Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Beleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014
CiteertitelBeleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Verordening leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2016art. 2, 15, 16

08-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 26-04-2016

Onbekend.
24-10-201410-05-2016nieuwe regeling

01-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 23-10-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;

Overwegende dat:

 

het ten behoeve van een praktische uitvoering van het leerlingenvervoer wenselijk is beleidsregels vast te stellen;

 

enkele bepalingen van de verordening leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 nadere uitleg behoeven;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014;

 

besluit:

 

vast te stellen de beleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Begrippen

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 (hierna: verordening).

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Basis artikel 1

 

Bekostiging van de vervoerskosten wordt toegekend over de afstand tussen de

woning en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.

Het kan voorkomen dat er redenen zijn waarom de in principe dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft. In dat geval kunnen de ouders, door het overleggen van een toelaatbaarheidsverklaring met daarbij een verklaring leerlingenvervoer van het samenwerkingsverband waarvan de in principe dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school deel uit maakt, waarin gemotiveerd staat dat deze school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft, alsnog in aanmerking komen voor een vergoeding naar een verder weg gelegen school.

Berekening afstand

Basis: artikelen 1 , 9 en 1 6

 

Om de afstand te berekenen van de woning tot de school wordt gebruikgemaakt van de ANWB routeplanner voor de auto, kortste route.

Vaststellen van de reistijd openbaar vervoer

Basis artikel 1 , 11 en 1 8

 

De reistijd met het openbaar vervoer wordt vastgesteld op basis van de door de Reisinformatiegroep BV, www.9292ov.nl, gegeven informatie.

Berekening vergoeding voor het openbaar vervoer

Basis artikelen 9 , 1 0 , 12, 16 , 17 en 19

 

De vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer worden vastgesteld op basis van de door de Reisinformatiegroep BV, www.9292ov.nl gegeven informatie. Hierbij wordt gekeken naar de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer.

 

Voor een schooljaar wordt meestal een vergoeding vastgesteld op basis van een jaarabonnement. De kosten van een jaarabonnement zijn veelal gelijk aan de kosten van 10 maandabonnementen. De aanvrager kan er voor kiezen om tien maandabonnementen aan te schaffen, maar dient er wel rekening mee te houden dat eventuele tariefsverhogingen in de loop van het schooljaar voor eigen rekening komen.

Berekening afstand bij gebruik eigen auto

Basis artikelen 1, 12 en 19

 

De afstand van de woning tot de school wordt gemeten via de ANWB routeplanner voor de auto, kortste route, www.anwb.nl.

Pleeggezin/Gezin op Maat (GOM)

Basis artikel 1

 

We gaan er vanuit dat de pleegouder of GOM-ouder de leerling zelf naar school begeleidt, tenzij door de pleegouder of GOM-ouder is aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is.

Wisselende schooltijden

Basis artikel 1

 

Aangepast vervoer op wisselende en/of afwijkende tijden wordt niet verzorgd, tenzij de leerling vanwege een handicap een aangepast rooster heeft.

 

Het kan voorkomen dat leerlingen te maken krijgen met wisselende schooltijden, bijvoorbeeld als zij aan een nieuwe school moeten wennen of in het voortgezet onderwijs vanwege wisselende roosters.

 

De verordening bepaalt in de algemene bepalingen dat aangepast vervoer slechts wordt georganiseerd in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van de leerling deze tijden onmogelijk maakt.

Aangepaste schooltijden in verband met eindexamen

Basis artikel 1

 

Als de schooltijden in verband met de schoolexamens tijdelijk worden aangepast moeten de ouders de medewerker Leerlingenvervoer minimaal twee weken van tevoren daarover schriftelijk informeren. Samen met de vervoerder wordt dan gekeken om een dusdanig vervoersrooster op te stellen dat de betreffende leerling maximaal 1 uur hoeft te wachten.

Vervoer naar meerdere adressen

Basis artikel 1

 

Co-ouderschap:

Wanneer een leerling twee vaste verblijfadressen heeft vanwege gescheiden ouders met co-ouderschap, moeten beide ouders een aanvraag indienen. Beide aanvragen worden getoetst aan de verordening.

 

Structurele opvang:

Wanneer de leerling op een vaste dag naar een ander adres moet worden vervoerd, bijvoorbeeld naar een oppas, wil de gemeente dat onder bepaalde voorwaarden toestaan.

 

De randvoorwaarden zijn:

 • De ouder/verzorger moet hier schriftelijk om verzoeken;

 • De opvang is structureel, dat wil zeggen steeds op dezelfde dag(en) van de week en op hetzelfde adres;

 • Het opvangadres ligt op de bestaande schoolvervoerroute en binnen de gemeentegrens van Zoetermeer;

 • Het aanvullende vervoer mag geen nadelige consequenties hebben voor de andere leerlingen in de taxi;

 • De rit kan worden uitgevoerd zonder extra kosten voor de gemeente.

Stagevervoer

Basis artikel 1

 

Als de stage een verplicht onderdeel is van het lesprogramma, kan de aanvrager drie weken voordat het vervoer moet ingaan hiertoe een aanvraag indienen. De gemeente doet een dringend beroep op scholen om de stageplaats zo dicht mogelijk bij het woonadres van de leerling te zoeken.

 

Aangezien de stage een voorbereiding is op deelname aan het maatschappelijke verkeer verwachten wij dat alles in het werk wordt gesteld om de maximaal mogelijke zelfstandigheid in het reizen naar het stageadres te bereiken. Dat kan betekenen dat voor het schoolbezoek aangepast vervoer wordt toegekend terwijl voor het stagevervoer een fietsvergoeding of openbaar vervoer (met begeleiding) wordt bekostigd.

 

Vervoer naar stageplekken vindt plaats in aansluiting op de reguliere schooltijden.

Wachtlijsten

Basis artikel 3

 

Als de leerling wegens een wachtlijst moet uitwijken naar een andere school wordt het vervoer bekostigd naar die school, zolang er geen plaats is op de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Voorwaarde is dan wel dat de leerling op de wachtlijst blijft staan. Ouders dienen hier een bewijs van te overleggen. Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan vervalt het recht op bekostiging naar de verder weg gelegen school zodra de leerling normaliter geplaatst zou kunnen worden.

Toekenning vervoersvoorziening

Basis artikel 4

 

De vervoersvoorziening wordt toegekend voor maximaal een schooljaar. Indien mogelijk wordt drie weken voor aanvang van het schooljaar de vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer uitbetaald. Wanneer het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft wordt de vergoeding uiterlijk binnen drie weken na de datum van het besluit uitbetaald.

Doorgeven van wijzigingen in het vervoer

Basis artikel 6

 

Het kan voorkomen dat een leerling in de loop van het schooljaar structureel geen gebruik meer hoeft te maken van een of meerdere ritten van het leerlingenvervoer. De ouders moeten dit vooraf melden bij de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Zoetermeer. Wanneer de gemeente niet op de hoogte is gesteld kunnen de kosten, die de gemeente heeft gemaakt voor de ritten waarde leerling geen gebruik van heeft gemaakt, bij de ouders in rekening worden gebracht.

Aanvraagprocedure

Basis artikelen 5, 8 en 15

Als de in principe dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft, dienen de ouders een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband waarvan deze school deel uitmaakt, te verstrekken bij de aanvraag. Bij de toelaatbaarheidsverklaring hoort een ‘verklaring leerlingenvervoer’. Uit de verklaring leerlingenvervoer dient gemotiveerd te blijken dat de in principe dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft.

 

De ouders dienen ook een vervoersadvies te verstrekken. Dat is een advies van de school over de vorm van vervoer waarop de leerling is aangewezen. Het vervoersadvies kan onderdeel uit maken van de verklaring leerlingenvervoer. Uit het advies moet blijken waarom de leerling is aangewezen op de geadviseerde vorm van vervoer.

 

Voor zover in de aanvraag wordt aangegeven dat de leerling door zijn of haar structurele handicap niet of niet onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen – dienen de ouders in beginsel recente medische informatie te verstrekken waaruit volgt:

 • -

  dat de leerling vanwege zijn of haar structurele handicap alleen met begeleiding in het openbaar vervoer en/of met de fiets kan reizen dan wel

 • -

  dat de leerling vanwege zijn of haar structurele handicap helemaal niet met het openbaar vervoer en/of met de fiets kan reizen en

 • -

  wat de structurele handicap is waardoor het (zelfstandig) reizen met het openbaar vervoer of de fiets belemmerd worden.

De medische informatie is niet ouder dan 2 jaar en is afkomstig van een behandelend arts (niet een huisarts), specialist, orthopedagoog, psycholoog of psychiater.

 

In aanvulling op de bij de aanvraag te verstrekken informatie kan de gemeente een onafhankelijke medische keuring laten uitvoeren.

GGD-advies

(Vervallen).

Redelijkerwijs te vergen inzet van ouders

Basis artikelen 11 en 1 8

 

Er kunnen omstandigheden zijn dat begeleiding van de leerling door de ouder/verzorger of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is.

 

Een eenoudergezin met werk, beide ouders die werken of meerdere kinderen in een gezin wordt niet gezien als zo’n omstandigheid. Verder is het onmogelijk om in zijn algemeenheid aan te geven wanneer iets tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden. Hiervoor zal op individueel niveau een beoordeling moeten plaatsvinden.

Berekening drempelbedrag

Basis artikel 13

 

Gaat de betreffende leerling in Zoetermeer naar school dan wordt een drempelbedrag geheven gelijk aan de kosten van een regio jaarabonnement 1 ster.

 

Gaat de betreffende leerling buiten Zoetermeer naar school dan wordt een drempelbedrag geheven gelijk aan de kosten van een regio jaarabonnement 2 ster.

Hardheidsclausule

Basis artikel 23

 

Vervoer bij crisisplaatsing:

Onder crisisplaatsing verstaan we een plotselinge uithuisplaatsing van een leerling in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis. Deze plaatsing is van tijdelijke aard en heeft tot doel om de leerling zo snel mogelijk terug te plaatsen in het ouderlijk huis dan wel in een andere definitieve huisvesting onder te brengen.

 

Het komt voor dat leerlingen uit andere gemeenten plotseling worden opgevangen bij pleegouders of een gezinsvervangend tehuis in onze gemeente. Het omgekeerde komt ook voor. Gemeenten onderling werken voor leerlingen die reeds gebruikmaken van het leerlingenvervoer met een overgangsperiode van 6 weken waarin de oorspronkelijke gemeente van herkomst de eerste zes weken van het vervoer naar de oude school van de leerling voor haar rekening neemt.

 

Meerdere leerlingen binnen een gezin naar het speciaal (voortgezet) onderwijs:

 

Het kan voorkomen dat meerdere leerlingen in een gezin naar het speciaal onderwijs moeten worden begeleid en het voor ouders/verzorgers niet haalbaar is om die begeleiding voor hun kinderen te organiseren. In een dergelijke situaties kan de gemeente overgaan tot het aanbieden van aangepast vervoer aan een van de leerlingen uit het gezin, zodat het voor ouders wel haalbaar is om het andere kind/de andere kinderen naar school te begeleiden. Ouders/verzorgers dienen aan te tonen dat zij alles hebben gedaan om de begeleiding van hun kinderen te organiseren.

Ondertekening,

Zoetermeer, 1 juli 2014

De secretaris, de burgemeester,

drs H.M.M. Koek Ch.B. Aptroot