserdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtelijke hoorcommissie gemeente Alblasserdam
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtelijke hoorcommissie gemeente Alblasserdam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 7:5 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2016Onbekend

19-04-2016

Gemeenteblad, 04-05-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtelijke hoorcommissie

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam,

 

gezien het voorstel inzake het invoeren van ambtelijk horen;

 

gelet op artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, derde en vijfde lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende

Aanwijzingsbesluit ambtelijke hoorcommissie.

Artikel 1

1. Het horen van de reclamanten van de in de artikel 2, derde lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften omgeschreven bezwaarschriften vindt plaats door een ambtelijke commissie als bedoeld in artikel 7:5, eerste lid onder b van de Algemene wet bestuursrecht.

2. De in het eerste lid bedoelde commissie bestaat uit: a) de teamleider Bezwaar & Beroep van het Juridisch Kenniscentrum, onderdeel van het Servicecentrum Drechtsteden, als voorzitter; b) een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden.

3. Bij afwezigheid van de teamleider Bezwaar & Beroep wordt hij vervangen door: a) een senior jurist Bezwaar & Beroep van het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden, of b) door een andere door de teamleider Bezwaar & Beroep aan te wijzen medewerker van het Juridisch Kenniscentrum, of c) door een andere per zaak door de gemeentesecretaris aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 2

1. De ambtelijke commissie past de wettelijke bepalingen toe die van toepassing zijn op het horen.

2. De ambtelijke commissie draagt er zorg voor dat een verslag wordt opgemaakt van de hoorzitting en stelt advies op in de vorm van een concept beslissing op bezwaar.

3. De ambtelijke commissie is bevoegd om, indien zij daartoe aanleiding ziet, in overleg met betrokkenen te trachten te komen tot een oplossing in der minne die tegemoet komt aan het bezwaar.

4. De ambtelijke commissie dient zich in te spannen om de afdoening van het bezwaar binnen de wettelijke termijn mogelijk te maken.

5. De vakafdelingen en het Juridisch Kenniscentrum zijn verplicht alle medewerking te verlenen en tijdig alle noodzakelijke informatie aan de ambtelijke commissie beschikbaar te stellen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit ambtelijke hoorcommissie".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van19 april 2016.

 

De secretaris, De burgemeester,

 

A.M. van den Berg J. Paans